POZOR   POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém nepracuje s brzdami. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Poznámka:   Pokud rychlost vašeho vozidla klesne při jízdě do svahu o více než 16 km/h pod nastavenou rychlost, tempomat se deaktivuje.
Image Shown Without Description
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí tempomatu
Stiskněte a uvolněte ikonu tempomatu.
Image Shown Without Description  Kontrolka se nachází na informačním displeji.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-.
  1. Uvolněte plynový pedál.
  1. Kontrolka na informačním displeji změní barvu.
Změna nastavené rychlosti
  • Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „km/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „mil/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 mil/h.
  • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-.
  • Stiskněte a podržte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
Poznámka:   Pokud zrychlíte pomocí pedálu plynu, nastavená rychlost se nezmění.Po uvolnění pedálu akcelerátoru vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost.
Zrušení nastavené rychlosti
 Stiskněte a uvolněte tlačítko CNCL nebo lehce sešlápněte brzdový pedál. Nastavená rychlost nebude vymazána.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Stiskněte a uvolněte tlačítko RES.
Vypnutí tempomatu
Stiskněte a uvolněte ikonu tempomatu, když je systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.
Poznámka:   Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.