Poznámka:   Aby navigační systém fungoval, musí být SD karta navigace zasunuta do slotu pro paměťovou kartu SD. Potřebujete-li náhradní kartu SD, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Slot pro SD kartu je vybaven pružinou. Chcete-li SD kartu vytáhnout, stačí kartu zatlačit dovnitř a uvolnit ji. Nezkoušejte kartu vytáhnout ven; mohlo by tím dojít k poškození.
Váš navigační systém obsahuje dvě hlavní funkce, režim cíle a režim mapy.
Režim cíle
Chcete-li nastavit cíl, stiskněte zelený roh dotykové obrazovky a poté stiskněte:

Položka nabídky  
Dest.
Zvolte jednu z následujících možností:  
My home
Favourites
Previous destinations
Place of interest
Emergency
Address
Junction
Town centre
Latitude/Longitude
Edit route
Cancel Route

Image Shown Without Description
Chcete-li nastavit cíl, zadejte požadované informace do zvýrazněných textových polí (v libovolném pořadí).

Popiska   Položka nabídky   Postup a popis  
A  
Number
Zadejte číslo domu  
B  
City
Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje přepínání mezi zadáním města a poštovního směrovacího čísla.  
Zip
C  
Street
Zadejte ulici  
D  
Country
Země je předvolena na základě vaší aktuální polohy GPS. Pro úpravy stiskněte toto tlačítko a zadejte podrobnosti země.  

Chcete-li zadat adresu cíle, stiskněte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Go
Po stisknutí tohoto tlačítka se umístění adresy zobrazí na mapě.  

Chcete-li vybrat předchozí cíl, stiskněte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Previous destinations
Zobrazí se seznam 20 naposledy vybraných cílů.  

Po vybrání cíle stiskněte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Set as Dest
Nastaví tento cíl. Tento cíl můžete rovněž nastavit jako bod trasy (systém povede trasu k aktuálnímu cíli přes tento bod) nebo jej uložit jako oblíbený cíl. Poté si můžete vybrat trasu ze tří možností.  
Fastest Route
Použije nejrychlejší možnou trasu.  
Shortest Route
Použije nejkratší trasu.  
Eco Route
Použije trasu s nejúspornější spotřebou paliva.  
Avoid Areas
Při výpočtu trasy jsou zohledňovány přednastavené volby. Další informace o těchto volbách naleznete v části Nastavení vašich navigačních priorit dále v této kapitole.  

Chcete-li zahájit navigaci, stiskněte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Start Route
Trasu můžete zrušit nebo nechat zobrazit její ukázku systémem.   Během navigace můžete stisknout ikonu bubliny, která se zobrazuje v pravém horním rohu navigace (v zeleném pruhu), pokud chcete, aby systém zopakoval navigační informace. Když systém opakuje navigační pokyny, aktualizuje vzdálenost k následujícímu navigačnímu pokynu podle zjištění během pohybu vozidla.  

Chcete-li nastavit preference trasy, stiskněte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Route Prefs
V rámci preferencí trasy můžete nastavit, zda se chcete vyhýbat dálnicím, zpoplatněným silnicím, trajektům a autovlakům či tunelům.  

Poznámka:   Pokud nestisknete tlačítko Spustit navigaci, když je vozidlo na rozpoznané silnici, systém použije jako výchozí možnost nejrychlejší trasu a zahájí navigaci.
Průvodce Michelin (je-li ve výbavě)
Průvodce Michelin je služba, která poskytuje další informace o určitých zajímavých místech (bodech zájmu), jako jsou restaurace, hotely a turistické atrakce (jsou-li k dispozici).
Pokud jste spárovali telefon se systémem, můžete stisknutím tlačítka telefonu přímo volat na telefonní číslo vybraného bodu zájmu.
Poznámka:   Některé funkce nejsou v určitých jazycích nebo zemích k dispozici.
Kategorie bodů zájmu (POI)
Můžete si zvolit z celé řady kategorií bodů zájmu, které se mají zobrazovat na obrazovce.
Seznamy rozbalíte stisknutím symbolu + před příslušným seznamem.
Systém rovněž umožňuje seřazení položek podle abecedy nebo podle vzdálenosti.
Nastavení vašich navigačních priorit
Image Shown Without Description  Vyberte nastavení systému, která budou brána v úvahu při plánování vaší trasy.
Chcete-li zobrazit možnosti nastavení, stiskněte:

