POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Image Shown Without Description
Údaj   Zpráva  
A  
Phone
B  
Navigace
C  
Climate
D  
Settings
E  
Home
F  
Information
G  
Entertainment

Tento systém využívá strategii čtyř rohů pro rychlý přístup k některým funkcím a nastavením vozidla. Dotyková obrazovka umožňuje snadnou interakci s mobilním telefonem, multimédii, systémem regulace klimatu a navigačním systémem. V rozích se zobrazují aktivní režimy příslušných nabídek, např. stav telefonu nebo teplota klimatizace.
Poznámka:   Některé funkce nejsou během jízdy vozidla k dispozici.
Poznámka:   Systém je vybaven funkcí, která umožňuje přístup a ovládání funkcí audio systému 10 minut po vypnutí zapalování (pokud nejsou otevřené dveře).
TELEFON
Stisknutím můžete vybrat následující možnosti:

Zpráva  
Phone
Quick Dial
Phonebook
History
Messaging
Settings

NAVIGACE
Stisknutím můžete vybrat následující možnosti:

Zpráva  
My home
Favourites
Previous destinations
Place of interest
Emergency
Address
Junction
Town centre
Latitude/Longitude
Edit route
Cancel Route

KLIMATIZACE
Stisknutím odpovídajících ikon můžete ovládat následující možnosti:
 • Nastavení řidiče
 • Recirkulovaný vzduch
 • Automatický režim
 • Duální režim
 • Nastavení spolujezdce
 • Klimatizace
 • Odmrazení
NASTAVENÍ
Image Shown Without Description 
Stisknutím můžete vybrat následující možnosti:

Zpráva  
Clock
Display
Sound
Vehicle
Settings
Help

ZAČÁTEK
Image Shown Without Description  Stisknutím přejdete na úvodní obrazovku. V závislosti na balíčku doplňků a softwaru, kterými je vozidlo vybaveno, se vzhled obrazovek může lišit od popisů v této části. Dostupné funkce mohou být rovněž omezeny na některých trzích. Informace o dostupnosti vám poskytne autorizovaný prodejce.
INFORMACE
Image Shown Without Description 
Stisknutím můžete vybrat následující možnosti:

Zpráva  
Traffic
Alerts
Calendar
Apps
Where Am I?

ZÁBAVNÍ SYSTÉM
Stisknutím můžete vybrat následující možnosti:

Zpráva  
AM
FM
DAB
*  
CD
USB
BT audio
SD card
Line in

* Je-li ve výbavě.
Použití ovládacích prvků audio systému
V závislosti na vozidle mohou být k dispozici rovněž následující ovládací prvky:

Položka nabídky   Postup a popis  
Vypínač   Slouží k zapnutí a vypnutí funkcí médií.  
Vol (Hlasitost):   Slouží k úpravě hlasitosti přehrávaných médií.  
Vyhledávání   Stejné použití jako v normálním režimu médií.  
Ladění   Stejné použití jako v normálním režimu médií.  
Vysunutí   Slouží k vysunutí disku CD ze zábavního systému.  
Displej   Stisknutím tohoto tlačítka vypnete zobrazení na displeji. Dalším stisknutím tohoto tlačítka nebo dotykem obrazovky zobrazení zapnete.  
Zdroj   Opakovaným stisknutím můžete přepínat mezi režimy médií.  
Zvuk   Slouží k úpravě následujících nastavení:  
Bass
Treble
Midrange
Set balance and fade
DSP
EQ mode
Adaptive volume

