Licenční smlouva s koncovým uživatelem SYNC (EULA)
 • Získali jste zařízení („ZAŘÍZENÍ“), které obsahuje software od sesterské společnosti skupiny Microsoft Corporation („MS“) licencovaný společností Ford Motor Company a jejími pobočkami. Tyto nainstalované softwarové produkty společnosti MS, související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („MS SOFTWARE“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. MS SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE může tvořit rozhraní nebo komunikační jednotku, případně může být později aktualizován, aby byl kompatibilní a mohl komunikovat s dalším softwarem nebo systémy společnosti FORD MOTOR COMPANY. Tyto další softwary a systémy společnosti FORD MOTOR COMPANY, související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („FORD SOFTWARE“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. FORD SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE nebo FORD SOFTWARE může tvořit rozhraní nebo komunikační jednotku, případně může být později aktualizován, aby byl kompatibilní a mohl komunikovat s dalším softwarem nebo systémy poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran. Tento další software a služby třetích stran, stejně jako související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („SOFTWARE TŘETÍCH STRAN“) jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • MS SOFTWARE, FORD SOFTWARE i SOFTWARE TŘETÍCH STRAN budou dále označovány, souhrnně i jednotlivě, jako „SOFTWARE“.
POKUD NESOUHLASÍTE S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM (DÁLE JEN „SMLOUVA EULA“), NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ ANI NEKOPÍRUJTE SOFTWARE. JAKÉKOLI POUŽITÍ SOFTWARU, ZEJMÉNA JEHO POUŽITÍ NA ZAŘÍZENÍ, SE BUDE POVAŽOVAT ZA VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA (NEBO POTVRZENÍ JAKÉHOKOLI PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU).
UDĚLENÍ LICENCE K SOFTWARU: Touto smlouvou EULA se uděluje následující licence:
 • Tento SOFTWARE můžete používat nainstalovaný na ZAŘÍZENÍ nebo jinak propojený se systémy či službami poskytovanými společností FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovateli softwaru a služeb třetích stran.
Popis dalších práv a omezení
 • Rozpoznávání řeči: Pokud SOFTWARE zahrnuje součásti k rozpoznávání řeči, uvědomte si, že se jedná o čistě statistický proces a že nelze vyloučit výskyt chyb. Společnost FORD MOTOR COMPANY ani dodavatelé nezodpovídají za škody vzniklé vlivem chyb, ke kterým dojde během procesu rozpoznávání řeči.
 • Omezení zpětné analýzy, dekompilace a rozkládání: Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci a rozkládat SOFTWAROVÝ PRODUKT nebo umožnit druhým, aby prováděli zpětnou analýzu, dekompilaci a rozkládali softwarový produkt, smíte pouze v rozsahu výslovně povoleném platným zákonem bez ohledu na toto omezení.
 • Omezení distribuce, kopírování, úpravy a tvorby odvozených děl: Šířit, kopírovat, provádět úpravy nebo vytvářet odvozená díla na základě SOFTWARU smíte pouze v rozsahu výslovně povoleném platným zákonem bez ohledu na toto omezení.
 • Jediná smlouva EULA: Dokumentace pro koncového uživatele ZAŘÍZENÍ a souvisejících systémů a služeb může obsahovat více verzí této smlouvy EULA, jako například více různých překladů nebo více verzí médií (např. v dokumentaci pro uživatele a v softwaru). V takovém případě vás tato licence opravňuje použít pouze jednu (1) kopii SOFTWARU.
 • Převod SOFTWAROVÉHO PRODUKTU: Veškerá svoje práva v rámci smlouvy EULA jste oprávněni trvale převést výhradně v souvislosti s trvalým prodejem nebo převodem ZAŘÍZENÍ, a to za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWARE (včetně všech komponent, médií a tištěných materiálů, všech aktualizovaných verzí a případně také potvrzení pravosti), a nabyvatel bude souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud SOFTWARE představuje aktualizovanou verzi (tzv. „upgrade“), musí být součástí jakéhokoli převodu i všechny předchozí verze SOFTWARU.
 • Zrušení smlouvy: Bez omezení dalších práv může společnost FORD MOTOR COMPANY nebo MS ukončit tuto smlouvu EULA, jestliže nesplníte její podmínky.
 • Bezpečnostní aktualizace / správa digitálních práv: Vlastníci obsahu využívají k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně autorského práva, technologii WMDRM (Windows Media digital rights management). Části softwaru nainstalované v ZAŘÍZENÍ užívají pro přístup k obsahu zabezpečenému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM daný obsah neochrání, vlastníci takového obsahu mohou požadovat po společnosti Microsoft zrušení práva používat SOFTWARE k přehrávání a kopírování chráněného obsahu technologii WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přiložit seznam zrušených oprávnění. Vlastníci obsahu mohou pro přístup k jejich obsahu požadovat aktualizaci SOFTWARU nainstalovaného v ZAŘÍZENÍ. Pokud aktualizaci odmítnete, bude vám odepřen přístup k obsahu, který tuto aktualizaci vyžaduje.
 • Souhlas s užíváním údajů: Souhlasíte s tím, že společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, dodavatelé softwaru a systémů třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou shromažďovat a využívat technické informace shromážděné jakýmkoli způsobem jako součást služeb souvisejících s podporou produktu v souvislosti se SOFTWAREM nebo souvisejícími službami. Společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou využívat tyto informace výhradně ke zlepšování svých produktů nebo poskytování služeb nebo technologií upravených podle potřeb zákazníků pro vás. Společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou sdělovat tyto informace ostatním, ale nikoli tak, abyste byli identifikováni.
 • Součásti služeb založených na Internetu: SOFTWARE může obsahovat součásti, které umožňují a usnadňují užívání určitých služeb založených na Internetu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele mohou automaticky zkontrolovat verzi SOFTWARU nebo jeho součástí, které používáte. Mohou také poskytnout upgrady nebo doplňky k SOFTWARU, které lze automaticky stahovat do vašeho ZAŘÍZENÍ.
 • Doplňkové softwarové produkty / služby: Tato EULA se týká aktualizací, doplňků, přidaných součástí nebo součástí služeb založených na Internetu (dále jen „doplňkové součásti“) k SOFTWARU, které můžete získat od společnosti FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran, společnosti MS, Microsoft Corporation, jejich přidružených společností nebo zástupců poskytovatele po dni, kdy získáte svou první kopii SOFTWARU.
Pokud nejsou ostatní podmínky poskytnuty spolu s takovými doplňkovými součástmi a doplňkové součásti vám poskytne společnost FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran, pak vám tento subjekt udělí licenci za stejných podmínek této smlouvy EULA.
Pokud nejsou ostatní podmínky poskytnuty spolu s takovými doplňkovými součástmi a doplňkové součásti vám poskytne společnost MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele, pak vám tento subjekt udělí licenci za stejných podmínek smlouvy EULA kromě toho, že společnost MS, Microsoft Corporation nebo jejich dceřiné společnosti poskytující doplňkové součásti budou pro účely smlouvy EULA poskytovatelem licence vzhledem k takovým doplňkovým součástem.
Společnost FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo pověření zástupci si vyhrazují právo zastavit poskytování internetových služeb, které jsou vám poskytovány, nebo které máte k dispozici používáním SOFTWARU.
