POZOR   POZOR:  Při používání adaptivního tempomatu vždy sledujte případné změny dopravní situace. Systém nenahrazuje soustředěné řízení. Pokud se nebudete soustředit na řízení, může dojít k havárii s následkem vážného nebo smrtelného zranění.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat neslouží jako pomůcka varující před nehodou ani jako systém předcházející nehodám.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nedetekuje stojící vozidla a pomalu jedoucí vozidla do 10 km/h.
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci systému sešlápnutím plynového pedálu, systém nepoužije brzdy automaticky k udržení odstupu od vozidla před vámi.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nezjišťuje chodce ani objekty na vozovce.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nezjišťuje protijedoucí vozidla ve stejném pruhu.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte adaptivní tempomat při jízdě s přívěsem, který je vybaven brzdami. Součást automatické brzdy systému adaptivního tempomatu neovládá brzdy přívěsu. Při použití adaptivního tempomatu při jízdě s přívěsem, který je vybaven brzdami, byste mohli ztratit kontrolu nad vozidlem a utrpět vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte pneumatiky jiných než doporučených velikostí, jinak může být ovlivněna normální funkce systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem s možným vážným nebo smrtelným zraněním.

 Systém pomáhá udržovat odstup od vozidla před vámi. Systém řídí rychlost vozidla tak, aby udržel nastavený odstup od vozidla jedoucího před ním ve stejném pruhu. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.
Systém je založen na používání snímače radaru, který promítá paprsek přímo dopředu před vozidlo.
Image Shown Without Description
Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí adaptivního tempomatu
Stiskněte a uvolněte tlačítko adaptivního tempomatu CNCL/OFF.
Image Shown Without Description  Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka.
Image Shown Without Description
Na přístrojovém panelu se zobrazí indikace aktuálního nastavení odstupu a údaje Pohotovostní režim.
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
 1. Jeďte požadovanou rychlostí.
 1. Stiskněte a uvolněte tlačítko RES+ nebo SET-.
 1. Uvolněte plynový pedál.Na přístrojovém panelu se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazí se aktuální nastavení odstupu a požadované nastavení rychlosti.
Image Shown Without Description
 1. Pokud je před vámi zjištěno vozidlo, rozsvítí se obrázek vozidla.
Poznámka:   Když je adaptivní tempomat aktivní, může se nastavená rychlost zobrazená na informačním displeji mírně lišit od hodnoty na rychloměru.
Změna nastavené rychlosti
 • Stiskněte a uvolněte tlačítko RES+ nebo SET-. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „km/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 5 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „mil/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 5 mil/h.
 • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko RES+ nebo SET-.
 • Stiskněte a podržte tlačítko RES+ nebo SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
 Systém může použít brzdy ke zpomalení vozidla na novou nastavenou rychlost. Když je systém aktivní, zobrazuje se nastavená rychlost na informačním displeji.
Zrušení nastavené rychlosti
Stiskněte a uvolněte tlačítko CNCL/OFF nebo lehce sešlápněte brzdový pedál. Zobrazí se přeškrtnutá hodnota nastavené rychlosti.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Stiskněte a uvolněte tlačítko RES+. Vozidlo se vrátí na dříve nastavenou rychlost a nastavení odstupu. Když je systém aktivní, zobrazuje se nastavená rychlost na informačním displeji.
Vypnutí adaptivního tempomatu
Stiskněte a uvolněte tlačítko CNCL/OFF, když je systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.
Poznámka:   Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.
Jízda za jiným vozidlem
POZOR   POZOR:  Při jízdě za jiným vozidlem vaše vozidlo nebude zpomalovat automaticky až k zastavení, ani nemusí vždy dostatečně rychle zpomalit, aby nedošlo ke srážce, bez zásahu řidiče. V případě potřeby vždy sešlápněte brzdy. V opačném případě může dojít ke srážce s následkem vážného nebo smrtelného zranění.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat pouze upozorní na vozidla detekovaná radiolokačním snímačem. V některých případech nemusí k výstraze dojít nebo se může výstraha zobrazit opožděně. V případě potřeby musí řidič vždy sešlápnout brzdy. V opačném případě může dojít ke srážce s následkem vážného nebo smrtelného zranění.

