Image Shown Without Description
Údaj   Položka nabídky  
A  
Phone
B  
Speed dial
C  
Phonebook
D  
History
E  
Messaging
F  
Settings

Jednou z hlavních funkcí systému SYNC je uskutečňování hovorů pomocí zařízení hands-free. Jakmile spárujete mobilní telefon, budete mít přístup k mnoha funkcím pomocí dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů. Systém podporuje mnoho různých funkcí, nicméně některé závisí také na vlastnostech použitého mobilního telefonu.
Většina mobilních telefonů vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth však podporuje přinejmenším tyto funkce:
  • Přijetí příchozího hovoru
  • Ukončení hovoru
  • Vytočení čísla
  • Oznámení čekajícího hovoru
  • Identifikace volajícího
Ostatní funkce, jako například psaní textových zpráv pomocí zařízení Bluetooth nebo automatické stahování telefonního seznamu, závisí na konkrétním telefonu. Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu svého telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo na místním webu společnosti Ford.
První spárování s mobilním telefonem
POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Namísto toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Před použitím funkcí systému SYNC pro mobilní telefon je nutné spárovat mobilní telefon s rozhraním Bluetooth se systémem SYNC. Poté budete moci mobilní telefon používat v režimu hands-free.
Stiskněte horní levý roh dotykové obrazovky:

Položka nabídky   Postup a popis  
Pair phone
 
Find SYNC
Sledujte pokyny na obrazovce.   Funkce Bluetooth musí být zapnuta a mobilní telefon musí být ve správném režimu. V případě potřeby použijte uživatelskou příručku k telefonu.   Vyberte možnost SYNC; na zařízení se zobrazí šestimístný kód PIN.   Pokus se na zařízení zobrazí výzva k zadání kódu PIN, znamená to, že zařízení nepodporuje funkci SSP (Secure Simple Pairing). Pro spárování je nutné zadat kód PIN zobrazený na dotykové obrazovce. Přeskočte další krok.   Po zobrazení výzvy na displeji mobilního telefonu zkontrolujte, zda se kód PIN poskytnutý systémem SYNC shoduje s kódem PIN zobrazeným na mobilním telefonu.   Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.   Systém SYNC může zobrazit více možností mobilních telefonů. Další informace o možnostech mobilního telefonu naleznete v příručce k telefonu nebo na místních webových stránkách společnosti Ford.  

Párování dalších telefonů
Funkce Bluetooth musí být zapnuta a mobilní telefon musí být ve správném režimu. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.
Chcete-li spárovat další telefon, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Phone
 
Settings
 
Bluetooth Devices
 
Add Device
 
Find SYNC
Sledujte pokyny na obrazovce.   Funkce Bluetooth musí být zapnuta a mobilní telefon musí být ve správném režimu. V případě potřeby použijte uživatelskou příručku k telefonu.   Vyberte možnost SYNC; na zařízení se zobrazí šestimístný kód PIN.   Pokus se na zařízení zobrazí výzva k zadání kódu PIN, znamená to, že zařízení nepodporuje funkci SSP (Secure Simple Pairing). Pro spárování je nutné zadat kód PIN zobrazený na dotykové obrazovce. Přeskočte další krok.   Po zobrazení výzvy na displeji mobilního telefonu zkontrolujte, zda se kód PIN poskytnutý systémem SYNC shoduje s kódem PIN zobrazeným na mobilním telefonu.   Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.   Systém SYNC může zobrazit více možností mobilních telefonů. Další informace o možnostech mobilního telefonu naleznete v příručce k telefonu nebo na webu.  