 • Odkazy na stránky třetích stran: Prostřednictvím využití SOFTWARU můžete díky MS SOFTWARU odkazovat na stránky třetích stran. Stránky třetí strany nejsou pod kontrolou společnosti MS, společnosti Microsoft Corporation, jejich přidružených společností nebo zástupců poskytovatelů a společnost MS ani společnost Microsoft Corporation nejsou odpovědny za (i) obsah žádné stránky třetí strany, jakékoli odkazy obsažené na stránkách třetí strany nebo jakékoli změny nebo aktualizace stránek třetí strany, (ii) ani webcasting nebo jakoukoli jinou formu přenosu získanou ze stránek jakékoli třetí strany. Společnost MS, Microsoft Corporation, jejich sesterské společnosti nebo pověření agenti umisťují tyto odkazy na stránky třetích stran pouze pro vaši potřebu a umístění odkazu neimplikuje to, že společnost MS, Microsoft Corporation, jejich přidružené společnosti nebo zástupci poskytovatele schvalují obsah stránek třetí strany.
 • Závazek odpovědnosti při řízení: Jste si vědomi svého závazku odpovědnosti při řízení a zvýšené opatrnosti při jízdě. Přečtete si a budete dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze ZAŘÍZENÍ, a to zejména ty, které se týkají bezpečnosti a rizik souvisejících s používáním ZAŘÍZENÍ.
AKTUALIZACE A OBNOVOVACÍ DISKY: Pokud společnost FORD MOTOR COMPANY poskytuje SOFTWARE odděleně od ZAŘÍZENÍ na médiu, jako je čip ROM, disk CD ROM, stažením z příslušných webových stránek nebo jiných aplikací, a je označen nápisem „For Upgrade Purposes Only“ (tj. pouze pro aktualizaci verze) nebo „For Recovery Purposes Only“ (tj. pouze pro obnovu verze), můžete do SYSTÉMU nainstalovat pouze jednu (1) novou verzi SOFTWARU jako náhradní kopii SOFTWARU za původně instalovanou a používat ji v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA včetně dalších podmínek souvisejících s aktualizací SOFTWARU.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Veškerá práva vyplývající ze zákonů a dohod o duševním vlastnictví týkající se SOFTWARU (včetně, ale bez omezení na jakákoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové, zvukové a hudební záznamy, text a aplikace, jež jsou součástí softwaru), doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie softwaru, jsou majetkem společnosti MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, jejich přidružených společností nebo dodavatelů. SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Tištěné materiály dodávané se SOFTWAREM není povoleno kopírovat. Všechna práva a duševní vlastnictví SOFTWARU jsou majetkem vlastníka obsahu a můžou být chráněna příslušnými zákony na ochranu autorských práv a zákony a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. Tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva na používání takového obsahu. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou EULA, jsou vyhrazena společnosti MS, Microsoft Corporation, FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelům softwaru a služeb třetích stran a jejich přidruženým společnostem nebo dodavatelům. Používání internetových služeb dostupných prostřednictvím SOFTWARU se řídí následujícími podmínkami použití. Jestliže tento SOFTWARE obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout jednu kopii této elektronické dokumentace.
OMEZENÍ VÝVOZU: Berete na vědomí, že tento SOFTWARE podléhá omezením pro export podle platných zákonů a předpisů EU a USA. Souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných mezinárodních a národních zákonů, které se vztahují na SOFTWARE, včetně nařízení správy exportu USA (U.S. Export Administration Regulations) a omezení koncových uživatelů, koncového použití a omezení míst určení vydaných vládami USA a jiných států. Další informace:

Webové stránky  
http://www.microsoft.com/exporting/  

OCHRANNÉ ZNÁMKY: Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva ve spojení s ochrannými nebo servisními známkami společnosti FORD MOTOR COMPANY, MS, Microsoft Corporation, poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran a jejich přidružených společností nebo dodavatelů.
PODPORA PRODUKTU: Společnost MS, mateřská společnost Microsoft Corporation, jejich pobočky ani dodavatelé SOFTWARE nepodporují. Pozorně si přečtěte všechny pokyny společnosti FORD MOTOR COMPANY obsažené v dokumentaci dodané k ZAŘÍZENÍ. Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo budete chtít z jakéhokoli důvodu kontaktovat společnost FORD MOTOR COMPANY, naleznete kontaktní adresu v dokumentaci k ZAŘÍZENÍ.
Vyloučení odpovědnosti za určité škody: KROMĚ PŘÍPADŮ A ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ODMÍTÁ SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY, POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, SPOLEČNOST MS, MICROSOFT CORPORATION A JEJICH SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI JAKOUKOLI ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENĚ NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU. SPOLEČNOST MS, MICROSOFT CORPORATION ANI JEJICH SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÉ ZA PŘEKROČENÍ ROZSAHU STANOVENÉHO ZÁKONEM USA VE VÝŠI DVĚ STĚ PADESÁT DOLARŮ (250,00 am. dolarů).
 • PLATÍ POUZE ZÁRUKY, KTERÉ SE VÝSLOVNĚ VZTAHUJÍ K NOVÉMU VOZIDLU.
Adobe
Obsahuje technologii Adobe® [Flash® Player] nebo [AIR®] od společnosti Adobe Systems Incorporated. Produkt [Licencovaný produkt] obsahuje software [Adobe® Flash® Player] [Adobe® AIR®] na základě licence od společnosti Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2009 Adobe Macromedia Software LLC. Všechna práva vyhrazena. Adobe, Flash a AIR jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.
Oznámení pro koncové uživatele
Důležité bezpečnostní informace o platformě Microsoft® Windows® Mobile for Automotive
Tento systém Ford SYNC zahrnuje software, který je poskytován na základě licence výrobce FORD MOTOR COMPANY přidruženou společností Microsoft Corporation podle zásad licenční smlouvy. Odinstalování, reprodukce, zpětná analýza nebo jiné neoprávněné použití softwaru tohoto systému v rozporu s podmínkami licenční smlouvy je přísně zakázáno a může vést k trestnímu stíhání.
Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je: Než začnete systém Windows Automotive používat, přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní informace uvedené v této příručce pro koncové uživatele („Uživatelská příručka“) a dodržujte je. Pokud nebudou pokyny uvedené v uživatelské příručce dodrženy, může dojít k nehodě nebo jiným vážným následkům.
Uložte uživatelskou příručku ve vozidle: Uživatelská příručka uložená ve vozidle může být zdrojem okamžité pomoci pro uživatele, kteří nemají dostatečné zkušenosti s použitím systému Windows Automotive. Zajistěte, aby si všechny osoby, které přijdou do kontaktu se systémem, před prvním použitím tohoto systému pozorně přečetli pokyny a bezpečnostní informace uvedené v uživatelské příručce.
POZOR   POZOR:  Obsluha určitých částí tohoto systému během jízdy může odvést vaši pozornost od řízení, což může vést k nehodě nebo jiným vážným následkům. Během jízdy neměňte nastavení systému ani nezadávejte data ručně. Než začnete provádět tyto činnosti, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je povoleno zastavit. Je to důležité, protože nastavování funkcí nebo změna nastavených hodnot může působit rušivě a může odvést vaší pozornost od řízení, nebo si vyžádat, abyste pustili volant.

Obecné informace o ovládání systému
Hlasové ovládání: Funkce systému Windows Automotive je možné ovládat pouze pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy řidiči umožňují ovládat systém, aniž by musel při jízdě pustit volant.
Delší pohled na obrazovku: Nepoužívejte funkce, které vyžadují, abyste při jízdě sledovali obrazovku. Než začnete používat funkce systému, které by upoutaly vaši pozornost na delší dobu, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je to povoleno. Nebezpečné mohou být i krátkodobé pohledy na obrazovku, které odvedou vaši pozornost od řízení v kritickém okamžiku.
Nastavení hlasitosti: Nezvyšujte hlasitost na příliš vysokou úroveň. Úroveň hlasitosti musí být uzpůsobena tak, abyste slyšeli okolní provoz a nouzové signály. Pokud byste je při jízdě neslyšeli, mohlo by dojít k nehodě.
Použití funkcí rozpoznávání řeči: Software na rozpoznávání řeči představuje čistě statistický proces a nelze tedy vyloučit výskyt chyb. Je vaší odpovědností sledovat funkce rozpoznávání řeči integrované do systému a řešit případné chyby.
Funkce navigačního systému: Funkce navigačního systému integrované do systému nabízí podrobné pokyny, které vás krok za krokem dovedou do cíle. Zajistěte, aby si všechny osoby, které budou systém používat, pozorně přečetly všechny pokyny a bezpečnostní informace.
Nebezpečí rozptýlení pozornosti: Nastavení funkcí navigačního systému je třeba provádět ručně (hlasové příkazy nejsou možné). Provádění nastavení nebo zadávání dat během jízdy může odvést vaší pozornost od řízení, což může vést k nehodě nebo jiným vážným následkům. Než začnete provádět tyto činnosti, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je povoleno zastavit.
Věřte svému úsudku: Všechny navigační funkce jsou poskytovány pouze jako pomůcka. Konečné rozhodnutí je však nutné učinit na základě místních podmínek a aktuální dopravní situace. Funkce nenahrazují váš osobní úsudek. Doporučená trasa nemá přednost před místními dopravními omezeními, osobním úsudkem nebo zásadami bezpečné jízdy.
Bezpečnost trasy: Pokyny se neřiďte v případě, že vám přikazují provést nebezpečný nebo zakázaný manévr, mohly by způsobit nebezpečnou situaci nebo vás zavést do oblasti, kterou považujete za nebezpečnou. Za bezpečný provoz vozidla odpovídá řidič, a proto musí vždy vyhodnotit, zda se může držet navrhovaných navigačních pokynů.
Možné nepřesnosti v mapě: Mapy používané systémem nemusí být přesné a mohou obsahovat chyby, například nesprávně uvedené cesty, neaktuální dopravní podmínky a neodpovídající typy cest. Při jízdě podle navrhované trasy vždy věřte svému úsudku a používejte zdravý rozum.
Pohotovostní služby: Nepoužívejte navigační systém k nalezení pohotovostních služeb. Informujte se u místních orgánů nebo požádejte o pomoc operátora pohotovostních služeb. Databáze map neobsahuje adresy všech pohotovostních služeb (policie, hasičů, nemocnic nebo klinik).
Licenční smlouva s koncovým uživatelem k softwaru Telenav
Přečtěte si prosím pečlivě licenční podmínky, než začnete používat software Telenav. Používání softwaru Telenav je známkou toho, že souhlasíte se smluvními podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nenarušujte obal a software Telenav nespouštějte ani jinak nepoužívejte.
Tyto podmínky představují smlouvu (dále jen „smlouva“) mezi vámi a společností Telenav, Inc. (dále jen „Telenav“) vzhledem ke softwaru Telenav (včetně jeho aktualizací, úprav nebo doplňků) (společně dále jen „software Telenav“). Všechny zde uvedené výrazy „vy“ a „vaše“ znamenají vás, vaše zaměstnance, zprostředkovatele a dodavatele a všechny další subjekty, jejichž jménem tyto podmínky přijímáte a které budou touto smlouvou vázány. Veškeré vaše informace o účtech a rovněž platební a osobní údaje poskytnuté vámi společnosti Telenav (přímo nebo prostřednictvím používání softwaru Telenav) podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti Telenav, které jsou k dispozici na http://www.telenav.com.
Společnost Telenav může smlouvu a zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby kdykoli upravit bez předchozího upozornění nebo po ohlášení. Souhlasíte s tím, že občas navštívíte webové stránky http://www.telenav.com a zkontrolujete, zda nejsou k dispozici aktuální verze smlouvy nebo zásady ochrany osobních údajů.
1. Bezpečné a zákonné používání
Berete na vědomí, že zaměření pozornosti na systém Telenav v situacích, které jinak vyžadují plnou pozornost, může představovat riziko zranění nebo smrti pro vás a ostatní osoby. Souhlasíte tedy s tím, že při používání softwaru Telenav budete dodržovat následující pokyny: (a) sledovat všechny dopravní předpisy a řídit bezpečně; (b) spoléhat se při jízdě na svůj vlastní osobní úsudek. Pokud máte pocit, že trasa navrhovaná softwarem Telenav vyžaduje, abyste provedli nebezpečný nebo nezákonný manévr, dostane vás do nebezpečné situace, nebo vás navede do oblasti, kterou nepovažujete za bezpečnou, pokyny ignorujte; (c) nezadávejte cíle cesty ani jinak nepoužívejte software Telenav, pokud vozidlo nestojí a není zaparkováno; (d) nepoužívejte software Telenav k nezákonným, neautorizovaným, nepředpokládaným, nebezpečným, rizikovým ani nezákonným účelům nebo způsobem, který je v rozporu s podmínkami této smlouvy; (e) GPS zařízení, zařízení pro bezdrátový přenos a kabely nezbytné pro používání softwaru Telenav umístěte ve vozidle bezpečně, aby vám nepřekážely při řízení a nebránily v provozu bezpečnostních prvků (jako například airbagu).
Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a ochráníte společnost Telenav proti jakýmkoli nárokům, které vyplynou z používání softwaru Telenav během jízdy nebezpečným nebo nevhodným způsobem a nedodržení uvedených pokynů.
2. Informace o účtu
Souhlasíte s tím, že: (a) při registraci softwaru Telenav o sobě společnosti Telenav předáte pravdivé, přesné a kompletní informace a (b) budete společnost Telenav neodkladně informovat o všech změnách, ke kterým v souvislosti s těmito informacemi dojde tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a kompletní.
3. Licence softwaru
Za předpokladu splnění smluvních podmínek této smlouvy vám společnost Telenav poskytne osobní, nevýlučnou a nepřenosnou licenci (s výjimkou případů výslovně povolených dále ve spojení s trvalým přenosem licence k softwaru Telenav), bez práva na sublicenci, k přístupu a používání softwaru Telenav (pouze jako objektový kód). Platnost licence končí ihned po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy. Souhlasíte s tím, že budete software Telenav používat pouze k soukromým účelům nebo volnočasovým aktivitám a nebudete poskytovat komerční navigační služby pro druhou stranu.
3.1 Omezení licence
Souhlasíte s tím, že nebudete provádět následující činnosti: (a) provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozkládat, překládat, měnit, doplňovat nebo jinak upravovat software Telenav nebo jeho části; (b) pokusit se odvodit zdrojový kód, audio knihovnu nebo strukturu softwaru Telenav bez předchozího výslovného písemného schválení společností Telenav; (c) odstraňovat či měnit v softwaru Telenav ochranné známky, obchodní názvy, loga, patenty nebo upozornění o autorských právech společnosti Telenav nebo jejích dodavatelů, případně jiné upozornění a označení; (d) šířit, sublicencovat ani přidělovat software Telenav dalším osobám nebo subjektům, s výjimkou případů povolených ve spojení s trvalým přenosem softwaru Telenav; nebo (e) používat software Telenav způsobem, který (i) porušuje práva na duševní vlastnictví nebo vlastnická práva, práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, práva na soukromí nebo jiná práva jakékoli další osoby či subjektu, (ii) porušuje zákon, ustanovení, předpis nebo nařízení, včetně, avšak nejen, zákonů a předpisů souvisejících se spamy, soukromím, ochranou spotřebitelů a dětí, obscénnostmi nebo pomluvami, nebo (iii) je škodlivý, ohrožující, hanlivý, útočný, nepoctivý, urážlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, nebo jinak zaujatý; a (f) pronajímat, půjčovat nebo jinak umožňovat neoprávněný přístup třetích stran k softwaru Telenav bez předchozího písemného schválení společností Telenav.