Použití ovládacích prvků na volantu
V závislosti na vozidle a balíčku doplňků lze použít ovládací prvky na volantu k ovládání systému dotykové obrazovky.
 • VOL: Ovládá hlasitost zvukového výstupu.
 • Ztlumit: Ztlumí zvukový výstup.
 • Hlas: Stisknutím zahájíte hlasovou relaci. Dalším stisknutím a podržením hlasovou relaci ukončíte.
 • Hledat a Potvrdit hovor:V režimu rádia můžete stisknutím vyhledávat přednastavené stanice v paměti nebo stisknutím a podržením procházet mezi stanicemi.V režimu USB nebo CD můžete stisknutím vyhledávat stanice; stisknutím a podržením aktivujete rychlé vyhledávání.V režimu telefonu stisknutím tlačítka přijmete hovor nebo můžete přepínat mezi hovory.
 • Hledat a Odmítnout hovor:V režimu rádia můžete stisknutím vyhledávat přednastavené stanice v paměti nebo stisknutím a podržením procházet mezi stanicemi.V režimu USB nebo CD můžete stisknutím vyhledávat stanice; stisknutím a podržením aktivujete rychlé vyhledávání.V režimu telefonu stisknutím tlačítka ukončíte hovor nebo odmítnete příchozí hovor.
 • Zdroj: Opakovaným stisknutím můžete přepínat mezi režimy médií.
 • Zvuk: Stisknutím tlačítka můžete upravit nastavení zvuku.   Viz   Nastavení
Viz  Steering Wheel . 
Čištění displeje dotykové obrazovky.
Použijte suchou, čistou, měkkou tkaninu. Pokud jsou nadále patrné nečistoty nebo otisky prstů, naneste na tkaninu malé množství alkoholu. Displej nepolévejte ani nepostřikujte alkoholem. K čištění displeje nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
Podpora
Další podporu vám poskytne autorizovaný prodejce. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Bezpečnostní informace
POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

 • Nepokoušejte se opravovat systém vlastními silami. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
 • Pokud jsou napájecí šňůry nebo kabely zařízení zlomené, naprasklé nebo poškozené, zařízení nepoužívejte. Kabely umístěte stranou tak, aby nepřekážely v dráze pedálů, neznemožňovaly nastavování sedadel ani nebránily bezpečnému ovládání vozu.
 • Za extrémních klimatických podmínek nenechávejte přehrávací zařízení ve vozidle – může dojít k jejich poškození. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
 • Z důvodu bezpečnosti jsou některé funkce systému SYNC závislé na rychlosti. Jejich použití je omezené na rychlost jízdy do 8 km/h.
Před připojením k systému SYNC si přečtěte příručku k připojovanému zařízení.
Funkce omezené rychlostí
Použití některých funkcí systému během jízdy může být nesnadné, proto je jejich ovládání omezeno na dobu, kdy vozidlo stojí.
Konkrétní příklady naleznete v následující tabulce.

Omezené funkce  
Funkce systému   Úpravy nastavení, když je aktivní kamera pro zpětný výhled nebo aktivní parkovací asistent.  
Video, fotografie a obrázky   Přehrávání videa  
Textové zprávy   Psaní textových zpráv  
Úpravy přednastavených textových zpráv  
Navigace   Ukázková navigační trasa  

Pokud používáte klíč MyKey, mohou pro vás platit další omezení.   Viz   MyKey™
Informace o ochraně soukromí
Když je k systému SYNC připojen mobilní telefon, vytvoří systém profil, který se propojí s tímto mobilním telefonem. Profil je vytvářen za účelem rozšíření nabídky funkcí mobilního telefonu a zajištění účelnějšího ovládání. Profil může kromě jiného obsahovat údaje o telefonním seznamu, textových zprávách (přečtených i nepřečtených) a historii hovorů. Obsahuje historii hovorů z doby, kdy telefon nebyl připojen k systému. Po připojení přehrávače médií systém vytvoří a uloží rejstřík podporovaného mediálního obsahu. Systém si rovněž udržuje krátký záznam činnosti obsahující údaje o posledních 10 minutách využívání systému. Protokol a další systémová data slouží ke zlepšení chování systému a k usnadnění diagnostiky případných potíží.
Profil mobilního telefonu, rejstřík přehrávače médií a protokol činnosti zůstávají v systému uloženy, dokud je neodstraníte. Ve vozidle zůstávají přístupné pouze po připojení mobilního telefonu nebo přehrávače médií. Pokud již nemáte v úmyslu využívat systém nebo vozidlo, doporučujeme provést obnovení továrního stavu, při němž dojde ke smazání všech uložených informací.   Viz   Informační displeje
Pro přístup k údajům uloženým v systému je vyžadováno speciální vybavení. Je vyžadován také přístup k jednotce SYNC ve vozidle. Společnost Ford nepřistoupí k údajům uloženým v systému bez souhlasu z jiných než zde uvedených důvodů. Mezi příklady požadovaného přístupu k datům v systému patří nařízení soudu a situace, kdy to budou vyžadovat zákonné předpisy, vládní organizace nebo jiné společnosti jednající z pověření zákona. Další strany mohou o přístup k informacím žádat nezávisle na společnosti Ford. K dispozici jsou další informace o ochraně soukromí.
Používání rozpoznávání hlasu
Tento systém slouží k ovládání funkcí pomocí hlasových příkazů. Díky tomu se budete moct plně soustředit na okolní provoz a nespouštět přitom ruce z volantu. Systém v závislosti na situaci a nastavené úrovni interakce (nastavení hlasového ovládání) reaguje přehráním zvukových znamení, výzev, otázek a potvrzení vyslovených příkazů.
Systém rovněž pokládá krátké otázky (ověřovací výzvy) v případě, že si není jistý vaším požadavkem, nebo v případě, že je možné na váš příkaz reagovat více způsoby.
Při použití hlasových příkazů se mohou v levém spodním stavovém řádku zobrazovat slova a ikony, které signalizují stav relace hlasového ovládání.
Použití hlasových příkazů
Image Shown Without Description  Následující hlasové příkazy můžete říct kdykoli během relace hlasového ovládání.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Příkaz hlasového ovládání  
Hlavní nabídka
Available commands
Předchozí stránka
Zpět
Nápověda

Užitečné rady
 • V interiéru vozidla by měl být co největší klid. Hluk pronikající do vozu otevřenými okny a vibrace způsobené jízdou po nerovné vozovce mohou bránit správnému rozpoznání vyslovených příkazů.
 • Po stisknutí ikony hlasového ovládání počkejte, než zazní zvukové znamení a na displeji se zobrazí zpráva. Poté vyslovte příkaz. Příkazy vyslovené před touto signalizací systém nezaregistruje.
 • Mluvte přirozeně a mezi slovy dělejte delší přestávky.
 • Systém můžete v průběhu hlášení kdykoli přerušit stisknutím ikony hlasového ovládání.
Zobrazení seznamu dostupných příkazů hlasového ovládání
Chcete-li zobrazit seznam dostupných příkazů, můžete provést některou z následujících akcí:
Na dotykové obrazovce stiskněte:

Položka nabídky  
Settings
Help
Voice command list

Pomocí ovládacích prvků na volantu stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po výzvě vyslovte jeden z následujících příkazů:

Příkazy hlasového ovládání  
Seznam příkazů
Radio list of commands
Telefon – seznam příkazů
Voice instructions list of commands

Nastavení hlasového ovládání
Tato nastavení umožňují přizpůsobení úrovně interakce systému, nápovědy a zpětné vazby. Systém používá výchozí standardní nastavení interakce, které používá seznamy návrhů a potvrzovací výzvy, které poskytují nejvyšší úroveň navádění a zpětné vazby.

Položka nabídky   Postup a popis  
Interaction mode
Novice
V tomto režimu systém poskytuje podrobnou interakci a pokyny.  
Advanced
Tento režim obsahuje méně hlasové interakce a častější výzvy zvukovým znamením.  
Confirmation prompts
Systém používá tyto krátké otázky k ověření hlasového příkazu. Pokud je funkce vypnutá, systém se snaží co nejlépe odhadnout váš požadavek. Systém může nadále příležitostně pokládat otázky k ověření hlasového příkazu.  
Phone candidate lists
Seznamy návrhů jsou seznamy možných výsledků hlasových příkazů. Systém vytváří tyto seznamy, pokud několik položek odpovídá vyslovenému příkazu se stejnou pravděpodobností.  
Media candidate lists

Na dotykové obrazovce stiskněte ikonu nastavení a poté:

Položka nabídky  
Voice settings
Voice control
Vyberte některou z následujících možností:  
Interaction mode
Confirmation prompts
Media candidate lists
Phone candidate lists
Voice control volume

Použití hlasových příkazů s možnostmi na dotykové obrazovce
Systém hlasových příkazů má funkci duálního režimu, která umožňuje přepínání mezi hlasovými příkazy a prováděním voleb na obrazovce. Tento režim je k dispozici pouze tehdy, když systém zobrazuje seznamy návrhů vygenerované během relace hlasového ovládání. Lze jej využít například při zadávání ulice a adresy nebo při volání na kontakt v mobilním telefonu, který je spárován se systémem.