Všeobecné informace
Missing Image
Převodovka Durashift CVT ve vašem vozidle je elektronicky řízená převodovka. Všechny převody jsou plynule proměnné.
Tato převodovka umožňuje také manuální řazení (podobně jako manuální převodovka).
Způsob řazení převodovky Durashift CVT je možno přizpůsobit osobním požadavkům a stylu jízdy.   Viz   Informační displeje
Volicí páka
Missing Image
Při přesouvání volicí páky do polohy P nebo R musíte nejprve stisknout tlačítko na přední straně rukojeti volicí páky.
Při vyřazování z polohy P otočte klíč zapalování do polohy II a sešlápněte brzdový pedál.
Polohy volicí páky
P = parkování
Missing Image
POZOR   POZOR:  Tato poloha by se měla volit, jen když je vozidlo v klidu.
POZOR   POZOR:  Vždy zatáhněte parkovací brzdu a ujistěte se, že volicí páka bezpečně zapadla do polohy P. Kdykoliv opouštíte vozidlo, vypněte zapalování.
POZOR   POZOR:  Pokud se nezvolí poloha P, zazní při otevření dveří řidiče varovný tón.

V této poloze je převodovka zablokována.
 etřič baterie varovný zvukový signál po chvíli deaktivuje.
Motor by se měl startovat s volicí pákou v poloze P. V případě potřeby se může startovat i s pákou v poloze N.
R = zpátečka
Missing Image
POZOR   POZOR:  Tato poloha by se měla volit, jen když je vozidlo v klidu a motor je ve volnoběhu.

Missing Image
Při volbě R sešlápněte brzdový pedál.
N = neutrální poloha
Missing Image
POZOR   POZOR:  V této poloze musíte sešlápnout brzdový pedál nebo zatáhnout parkovací brzdu, abyste zabránili pohybu vozidla.

V této poloze se na hnací kola nepřenáší žádný výkon.
D = jízda
To je normální jízdní poloha.
Když se uvolní brzdový pedál, vozidlo se začne plížit. Všechny rychlostní stupně se volí automaticky v závislosti na jízdních podmínkách.
Manuální režim řazení
Poznámka:   Převodovka provede zařazení vámi zvoleného rychlostního stupně, pokud to rychlost vozidla a otáčky motoru umožní.
Manuální volba rychlostních stupňů u automatické převodovky se podobná řazení s manuální převodovkou. U 4stupňové převodovky jsou k dispozici čtyři dopředné rychlostní stupně a u převodovky Durashift CVT sedm dopředných rychlostních stupňů.
Tuto možnost lze zvolit kdykoliv. Posuňte volicí páku do polohy D a potom ji veďte doprava.
Missing Image
POZOR   POZOR:  Nedržte volicí páku trvale v poloze nebo +.

Chcete-li řadit dolů, jemně zatlačte volicí páku dopředu (). Chcete-li řadit nahoru, zatáhněte ji dozadu (+).
Rychlostní stupně je možno přeskakovat opakovaným posouváním volicí páky v krátkých časových intervalech.
Missing Image
Požadovaný rychlostní stupeň se zobrazí na informačním displeji místo symbolů nebo + , podle toho, byl-li volen vyšší nebo nižší rychlostní stupeň. Jakmile převodovka zařadí požadovaný rychlostní stupeň, zobrazí se tento stupeň ve středu displeje.
Možné jsou jen logické požadavky na řazení rychlostních stupňů.
Manuální režim také nabízí funkci kickdown. Viz Kickdown
Aby nedošlo k zastavení motoru, převodovka automaticky přeřadí dolů, je-li rychlost vozidla příliš nízká.
Informační zprávy
ENGAGEMENT IN PROGRESS (probíhá řazení) a PRESS BRAKE PEDAL (sešlápněte brzdový pedál): Při nízkých vnějších teplotách může u převodovky Durashift CVT po nastartování motoru trvat zařazení R (zpátečka) nebo D (jízda vpřed) několik sekund. V tom případě se tato hlášení objevují na displeji střídavě, dokud se zvolený rychlostní stupeň nezařadí. Jestliže se brzdový pedál nedrží sešlápnutý, převodovka nezařadí rychlostní stupeň.
Přidržte brzdový pedál sešlápnutý, dokud z displeje nezmizí zpráva ENGAGEMENT IN PROGRESS (probíhá řazení) a PRESS BRAKE PEDAL (sešlápněte brzdový pedál).
TRANSMISSION MALFUNCTION (závada převodovky): Indikuje poruchu automatické převodovky. Nechte si převodovku ihned zkontrolovat odborníkem.
Jízda s automatickou převodovkou
Rozjíždění
Missing Image
POZOR   POZOR:  Vozidlo s automatickou převodovkou nelze startovat roztlačováním nebo roztahováním. Použijte startovací kabely a pomocnou baterii.   Viz   Autobaterie vozidla

