Všeobecné informace
POZOR   POZOR:  Pro zajištění bezpečnosti vozidla je nutné se řídit těmito pokyny. V případě nedodržení těchto pokynů riskujete poškození pneumatiky, které může mít vliv na ovladatelnost vozidla a vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem. To může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Soupravu ContiMobilityKit nepoužívejte, pokud již pneumatika byla poškozena následkem jízdy s nedostatečně nahuštěnou pneumatikou. Nesnažte se utěsnit defekt, který se nachází mimo viditelný běhoun pneumatiky. Nesnažte se utěsnit defekt na boční stěně pneumatiky.

Poznámka:   Pamatujte si, že souprava pro nouzovou opravu pneumatik zajišťuje pouze dočasnou mobilitu vozidla. Předpisy týkající se oprav pneumatiky s pomocí soupravy ContiMobilityKit se mohou v jednotlivých zemích lišit. Požádejte o radu ve vašem pneuservisu.
S pomocí soupravy ContiMobilityKit je možné utěsnit většinu prasklin na pneumatice a na dočasnou dobu obnovit mobilitu vozidla. Systém se skládá z kompresoru a těsnicí hmoty a slouží k efektivnímu a pohodlnému utěsnění defektů v pneumatikách vozidla způsobených například hřebíky nebo podobnými předměty o průměru až 6 mm.
V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky je možné některé pneumatiky utěsnit pouze částečně, případně je není možné utěsnit vůbec. Ztráta tlaku v pneumatice může mít vliv na ovladatelnost vozidla a vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem
Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky tekuté těsnicí hmoty je nutné vrátit opravci nebo s nimi naložit podle místních platných předpisů pro nakládání s odpady.
Bezpečné používání soupravy ContiMobilityKit
 • Jeďte opatrně a neprovádějte žádné náhlé jízdní manévry, zvláště pokud je vozidlo těžce naloženo nebo táhne přívěs.
 • Tento systém vám umožní provést nouzovou dočasnou opravu a pokračovat v cestě k nejbližšímu opravci vozidel nebo pneumatik nebo ujet vzdálenost maximálně 200 km.
 • Nepřečujte maximální rychlost 80 km/h.
 • Soupravu ContiMobilityKit bezpečně uložte a zajistěte ji v zavazadlovém prostoru vozidla. Její uložení kdekoli v prostoru pro cestující není vhodné, protože v případě prudkého brzdění nebo nárazu může dojít k zasažení cestujících a způsobení zranění.
 • Chraňte soupravu ContiMobilityKit před dětmi.
 • Soupravu ContiMobilityKit používejte pouze pro vozidlo, se kterým byla dodána.
 • Při použití pro jiný než stanovený účel může být souprava ContiMobilityKit příčinou nehody nebo zranění, protože stlačený vzduch může být výbušný nebo hořlavý.
 • Zaparkujte vaše vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a abyste mohli použít soupravu ContiMobilityKit bez ohrožení vaší osoby.
 • I v případě, že stojíte na rovné silnici, zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo zajištěno, že nedojde k pohybu vozidla.
 • Nesnažte se vytáhnout cizí předměty (jako např. hřebíky nebo šrouby), které prorazily pneumatiku. Nechte je tak, jak jsou.
 • Při používání ContiMobilityKit nechejte motor běžet, ne však tehdy, pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách.
 • Při používání nikdy nenechávejte soupravu ContiMobilityKit bez dozoru.
 • Kompresor nenechávejte běžet déle než 10 minut, jinak hrozí jeho přehřátí.
 • Před datem konce použitelnosti (viz dno láhve) vyměňte nádobu s těsnicí hmotou za novou.
Oprava defektu
Defekt pneumatiky můžete dočasně opravit ve dvou krocích.
Napřed načerpejte do pneumatiky těsnicí hmotu a nahustěte vzduch (viz Krok 1). Okamžitě potom ujeďte krátkou vzdálenost (3 km), aby došlo k rovnoměrnému rozložení těsnicí hmoty v pneumatice. Poté zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice a v případě potřeby ji dohustěte (viz Krok 2).
Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy ContiMobilityKit a upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní jízdní podmínky.
Krok 1: Načerpání těsnicí hmoty a nahustění vzduchu do pneumatiky
Missing Image
Otevřete víko. Ze skříňky sloupněte nálepku A upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h a nalepte ji na přístrojový panel tak, aby na ni řidič viděl.
Missing ImageMissing Image
Ze skříňky soupravy ContiMobilityKit vyjměte hadici B a zástrčku napájení C s kabelem.
Nasaďte si přiložené rukavice. Chraňte svou pokožku před kontaktem s těsnicí hmotou, která obsahuje přírodní kaučukový latex.
Odšroubujte oranžové víčko D z držáku lahve a víčko E z lahve s těsnicí hmotou.
POZOR   POZOR:  Našroubováním lahve do držáku se propíchne těsnění na lahvi. Nesundávejte plnou láhev s těsnicí hmotou z držáku, protože by těsnicí hmota z lahve vytekla.

Láhev našroubujte ve směru otáčení hodinových ručiček do držáku lahve F a dobře ji utáhněte.
Missing Image
Z poškozené pneumatiky sundejte čepičku ventilku.
Stáhněte ochrannou čepičku G z konce hadice a našroubujte hadici H pevně na ventilek poškozené pneumatiky.
Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru J přepnut na 0.
Zástrčku napájení C zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do přídavné elektrické zásuvky.
Nastartujte motor (pouze pokud je vozidlo venku nebo v dobře větraných prostorách).
POZOR   POZOR:  Před nahuštěním zkontrolujte boční stěny pneumatiky. Pokud jsou zde nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nenafukujte. Při huštění kompresorem nestůjte přímo vedle pneumatiky. Sledujte boční stěnu pneumatiky. Pokud se objeví nějaké praskliny, boule nebo podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout pojistným ventilemI. V takovém případě nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

Poznámka:   Při čerpání těsnicí hmoty ventilkem pneumatiky může tlak vzrůst až na 600 kPa (6 bar), ale asi po 30 sekundách znovu klesne.
Spínač kompresoru J přepněte na I.
POZOR   POZOR:  Pokud tlak vzduchu v pneumatice do sedmi minut nedosáhne 180 kPa (1,8 bar), bude pneumatika zřejmě poškozena natolik, že dočasná oprava není možná. V takovém případě nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

Nehustěte pneumatiku déle než 7 minut, kdy by měl tlak vzduchu dosáhnout minimálně 180 kPa (1,8 bar) a maximálně 350 kPa (3,5 bar). Kompresor na chvíli vypněte, abyste mohli z manometru K odečíst aktuální tlak v pneumatice.
Jakmile je v pneumatice dosaženo tlaku minimálně 180 kPa (1,8 bar), přepněte kompresor na 0.
Zástrčku napájení vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret nebo z přídavné elektrické zásuvky.
Rychle odšroubujte hadici z ventilku pneumatiky a znovu nasaďte ochrannou čepičku G. Čepičku ventilku znovu utáhněte
Láhev nechejte v držáku.
Dbejte na to, aby souprava ContiMobilityKit, víčko láhve a oranžové víčko byly bezpečně uložené ve vozidle, ale stále snadno přístupné. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
POZOR   POZOR:  Pokud během jízdy zaznamenáte silné vibrace, neklidné řízení nebo různé zvuky, snižte rychlost a dojeďte opatrně na místo, kde můžete vozidlo bezpečně zastavit. Překontrolujte pneumatiku a tlak vzduchu. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 130 kPa (1,3 bar) nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

Okamžitě nastartujte a ujeďte asi 3 km, aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo. Nepřekračujte rychlost 80 km/h (maximální povolená rychlost je uvedena na nálepce).
Kontrola tlaku v pneumatikách
Po ujetí 3 km zastavte vozidlo. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
Sundejte ochrannou čepičku G z konce hadice.
Našroubujte hadici H pevně na ventilek poškozené pneumatiky.
Na manometru K přečtěte hodnotu tlaku v pneumatice.
Pokud je tlak v pneumatice naplněné těsnicí hmotou 130 kPa (1,3 bar) nebo více, je nyní nutné upravit tlak v pneumatice na hodnotu stanovenou pro vozidlo.
Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru J vypnutý (v poloze 0).
Zástrčku napájení C zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do přídavné elektrické zásuvky.
POZOR   POZOR:  Pokud necháte motor běžet v nevětraných nebo špatně větraných prostorách (např. uvnitř budovy), může dojít k zadušení osob.

Nastartujte motor (pouze pokud je vozidlo venku nebo v dobře větraných prostorách).
Přepněte kompresor na I a napumpujte pneumatiku na předepsaný tlak.
Kompresor vypněte a znovu zkontrolujte tlak v pneumatice. Pokud je tlak v pneumatice příliš vysoký, vyfoukněte pneumatiku na předepsaný tlak pomocí pojistného ventilu I.
Jakmile nafouknete pneumatiku na správný tlak, vypněte kompresor, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odšroubujte hadici, nasaďte čepičku ventilku a nasaďte ochrannou čepičku G.
Láhev nechejte v držáku a soupravu ContiMobilityKit bezpečně uložte v zavazadlovém prostoru.
POZOR   POZOR:  Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna doporučenou hodnotou tlaku. Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, sledujte tlak vzduchu v pneumatice. Proveďte výše uvedené činnosti podle sekce Krok 2 od bodu 2 dále: Kontrola tlaku v pneumatikách

Jeďte k nejbližšímu servisu a nechte si poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z ráfku informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu (viz samostatné pokyny pro demontáž pneumatiky). Hadici a nádrž s těsnicí hmotou je nutné po použití ContiMobilityKit vyměnit. Usazeniny těsnicí hmoty v použité hadici mohou narušit správnou funkci zařízení ContiMobilityKit.