POZOR   POZOR:  Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se cizími předměty vypáčit ani jinak násilím otevřít bezvíčkový palivový systém. Mohlo by dojít k poškození palivového systému nebo jeho těsnění a poranění osob.
POZOR   POZOR:  Při tankování mějte plnicí pistoli neustále zcela zasunutou.
POZOR   POZOR:  Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo, nezkoušejte nastartovat motor. Může tím dojít k poškození motoru, na které se nevztahuje záruka. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
POZOR   POZOR:  Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary mohou za určitých okolností představovat velkou hrozbu. Nevdechujte palivové výpary.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte kryt uzávěru palivové nádrže pouze krátce a ze vzdálenosti větší než 20 cm.
POZOR   POZOR:  Před vyjmutím trysky plnicí pistole počkejte alespoň 10 sekund, než veškerý zbytek paliva vyteče do palivové nádrže.
POZOR   POZOR:  Poté, co tryska plnicí pistole podruhé automaticky přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k naplnění expanzního prostoru, což může vést k přetečení paliva.

Poznámka:   Vozidlo není vybaveno klapkou plnicího hrdla palivové nádrže.
Image Shown Without Description
ATyp 1: Levá strana – zatlačením otevřete kryt uzávěru palivové nádrže.
BTyp 1: Pravá strana – zatlačením otevřete kryt uzávěru palivové nádrže.
CTyp 2: Levá strana – zatáhnutím otevřete kryt uzávěru palivové nádrže.
DTyp 2: Pravá strana – zatáhnutím otevřete kryt uzávěru palivové nádrže.
  1. Zcela otevřete kryt uzávěru palivové nádrže do zajištěné polohy.
Image Shown Without Description
Poznámka:   Po zasunutí palivové pistole správné velikosti se otevře pružinou držená záklopka.
  1. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce (A).Nechte ji spočinout na krytu otvoru plnicí trubky palivové nádrže.
Image Shown Without Description
  1. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B. Při držení trysky plnicí pistole v poloze A by mohlo dojít k ovlivnění průtoku paliva a vypnutí trysky plnicí pistole ještě před úplným naplněním nádrže.
Image Shown Without Description
  1. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.
Image Shown Without Description
  1. Trysku plnicí pistole mírně nadzvedněte a poté ji pomalu vyjměte.

Návod k obsluze pro vlastníky

  • Upozorňujeme, že společnost Ford nebude nijak reagovat na individuální zpětnou vazbu.
  • Poskytněte podrobnou zpětnou vazbu týkající se jakýchkoli nepřesností v obsahu nebo chybějícího obsahu v návodu k obsluze.
  • Vaše zpětná vazba bude prošetřena a veškeré nezbytné změny budou aktualizovány v online návodu k obsluze. 

Odeslat

Vaše podněty jsou cenné, jelikož nám pomáhají vylepšovat náš návod k obsluze. Děkujeme vám za poskytnutí zpětné vazby.

OK