4. Zřeknutí se zodpovědnosti
V plném rozsahu v souladu s platnými zákony nezodpovídá společnost Telenav, vlastníci licence a dodavatelé, zástupci nebo zaměstnanci výše uvedených společností za rozhodnutí, která učiníte, nebo činnosti, které provedete vy nebo jakákoli třetí strana na základě informací přijatých ze softwaru Telenav. Společnost Telenav neručí za přesnost mapy nebo jiných dat softwaru Telenav. Tato data nemusí vždy odpovídat aktuální dopravní situaci (uzavírky cest, práce na silnici, povětrnostní podmínky, nové cesty a jiné měnící se podmínky). Jste odpovědni za veškerá rizika vyplývající z použití softwaru Telenav. Souhlasíte například (ale bez omezení) s tím, že nebudete spoléhat na software Telenav při navigaci v kritickým místech, kde na přesnosti navigace závisí vaše bezpečí nebo přežití vás a ostatních cestujících osob, poněvadž mapy a jiné funkce softwaru Telenav nejsou určeny k podpoře vysoce rizikových aplikací, a to zejména ve vzdálenějších zeměpisných oblastech.
SPOLEČNOST TELENAV VÝSLOVNĚ VYLUČUJE A ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU TELENAV, BYŤ NEPŘÍMÉ, VÝSLOVNÉ NEBO STATUTÁRNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPŮSOBU PRODEJE, ZVYKŮ ČI OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV POUZE, ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU TELENAV. Některé státy nedovolují vyloučení předpokládaných záruk, takže se toto omezení nemusí vztahovat na vás.
5. Omezení zodpovědnosti
SPOLEČNOST TELENAV ANI JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDAJÍ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ, KTERÁ POSKYTUJE LICENCE, V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (VČETNĚ, AVŠAK NEJEN, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NAPŘÍKLAD Z NESCHOPNOSTI POUŽÍT DANÉ ZAŘÍZENÍ, ANI ÚDAJŮ s NIMI POSKYTNUTÝMI, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PŘÍJMŮ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ) VZNIKLÉ PŘI POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT SOFTWARE TELENAV, A TO I TEHDY, KDYŽ BYLO NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNO.
ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TELENAV A JEJÍCH DODAVATELŮ JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE VY SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA SOFTWARE TELENAV, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT (AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK). NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS.
6. Arbitráž a rozhodné právo
Souhlasíte s tím, že jakákoli námitka, nárok nebo spor vyplývající z této smlouvy nebo softwaru Telenav nebo s nimi související, musí být řešeny v nezávislém arbitrážním řízení s nestranným rozhodcem pod správou americké arbitrážní asociace v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie. Arbitrážní řízení musí probíhat podle pravidel pro komerční arbitráž americké arbitrážní asociace a rozhodnutí o částce učiněné při arbitráži musí být uznáno v rámci řízení před soudem s jurisdikcí. Arbitrážnímu řízení nepředsedá arbitrážní soudce ani rada a rozhodnutí arbitráže je závazné pro všechny strany. Výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.
Tato smlouva a související závazky se řídí a jsou vytvořeny v souladu s právními předpisy státu Kalifornie s vyloučením jejích konfliktů s právními principy. V případě zahájení soudního či arbitrážního řízení společnost Telenav i vy souhlasíte s předložením dané záležitosti výlučné jurisdikci soudu v okresu Santa Clara ve státě Kalifornia. Tato smlouva se neřídí Konvencí Spojených národů nebo Úmluvami pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží.
7. Postoupení
Nejste oprávněni dále prodávat, postupovat druhé osobě nebo převádět tuto smlouvu ani svá práva nebo povinnosti, pokud tak neučiníte ve spojení s trvalým převodem softwaru Telenav a nový uživatel softwaru Telenav výslovně nesouhlasí s tím, že podmínky uvedené v této smlouvě považuje za závazné. Pokud není prodej, postoupení nebo převod této smlouvy výslovně povolen tímto odstavcem, bude platnost této smlouvy ihned ukončena bez odpovědnosti vůči společnosti Telenav. v tomto případě souhlasíte vy i všechny další strany s tím, že ihned přestanete jakýmkoli způsobem používat software Telenav. Nehledě na výše uvedené skutečnosti může společnost Telenav kdykoli postoupit tuto smlouvu druhé straně bez předchozího upozornění v případě, že tato strana podmínky uvedené v této smlouvě považuje za závazné.
8. Různé
8,1
Tato smlouva představuje kompletní smlouvu mezi společností Telenav a vámi s ohledem na předmět této smlouvy.
8,2
S výjimkou omezených licencí, které jsou výslovně poskytnuta v této smlouvě, si společnost Telenav zachovává všechna práva, vlastnická práva a nároky na software Telenav, včetně a bez omezení všech souvisejících práv k duševnímu vlastnictví. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není vám udělena žádná licence nebo právo přímo ani implicitně, vyvozením, překážkou uplatnění žalobního návrhu nebo jinak a společnost Telenav a její dodavatelé a poskytovatelé jejich licencí si výslovně vyhrazují všechna práva neudělená v této smlouvě.
8,3
Používáním softwaru Telenav souhlasíte s tím, že vám společnost Telenav může obecně zasílat elektronická oznámení včetně upozornění, smluv, právně požadovaných informací a jiných informací souvisejících se softwarem Telenav (souhrnně označované jako “oznámení”). Společnost Telenav může tato oznámení zveřejnit na svých webových stránkách nebo je může stáhnout do vašeho bezdrátového zařízení. Abyste zrušili svůj souhlas se zasíláním elektronických zpráv, musíte přestat software Telenav používat.
8,4
Skutečnost, že vy nebo společnost Telenav nevyžaduje plnění jakéhokoli ustanovení, nesmí ovlivnit právo dané strany, ani nesmí vzdání se práva při jakémkoliv porušení nebo nedodržení podle této smlouvy představovat vzdání se práva při jakémkoli následném porušení nebo nedodržení, případně vzdání se práva na samotné ustanovení.
8,5
Nevymahatelná ustanovení budou upravena tak, aby vyjadřovala úmysl smluvních stran, přičemž zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají plně v platnosti a účinnosti.
8,6
Záhlaví v této smlouvě jsou pouze pro účely přehlednosti a pro referenci, nejsou považována za součást této smlouvy a nemají žádný vliv na její výklad nebo interpretaci. Slova jako „včetně“ a „zahrnující“ a jejich variace nejsou pro účely této smlouvy považována za pojmy vyjadřující omezení, ale jsou spíše spojena s významem „bez omezení“.
9. Doplňující podmínky prodejců
Software Telenav využívá mapu a další data, která jsou společnosti Telenav licencována prodejci třetích stran s cílem zajistit vám a ostatním koncovým uživatelům jisté výhody. Tato smlouva zahrnuje podmínky dat uvedených společností pro koncového uživatele (jsou uvedené na konci této smlouvy); uvedené podmínky se tedy vztahují také na používání softwaru Telenav uživatelem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující doplňující podmínky, které se vztahují k prodejcům třetích stran společnosti Telenav, které poskytují licence:
9.1 Podmínky pro koncové uživatele vyžadované společností HERE North America, LLC
Data („data“) jsou určena k čistě osobním nekomerčním účelům, a nikoli k dalšímu prodeji. Jsou chráněna autorskými právy a podléhají na jedné straně následujícím podmínkám a podmínkám, se kterými jste vyjádřili svůj souhlas, a na straně druhé podmínkám společnosti Telenav („Telenav“) a jejích poskytovatelů licencí (včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů).
© 2013 HERE. Všechna práva vyhrazena.
Data určená pro oblasti Kanady zahrnují informace vydané s povolením kanadských úřadů, mezi které patří: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.
Společnost HERE vlastní nevýhradní licenci od společnosti United States Postal Service ® na zveřejnění a prodej informací o produktu ZIP+4®.
©United States Postal Service® 2014. Společnost United States Postal Service® nestanovuje, nekontroluje ani neschvaluje ceny. Následující ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem společnosti USPS: United States Postal Service, USPS a ZIP+4.
Data určená pro Mexiko zahrnují určitá data institutu Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
PODMÍNKY
9.2 Podmínky pro koncové uživatele vyžadované společností NAV2 (Shanghai) Co., Ltd
Data („data“) jsou určena k čistě osobním nekomerčním účelům, a nikoli k dalšímu prodeji. Jsou chráněna autorskými právy a podléhají na jedné straně následujícím podmínkám a podmínkám, se kterými jste vyjádřili svůj souhlas, a na straně druhé podmínkám společnosti NAV2 (Shanghai) Co., Ltd („NAV2“) a jejích poskytovatelů licencí (včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů).
© 20xx. Všechna práva vyhrazena.
Povolené použití.
Souhlasíte s tím, že tato data společně se softwarem Telenav budete používat výhradně k interním firemním nebo osobním účelům, k nimž jste obdrželi licenci, a nikoli k poskytování dalších služeb, souběžnému sdílení nebo jiným podobným účelům. Stejně tak se s ohledem na omezení uvedená v následujících odstavcích, zavazujete, že nebudete jinak reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně analyzovat žádnou část těchto dat, případně z nich vytvářet odvozená díla, a nebudete je přenášet ani distribuovat v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem mimo rozsah povolený platnými zákony.
Omezení.
Mimo situace, kdy jste od společnosti Telenav obdrželi zvláštní licenci, a pouze bez omezení platnosti předcházejícího odstavce nesmíte používat tato data (a) s produkty, systémy nebo aplikacemi nainstalovanými či jinak připojenými nebo komunikujícími s vozidly schopnými využívat navigaci, určení polohy, expedici, vedení trasy v reálném čase, správu vozového parku nebo podobné aplikace; nebo (b) při komunikaci s libovolnými zařízeními pro určování polohy nebo libovolnými mobilními nebo bezdrátovými elektronickými zařízeními či počítači, mimo jiné s mobilními telefony, palmtopy a kapesními počítači, pagery a přístroji PDA.
Upozornění.
Data mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné informace způsobené časovým odstupem, změnou okolností, použitými zdroji a způsobem sběru souhrnných zeměpisných dat, což může vést k nesprávným výsledkům.
Bez záruky.
Tato data jsou vám poskytována „tak, jak jsou“ a s jejich používáním souhlasíte na vlastní riziko. Společnost Telenav ani její vlastníci licence (a jejich vlastníci licence a dodavatelé) neposkytují žádné záruky ani ujištění jakéhokoli druhu, výslovně uvedené ani předpokládané včetně (bez omezení) obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, efektivity, spolehlivosti, vhodnosti pro určitý účel, užitečnosti, používání nebo výsledků vyplývajících z těchto dat, ani není poskytována žádná záruka na to, že tato data nebo server budou pracovat bez chyb, ani na to, že jejich provoz bude nepřetržitý.
Neuznání záruky:
SPOLEČNOST TELENAV A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEUZNÁVÁ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KVALITĚ, VÝKONNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI K NEPORUŠENÍ PRÁVA. Některé státy, území a země nedovolují určité výjimky ze záruky, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Vyloučení odpovědnosti:
SPOLEČNOST TELENAV A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ ZA NÁROKY, POŽADAVKY ČI PRÁVNÍ KROKY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY NÁROKU, POŽADAVKU NEBO PRÁVNÍHO KROKU UVÁDĚJÍCÍHO ZTRÁTU, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KTERÉ MOHOU BÝT DŮSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ NEBO VLASTNĚNÍ TĚCHTO DAT; NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU, TRŽBY, ZAKÁZEK NEBO ÚSPOR ČI JAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT, ZÁVADY V TĚCHTO DATECH NEBO Z PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ PŘI VÝKONU SMLOUVY ČI PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, I KDYŽ SPOLEČNOST TELENAV NEBO JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. Některé státy, území a země nedovolují určité výjimky z odpovědnosti či omezení škod, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Kontrola vývozu.
Žádnou část dat nebo jejich přímý produkt nesmíte vyvážet bez souladu se všemi licencemi a povoleními vyžadovanými na základě platných exportních zákonů, pravidel a předpisů, mimo jiné včetně zákonů, pravidel a předpisů prováděných úřadem USA pro kontrolu zahraničních aktiv. Ministerstvo obchodu a Úřad pro průmysl a bezpečnost USA Ministerstvo obchodu V rozsahu, v jakém zákony, pravidla a ustanovení pro export brání společnosti HERE v dodržování povinností uvedených v této smlouvě a v doručování nebo šíření dat, bude toto selhání omluveno a nebude představovat porušení podmínek této smlouvy.
Úplná smlouva.
Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi společností Telenav (a jejími vlastníky licence, včetně jejich vlastníků licence a dodavatelů) a vámi týkající se jejího uvedeného předmětu a jako celek nahrazují všechny písemné či ústní dohody již dříve mezi námi uzavřené vzhledem k takovému předmětu.
Rozhodné právo.
Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Illinois [vložte „Nizozemsko“, pokud se používají data společnosti HERE pro Evropu], aniž by byla uplatňována (i) ustanovení o střetu zákonů nebo (ii) Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která je výslovně vyloučena. Pokud jde o veškeré spory a právní kroky vyplývající z nároků nebo jsoucí v souvislosti s „nároky“ na data uvedená v této smlouvě, souhlasíte s tím, že budete spadat pod jurisdikci státu Illinois [vložte „Nizozemsko“, pokud se používají data společnosti HERE pro Evropu].
Koncoví uživatelé z oblasti veřejné správy.
Pokud jsou data získána vládou Spojených států amerických nebo jejím jménem nebo jakýmkoli jiným subjektem požadujícím nebo uplatňujícím práva podobná právům tradičně nárokovaným vládou Spojených států amerických, tato data jsou „obchodním artiklem“ podle definice tohoto pojmu v předpisu 48 C.F.R. („FAR“) 2.101, jsou licencována v souladu s těmito podmínkami pro koncové uživatele a každá kopie dodaných či jinak opatřených dat musí být náležitě označena a opatřena následujícím „oznámením o používání“ a bude s ní zacházeno v souladu s takovým oznámením:

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ  
JMÉNO SMLUVNÍHO PARTNERA (VÝROBCE/DODAVATEL): HERE  
ADRESA SMLUVNÍHO PARTNERA (VÝROBCE/DODAVATEL): c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606  
Tato data jsou obchodním artiklem definovaným v předpisu FAR 2.101 a jsou předmětem těchto podmínek pro koncového uživatele, na jejichž základě jsou poskytována.  