Když vozidlo před vámi přejede do stejného pruhu nebo je ve stejném pruhu pomalejší vozidlo, rychlost vozidla se přizpůsobí tak, aby byl zachován nastavený odstup.
Pokud systém zjistí vůz jedoucí před vámi, na displeji se nad vodorovnými proužky zobrazí obrázek vozidla.
Vaše vozidlo bude udržovat konstantní odstup od vozidla jedoucího před vámi až do následující situace:
 • Vozidlo před vámi zrychlí nad nastavenou rychlost.
 • Vozidlo před vámi opustí pruh, ve kterém jedete.
 • Rychlost vozidla klesne pod 20 km/h.
 • Nastavíte novou vzdálenost odstupu.
 Systém brzdí a zpomaluje tak vaše vozidlo, aby mohl být udržován bezpečný odstup od vozidla jedoucího před vámi. Systém je možné sešlápnutím brzdového pedálu deaktivovat.
 Pokud systém určí, že jeho maximální brzdný účinek nebude dostatečný, zazní akustický výstražný signál a systém bude nadále brzdit. Na čelním skle se zobrazí červený varovný pruh a musíte tedy okamžitě jednat.
Poznámka:   Pokud systém začne brzdit, brzdy se mohou chovat hlučně.
Nastavení odstupu
Image Shown Without Description
Velikost odstupu mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi můžete zvýšit či snížit stisknutím tlačítka ovládání odstupu.
Poznámka:   Je na vaší zodpovědnosti, abyste zvolili odstup, který odpovídá jízdním podmínkám.
Image Shown Without Description
 Zvolená hodnota odstupu se zobrazí na informačním displeji, jak je znázorněno pruhy na obrázku. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.
Poznámka:   Nastavení odstupu je závislé na čase, proto se bude vzdálenost automaticky přizpůsobovat nastavené rychlosti.
Nastavení odstupu adaptivního tempomatu

Nastavená rychlost   Grafický displej, odstup mezi vozidly znázorněný pruhy   Časový odstup v sekundách   Vzdálenost   Dynamické chování  
km/h   m  
1001   1   28Sport  
1002   1,4   39Běžný  
1003   1,8   50Běžný  
1004   2,2   61Komfortní  

Poznámka:   Nastavení a stav systému zůstanou uloženy i po vypnutí zapalování.
Potlačení nastavené rychlosti
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci systému sešlápnutím plynového pedálu, systém nepoužije brzdy automaticky k udržení odstupu od vozidla před vámi.

Nastavení rychlosti a odstupu můžete potlačit sešlápnutím pedálu akcelerátoru.
Image Shown Without Description  Při potlačení funkce systému se rozsvítí kontrolka a na přístrojovém panelu se nebude zobrazovat obrázek vozidla.
Jakmile uvolníte pedál akcelerátoru, systém se znovu aktivuje. Rychlost vozidla se sníží na nastavenou rychlost nebo na nižší rychlost, pokud jedete za pomalejším vozidlem.
Automatické zrušení
Systém nelze aktivovat při rychlosti nižší než 20 km/h. Pokud rychlost vozidla klesne pod tuto rychlost, zazní akustický výstražný signál a automatické brzdění je deaktivováno.
K automatickému zrušení může dojít rovněž v následujících situacích:
 • Pneumatiky ztratí přilnavost.
 • Otáčky motoru příliš poklesnou.
 • Zatáhnete parkovací brzdu.
Poznámka:   Pokud otáčky motoru příliš poklesnou, zobrazí se na informačním displeji indikace nízkých otáček motoru. Přeřaďte na nižší rychlostní stupeň (pouze manuální převodovky), aby nedošlo k automatickému zrušení.
Použití v kopcovitém terénu
Nižší rychlostní stupeň je vhodné zařadit, když je systém aktivní v situacích, jako je dlouhá jízda z prudkého svahu, např. v horách. V těchto situacích vyžaduje systém další brzdění pomocí motoru, aby snížil zatížení běžné brzdové soustavy vozidla, která by se jinak mohla přehřát.
Poznámka:   Pokud systém používá brzdy po dlouhou dobu, zazní zvukové upozornění a systém se vypne. Je tak umožněno ochlazení brzd. Po ochlazení brzd bude systém opět fungovat normálně.
Problémy s detekcí
POZOR   POZOR:  Ve vzácných případech může dojít k problémům s detekcí způsobeným prvky dopravní infrastruktury, jako jsou mosty, tunely nebo bezpečnostní hrazení. V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby.