Uskutečnění hovoru
Image Shown Without Description 
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a vyslovte následující či obdobný příkaz:

Příkaz hlasového ovládání  
Call
Vytočit

Můžete vyslovit jméno osoby z telefonního seznamu nebo číslo, které chcete vytočit. Např. „Volat Jenny“ nebo „Vytočit 867-5309“.
Image Shown Without Description  Chcete-li ukončit hovor nebo ukončit režim telefonu, stiskněte a podržte tlačítko telefonu.
Přijetí hovoru
Během příchozího hovoru zazní zvukové znamení. Na displeji se zobrazí informace o hovoru, pokud jsou dostupné.
Image Shown Without Description 
Chcete-li hovor přijmout, vyberte:

Položka nabídky  
Accept

Poznámka:   Hovor můžete rovněž přijmout stisknutím tlačítka telefonu na volantu.
Image Shown Without Description 
Chcete-li hovor odmítnout, vyberte:

Položka nabídky  
Reject

Poznámka:   Hovor můžete rovněž odmítnout stisknutím tlačítka telefonu na volantu.
Ignorovat neprovedením žádné činnosti. Systém SYNC hovor zaznamená jako zmeškaný.
Možnosti nabídky telefonu
Stiskněte levý horní roh dotykové obrazovky a vyberte jednu z následujících možností:

Položka nabídky   Postup a popis  
Phone
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte číselnou klávesnici na obrazovce pro zadání volaného čísla. Během aktivního hovoru můžete rovněž vybrat jednu z těchto možností:  
Mute Call
Hold Call
Hands-free off
Join Calls
End
Speed dial
Slouží k volání uložených kontaktů.  
Phonebook
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte a můžete volat kontakty v telefonním seznamu, který jste předtím stáhli. Systém ukládá položky abecedně uspořádané v kategoriích v horní části obrazovky.  
Chcete-li zapnout nastavení obrázků ke kontaktům, pokud systém tuto funkci podporuje, vyberte:  
Phone
Settings
Manage Phonebook
Display Photos from Phonebook
Některé chytré telefony mohou podporovat přenos poštovních adres, pokud jsou tyto údaje uvedeny v kontaktních informacích v telefonním seznamu. Pokud telefon tuto funkci podporuje, můžete tyto adresy použít jako cíle a uložit je jako oblíbené adresy.  
Call History
Poznámka: Tato funkce závisí na modelu telefonu. Pokud telefon nepodporuje stahování historie hovorů pomocí funkce Bluetooth, ukládá systém SYNC záznamy o hovorech uskutečněných pomocí systému SYNC.   Po připojení telefonu s funkcí Bluetooth k systému SYNC můžete zobrazit všechny dříve uskutečněné, přijaté nebo zmeškané hovory. Můžete je rovněž uložit do následujících nabídek:  
Favourites
Quick Dial
Messaging
Můžete odesílat textové zprávy pomocí dotykové obrazovky. Viz část Textové zprávy dále v této kapitole.  
Settings
Stisknutím tohoto tlačítka přejděte na různá nastavení telefonu, např. zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth, správu telefonního seznamu atd. Viz část Nastavení telefonu dále v této kapitole.  

Textové zprávy
Poznámka:   Funkce stahování a odesílání textových zpráv pomocí připojení Bluetooth jsou závislé na modelu mobilního telefonu.
Poznámka:   Některé funkce textových zpráv jsou omezeny rychlostí a nejsou dostupné, pokud se vozidlo pohybuje rychleji než 8 km/h.
Poznámka:   Systém SYNC z mobilního telefonu nestahuje přečtené textové zprávy.
Pomocí připojení Bluetooth můžete odesílat a přijímat textové zprávy, nechat je přečíst nahlas a přeložit zkratky v textu, např. LOL.
Stiskněte levý horní roh displeje a vyberte:

Položka nabídky  
Phone
Messaging
Poté jeden z následujících příkazů:  
Poslouchat (ikona reproduktoru)  
Dial
Send Text
View
Delete
Delete All

Psaní textové zprávy
Poznámka:   Tato funkce závisí na rychlosti vozidla. Není k dispozici, pokud vozidlo jede vyšší rychlostí než 8 km/h.
Poznámka:   Funkce stahování a odesílání textových zpráv pomocí připojení Bluetooth jsou závislé na modelu mobilního telefonu.
Chcete-li napsat a odeslat textovou zprávu, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Phone
 
Messaging
 
Send Text
Zadejte číslo mobilního telefonu nebo vyberte číslo z telefonního seznamu.  
Edit Text
Můžete přizpůsobit předdefinovanou zprávu nebo vytvořit vlastní.  
Send
Slouží k odeslání napsané zprávy.  