© 1987 – 2014 HERE – Všechna práva vyhrazena.  

Pokud smluvní úředník, vládní agentura nebo jakýkoli federální úředník odmítá použít zde poskytnutý popisek, musí před vyhledáním dalších nebo alternativních práv v datech upozornit společnost HERE.

 
I. Oblast USA a Kanady  
  A. Data pro USA. Podmínky pro koncové uživatele týkající se libovolné aplikace obsahující data pro USA musí obsahovat následující upozornění:  
    “HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information.”  
    „©United States Postal Service® 20XX. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.”  


 
  B. Data pro Kanadu. Následující ustanovení se týkají dat pro Kanadu, která mohou zahrnovat data od vlastníků licence z řad třetích stran (“data třetí strany”) nebo z nich vycházet. Mezi tyto vlastníky licence patří organizace Her Majesty the Queen in Right of Canada („Her Majesty“), Canada Post Corporation („Canada Post“) a Department of Natural Resources of Canada („NRCan“):  
    1. Vyloučení odpovědnosti a omezení: Zákazník souhlasí, že jeho použití dat třetích strany bude předmětem následujících ustanovení:  
      a. Vyloučení odpovědnosti: Data třetí strany jsou licencována „tak, jak jsou“. Vlastníci příslušné licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) neposkytují k takovým datům žádné výslovné ani vyplývající záruky či prohlášení vycházející ze zákona nebo odjinud, včetně mimo jiné záruk účinnosti, úplnosti, přesnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.  
      b. Omezení odpovědnosti: Vlastníci licence z řad třetích stran (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou zodpovědní: (i) za nároky, požadavky či právní kroky bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího ztrátu, zranění nebo škody, ať už přímé či nepřímé, které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat; nebo (ii) za ztrátu zisku nebo zakázek či jakékoli jiné následné škody vyplývající z jakékoli chyby v těchto datech.  
    2. Oznámení o autorských právech: Ke každé kopii všech těchto dat nebo jejich části pro oblast Kanady musí zákazník zřetelně přidat následující oznámení o autorských právech, a to buď (i) na štítek paměťového média kopie, (ii) nebo na obal kopie, (iii) nebo do jiných materiálů dodávaných společně s kopií, jako jsou uživatelské příručky nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem: „This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. Všechna práva vyhrazena.”  
    3. Podmínky pro koncové uživatele: Nebylo-li mezi zúčastněnými stranami dohodnuto jinak, s každou částí dat pro oblast Kanady poskytnutou koncovým uživatelům, jak může být povoleno ve smlouvě, musí zákazník dostatečně zřetelným způsobem poskytnout koncovým uživatelům podmínky (uvedené v jiných podmínkách pro koncové uživatele, které zákazník musí poskytnout na základě smlouvy nebo může poskytovat), které musí obsahovat následující ustanovení ve jménu vlastníků licence z řad třetích stran (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan):  
      Tato data mohou obsahovat data od vlastníků licence, jako jsou organizace Her Majesty the Queen in the Right of Canada („Her Majesty“), Canada Post Corporation („Canada Post“) a Department of Natural Resources Canada („NRCan“), nebo z nich vycházet. Taková data jsou licencována „tak, jak jsou“. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) neposkytují k takovým datům žádné výslovné ani vyplývající záruky či prohlášení vycházející ze zákona nebo odjinud, včetně mimo jiné záruk účinnosti, úplnosti, přesnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli nároky, požadavky či právní kroky bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího ztrátu, zranění nebo škody, ať už přímé či nepřímé, které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou v žádném případě odpovědní za ztrátu zisku nebo zakázek či jakékoli jiné následné škody vyplývající z jakékoli chyby v těchto datech.   Koncový uživatel musí odškodnit a chránit vlastníky licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) a jejich vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce proti jakýmkoliv nárokům, požadavkům či právním krokům bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího ztrátu, výdaje, škody nebo zranění (včetně zranění vedoucích k úmrtí), které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat  
    4. Další ustanovení: Podmínky uvedené v této části představují dodatek ke všem právům a povinnostem zúčastněných stran uvedených ve smlouvě. Pokud některá z ustanovení v této části nejsou v souladu nebo jsou v konfliktu s libovolnými jinými ustanoveními této smlouvy, je třeba se řídit ustanoveními uvedenými v této části.  


 
II. Mexiko. Následující ustanovení se týká dat pro Mexiko, mezi něž patří určitá data od instituce Instituto Nacional de Estadística y Geografía („INEGI“):  
  A. Veškeré kopie dat a/nebo produktů obsahující data pro Mexiko by měly obsahovat následující oznámení: „Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)“  


 
III. Oblast Latinské Ameriky  
  A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:  
  Teritorium   Oznámení  
  Ekvádor   „INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011“   „source: © IGN 2009 - BD TOPO ®“  
  Guadeloupe,   Francouzská Guyana a    Martinik, Mexiko   „Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)“  
IV. Oblast Středního východu  
  A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:  
  Země   Oznámení  
  Jordánsko   „© Royal Jordanian Geographic Centre“. The foregoing notice requirement for Jordan Data is a material term of the Agreement. If Client or any of its permitted sublicensees (if any) fail to meet such requirement, HERE shall have the right to terminate Client’s license with respect to the Jordan Data.  
  B. Data pro Jordánsko. Zákazník a případně jeho povolení nabyvatelé licence nesmí licencovat a/nebo jinak distribuovat databázi společnosti HERE pro Jordánsko („data pro Jordánsko“) za účelem jejího použití v podnikových aplikacích, a to konkrétně (i) nejordánským subjektům, které chtějí data pro Jordánsko používat výhradně v Jordánsku, nebo (ii) zákazníkům se sídlem v Jordánsku. Dále, zákazník, případně jeho povolení nabyvatelé licence nebo koncoví uživatelé nesmí používat data pro Jordánsko v podnikových aplikacích, pokud se jedná o (i) nejordánský subjekt používající data pro Jordánsko výhradně na území Jordánska nebo (ii) subjekt se sídlem v Jordánsku. Pojem „podnikové aplikace“ v předešlých ustanoveních znamená geomarketingové aplikace, aplikace GIS, aplikace pro správu movitého podnikového majetku, aplikace pro telefonická centra, telematické aplikace, internetové aplikace veřejných organizací nebo aplikace poskytující služby určování polohy pomocí souřadnic.  


 
V. Oblast Evropy  
  A. Použití určitých dopravních kódů v Evropě  
    1. Obecná omezení platná pro dopravní kódy. Zákazník potvrzuje, že v určitých zemích v oblasti Evropy potřebuje získat práva přímo od poskytovatelů kódu RDS-TMC z řad třetích stran, aby mohl dopravní kódy získat a používat v datech a k zajištění transakcí koncových uživatelů způsobem vycházejícím z takových dopravních kódů, a souhlasí s tím. V takových zemích smí společnost HERE poskytnout zákazníkovi data využívající dopravní kódy pouze poté, co jí zákazník potvrdí, že obdržel příslušná práva.  
