Missing Image
Systém automaticky řídí teplotu, množství a rozvádění proudu vzduchu a přizpůsobuje je jízdním a povětrnostním podmínkám. Jedním stisknutím tlačítka AUTO se zapne automatický režim.
Vaše vozidlo je vybaveno systémem dvouzónového automatické regulace klimatu. Je-li systém v jednozónovém režimu, jsou všechny teplotní zóny spojeny se zónou řidiče. Pokud jednozónový režim vypnete, umožní dvouzónový systém nastavit různé teploty pro stranu řidiče a stranu spolujezdce.
Poznámka:   Neprovádějte nastavení, když je interiér vozidla mimořádně horký nebo chladný. Automatická regulace klimatu se nastaví na okamžité podmínky automaticky. Aby systém řádně fungoval, boční a střední průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:   Čidlo slunečního záření je umístěno na horní straně přístrojové desky. Nezakrývejte snímač žádnými předměty.
Poznámka:   Při nízkých venkovních teplotách, je-li systém v automatickém režimu, bude proud vzduchu do doby zahřátí motoru směrován na čelní sklo a boční okna.
Poznámka:   Pro informace o automatickém ovládání klimatu u vozidel vybavených navigací kombinovanou s automatickým systémem ovládání klimatu nahlédněte do samostatné příručky.
Nastavení teploty
Missing Image
Teplotu můžete nastavovat v rozmezí od 16 ºC do 28 ºC v krocích po 0,5 ºC. V poloze LO (pod 16 °C) se systém přepne na trvalé chlazení, v poloze HI (nad 28 °C) na trvalé vytápění, a nebude regulovat na stálou teplotu.
Režim Mono
V jednozónovém režimu jsou teplotní nastavení pro stranu řidiče i stranu spolujezdce navzájem spojena. Nastavíte-li teplotu otočným regulátorem na straně řidiče, seřídí se nastavení na stejnou hodnotu i pro stranu spolujezdce. V jednozónovém režimu se na displeji zobrazí nápis MONO.
Vypnutí jednozónového režimu
Zvolte teplotu pro stranu spolujezdce otočným regulátorem na straně spolujezdce. Režim mono se vypne a z displeje zmizí nápis MONO. Teplota pro stranu řidiče zůstane nezměněná. Nyní můžete nastavovat teploty pro stranu řidiče a stranu spolujezdce nezávisle na sobě. Teplotní nastavení pro každou stranu se zobrazují na displeji. Můžete nastavit rozdíl teplot až 4 ºC.
Poznámka:   Nastavíte-li jednu teplotu vyšší o více než 4 °C, přizpůsobí se teplota na druhé straně tak, aby rozdíl činil 4 °C.
Poznámka:   Nastavíte-li jednu ze stran na HI nebo LO, nastaví se obě strany na HI nebo LO.
Opětné zapnutí jednozónového režimu
Missing Image
Chcete-li znovu zapnout jednozónový režim, stiskněte tlačítko MONO. Na displeji se znovu zobrazí MONO a teplota strany spolujezdce se nastaví na teplotu strany řidiče.
Ventilátor větrání
Missing Image
Tlačítka slouží k nastavení intenzity větrání resp. otáček ventilátoru.
Nastavení ventilátoru se indikuje na displeji.
Chcete-li se vrátit do automatického režimu, stiskněte tlačítko AUTO.
Rozvod vzduchu
Rozvod vzduchu se nastavuje stisknutím příslušného tlačítka. Kteroukoli kombinaci nastavení lze zvolit současně.
Missing Image
AProstor pro nohy
BÚroveň hlavy
CČelní sklo
Zvolíte-li odmrazování a odmlžování čelního skla, A, B a C se automaticky vypnou a zapne se klimatizace. Do vozidla bude proudit venkovní vzduch. Nemůžete zvolit uzavřenou cirkulaci vzduchu.
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Missing Image
Stiskněte tlačítko odmrazování a odmlžování čelního skla. Do vozidla bude proudit venkovní vzduch. Klimatizace se automaticky zapne. Dokud je rozvod vzduchu nastaven do této polohy, nemůžete zvolit uzavřenou cirkulaci vzduchu.
Otáčky ventilátoru a ovládání teploty se nastaví automaticky a nelze je volit manuálně. Ventilátor se nastaví na vysoké otáčky a teplota na HI.
Zvolíte-li odmrazování a odmlžování čelního skla, zapne se automaticky vyhřívání skel a po krátké době se opět vypne.
Chcete-li se vrátit do automatického režimu, stiskněte tlačítko AUTO.
Zapínání a vypínání klimatizace
Missing Image
Chcete-li zapnout nebo vypnout klimatizaci, stiskněte tlačítko A/C. Při vypnutí klimatizace se na displeji zobrazí A/C OFF.
Při zapnutí klimatizace se na displeji zobrazí A/C ON.
Recirkulovaný vzduch
Missing Image
Stisknutím tlačítka uzavřené cirkulace vzduchu se přepíná mezi přívodem vzduchu zvenku a uzavřenou cirkulací vzduchu.
Poznámka:   Je-li systém v automatickém režimu a je-li teplota vnitřního i venkovního vzduchu poměrně vysoká, zvolí systém automaticky uzavřenou cirkulaci vzduchu, aby se maximalizovalo chlazení interiéru. Jakmile je dosaženo zvolené teploty, systém automaticky znovu zvolí přívod vzduchu zvenku.
Vypnutí automatické regulace klimatu
Missing Image
Zmáčkněte tlačítko OFF.
Systém topení, větrání a klimatizace se vypne a zvolí se recirkulovaný vzduch.