POZOR   POZOR:  Baterie normálně produkuje výbušné plyny, které mohou způsobit zranění osob. Z tohoto důvodu nedovolte v blízkosti baterie zacházení s otevřeným ohněm, jiskřením nebo hořícími materiály. Při práci poblíž akumulátoru si vždy chraňte obličej a používejte ochranné brýle. Vždy zajistěte řádné odvětrávání.
POZOR   POZOR:  Při zvedání akumulátoru v plastovém pouzdře může nadměrný tlak působící na stěny způsobit únik kyseliny z vík ventilu, což může mít za následek zranění osob nebo poškození vozidla či akumulátoru. Akumulátor zvedejte zvedákem na akumulátory nebo jej při zvedání uchopte rukama za protější rohy.
POZOR   POZOR:  Akumulátory ukládejte z dosahu dětí. Akumulátory obsahují kyselinu sírovou. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při práci poblíž akumulátoru používejte ochranné brýle, abyste předešli úrazu způsobenému vystříknutím roztoku kyseliny. V případě styku pokožky či očí s kyselinou tyto okamžitě nejméně 15 minut oplachujte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití kyseliny vyhledejte okamžitě lékaře.
POZOR   POZOR:  Póly akumulátoru, svorky a související příslušenství obsahují olovo a jeho sloučeniny. Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.
POZOR   POZOR:  U vozidel se systémem Auto-Start-Stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.

Akumulátor je umístěn v motorovém prostoru.   Viz   Přehled součástí pod kapotou - 1,5l EcoBoost™
 Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým akumulátorem. Po dobu jeho používání do něj není třeba doplňovat destilovanou vodu.
Pokud je akumulátor vybaven ochranným krytem, po jeho vyčištění nebo výměně ověřte, zda jste jej namontovali správně.
Chcete-li zajistit delší bezproblémové fungování akumulátoru, udržujte jeho horní část čistou a suchou a zajistěte, aby jeho kabely byly řádně připevněny k příslušným svorkám. Pokud na akumulátoru nebo svorkách naleznete jakékoli stopy koroze, odpojte kabely a očistěte zasažená místa drátěným kartáčem. Kyselinu lze neutralizovat roztokem jedlé sody s vodou.
Pokud se chystáte vozidlo zaparkovat na delší dobu, doporučujeme od akumulátoru odpojit svorku záporného kabelu akumulátoru.
Poznámka:   Pokud odpojíte pouze svorku záporného kabelu akumulátoru, je nutné ji odizolovat nebo umístit do dostatečné vzdálenosti od svorky akumulátoru, aby nedošlo k jejímu neúmyslnému připojení nebo jiskření.
Chcete-li zajistit správné fungování systému správy akumulátoru, po připojení jakýchkoli elektrických zařízení k vozidlu nepřipojujte ukostření přímo k záporné svorce akumulátoru. Připojení k záporné svorce akumulátoru může způsobit nepřesnosti měření stavu akumulátoru a potenciálně také způsobit nesprávnou funkci systému.
Poznámka:   Montáž přídavného elektrického příslušenství do vozidla může nepříznivě ovlivnit výkon a životnost akumulátoru a výkon ostatních elektrických systémů ve vozidle.
V případě výměny akumulátoru je nutné zajistit, aby nový akumulátor vyhovoval potřebám elektroinstalace ve vozidle.
Pokud odpojíte nebo vyměníte akumulátor ve vozidle s automatickou převodovkou, bude nutné zopakovat učení adaptivní strategie. Z toho důvodu je bude řazení při první následné jízdě jevit obtížnější. Jedná se o normální chování, dokud se převodovka zcela nenaučí optimálnímu provozu.
Demontáž a opětovná montáž akumulátoru
Chcete-li odpojit nebo demontovat akumulátor, postupujte následujícím způsobem:
 1. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte zapalování.
 1. Vypněte veškerá elektrická zařízení (například osvětlení nebo autorádio).
 1. Před odpojením akumulátoru vyčkejte nejméně dvě minuty.
Poznámka:   Systém řízení motoru je vybaven funkcí udržování napájení a po určitou dobu od vypnutí zapalování je stále pod napětím. Díky tomu je možné uložit diagnostické a adaptivní tabulky. Pokud akumulátor odpojíte, aniž byste počkali, může dojít k poškození vozidla, na které se nevztahuje záruka.
 1. Odpojte svorku záporného kabelu akumulátoru.
 1. Odpojte svorku kladného kabelu akumulátoru.
 1. Demontujte upevňovací úchyt akumulátoru.
 1. Demontujte baterii.
 1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Před opětovným připojením akumulátoru se ujistěte, že je vypnuté zapalování.
Poznámka:   Ověřte, zda jsou svorky kabelů akumulátoru řádně dotaženy.
Pokud odpojíte nebo vyměníte akumulátor vozidla, je nutno resetovat tyto funkce:
 • Ochrana proti přivření u oken. Viz  Power Windows - Vehicles With: One-Touch Open and Close Front Windows . 
 • Nastavení hodin.
 • Předvolby rádiových stanic.
Likvidace akumulátoru
Image Shown Without Description   Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých akumulátorů.