Pokud vám dojde palivo, může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Pokud ve vozidle dojde palivo:
 • Doplňte alespoň 5 L a znovu nastartujte motor. Pokud při vyčerpání paliva vozidlo stojí na prudkém svahu, může být potřeba více paliva.
 • Po doplnění palivové nádrže několikrát zapněte a vypněte zapalování, aby palivová soustava mohla načerpat palivo z nádrže do motoru.Při startování bude protáčení motoru trvat o několik sekund déle než normálně.
Naplnění přenosné nádoby na palivo
Řiďte se následujícími pokyny, abyste při plnění neuzemněné nádoby na palivo zabránili nahromadění elektrostatického náboje.
 • K doplňování paliva do vozidla používejte pouze schválenou nádobu na palivo.Pokud doplňujete palivo do nádoby, umístěte tuto nádobu na zem.
 • Nedoplňujte palivo do nádoby umístěné uvnitř vozidla (i kdyby byla v nákladovém prostoru).
 • Při plnění dbejte na to, aby se tryska palivového čerpadla dotýkala nádoby na palivo.
 • Nepoužívejte žádnou pomůcku, která by držela páčku trysky palivového čerpadla v poloze pro plnění.
Doplňování paliva z přenosné nádoby na palivo
POZOR   POZOR:  Do plnicího hrdla palivové soustavy nezasouvejte hubici nádoby na palivo ani dodatečně zakoupený trychtýř. Můžete tím poškodit plnicí hrdlo palivové soustavy nebo jeho těsnění, což může vést k úniku paliva na zem.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se cizími předměty vypáčit ani jinak násilím otevřít bezvíčkový palivový systém. Mohlo by dojít k poškození palivového systému nebo jeho těsnění a poranění osob.
POZOR   POZOR:  Nevyhazujte palivo do domácího odpadu ani je nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.

Při doplňování paliva do nádrže ve vozidle z nádoby na palivo použijte plastový trychtýř ze standardní výbavy vozidla.   Viz   Umístění trychtýře hrdla palivové nádrže - Vozidla s: Rezervní kolo
Poznámka:   Nepoužívejte jiné než originální trychtýře; bezvíčkový palivový systém s nimi není kompatibilní a mohlo by dojít k jeho poškození.
Při doplňování paliva do nádrže ve vozidle z nádoby na palivo proveďte následující kroky:
 1. Otevřete zcela kryt uzávěru palivové nádrže tak, aby se zajistil, a sejměte uzávěr hrdla palivové nádrže.
Poznámka:   Vozidla s bezvíčkovou palivovou soustavou nejsou vybavena uzávěrem hrdla palivové nádrže.
 1. Zcela zasuňte plastový trychtýř do plnicí trubky palivové nádrže.
Image Shown Without Description
 1. Doplňte palivo z nádoby do vozidla.
 1. Vyjměte plastový trychtýř z plnicí trubky palivové nádrže.
 1. Nasaďte uzávěr hrdla palivové nádrže a zavřete kryt uzávěru palivové nádrže.
 1. Očistěte plastový trychtýř a vraťte jej do vozidla nebo jej odpovídajícím způsobem zlikvidujte.
Poznámka:   Pokud trychtýř zlikvidujete, můžete si další zakoupit u autorizovaného prodejce.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK