Poznámka:   Než od vozidla odejdete, zkontrolujte, že je zamknuté.
Poznámka:   Nezapomeňte si ve vozidle klíče.
Elektricky ovládané zámky dveří
Ovládání elektrického zámku dveří se nachází ve dveřích řidiče a spolujezdce.
Image Shown Without Description
AOdemkněte.
BZamkněte.
Kontrolka zamčení dveří
 Po zamčení dveří se rozsvítí kontrolka v obložení okna dveří.Kontrolky zůstanou svítit po dobu 5 minut od vypnutí zapalování.
Blokování spínače zámku dveří
Pokud vozidlo elektronicky zamknete a zapalování je přitom vypnuté, spínač elektrického zámku dveří přestane být po 20 sekundách funkční. K obnovení funkce těchto spínačů je nutné odemknout vozidlo dálkovým ovládáním nebo zapnout zapalování. Funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Informační displeje
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání lze použít pouze tehdy, když vozidlo stojí.
Odemykání dveří
Image Shown Without Description   Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře. Směrová světla zablikají.
Poznámka:   Pokud není dálkové ovládání funkční, odemknete dveře řidiče klíčem.
Poznámka:   Pokud necháte vozidlo bez dozoru několik týdnů, dálkové ovládání se vypne.K odemknutí vozidla a nastartování motoru bude následně nutné použít klíč.Po odemknutí a nastartování vozidla se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Přeprogramování funkce odemykání
Poznámka:   Stisknete-li tlačítko odemykání, odemknou se buď všechny dveře, nebo jen dveře řidiče.Opětovným stisknutím tlačítka odemykání odemknete všechny dveře.
 Při vypnutém zapalování stiskněte a držte současně tlačítka pro odemykání a zamykání na dálkovém ovládání po dobu nejméně čtyř sekund. Změnu potvrdí směrová světla dvojím zablikáním.
 Chcete-li se navrátit k původní odemykací funkci, zopakujte daný postup.Funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Informační displeje
Centrální zamykání
Image Shown Without Description   Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře. Jedno krátké bliknutí směrových světel potvrdí, že byly všechny dveře zavřeny a že byl aktivován alarm.
Chyba při zamykání
Varuje vás, že nedošlo k uzamknutí vozidla.
Když jednou stisknete tlačítko zamknutí, směrová světla nezablikají, pokud:
  • jsou otevřeny jakékoli dveře nebo víko zavazadlového prostoru;
  • je otevřená kapota u vozidla vybaveného alarmem nebo systémem dálkového spouštění.
 Když stisknete tlačítko zamknutí znovu do tří sekund, zazní houkačka značící, že se vozidlo předběžně uzamklo i s otevřenými dveřmi.Funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.Viz   Informační displeje
Dvojité zamykání dveří
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

 Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží zabraňující otevření dveří zevnitř. Systém bude fungovat pouze za předpokladu, že jsou všechny dveře řádně zavřené.
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund. Tři krátká bliknutí směrových světel potvrdí, že byly všechny dveře dvojitě zamčeny a že byl aktivován alarm.
Automatické opětovné zamknutí
 Pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním, dveře se automaticky znovu zamknou. Zámky dveří a alarm se vrátí do předchozího stavu.Tuto funkci lze deaktivovat na informačním displeji.Viz   Informační displeje
Automatické odemykání
Automatické odemykání odemkne všechny dveře, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
  • zapalování je zapnuté, zavřeli jste všechny dveře a vozidlo se pohybuje rychlostí vyšší než 20 km/h,
  • vozidlo zastaví a zapalování je vypnuto nebo přepnuto do polohy zapnutého příslušenství.
  • Otevřete dveře řidiče do 10 minut po vypnutí zapalování nebo přepnutí do polohy zapnutého příslušenství.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.Viz   Informační displeje
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Použijte ovládání elektrického zámku dveří.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Zamykání klíčem
Otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Dvojité zamykání klíčem
Dvakrát během tří sekund otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Odemykání klíčem
Natočte horní část klíče směrem k zadní části vozidla.
Poznámka:   Pokud byly aktivovány dětské pojistky, zatažením za vnitřní kliku se deaktivuje pouze nouzové zamykání, avšak nikoliv dětská pojistka. Dveře lze otevřít jen vnější klikou.
Zamykání a odemykání jednotlivých dveří klíčem
Zamykání
Image Shown Without Description
V případě poruchy funkce centrálního zamykání lze jednotlivé dveře zamknout klíčem v zobrazené poloze.
Levá strana
Otočením klíče ve směru otáčení hodinových ručiček dveře uzamknete.
Pravá strana
Otočením klíče proti směru hodinových ručiček dveře odemknete.
Odemykání
V případě poruchy centrálního zamykání odemkněte dveře řidiče a poté jednotlivě odemkněte ostatní dveře zatáhnutím za vnitřní kliku.
Poznámka:   Pokud jste dveře otevřeli tímto způsobem, musíte je zamykat jednotlivě až do provedení opravy centrálního zamykání.