Poté můžete zobrazit náhled zprávy, zkontrolovat příjemce a také aktualizovat seznam zpráv a odeslat jej do připojeného zařízení, např. paměťové jednotky USB.
Možnosti textových zpráv

Zprávy  
I’ll call you back in a few minutes.
I just left, I’ll be there soon.
Can you give me a call?
I’m on my way.
I’m running a few minutes late.
I’m ahead of schedule, so I’ll be there early.
I’m outside.
I’ll call you when I get there.
OK
Yes
No
Thanks
Stuck in traffic.
Call me later.
LOL

Přijímání textových zpráv
Při příchodu nové zprávy zazní zvukové znamení a na obrazovce se zobrazí okno se jménem a ID volajícího, pokud je tato funkce podporována mobilním telefonem. Můžete vybrat tyto možnosti:

Položka nabídky   Postup a popis  
View
Slouží ke zobrazení textové zprávy.  
Listen
Systém SYNC vám zprávu přečte nahlas.  
Dial
Zahájení volání kontaktu.  
Ignore
Zavření obrazovky.  

Nastavení telefonu
Chcete-li přejít do nabídky nastavení telefonu, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Phone
 
Settings
 
Poté jeden z následujících příkazů:  
Bluetooth Devices
Můžete připojit, odpojit, přidat či odstranit zařízení a také uložit některé zařízení jako oblíbené.  
Bluetooth
Slouží k vypnutí a zapnutí funkce Bluetooth.  
Do Not Disturb
Slouží k přesměrování všech hovorů do vaší hlasové schránky bez vyzvánění ve vozidle. Když je tato funkce zapnuta, nebudou ve vozidle vyzvánět ani upozornění na textové zprávy.  
Emergency Assistance
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce nouzového asistenta.  
Phone Ringer
Můžete vybrat tón vyzvánění, který zazní při příchozím hovoru. Můžete vybrat některý z tónů vyzvánění systému, vyzvánění aktuálně spárovaného telefonu, pípnutí, text na řeč nebo tiché upozornění.  
Text Message Notification
Můžete vybrat upozornění na textové zprávy, pokud je tato funkce mobilním telefonem podporována. Můžete vybrat některý z dostupných tónů upozornění systému, text na řeč nebo tiché upozornění.  
Internet Data Connection
Na této obrazovce můžete upravit internetové datové připojení, pokud máte kompatibilní telefon. Můžete vybrat možnost vytvoření profilu připojení k síti PAN nebo připojení vypnout. Můžete rovněž upravit nastavení tak, aby se systém připojil vždy, nepřipojoval se během roamingu nebo se dotazoval před připojením. Stisknutím tlačítka ? zobrazíte další informace.  
Manage Phonebook
Slouží k přechodu na funkce, jako je automatické stažení telefonního seznamu, opakované stažení telefonního seznamu, přidání kontaktů z mobilního telefonu a také odstranění nebo odeslání telefonního seznamu.  
Roaming Warning
Můžete systém nastavit tak, aby zobrazoval upozornění, když je mobilní telefon v režimu roamingu.  

Hlasové příkazy telefonu
Image Shown Without Description 
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po výzvě vyslovte některý z následujících či obdobných příkazů:

Příkaz hlasového ovládání  
Call Voicemail
Přečíst zprávu
Reply to Message
Spárovat telefon
help

Galaxy, S-MAX Návod k obsluze pro vlastníky