    2. Zobrazení legend pro Belgii, na které se vztahují práva třetích stran. Zákazník musí v případě jakékoli transakce zahrnující dopravní kódy pro Belgii, poskytnout koncovému uživateli následující oznámení: „Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and the Ministèrie de l’Equipement et des Transports.“  
  B. Papírové mapy. Pro jakékoli licence udělené zákazníkovi, které se týkají tvorby, prodeje nebo distribuce papírových map (např. map na papíru nebo podobném médiu), platí následující podmínky: (a) Udělení licence k datům pro oblast Velké Británie je podmíněno samostatnou písemnou smlouvou s organizací Ordnance Survey („OS“) na tvorbu a prodej papírových map a jejím dodržováním. Dále musí zákazník uhradit poplatky organizaci OS a všechny příslušné licenční poplatky související s papírovými mapami. Dále musí dodržovat požadavky organizace OS na oznámení o autorských právech. (b) Udělení licence k prodeji a jiné placené distribuci map využívajících data pro oblast České republiky je podmíněno tím, že zákazník získá předchozí písemný souhlas od společnosti Kartografie a.s. (c) Udělení licence k prodeji a distribuci map využívajících data pro oblast Švýcarska je podmíněno tím, že zákazník získá předchozí písemný souhlas od úřadu Bundesamt für Landestopografie of Switzerland. (d) Zákazník nesmí používat data pro oblast Francie ke tvorbě map s měřítkem od 1:5 000 do 1:250 000. (e) Zákazník nesmí používat žádná z dat ke tvorbě, prodeji nebo distribuci map, které se zcela nebo výrazně podobají papírovým mapám evropských národních mapových agentur, mezi které mimo jiné patří úřady Landervermessungämter (Německo), Topografische Dienst (Nizozemsko), Nationaal Geografisch Instituut (Belgie), Bundesamt für Landestopografie (Švýcarsko), Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen (Rakousko) a National Land Survey (Švédsko).  
  C. Prosazování práva organizace OS. Aniž by byla omezena ustanovení v části IV(B) týkající se dat pro oblast Velké Británie, zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že organizace Ordnance Survey („OS“) může vůči němu podniknout přímé akce s cílem prosadit soulad s oznámením o autorských právech OS (viz část IV(D) níže a požadavky na papírové mapy (viz část IV(B) výše) uvedenými v této smlouvě.  
  D. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:  
  Země   Oznámení  
  Rakousko   „© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen“  
  Chorvatsko   Kypr,   Estonsko,   Lotyšsko,   Litva,   Moldávie,   Polsko,   Slovinsko a/nebo Ukrajina   „© EuroGeographics“  
  Francie   „source: © IGN 2009 – BD TOPO ®“  
  Německo   „Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.“  
  Velká Británie   „Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010“  
  Řecko   „Copyright Geomatics Ltd.“  
  Maďarsko   „Copyright © 2003; Top-Map Ltd.“  
  Itálie   „La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.“  
  Norsko   „Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority“  
  Portugalsko   „Source: IgeoE – Portugal“  
  Španělsko   „Información geográfica propiedad del CNIG“  
  Švédsko   „Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.“  
  Švýcarsko   „Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.  
  E. Distribuce v konkrétních zemích. Zákazník bere na vědomí, že společnost HERE neobdržela povolení k distribuci mapových dat v následujících zemích: Albánie, Bělorusko, Kyrgyzstán, Moldávie a Uzbekistán. Společnost HERE může tento výčet čas od času aktualizovat. Udělení licenčních oprávnění, která se týkají dat pro tyto země, zákazníkovi na základě této licence závisí na tom, zda zákazník dodržuje všechny příslušné zákony a předpisy včetně, mimo jiné, veškerých požadovaných licencí a schválení k distribuci aplikace obsahující taková data v uvedených zemích.  


 
VI. Oblast Austrálie  
  A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:  
    Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).   Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.  
  B. Oznámení třetích stran pro Austrálii. Společně s předchozími zmiňovanými sděleními musí podmínky pro koncové uživatele libovolné aplikace obsahující dopravní kódy RDS-TMC pro Austrálii obsahovat následující oznámení: „Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.“  

VII. Oblast Číny
Pouze k osobnímu použití
Souhlasíte s tím, že tato data společně se softwarem [vložte název klientské aplikace] budete používat výhradně k osobním nekomerčním účelům, k nimž jste obdrželi licenci, a nikoli k poskytování dalších služeb, souběžnému sdílení nebo jiným podobným účelům. Stejně tak s ohledem na omezení uvedená v následujících odstavcích smíte tato data kopírovat pouze pro osobní potřebu, abyste je mohli (i) prohlížet (ii) nebo uchovávat, a to za předpokladu, že tato data nijak neupravíte, ani z nichž neodstraníte žádná přítomná oznámení o autorských právech. Zavazujete se, že nebudete jinak reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně analyzovat žádnou část těchto dat a nebudete je přenášet ani distribuovat v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem mimo rozsah povolený platnými zákony.
Omezení
Mimo situace, kdy jste od společnosti NAV2 obdrželi zvláštní licenci, a pouze bez omezení platnosti předcházejícího odstavce nesmíte používat tato data (a) s produkty, systémy nebo aplikacemi nainstalovanými či jinak připojenými nebo komunikujícími s vozidly schopnými využívat navigaci, určení polohy, expedici, vedení trasy v reálném čase, správu vozového parku nebo podobné aplikace; nebo (b) při komunikaci s libovolnými zařízeními pro určování polohy nebo libovolnými mobilními nebo bezdrátovými elektronickými zařízeními či počítači, mimo jiné s mobilními telefony, palmtopy a kapesními počítači, pagery a přístroji PDA. Souhlasíte s tím, že pokud tyto podmínky nesplníte, přestanete tato data používat.
Omezená záruka
Společnost NAV2 se zaručuje, že (a) data bude možné bez závažnějších problémů používat v souladu s doprovodnými písemnými materiály po dobu devadesáti (90) dnů od data jejich přijetí, a (b) a služby podpory, které společnost NAV2 poskytuje, se budou podstatně shodovat s příslušnými písemnými materiály od této společnosti. Pracovníci podpory společnosti NAV2 vyvinou z komerčního hlediska zdůvodnitelné úsilí o vyřešení případných problémů.
Nápravné prostředky pro zákazníky
Celá odpovědnost společnosti NAV2 a jejích dodavatelů a vám exkluzivně dostupný nápravný prostředek spočívá na vlastní uvážení společnosti NAV2 ve (a) vrácení zaplacené částky nebo (b) opravě či náhradě dat, která nejsou v souladu s omezenou zárukou společnosti NAV2 a která byla této společnosti vrácena společně s kopií dokladu o koupi. Tato omezená záruka je zneplatněna, pokud k selhání dat došlo v důsledku nehody, zneužití nebo nesprávného použití. Záruka na veškerá náhradní data platí po zbývající dobu záručního období nebo po dobu třiceti (30) dnů, a to podle toho, která z těchto dob je delší. Žádná z těchto nápravných opatření nebo služeb podpory k produktům nabízeným společností NAV2 nejsou k dispozici, pokud nedoložíte doklad o koupi u oprávněného mezinárodního dodavatele.