Položka nabídky  
Settings
Navigation
Poté zvolte některou z následujících možností:  

Preference mapy

Položka nabídky   Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy  
Map Preferences
 
Poté zvolte některou z následujících možností:  
Breadcrumbs
Znázorní trasu, kterou vozidlo ujelo, bílými tečkami. Možnosti nastavení:  
On
Off
Turn List Format
Systém zobrazí seznam odbočení:  
Top to Bottom
Bottom to Top
Parking POI Notification
Pokud je zapnuto upozorňování na body zájmu s možností parkování, zobrazí se ikony na mapě, když se přiblížíte k cíli. Použití této funkce nemusí být vhodné v hustě zastavěných oblastech a při zobrazení dalších bodů zájmu může být mapa nepřehledná. Můžete nastavit automatické upozornění na místa pro parkování. Možnosti nastavení:  
On
Off

Preference trasy

Položka nabídky   Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy  
Route Preferences
 
Poté zvolte některou z následujících možností:  
Preferred Route
Systém zobrazí vybraný typ trasy.  
Shortest Route
Fastest Route
Ecological
Always use Preferred Route
Slouží k vynechání volby trasy při programování cíle. Systém vypočítá pouze jednu trasu na základě preferovaného nastavení.   Systém po aktivaci použije vybraný typ trasy k výpočtu pouze jedné trasy do požadovaného cíle.  
Eco Time Penalty
Můžete vybrat výši nákladů pro vypočítanou úspornou trasu. Čím vyšší je nastavení, tím delší je přidělený čas jízdy.  
Avoid
Po aktivaci lze nastavit, zda se má systém při plánování trasy vyhýbat dálnicím, zpoplatněným silnicím, trajektům a autovlakům či tunelům.  

Preference pro navigaci

Položka nabídky   Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy  
Navigation Preferences
 
Poté zvolte některou z následujících možností:  
Hazard Spot Warning
Systém může aktivovat upozornění na nebezpečná místa v dopravě, pokud to předpisy v příslušné zemi povolují.  
Guidance Prompts
Vyberte typ pokynů, které bude systém používat.  
Auto - Fill State/Province
Systém může automaticky vyplnit zemi na základě informací, které jste již zadali. Možnosti nastavení:  
On
Off

Preference pro dopravní situaci

Položka nabídky   Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy  
Traffic Preferences
 
Poté zvolte některou z následujících možností:  
Avoid Traffic Problems
Můžete nastavit, jak má systém reagovat na dopravní problémy na trase.  
Automatic
Systém může přeprogramovat trasu tak, aby se vyhnul místům dopravních nehod, která ovlivňují provoz na aktuální trase. Systém neposkytuje upozornění na dopravní situaci.  
Manual
Systém může vždy zobrazit upozornění na dopravní nehody na plánované trase. Poté můžete upozornění potvrdit nebo ignorovat a zvolit, zda chcete změnit trasu.  
Traffic alert notification
Slouží k zapnutí a vypnutí upozornění na dopravní situaci.  
Nastavení ikon dopravní situace   Můžete aktivovat libovolná z následujících nastavení ikon dopravní situace.  
Systém se může automaticky vyhýbat dopravním problémům.  
Můžete zapnout či vypnout upozornění na dopravní situaci.  
  Systém může zobrazovat ikony nehod.  
Systém může zobrazovat ikony dopravní zácpy.  
Systém může zobrazovat uzavřené silnice.  
Systém může zobrazovat ikony práce na silnici.  
Systém může zobrazovat ikony událostí.  
  Systém může zobrazovat ikony oblastí s možností zhoršených jízdních podmínek.  
Systém může zobrazovat ikony oblastí s možností výskytu sněhu a ledu na silnici.  
Systém může zobrazovat ikony výskytu smogu.  
Systém může zobrazovat ikony upozornění na počasí.  
Systém může upozorňovat na oblasti s možností zhoršené viditelnosti.  
Systém může zobrazovat ikony doporučení, abyste zapnuli rádio s dopravními informacemi.  

