Vaše vozidlo nemusí být vybaveno náhradním kolem a pneumatikou. V takových případech je vybaveno soupravou pro opravu jedné poškozené pneumatiky.
Sada je umístěna v úložném prostoru pod podlahou mezi sedadly první a druhé řady na pravé straně vozidla.
Všeobecná informace
POZOR   POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky lze některé pneumatiky utěsnit pouze částečně. V některých případech utěsnění není možné vůbec. Při ztrátě tlaku v pneumatice dochází ke změně jízdních vlastností vozidla a může dojít až ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
POZOR   POZOR:  Soupravu na opravu pneumatiky nepoužívejte k opravě pneumatiky, která již jednou byla poškozena. Například v případě, kdy byla při jízdě podhuštěná.
POZOR   POZOR:  Soupravu na opravu pneumatiky nepoužívejte k opravě vypuštěných pneumatik.
POZOR   POZOR:  Soupravu na opravu pneumatiky nepoužívejte k opravě bočnic poškozené pneumatiky.

Souprava na opravu pneumatiky dokáže utěsnit většinu propíchnutí pneumatiky o průměru až 6 mm (¼ palce), aby bylo možné dočasně zajistit pojízdnost vozidla.
Při použití soupravy na opravu pneumatiky je nutné dodržovat následující pravidla:
 • Jeďte opatrně a neprovádějte žádné náhlé jízdní manévry, zvláště pokud je vozidlo těžce naloženo nebo táhne přívěs.
 • Pokračujte v cestě k nejbližšímu prodejci vozidel nebo pneumatik, maximálně však ujeďte vzdálenost 200 km.
 • Nepřekračujte maximální rychlost 80 km/h.
 • Uchovávejte soupravu na opravu pneumatiky mimo dosah dětí.
 • Soupravu na opravu pneumatiky používejte pouze tehdy, když je teplota okolního vzduchu v rozmezí -30 až 70 °C (-22 až 158 °F).
 • Soupravu na opravu pneumatiky nepoužívejte k opravě nouzového kola typu T.
Použití soupravy na opravu pneumatiky
POZOR   POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
POZOR   POZOR:  Stlačený vzduch se může chovat jako výbušnina nebo palivo.
POZOR   POZOR:  Používanou soupravu na opravu pneumatiky nikdy nenechávejte bez dozoru.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte kompresor spuštěný déle než 10 minut.
POZOR   POZOR:  Soupravu na opravu pneumatiky používejte pouze u vozidel, se kterými byla dodána.

Před použitím soupravy na opravu pneumatiky:
 • Zatáhněte parkovací brzdu.
 • Nepokoušejte se odstranit cizí materiál, který propíchl pneumatiku (např. hřebíky nebo šrouby).
 • Při používání soupravy nechte běžet motor. Pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách, použijte soupravu při vypnutém motoru.
 • Láhev s těsnicí hmotou vyměňte za novou dříve, než uplyne její doba použitelnosti (uvedená na horní části láhve).
 • Informujte všechny uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy na opravu pneumatiky. Upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní podmínky pro jízdu.
Huštění pneumatiky
POZOR   POZOR:  Před použitím soupravy na opravu pneumatiky zkontrolujte bočnici pneumatiky. Pokud vykazuje jakékoli praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nehustěte.
POZOR   POZOR:  Když je kompresor v provozu, nestůjte přímo vedle pneumatiky.
POZOR   POZOR:  Pozorujte bočnici pneumatiky. Pokud se na pneumatice objeví jakékoli praskliny, boule nebo jiné podobné poškození, okamžitě vypněte kompresor a nechte uniknout vzduch přetlakovým ventilem B.
POZOR   POZOR:  Těsnicí hmota obsahuje přírodní latexovou gumu. Zabraňte jakémukoli kontaktu s kůží a oděvem. Dojde-li ke kontaktu s kůží, okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
POZOR   POZOR:  Pokud tlak vzduchu v pneumatice do 10 minut nedosáhne doporučenou hodnotu, bude pneumatika zřejmě poškozena natolik, že dočasná oprava není možná. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice.
POZOR   POZOR:  Našroubováním lahve do držáku se propíchne těsnění na láhvi. Před dokončením opravy neodšroubovávejte láhev z držáku, jinak by unikla těsnicí hmota.
POZOR   POZOR:  Pokud během jízdy zaznamenáte silné vibrace, neklidné řízení nebo různé zvuky, snižte rychlost a dojeďte opatrně na místo, kde můžete vozidlo bezpečně zastavit. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 3 bar nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