Bez jiné záruky:
SPOLEČNOST NAV2 A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEUZNÁVAJÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY KVALITY, VÝKONNOSTI, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA, A TO S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE A V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY Některé místní předpisy nemusí povolovat určité výjimky ze záruky, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Omezení zodpovědnosti:
SPOLEČNOST NAV2 A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEBUDOU V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ZODPOVĚDNÍ ZA NÁROKY, POŽADAVKY ČI PRÁVNÍ KROKY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY NÁROKU, POŽADAVKU NEBO PRÁVNÍHO KROKU UVÁDĚJÍCÍHO ZTRÁTU, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KTERÉ MOHOU BÝT DŮSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ NEBO VLASTNĚNÍ TĚCHTO DAT; NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU, TRŽBY, ZAKÁZEK NEBO ÚSPOR ČI JAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT, ZÁVADY V TĚCHTO DATECH NEBO Z PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ PŘI VÝKONU SMLOUVY ČI PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, I KDYŽ SPOLEČNOST NAV2 NEBO JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NAV2 NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NESMÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘEKROČIT VÝŠI CENY ZAPLACENÉ ZA PRODUKT. Některé místní předpisy nemusí povolovat určité výjimky z odpovědnosti, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Kontrola vývozu
Souhlasíte s tím, že žádnou část vám poskytnutých dat nebo jejich přímý produkt nebudete vyvážet bez souladu se všemi licencemi a povoleními vyžadovanými na základě platných exportních zákonů, pravidel a předpisů.
Ochrana duševního vlastnictví
Data jsou majetkem společnosti NAV2 nebo jejích dodavatelů a jsou chráněna příslušnými autorskými právy a jinými zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Data jsou poskytována výhradně na základě licence na použití, nikoli k prodeji.
Úplná smlouva
Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi společností NAV2 (a jejími vlastníky licence, včetně jejich vlastníků licence a dodavatelů) a vámi týkající se jejího uvedeného předmětu a jako celek nahrazují všechny písemné či ústní dohody již dříve mezi námi uzavřené vzhledem k takovému předmětu.
Rozhodné právo.
Výše uvedené podmínky se řídí zákony Čínské lidové republiky, aniž by byla uplatňována (i) ustanovení o střetu zákonů nebo (ii) Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která je výslovně vyloučena. Jakékoli spory v souvislosti s poskytovanými daty je nutné řešit u arbitrážní komise Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission.
Gracenote® Copyright
CD a data související s hudbou od společnosti Gracenote, Inc., copyright© 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Na tento produkt a službu se vztahuje jeden nebo více patentŮ registrovaných v USA: Patent #5,987,525, #6,061,680, #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6.240,459, #6,330,593 a další patenty vydané nebo v jednání. Některé služby dodané na základě licence od společnosti Open Globe, Inc. pro patent registrovaný v USA: #6,304,523.
Gracenote a CDDB jsou registrované ochranné známky společnosti Gracenote. Logo a typ loga Gracenote a logo „Powered by Gracenote™“ jsou ochranné známky společnosti Gracenote.
Licenční smlouva s koncovým uživatelem Gracenote® (EULA)
Toto zařízení může obsahovat software společnosti Gracenote, Inc. se sídlem na adrese 2000 Powell Street v Emeryvillu v Kalifornii 94608 („Gracenote“).
Software společnosti Gracenote („software Gracenote“) zařízení umožňuje provádět identifikaci disku nebo hudebních souborů a získávat z online serverů („servery Gracenote“) informace o skladbách, včetně jejich názvů, jmen interpretů, stop, titulů („data Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote můžete používat pouze prostřednictvím funkcí tohoto zařízení určených pro koncové uživatele.
Toto zařízení může obsahovat data patřící poskytovatelům společnosti Gracenote. Pokud tomu tak je, všechna omezení stanovená s ohledem na data společnosti Gracenote se budou vztahovat také k tomuto obsahu a poskytovatelé tohoto obsahu mohou využívat všechny zde přiznané výhody a ochrany vyhrazené pro společnost Gracenote.
Souhlasíte s tím, že budete používat obsah Gracenote („obsah Gracenote“) a data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote pouze pro osobní potřebu a nekomerční účely. Software Gracenote ani data Gracenote nesmíte přidělit, zkopírovat, přenést ani odeslat (vyjma identifikace pomocí tagu obsažené v hudebním souboru) žádné třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT ANI VYUŽÍVAT OBSAH GRACENOTE, DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JE VÝSLOVNĚ POVOLENO V TÉTO SMLOUVĚ.
Souhlasíte s tím, že vaše nevýhradní licence k používání obsahu Gracenote, dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote bude ukončena, pokud tato omezení porušíte. Bude-li vaše licence ukončena, souhlasíte s tím, že přestanete jakýmkoli způsobem používat obsah Gracenote, data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote. Všechna práva k datům Gracenote, softwaru Gracenote, serverům Gracenote a obsahu Gracenote včetně všech vlastnických práv jsou vyhrazena společnosti Gracenote. Za žádných okolností není společnost Gracenote povinna vyplácet vám jakoukoli částku za vámi poskytnuté informace včetně materiálů a hudebních souborů chráněných autorskými právy. Souhlasíte s tím, že společnost Gracenote může svá práva vyplývající z této smlouvy proti vám uplatnit, zvlášť nebo jako celek, přímo pod svým vlastním jménem.
Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor ke sledování dotazů pro statistické účely. Náhodně přiřazený číselný identifikátor je určen k tomu, aby služba Gracenote mohla počítat dotazy, aniž by zjišťovala vaši totožnost. Více informací o službě Gracenote najdete na webových stránkách www.gracenote.com v části Gracenote Privacy Policy (Zásady zachování soukromí společnosti Gracenote).
SOFTWARE GRACENOTE A VŠECHNY POLOŽKY DAT GRACENOTE JSOU VÁM LICENCOVÁNY „TAK JAK JSOU“. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI UJIŠTĚNÍ, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNOSTI DAT GRACENOTE ZÍSKANÝCH ZE SERVERŮ GRACENOTE NEBO OBSAHU GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSTRAŇOVAT DATA ZE SERVERŮ GRACENOTE A MĚNIT KATEGORIE DAT KDYKOLI TO UZNÁ ZA VHODNÉ. NENÍ POSKYTOVÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA NA TO, ŽE OBSAH GRACENOTE NEBO SOFTWARE GRACENOTE A SERVERY GRACENOTE BUDOU PRACOVAT BEZ CHYB, ANI NA TO, ŽE PROVOZ SOFTWARU GRACENOTE A SERVERŮ GRACENOTE BUDE NEPŘETRŽITÝ. SPOLEČNOST GRACENOTE VÁM NENÍ POVINNA POSKYTOVAT NOVÉ, VYLEPŠENÉ NEBO DODATEČNÉ DATOVÉ TYPY, KTERÉ MOŽNÁ BUDE V BUDOUCNU POSKYTOVAT, A MŮŽE KDYKOLI UKONČIT POSKYTOVÁNÍ SVÝCH ONLINE SLUŽEB. SPOLEČNOST GRACENOTE NEUZNÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A K NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE POUŽITÍM SOFTWARU GRACENOTE NEBO KTERÉHOKOLI SERVERU GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NA ZISCÍCH ČI VÝNOSECH.
© Gracenote 2007.
Pouze vozidlo s SYNC
USA a Mexiko
FCC ID: KMHSG1G1
IC: 1422A-SG1G1
Mexiko
Model: KMHSG1P1
NOM-121-SCT1-2009
Provozování tohoto zařízení je podmíněno dvěma následujícími podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.
Vozidlo s jednotkou SYNC s dotykovou obrazovkou / systémem My Touch
FCC ID: KMHSYNCG2
IC: 1422A-SYNCG2
Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů FCC a normě RSS-210 Industry Canada. Provozování je podmíněno dvěma následujícími podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí přijímat jakoukoli interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz.
POZOR   POZOR:  Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení. Označení „IC“ před číslem certifikátu rádiového zařízení značí, že byly splněny technické specifikace normy Industry Canada.

Anténa používaná u tohoto vysílače nesmí být umístěna společně s jinou anténou ani s ní nebo jiným vysílačem nesmí být provozována.