POZOR   POZOR:  Pokud se rameno tažného zařízení nebude nacházet v přepravní nebo provozní poloze, zazní zvukové výstražné znamení. Pokud při pohybu ramena tažného zařízení nebo po zapnutí systému nezazní zvukové výstražné znamení, tažné zařízení nepoužívejte. Obraťte se na autorizovaného prodejce.
POZOR   POZOR:  Nedotýkejte se pohybujícího se ramena tažného zařízení.
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby se v dráze pohybu ramena tažného zařízení nenacházely žádné překážky.

Poznámka:   Pokud tažné zařízení nepoužíváte, doporučujeme rameno přesunout do přepravní polohy. Kromě toho je třeba zohlednit místní předpisy a pojistné podmínky.
Poznámka:   Demontujte všechny adaptéry ze zásuvky tažného zařízení. V opačném případě může dojít ke korozi zásuvky. Pravidelně čistěte zásuvku tažného zařízení a ujistěte se, že žádné nečistoty nebrání správnému uzavření víka zásuvky.
Image Shown Without Description
ARameno tažného zařízení.
B13kolíková zásuvka pro přívěs.
Vysunutí/zasunutí ramena tažného zařízení
Poznámka:   K 13kolíkové zásuvce pro přívěs nepřipojujte zástrčku.
Poznámka:   Ověřte, že je akumulátor vozidla plně nabitý.
Poznámka:   Rameno tažného zařízení se může pohybovat pouze za předpokladu, že vozidlo stojí.
Poznámka:   Pokud rameno tažného zařízení narazí při pohybu na nějakou překážku, systém se pokusí vrátit rameno do původní polohy. Pokud se rameno zastaví, aniž by dosáhlo jedné z koncových poloh, dvojitým stisknutím tlačítka spusťte vysunutí/zasunutí znovu.
Vysunutí ramena tažného zařízení
Poznámka:   Pokud se rameno tažného zařízení neuvede do pohybu a zazní dvojité zvukové znamení (nízký tón následovaný vysokým), zapněte na 10 sekund zapalování a poté sešlápněte brzdový pedál a zkuste rameno tažného zařízení uvést do pohybu znovu.
  1. Stiskněte tlačítko. Dvojité zvukové znamení (nízký tón následovaný vysokým) signalizuje provozuschopnost systému.
  1. Opětovným stisknutím tlačítka do čtyř sekund vysuňte rameno tažného zařízení. Během pohybu ramena tažného zařízení bude znít přerušované zvukové znamení a kontrolky budou blikat.
  1. Jakmile se rameno tažného zařízení přestane pohybovat, kontrolky přestanou blikat a zazní zvukové znamení (vysoký tón následovaný nízkým).
Jakmile se rameno tažného zařízení vysune do provozní polohy, lze tažné zařízení používat.
Zasunutí ramena tažného zařízení
Před zasunutím ramena tažného zařízení:
  • Odpojte přívěs nebo odmontujte nosič a příslušenství.
  • Pro zajištění stability rozeberte příslušenství.
  • Ze zásuvky odpojte napájecí zástrčku přívěsu a adaptér. Pokud tak neučiníte, mohlo by při zasunutí ramena tažného zařízení do přepravní polohy dojít k poškození nárazníku.
Zasouvání ramena tažného zařízení zahájíte dvojitým stisknutím tlačítka vysouvání/zasouvání v rozmezí čtyř sekund.
Rameno tažného zařízení se do přepravní polohy zasune automaticky.
Chybové stavy ramena tažného zařízení
Pokud začne kontrolka na tlačítku zasouvání/vysouvání rychle blikat a zazní zvukové znamení (řada vysokých tónů), opakujte akci. Jestliže ani opakování akce nepomůže, obraťte se na autorizovaného prodejce.
Na informačním displeji se může zobrazit zpráva.   Viz   Informační hlášení
Jízda s přívěsem
POZOR   POZOR:  Než začnete v případě poruchy vozidla s jeho tažením, odpojte nejprve přívěs.
POZOR   POZOR:  Nemůže-li být splněna kterákoliv z následujících podmínek, pak tažné zařízení nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. Před jízdou zkontrolujte, že je rameno tažného zařízení řádně zajištěné.

Zkontrolujte:
  • Po zajištění ramena zazněl jako poslední nízký tón.
  • Rameno tažného zařízení se řádně zajistilo. Rameno nesmí být uloženo volně (zkuste jím zatřást).
Nosič kol na kouli tažného zařízení
Zkontrolujte svislé zatížení na kouli tažného zařízení.   Viz   Přeprava nákladu
Údržba
Poznámka:   Tažné zařízení a řídicí jednotka jsou bezúdržbové. Tyto součástí nepromazávejte olejem ani jiným mazivem.
Poznámka:   Nepokoušejte se opravovat tažné zařízení vlastními silami. Opravu nebo rozebrání tažného zařízení by měl provádět pouze výrobce.
Poznámka:   Při mytí vozidla vysokotlakým čističem nemiřte tryskou přímo na otočný kloub ramena tažného zařízení ani na zásuvku. Po umytí vozidla odpojte konektor nebo otevřete zásuvku k připojení přívěsu a zkontrolujte, zda dovnitř nevnikla voda. V případě vniknutí vody zásuvku vysušte.