Zakázaná oblast

Položka nabídky   Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy  
Avoid Areas
Vyberte oblasti, kterým se má systém při výpočtu trasy vyhnout.  
Poté zvolte některou z následujících možností:  
Add
Po zvolení možností se systém bude snažit vyhnout těmto oblastem na všech trasách. Chcete-li naprogramovat položku, stiskněte:  
Delete
Chcete-li odstranit část, vyberte záznam na obrazovce. Obrazovka se změní; poté stiskněte:  

Režim mapy
Stisknutím zeleného pruhu v pravé horní části dotykové obrazovky zobrazíte režim mapy. Režim mapy poskytuje pokročilé zobrazení, které se skládá z 2D map měst a 3D orientačních bodů (jsou-li k dispozici).
2D mapy měst znázorňují podrobný vzhled budov, viditelné využití půdy s prvky krajiny a podrobnou železniční infrastrukturu pro nejvýznamnější města na světě. Tyto mapy rovněž obsahují prvky, jako jsou městské části, půdorysy budov a železnice.
3D orientační body se zobrazují jako jasně viditelné objekty, které jsou obvykle rozpoznatelné a zajímavé z turistického hlediska. 3D orientační body se zobrazují pouze v režimu 3D mapy. Pokrytí se liší a zlepšuje se v aktualizovaných verzích map.
Image Shown Without Description
Vzhled mapy můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítka se šipkou v levém horním rohu obrazovky. Toto tlačítko přepíná mezi třemi různými režimy map:
Image Shown Without Description  Ve směru jízdy (2D mapa) Směr jízdy bude vždy otočen k hornímu okraji obrazovky. Toto zobrazení lze použít pro mapy do měřítka 5 km/h.Image Shown Without Description  Na sever (2D mapa) Mapa na obrazovce je vždy orientována tak, aby sever byl nahoře.
Image Shown Without Description  3D režim Poskytuje pohled na mapu shora. Tento úhel pohledu lze upravit a mapu lze otočit o 180 stupňů tak, že se mapy dvakrát dotknete a poté přetáhnete prst po stínovaném pruhu se šipkami ve spodní části mapy.
Můžete rovněž zvolit některou z následujících možností:

Položky nabídky    
View
Přepíná mezi úplnou mapou, seznamem ulic a ukončením zobrazení během navigace.  
Menu
Zobrazí okno, které umožňuje přímý přístup k nastavením navigace.  

Image Shown Without Description  Stisknutím tlačítka reproduktoru na mapě ztlumíte navigační pokyny. Když kontrolka na tlačítku svítí, znamená to, že je funkce zapnutá. Tlačítko reproduktoru se na mapě zobrazuje pouze tehdy, když je navigace aktivní.Image Shown Without Description  Pokud mapu posunete mimo aktuální umístění vozidla, můžete ji znovu vycentrovat stisknutím této ikony.
Automatické zvětšení
Stisknutím zeleného rohu přejdete do režimu mapy. Poté pomocí tlačítek + a - nastavte úroveň zvětšení nebo použijte automatické zvětšení na dotykové obrazovce. Po stisknutí tlačítka Auto se funkce automatického zvětšení zapne a v levém dolním rohu obrazovky se zobrazí údaje Auto jako měřítko mapy. Úroveň zvětšení mapy se synchronizuje podle rychlosti vozidla. Čím pomaleji vozidlo pojede, tím více se mapa přiblíží; čím rychleji vozidlo jede, tím více se mapa vzdálí. Chcete-li funkci vypnout, stiskněte tlačítko + nebo - znovu.
Ve 3D režimu můžete pohled mapy otáčet přejetím prstu po stínovaném pruhu se šipkami.
Pokud je trasa aktivní, zobrazí se pod tlačítky zvětšení pole ETA, ve kterém je uvedena vzdálenost a doba jízdy do cíle. Když stisknete tlačítko, zobrazí se okno s uvedeným cílem (nebo bodem trasy, pokud je k dispozici) společně se vzdáleností a dobou jízdy do cíle. Můžete rovněž zvolit, zda chcete zobrazit odhadovanou dobu jízdy do cíle nebo odhadovanou dobu příjezdu.
Ikony na mapě
Image Shown Without Description  Značka vozidla znázorňuje aktuální umístění vozidla. Zůstává vždy uprostřed zobrazené mapy s výjimkou režimu posuvu.Image Shown Without Description  Kurzor posuvu umožňuje posouvání mapy; pevná ikona se nachází uprostřed obrazovky. Poloha na mapě nejblíže kurzoru se nachází v okně nahoře uprostřed obrazovky.
Image Shown Without Description  Výchozí ikony položek adresáře označují na mapě místa položek v adresáři. Jedná se o výchozí symboly, které se zobrazí po uložení položky do adresáře jakýmkoli jiným způsobem než pomocí mapy. Můžete vybrat 22 různých ikon. Každou z ikon lze použít vícekrát.Image Shown Without Description  Domácí adresa označuje polohu na mapě, která je aktuálně uložena jako vaše domácí poloha. Jako domácí adresu lze uložit pouze jednu adresu z adresáře. Tuto ikonu nelze změnit.
Image Shown Without Description  Ikony bodů zájmu označují umístění bodů zájmu libovolné kategorie, jejichž zobrazování na mapě zvolíte. Můžete nastavit zobrazování tří kategorií bodů zájmu současně.Image Shown Without Description  Začátek označuje počáteční bod plánované trasy.
Image Shown Without Description  Bod trasy označuje umístění bodu trasy na mapě. Číslo uvnitř kolečka se u jednotlivých bodů trasy liší a znamená pořadí, v jakém body na trase projíždíte.Image Shown Without Description  Cíl označuje cílový bod plánované trasy.
Image Shown Without Description  Příští manévr označuje místo příštího odbočení na plánované trase.Image Shown Without Description  Není signál GPS znamená, že není k dispozici dostatečný signál ze satelitů GPS pro přesné nastavení polohy mapy. Tato ikona se může během normální funkce zobrazovat v oblastech se slabým signálem GPS.
Tlačítka rychlé volby
V režimu mapy můžete dotykem na libovolném místě mapy zobrazit nabídku následujících možností:

Položka nabídky   Postup a popis  
Set as Dest
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte vybrané umístění na mapě jako cíl. Mapou můžete posouvat položením ukazováku na mapu na displeji. Jakmile dosáhnete cíle, uvolněte prst a poté stiskněte toto tlačítko.  
Set as Waypoint
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte aktuální umístění jako bod trasy.  
Save to Favorites
Stisknutím tohoto tlačítka uložíte aktuální umístění mezi oblíbené cíle.  
POI Icons
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete ikony, které se budou zobrazovat na mapě. Můžete nastavit zobrazování tří ikon na mapě současně. Možnosti nastavení:  
On
Off
Cancel Route
Stisknutím tlačítka zrušíte aktivní trasu.  

Zobrazit/upravit trasu
Přístupné funkce během aktivní trasy:

Položka nabídky  
View Route
Edit Destination/Waypoints
Edit Turn List
Detour
Edit Route Preferences
Edit Traffic Preferences
Cancel Route

HERE je poskytovatel digitálních map pro navigační aplikaci. Pokud naleznete chybu v údajích mapy, můžete ji oznámit přímo společnosti HERE prostřednictvím webu www.here.com. HERE vyhodnocuje oznámené chyby na mapě a oznámí vám výsledek svého zjištění e-mailem.
Aktualizace navigačních map
V prodejně si můžete zakoupit roční aktualizace map.
Hlasové příkazy ovládání navigace
Image Shown Without Description  V navigačním režimu stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu.
Po zaznění tónu vyslovte některý z následujících či obdobných příkazů:

Příkaz hlasového ovládání  
Destination
Oddálit
Přiblížit
Kde jsem?
help

Následující příkazy lze použít pouze tehdy, když je navigační trasa aktivní:

Příkaz hlasového ovládání  
Objížďka
Zrušit trasu
Zobrazit trasu
Repeat Instruction
Turn List

Jednorázová cílová adresa
Chcete-li zadat cíl pomocí hlasových příkazů, vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
Destination address
Systém vás požádá o vyslovení celé adresy. Systém zobrazí příklad na obrazovce.  

Pro zadání adresy můžete říct: „Hlavní ulice číslo 123, jakékoliv město“. Říkejte prosím čísla domů jako jednotlivé číslice, například jedna-dva-tři.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK

Galaxy, S-MAX Návod k obsluze pro vlastníky