Systém sledování mrtvého úhlu (BLIS™) s upozorněním na křižující vozidla (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Chcete-li předejít zranění, NIKDY systém sledování mrtvého úhlu nepoužívejte jako náhradu za vnější a vnitřní zpětná zrcátka a při změně jízdního pruhu se vždy podívejte za sebe. Systém sledování mrtvého úhlu nenahrazuje opatrné řízení.

Image Shown Without Description
Systém sledování mrtvého úhlu slouží jako pomůcka pro detekci vozidel, která se nacházejí v oblasti mrtvého úhlu (A). Oblast detekce se nachází na obou stranách vozidla mezi vnějším zpětným zrcátkem a místem, které je přibližně 7 m za nárazníkem. Systém za jízdy upozorňuje na situace, kdy do těchto oblastí vjede vozidlo.
POZOR   POZOR:  Chcete-li předejít zranění, NIKDY systém upozornění na vozidla blížící se z boku nepoužívejte jako náhradu za vnější a vnitřní zpětná zrcátka a před couváním z parkovacího místa se vždy podívejte za sebe. Systém upozornění na vozidla blížící se z boku nenahrazuje opatrné řízení.

Systému upozornění na vozidla blížící se z boku varuje před vozidly, která se přibližují ze stran, když je zařazena zpátečka (R).
Poznámka:   Systém sledování mrtvého úhlu nebrání kontaktu s jinými vozidly či objekty ani nedetekuje zaparkovaná vozidla, osoby, zvířata či objekty (ploty, svodidla nebo stromy). Slouží pouze k upozornění na vozidla v oblastech mrtvého úhlu.
Poznámka:   Systém nemusejí aktivovat vozidla, která oblastí mrtvého úhlu projíždějí rychle.
Použití systémů
Systém sledování mrtvého úhlu se zapne při nastartování motoru a jízdě rychlostí nad 8 km/h; zůstává zapnutý, když je zařazena poloha pro jízdu vpřed (D) nebo neutrál (N). Pokud zařadíte zpátečku (R), přepne systém na režim upozornění na křižující vozidla. Po přeřazení zpět do polohy pro jízdu vpřed (D) se systém sledování mrtvého úhlu opět zapne, pokud vozidlo jede vyšší rychlostí než 8 km/h.
Poznámka:   Systém sledování mrtvého úhlu nefunguje, když je zařazena zpátečka (R) nebo poloha pro parkování (P).
Poznámka:   Systém upozornění na vozidla blížící se z boku detekuje přibližující se vozidla a kola do vzdálenosti 40 m, oblast pokrytí se však zmenšuje, když jsou snímače blokovány. Při pomalém couvání se zvyšuje oblast pokrytí i účinnost systému.
Poznámka:   V případě vozidel s manuální převodovkou bude systém upozornění na vozidla blížící se z boku aktivní pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R). Systém upozornění na vozidla blížící se z boku se nespustí, pokud se vozidlo rozjede samovolně dozadu bez zařazení zpátečky (R).
Image Shown Without Description
V tomto prvním příkladu je levý snímač blokován pouze částečně a oblast pokrytí je téměř maximální.
Image Shown Without Description
Oblast pokrytí se rovněž snižuje při parkování ve velmi ostrém úhlu. V takovém případě je levý snímač většinou blokován a oblast pokrytí na této straně je výrazně omezena.
Kontrolky a zprávy systému
Image Shown Without Description
Systém sledování mrtvého úhlu a systém upozornění na vozidla blížící se z boku rozsvítí žlutou výstražnou kontrolku ve vnějším zrcátku na té straně, odkud se vozidlo blíží. Žlutá výstražná kontrolka bliká také v případech, kdy je aktivní směrové světlo a současně i výstraha systému sledování mrtvého úhlu.
Systém upozornění na vozidla přijíždějící z boku používá také řadu zvukových oznámení a na informačním displeji zobrazuje zprávu upozorňující na vozidlo přijíždějící zprava nebo zleva.
Snímače systémů
POZOR   POZOR:  Těsně před tím, než systém rozpozná zablokovaný stav a upozorní na něj řidiče, zvýší se počet nezachycených objektů. Chcete-li předejít zranění, NIKDY systém sledování mrtvého úhlu nepoužívejte jako náhradu za boční a vnitřní zpětná zrcátka a při změně jízdního pruhu se vždy podívejte za sebe. Systém sledování mrtvého úhlu nenahrazuje opatrné řízení.