S motorem ve volnoběhu a sešlápnutým brzdovým pedálem přesuňte volicí páku do jedné z jízdních poloh. Uvolněte brzdový pedál. Vozidlo se začne pomalu pohybovat zvoleným směrem. Sešlápněte plynový pedál, aby se zvýšila rychlost.
Rozjíždění v písku, blátě nebo ve sněhu
Missing Image
Jsou-li hnací kola uvízlá, snažte se vozidlo uvolnit rozhoupáním jízdou dopředu a dozadu. Přesouvejte volicí páku střídavě do polohy D a R a plynový pedál sešlapujte co nejméně.
Pro zvýšení účinku přesouvejte volicí páku do polohy R, ještě když se vozidlo pohybuje dopředu, a naopak.
Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení převodovky při řazení mezi jízdou dopředu a dozadu (houpání), udržujte otáčky motoru co nejnižší.
Missing Image
Když je vozidlo v klidu, je možno volit jen manuální rychlostní stupně 1 a 2.
Kickdown
Missing Image
1Kickdown
K dispozici je funkce kickdown, která umožňuje plně využít výkonu motoru při předjíždění nebo při jízdě do strmých svahů.
Jestliže se plynový pedál sešlápne za bod odporu, převodovka přeřadí na nižší rychlostní stupeň nebo na převodový poměr poskytující maximální zrychlení.
V poloze D převodovka Durashift CVT spojitě mění převodový poměr. Nezaznamenáte žádné řazení.
V manuálním režimu řazení převodovka automaticky řadí po krocích. V tomto režimu zaznamenáte řazení.
Pokud se plynový pedál nesešlápne za bod odporu, otáčky motoru porostou do maxima. Účinnost kickdown se neprojeví.
Uvolněním plynového pedálu zpět před bod odporu se funkce kickdown zruší.
Jízdní režimy
Automatická převodovka přizpůsobuje řazení tak, aby podporovala aktuální jízdní podmínky.
Studený režim
Při chladném počasí převodovka vykazuje odlišný způsob řazení než normálně.
Horký režim
Jestliže převládají vysoké venkovní teploty a/nebo vysoké zatížení, převodovka bude vykazovat odlišný způsob řazení než normálně. U vozidel s převodovkou Durashift CVT se na informačním displeji zobrazí zpráva TRANSMISSION MALFUNCTION (závada převodovky).   Viz   Informační displeje
Rychlé uvolnění
Jestliže uvolníte plynový pedál rychle, převodovka zůstane na aktuálním rychlostním stupni/poměru.
Adaptivní sportovní režim
Převodovka rozpozná sportovní způsob jízdy a podpoří jej odpovídajícím chováním při řazení.
Adaptivní rychlost řazení
Pouze Durashift CVT
Pohybujete-li plynovým pedálem rychle, dostanete rychlejší změny převodového poměru. Pomalé pohyby pedálu mají za následek pomalé změny.
Režim jízdy ze svahu
Pouze Durashift CVT
Převodovka rozpozná jízdu ze svahu a podpoří ji zvýšeným brzděním motorem.
Režim jízdy do svahu
Pouze Durashift CVT
Převodovka rozpozná jízdu do svahu, tažení přívěsu a jiné podmínky vysokého zatížení a podporuje ji zvýšenými otáčkami motoru pro zajištění vyššího výkonu motoru.
Zatáčení
Pouze Durashift CVT
Převodovka rozpozná, když jedete do zatáčky, a ponechá zařazen aktuální rychlostní stupeň.
Řízení volnoběhu při zařazeném neutrálu
Pouze Durashift CVT
Zlepšuje pohodlí a spotřebu paliva. Je aktivní, když vozidlo stojí s běžícím motorem, volicí pákou v poloze D nebo R a sešlápnutou nožní brzdou.
Páka pro nouzové uvolnění z parkovací polohy
Missing Image
Umožňuje vysunutí volicí páky z parkovací polohy P v případě vybití baterie nebo elektrické poruchy.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při nadzvedání odklápěcího krytu buďte opatrní.

Nadzvedněte odklápěcí kryt středové konzoly vedle volicí páky pomocí malého plochého nástroje.
Missing Image
POZOR   POZOR:  Jestliže se opět zvolí poloha P, postup se musí zopakovat.

Pomocí vhodného předmětu stlačte aretační páčku v mezeře a současně vysuňte volicí páku z polohy P.