Topení při parkování
POZOR   POZOR:  Topení při parkování nesmí být v provozu u čerpacích stanic, blízko zdrojů hořlavých par nebo prachu nebo v uzavřených prostorech.
POZOR   POZOR:  Topení při parkování by se mělo zapínat v průběhu celého roku alespoň jednou za měsíc přibližně na 10 minut. Zabraňuje se tím zadření vodního čerpadla a motoru nezávislého topení.

Poznámka:   Topení při parkování pracuje pouze v případě, že je v nádrži více než 7,5 litru paliva a venkovní teplota je nižší než 15 °C. Topení nepracuje, jestliže je vybitá autobaterie.
Poznámka:   Účinek topení je závislý na venkovní teplotě.
Poznámka:   Pokud je topení při parkování zapnuto, mohou podél boků vozidla unikat výfukové plyny. To je normální.
Poznámka:   U vozidel s manuální klimatizací závisí vytápění interiéru vozidla na nastavení ovladačů teploty, rozvodu vzduchu a ventilátoru.
Topení při parkování pracuje nezávisle na topení vozidla ohříváním chladicího okruhu motoru. Je zásobováno z palivové nádrže vozidla. Pro rychlejší ohřev interiéru vozidla je možné toto topení používat i za jízdy.
Při správném používání poskytuje topení při parkování tyto výhody:
 • Předehřívá interiér vozidla.
 • Při mrazu udržuje okna bez ledu a zabraňuje kondenzaci.
 • Zabraňuje studeným startům a umožňuje, aby motor dříve dosáhl provozní teploty.
Abyste předešli vybití autobaterie:
 • Když topení při parkování provede jeden topný cyklus, další naprogramovaný cyklus se provede, jen když byl mezi tím nastartován motor vozidla.
 • Po topném cyklu je nutné, aby následná jízda trvala minimálně stejnou dobu, po jakou probíhalo topení.
Programování topení při parkování
Poznámka:   Naprogramovaný čas je čas, kdy si přejete, aby vozidlo bylo zahřáto a připraveno k jízdě, nikoli čas, kdy se zapne topení.
Poznámka:   Časy je nutné naprogramovat minimálně 70 minut před tím, než naprogramované časy nastanou.
Poznámka:   Je nutné správně nastavit čas a datum. Viz  Clock . 
Pro naprogramování časů topení:
Missing ImageMissing Image
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Park Heater (Topení při parkování) a stiskněte tlačítko SET/RESET.

Missing Image
 • Funkce Program 1 a Program 2 umožňuje nastavit pro každý den v týdnu až dva topné cykly. Tyto časy zůstanou uloženy a v nastavených dnech dojde v nastaveném čase k ohřevu vozidla.
 • Funkce One-Time (Jeden čas) umožňuje pro daný den naprogramovat jeden topný cyklus.
 • Funkce Active now (Zapnout nyní) automaticky zapne topení.
Programování funkcí Program 1 a Program 2

Missing Image
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Program 1 a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte den, kdy chcete, aby topení ohřálo vozidlo.
 1. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko SET/RESET. Jako označení, že je zvolený den vybrán, se v okénku vedle dne objeví křížek.
 1. Stejným způsobem pokračujte i u ostatních dní, ve kterých si přejete spustit topný cyklus.
 1. Pro nastavení času, ve kterém má být vozidlo ohřáto, označte v horní části displeje čas a stiskněte tlačítko SET/RESET. Ukazatel hodin začne blikat.
 1. Pro nastavení hodin na požadovanou hodnotu použijte otočný ovladač.
 1. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET/RESET. Ukazatel minut začne blikat.
 1. Pro nastavení minut na požadovanou hodnotu použijte otočný ovladač.
 1. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko SET/RESET.

Missing Image
Pro nastavení druhého cyklu, jako například různého času v různých dnech nebo dvou časů ve stejný den, můžete použít funkci Program 2. Postup programování je totožný s funkcí Program 1.
Programování funkce One-Time (Jeden čas)
 1. Označte One-Time (Jeden čas) a stiskněte tlačítko SET/RESET. Ukazatel hodin začne blikat.
 1. Pro nastavení hodin na požadovanou hodnotu použijte otočný ovladač.
 1. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET/RESET. Ukazatel minut začne blikat.
 1. Pro nastavení minut na požadovanou hodnotu použijte otočný ovladač.
 1. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko SET/RESET.
Zapnout nyní
 1. Označte Active now (Zapnout nyní) a stiskněte tlačítko SET/RESET. Jako označení, že je topení zapnuto, se v okénku vedle funkce objeví křížek.
Pro vypnutí topení znovu označte Active now (Zapnout nyní) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
Přídavné topení vznětového motoru (v závislosti na konkrétním státu)
Přídavné topení vznětového motoru (elektrické topení PTC) pomáhá ohřívat motor a interiér vozidel se vznětovým motorem. Zapíná nebo vypíná se automaticky v závislosti na venkovní teplotě, teplotě chladicí kapaliny a zatížení alternátoru.
Topení na palivo (podle země)
Topení na palivo pomáhá ohřívat motor a interiér vozidla se zážehovým nebo vznětovým motorem. Dokud jej nevypnete, zapíná se nebo vypíná automaticky, v závislosti na venkovní teplotě vzduchu a teplotě chladicí kapaliny. Pokud topení na palivo pracuje, je na informačním displeji zobrazena zpráva.   Viz   Informační displeje
Vypnutí topení na palivo:
 1. Pro vstup do hlavní nabídky použijte otočný ovladač.
 1. Označte Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko SET/RESET.
 1. Označte Aux. Heater (Přídavné topení) a stiskněte tlačítko SET/RESET. Pokud topení pracuje, zobrazí se vedle okénka křížek.
 1. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko SET/RESET.