POZOR   POZOR:  Systém zadní kamery je pomůcka při jízdě dozadu, kterou je třeba používat společně s vnitřním zpětným zrcátkem i vnějšími zpětnými zrcátky, aby řidič získal nejlepší výhled.
POZOR   POZOR:  Objekty, které jsou v blízkosti některého rohu nárazníku nebo se nacházejí pod nárazníkem, se nemusí na obrazovce zobrazovat z důvodu omezeného pokrytí kamerového systému.
POZOR   POZOR:  Couvejte pomalu. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud jsou zadní dveře nákladního prostoru otevřené, buďte opatrní. Pokud jsou dveře nákladového prostoru otevřené, není kamera ve správné poloze a obraz videa nemusí být přesný. Pokud jsou zadní dveře nákladového prostoru otevřené, vodicí čáry se nezobrazují. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Buďte opatrní při zapínání a vypínání funkcí kamery, když je řadicí páka mimo parkovací polohu (P). Zajistěte, aby vaše vozidlo nebylo v pohybu.

Systém kamery pro zpětný výhled poskytuje obraz oblasti za vozidlem.
Během činnosti se na displeji zobrazují čáry, které představují dráhu vašeho vozidla a blízkost objektů za vozidlem.
Image Shown Without Description
Kamera se nachází na zadních dveřích nákladního prostoru.
Použití systému kamery pro zpětný výhled
Systém kamery pro zpětný výhled zobrazuje prostor za vozidlem, když zařadíte zpátečku (R).
Systém používá tři typy vodicích řád, které vám pomáhají sledovat prostor za vozidlem:
  • Aktivní vodítka: ukazují předpokládanou dráhu vozidla při couvání.
  • Pevná vodítka: ukazují skutečnou dráhu vozidla při couvání v přímém směru. To může být užitečné při couvání na parkovací místo nebo parkování vozidla vedle objektu, který je za vámi.
  • Středová linie: pomáhá srovnat střed vozidla vzhledem k objektu (např. přívěsu).
Poznámka:   Pokud je zařazena zpátečka (R) a dveře nákladového prostoru jsou otevřené, na displeji zpětné kamery se nezobrazují žádné prvky.
Poznámka:   Při vlečení kamera sleduje pouze vlečené zařízení.Nemusí tak být dosaženo dostatečného pokrytí jako při běžném použití a některé objekty nemusí být viditelné.U některých vozidel se mohou vodítka přestat zobrazovat, když připojíte konektor pro vlečení přívěsu.
Kamera nemusí fungovat správně za následujících okolností:
  • V noci nebo na tmavých místech, pokud nefunguje některé ze zadních světel nebo obě zadní světla.
  • Bláto, voda a nečistoty blokují výhled kamery.Vyčistěte čočku měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
  • Zadní strana vozidla utrpěla náraz nebo poškození, při kterém došlo k vychýlení kamery.
Nastavení systému kamery
Nastavení systému kamery pro zpětný výhled jsou dostupná přímo prostřednictvím obrazovky.   Viz   Všeobecné informace
Vodítka kamery
Poznámka:   Aktivní vodítka jsou k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
Image Shown Without Description
AAktivní vodítka
BStředová linie
CPevné vodítko: zelená zóna
DPevné vodítko: žlutá zóna
EPevné vodítko: červená zóna
FZadní nárazník
Aktivní vodítka se zobrazují pouze s pevnými vodítky. Chcete-li použít aktivní vodítka, otočte volant tak, aby byla vodítka nasměrována na předpokládanou dráhu vozidla.Pokud při couvání změníte polohu volantu, může se vozidlo od původně předpokládané dráhy odchýlit.
 Pevná a aktivní vodítka mizí a zobrazují se v závislosti na poloze volantu.Aktivní vodítka se nezobrazují, když je volant v přímé poloze.
Při couvání vždy dbejte opatrnosti. Objekty v červené zóně jsou nejblíže a objekty v zelené zóně jsou dále od vozidla. Objekty se přibližují k vozidlu, což je signalizováno pohybem objektů ze zelené zóny do žluté a poté do červené. Lepší přehled o prostoru vedle vozidla a za vozidlem získáte používáním bočních zpětných zrcátek a vnitřního zpětného zrcátka.
Indikátor vzdálenosti překážky (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Systém poskytne obrázek vašeho vozidla a zón snímače. Systém používá červené, žluté a zelené zvýraznění, když snímač parkovacího zařízení detekuje objekt v oblasti pokrytí.
Ruční zvětšení
POZOR   POZOR:  Pokud je zapnuta funkce ručního zvětšení, nemusí se zobrazovat celý prostor za vozidlem. Při použití funkce ručního zvětšení dávejte pozor na své okolí.

Poznámka:   Ruční zvětšení je k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
Poznámka:   Když zapnete funkci ručního zvětšení, zobrazuje se pouze středová linie.
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zvětšit (+) a Zmenšit (-). Zobrazení změníte stisknutím symbolu na obrazovce kamery. Ve výchozím nastavení je zvětšení vypnuto.
Tím získáte bližší zobrazení objektu za vozidlem. Zvětšený obraz obsahuje i nárazník jako referenci.Funkce zvětšení je aktivní pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).
Prodleva zpětné kamery
Dostupná nastavení pro tyto funkce jsou Zapnuto a Vypnuto. Ve výchozím nastavení je prodleva zpětné kamery vypnuta.
Při přeřazení ze zpátečky (R) na libovolný rychlostní stupeň kromě parkování (P) zůstane obraz kamery na displeji, dokud nedojde k některé z následujících situací:
  • Rychlost vozidla se dostatečně zvýší.
  • Přesuňte řadicí páku do parkovací polohy (P) (automatická převodovka).
  • Zatáhněte parkovací brzdu (manuální převodovka).