Poznámka:   Může docházet k upozornění na blokování, ačkoli před snímači není žádná překážka. Tato situace je vzácná a je označována jako falešné upozornění na blokování. Falešné upozornění na blokování buď zmizí samo, nebo zmizí po vypnutí a zapnutí zapalování.
Image Shown Without Description
Systém používá radarové snímače, které se nacházejí za lištou nárazníku na obou stranách vozidla. Zabraňte pokrytí těchto oblastí blátem, sněhem nebo nálepkami, jinak bude funkce systému omezena.
Pokud systém zjistí omezenou funkci, na informačním displeji se zobrazí zpráva upozorňující na blokování snímače nebo špatnou viditelnost a rozsvítí se varovná kontrolka. Zobrazené upozornění můžete zrušit, varovná kontrolka však zůstane svítit.
Po odstranění překážky můžete systém resetovat dvěma způsoby:
  • Systém během jízdy detekuje alespoň dva objekty.
  • Vypnete a opět zapnete zapalování.
Pokud blokování přetrvává i po vypnutí a zapnutí zapalování a jízdě v dopravním provozu, zkontrolujte překážky znovu.

Důvody zobrazování zpráv  
Povrch radaru je znečištěný nebo je na něm nějaká překážka.   Očistěte oblast lišty před radarem nebo odstraňte překážku.  
Povrch radaru není znečištěný ani na něm nejsou překážky.   Jeďte s vozidlem několik minut v provozu normálním způsobem, aby radar mohl detekovat projíždějící vozidla a odstranit zablokovaný stav.  
Signálům radaru brání prudký déšť nebo sněžení.   Není požadována žádná akce. Systém normálně obnoví neblokovaný stav, jakmile déšť či sněžení zeslábne nebo ustane. V těchto podmínkách systémy sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku nepoužívejte.  

Omezení systému
Systémy sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku mají svá omezení. Patří mezi ně například nepříznivé povětrnostní podmínky nebo usazování nečistot na snímači, které omezují schopnost detekovat vozidla.
Funkci systému sledování mrtvého úhlu mohou rovněž omezit následující situace:
  • Vozidla projedou oblastí mrtvého úhlu velmi vysokou rychlostí.
  • Když oblastí mrtvého úhlu projede několik vozidel v krátkém odstupu za sebou.
Funkci systému upozornění na vozidla blížící se z boku mohou rovněž omezit následující situace:
  • Blízko zaparkovaná vozidla nebo objekty blokující snímače
  • Přibližující se vozidla jedoucí vyšší rychlostí než 60 km/h
  • Couvání vyšší rychlostí než 12 km/h
  • Couvání ze šikmého parkovacího místa
Falešné výstrahy
Poznámka:   Pokud je vozidlo z výroby vybaveno tažnou tyčí a táhne přívěs, snímače budou detekovat přívěs a systémy sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku budou vypnuty, aby nedocházelo k falešným výstrahám. V případě tažných tyčí, které nebyly namontovány ve výrobě, může být nutné vypnout systém sledování mrtvého úhlu ručně.
V některých případech dochází k falešným výstrahám systému sledování mrtvého úhlu nebo upozornění na vozidla blížící se z boku, kdy se výstražná kontrolka rozsvítí bez přítomnosti vozidla ve sledované zóně. Určité množství falešných výstrah je normální; trvají pouze dočasně a samy se zruší.
Chyby systému
Pokud některý ze systémů zjistí problém s levým nebo pravým snímačem, rozsvítí se kontrolka systému sledování mrtvého úhlu a na informačním displeji se zobrazí zpráva.
V případě ostatních závad systémů se zobrazí pouze zpráva na informačním displeji.   Viz   Informační hlášení
Vypínání a zapínání systémů
Jeden či oba systémy můžete dočasně vypnout pomocí informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace.  Pokud systém sledování mrtvého úhlu vypnete, nebudou výstrahy k dispozici a na informačním displeji se zobrazí zpráva, že je systém vypnutý.
Poznámka:   Systém upozornění na vozidla blížící se z boku se vždy spustí automaticky při zapnutí zapalování. Systém sledování mrtvého úhlu však zůstane zapnutý nebo vypnutý podle posledního nastavení.
Při použití klíče MyKey nelze ani jeden systém vypnout.   Viz   Principy funkce
Jeden nebo oba systémy můžete rovněž nechat vypnout trvale u autorizovaného prodejce. Po vypnutí lze systém opět nechat zapnout pouze u autorizovaného prodejce.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK