Missing ImageEPB nahrazuje běžnou parkovací brzdu. Ovládá se spínačem umístěným na středové konzole. EPB nabízí oproti běžné parkovací brzdě následující výhody:
  • Snadnost používání - parkovací brzdu lze plně aplikovat bez ohledu na sílu řidiče
  • Bezpečnost – EPB se po vyjmutí klíče ze zapalování zapne automaticky (v závislosti na trhu)
Před opuštěním vozidla vždy aktivujte EPB a zařaďte první rychlostní stupeň nebo zpátečku.
Zapnutí EPB
Missing Image
Pro aktivaci EPB spínač jednou vytáhněte. Na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná kontrolka brzdového systému pro potvrzení, že je parkovací brzda zapnuta. Varovná kontrolka brzdového systému na přístrojovém panelu zůstane na krátkou dobu rozsvícena i po přepnutí zapalování do polohy 0 nebo po vytažení klíče.
POZOR   POZOR:  Vozidla s automatickou převodovkou byste měli opouštět vždy s volicí pákou v poloze P.

Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem do svahu, zařaďte první rychlostní stupeň a natočte volant směrem od obrubníku.
Parkujete-li se svým vozidlem na svahu směrem ze svahu, zařaďte zpátečku a natočte volant směrem k obrubníku.
Automatická aktivace EPB
Poznámka:   Pokud je zapalování otočeno do polohy 0, ale nedojde k vyjmutí klíče po dobu 10 nebo více minut (u vozidel s bezklíčovým systémem není vytažen spínač zapalování), nedojde po vyjmutí klíče ze zapalování k automatickému zapnutí EPB.
EPB se automaticky zapne při vyjmutí klíče ze zapalování nebo když se u vozidel s bezklíčovým systémem vytáhne spínač zapalování (v závislosti na zemi).
Když se otevřou dveře řidiče před zapnutím EPB, zazní varovný tón a na informačním displeji se zobrazí EPB (!) IS NOT YET APPLIED (EPB není ještě zapnuta). Zapnutí EPB
Missing Image
Aby nedošlo k automatickému zapnutí EPB při vytažení klíče ze zámku zapalování (u vozidel s bezklíčovým systémem při vytažení spínače zapalování), stiskněte a přidržte spínač při vypínání zapalování nebo při vytahování klíče ze zámku zapalování.
POZOR   POZOR:  Dejte pozor, abyste vozidlo neopouštěli bez aktivované EPB. Pamatujte, že když stisknete spínač při vytahování klíče ze zapalování (u vozidel s bezklíčovým systémem při vytahování spínače zapalování), parkovací brzda se nezapne.
POZOR   POZOR:  Jestliže je vozidlo zaparkováno s uvolněnou EPB, zajistěte kola vozidla bezpečně podložením klíny, aby nedošlo k jeho poodjetí.

Zapnutí EPB u vozidla v pohybu
POZOR   POZOR:  S výjimkou nouzového stavu se EPB nesmí aktivovat za jízdy.

Jestliže se EPB zapne za pohybu vozidla, varovná kontrolka brzdového systému na přístrojovém panelu se rozsvítí a zazní varovný zvukový signál.
V závislosti na rychlosti vozidla se používají dva režimy činnosti EPB:
  • Při rychlostech do 4 km/h se parkovací brzda po vytažení spínače zatáhne plnou silou.
  • Při rychlostech nad 4 km/h brzdná síla po dobu držení spínače ve vytažené poloze postupně narůstá od mírné po plnou brzdnou sílu. Parkovací brzda bude působit, dokud se spínač neuvolní nebo nestlačí, nebo dokud se vozidlo nezastaví.
Uvolnění EPB
Všechna vozidla
Zapalování musí být v poloze II.
Poznámka:   Varovná kontrolka brzdového systému na přístrojovém panelu zhasne pro potvrzení, že parkovací brzda byla uvolněna.
Poznámka:   Jestliže je při rozjíždění vozidla EPB stále zapnuta, zazní varovný tón a na informačním displeji se zobrazí EPB (!) IS STILL APPLIED (EPB stále zapnuta). Uvolněte EPB.
Vozidla s manuální převodovkou
Missing ImageMissing Image
Pro uvolnění EPB sešlápněte brzdový nebo spojkový pedál a stiskněte spínač.
Vozidla s automatickou převodovkou
Pro uvolnění EPB sešlápněte brzdový pedál a stiskněte spínač.
Rozjíždění na svahu
Rozjíždění na svahu s elektrickou parkovací brzdou je podobné jako rozjíždění na svahu s konvenční ruční brzdou:
Vozidla s manuální převodovkou
Uveďte vozidlo do klidu a zatáhněte EPB.
Zařaďte 1. rychl. stupeň nebo zpátečku.
Při rozjíždění sešlapujte plynový pedál a uvolňujte spojkový pedál do bodu záběru spojky. Jakmile dosáhnete bodu záběru spojky, stiskněte spínač pro uvolnění EPB.
Vozidla s automatickou převodovkou
Uveďte vozidlo do klidu a zatáhněte EPB.
Zajistěte, aby volicí páka byla v poloze D nebo R.
Aby po uvolnění EPB nedošlo k popojetí vozidla nesprávným směrem, při stisknutí spínače sešlápněte plynový pedál, aby se zvýšily otáčky motoru.
Varovná hlášení
TOTAL EPB (!) FAILURE (celkové selhání EPB) : Takto je označena vážná závada EPB. Parkovací brzda nebude fungovat. Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat u odborníka.
LIMITED EPB (!) FUNCTION (omezená funkce EPB) : Takto je označena závada EPB. Parkovací brzda bude nadále funkční, ale nechte si systém co nejdříve zkontrolovat u odborníka.
Poznámka:   Objeví-li se toto hlášení, může být nutné před aplikací EPB vytáhnout klíč ze zapalování. U vozidel s převodovkou Durashift CVT se může stát, že EPB nelze uvolnit, jestliže volicí páka není v poloze P.
Poznámka:   Toto hlášení se objevuje také v případě přerušení napájení, např. je-li vybitá baterie, nastala porucha alternátoru nebo elektroniky vozidla.
Závada v napájení
POZOR   POZOR:  Došlo-li k přerušení napájení, např. vybitá autobaterie, závada alternátoru nebo selhání elektroniky vozidla, nebudete možná moci EPB ani aktivovat ani uvolnit.

V případě přerušení napájení se na přístrojovém panelu rozsvítí varovná kontrolka zapalování, zazní varovný zvukový signál a na informačním displeji se zobrazí LIMITED EPB (!) FUNCTION (omezená funkce EPB). Nechte si systém zkontrolovat odborníkem.
Nouzové uvolnění parkovací brzdy
POZOR   POZOR:  Nouzové uvolnění brzdy používejte, jen když je vozidlo zajištěno proti popojetí.

Jestliže EPB nefunguje, je možno ji uvolnit ručně.
Missing Image
Otevřete celou středovou konzolu.
Odejměte dno středové konzoly.
Missing Image
Uvolněte tyč tvaru T na podlaze vozidla.
Táhněte tyč T co nejsilněji nahoru, dokud neuslyšíte hluk.
Parkovací brzda je nyní uvolněná.
Nechte si systém co nejdříve zkontrolovat.