Image Shown Without Description
AOchranná krytka.
BPojistný ventil přetlaku.
CHadice.
DMěřič tlaku.
ENapájecí zástrčka s kabelem.
FSpínač kompresoru.
GŠtítek.
HLáhev s těsnicí hmotou.
 1. Otevřete víko soupravy na opravu pneumatiky.
 1. Sloupněte z lahve s těsnicí hmotou nálepku G upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h (50 mil/h) a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby na ni řidič dobře viděl. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
 1. Vyjměte ze soupravy hadici C a napájecí zástrčku s kabelem E.
 1. Našroubujte hadici C na láhev s těsnicí hmotou.
 1. Z poškozené pneumatiky sejměte čepičku ventilku.
 1. Sejměte ochrannou čepičku A z hadice na láhvi s těsnicí hmotou a našroubujte hadici pevně na ventilek poškozené pneumatiky.
 1. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru F v poloze 0.
 1. Napájecí zástrčku E zastrčte do přídavné elektrické zásuvky.   Viz   Přídavné zásuvky
 1. Spustte motor.
 1. Přepněte spínač kompresoru F do polohy 1.
 1. Po nejméně dvou minutách přepněte spínač kompresoru F do polohy 0 a odšroubujte hadici C z láhve s těsnicí hmotou. Odpojte hadici láhve s těsnicí hmotou od ventilku pneumatiky.
 1. Nasuňte hadici C na ventilek pneumatiky a přepněte spínač kompresoru F do polohy 1.
 1. Pneumatiku nehustěte déle než 10 minut. Nahustěte ji na doporučenou hodnotu tlaku. Přepněte spínač kompresoru F do polohy 0 a zkontrolujte aktuální tlak vzduchu v pneumatice pomocí měřiče tlaku D. Odšroubujte hadici C z ventilu pneumatiky.
 1. Odpojte napájecí zástrčku E z přídavné elektrické zásuvky.
 1. Soupravu, víko láhve a oranžové víko uložte bezpečně ve vozidle, ale dbejte na to, aby byly stále snadno přístupné. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
 1. S vozidlem ihned ujeďte vzdálenost asi 10 km (6 mil), aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.
Poznámka:   Při čerpání těsnicí hmoty ventilkem pneumatiky může tlak vzrůst až na 6 barů (87 psi), ale asi po 30 sekundách znovu klesne.
POZOR   POZOR:  Pokud během jízdy zaznamenáte silné vibrace, neklidné řízení nebo různé zvuky, snižte rychlost a dojeďte opatrně na místo, kde můžete vozidlo bezpečně zastavit. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než doporučená hodnota nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule či podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou.

Kontrola tlaku v pneumatice
POZOR   POZOR:  Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna na doporučenou hodnotu tlaku.   Viz   Tlaky v pneumatikách.  Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, tlak vzduchu v pneumatice sledujte.

 1. Po ujetí přibližně 10 kilometrů (šesti mílí) zastavte. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
 1. Připojte soupravu a pomocí měřiče tlaku D zjistěte tlak v pneumatice.
 1. Pokud tlak v pneumatice naplněné těsnicí hmotou činí více, než je doporučená hodnota, odpovídajícím způsobem jej upravte.   Viz   Tlaky v pneumatikách
 1. Postup huštění ještě jednou zopakujte pro dohuštění pneumatiky.
 1. Pomocí měřiče tlaku D znovu zkontrolujte tlak v pneumatice. Pokud je tlak v pneumatice příliš vysoký, vyfoukněte pneumatiku na předepsaný tlak pomocí pojistného ventilu B.
 1. Pokud je tlak v pneumatice nižší, než je doporučená hodnota, opakujte kroky 13 až 16 a kroky 1 až 5 (Kontrola tlaku v pneumatice).
 1. Jakmile nahustíte pneumatiku na předepsaný tlak, přepněte spínač kompresoru F do polohy 0, vytáhněte napájecí zástrčku E z přídavné elektrické zásuvky, odšroubujte hadici láhve s těsnicí hmotou, utáhněte čepičku ventilku a nasaďte zpět ochrannou čepičku A.
 1. Jeďte k nejbližšímu pneuservisu a nechte si poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z kola informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu. Použitou láhev s těsnicí hmotou při nejbližší příležitosti vyměňte.
Poznámka:   Souprava na opravu pneumatiky slouží pouze jako nouzové řešení. Předpisy týkající se oprav pneumatiky po použití soupravy na opravu pneumatiky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobné informace získáte v pneuservisu.
Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky těsnicí hmoty vraťte autorizovanému prodejci nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.