Radiolokační snímač má omezené zorné pole. V některých situacích nemusí detekovat jiná vozidla nebo je může detekovat později, než očekáváte. V případě, že systém vozidlo před vámi nezjistí, nebude se na informačním displeji zobrazovat obrázek vedoucího vozidla.
Image Shown Without Description
Problémy s detekcí mohou nastat:
AU vozidel, která zasahují do vašeho pruhu jen okrajem a která mohou být snímačem zjištěna pouze tehdy, jakmile se dostanou celá do vašeho pruhu.
BMotocykly může systém detekovat pozdě nebo vůbec ne.
CPokud vozidlo před vámi vyjíždí ze zatáčky nebo v ní mizí. Detekční paprsek nesleduje ostrá zakřivení silnice.
V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Řidič musí zůstat bdělý a v případě nutnosti zasáhnout.
Pokud něco narazí do přední části vozidla nebo dojde k poškození, může se oblast snímání radaru změnit. Může tak docházet k vynechání nebo k falešným detekcím vozidel. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.
Systém není dostupný
Mezi podmínky, které způsobují deaktivaci systému nebo brání systému v požadované aktivaci, patří:
 • zablokovaný snímač,
 • vysoká teplota brzd,
 • porucha v systému nebo jiném souvisejícím systému.
Zablokování snímačů
Image Shown Without Description
Pokud nějaká překážka blokuje snímač před signály radaru, zobrazí se zpráva. Snímač je umístěn na spodní mřížce. Systém nedokáže detekovat vozidlo před vámi a nebude fungovat, pokud nějaká překážka blokuje signály radaru.
Na přídi vozidla se nesmí nacházet nečistoty, kovové znaky ani jiné předměty. Mezi předměty, které mohou blokovat snímač, patří také přední ochranné prvky či dodatečně namontovaná světla.
Poznámka:   Snímač nelze vidět, protože se nachází za obložením.
V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny a postupy při zobrazení této zprávy.

Příčina   Nápravná opatření  
Povrch radaru na mřížce je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.   Očistěte povrch mřížky před radarem nebo odstraňte překážející předmět.  
Povrch radaru na mřížce je čistý, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Vyčkejte určitou dobu. Může několik minut trvat, než radar detekuje, že je překážka odstraněna.  
Signálům radaru brání prudký déšť nebo sníh.   V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.  
Rozvířená voda, sníh nebo led na povrchu silnice mohou rušit signály radaru.   V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.  

Může být signalizováno upozornění na blokování, i když k blokování nedochází. Upozornění na blokování zmizí samo nebo zmizí po vypnutí a zapnutí zapalování.
Přepnutí na normální funkci tempomatu
POZOR   POZOR:  Normální tempomat nebrzdí, když se vozidlo přiblíží k pomaleji jedoucím vozidlům. Vždy dávejte pozor, který režim jste zvolili, a používejte brzdy v případě potřeby.

Z adaptivního tempomatu můžete ručně přepnout na normální tempomat prostřednictvím informačního displeje.
Image Shown Without Description  Kontrolka tempomatu nahradí kontrolku adaptivního tempomatu, pokud zvolíte normální tempomat. Nastavení odstupu se nezobrazuje, systém automaticky nereaguje na vozidla jedoucí vpředu a nedojde k aktivaci automatického brzdění. Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.