POZOR   POZOR:  Systém monitorování tlaku v pneumatikách nepředstavuje náhradu ruční kontroly tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně kontrolovat tlakoměrem. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.

Image Shown Without Description  Tlak v pneumatikách (včetně rezervy) je nutné kontrolovat za studena každé dva týdny.
 Pneumatiky je nutné nahustit na předepsaný tlak.
Viz   Kola a pneumatiky.  Tlaky v pneumatikách jsou rovněž uvedeny na informačním štítku s tlaky pneumatik (nachází se na okraji dveří řidiče nebo sloupku B).
Vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který slouží jako pomůcka řidiče. Pokud je některá z pneumatik značně podhuštěna, rozsvítí se výstražná kontrolka. Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Jízda s podhuštěnými pneumatikami může:
 • způsobit přehřívání pneumatik,
 • způsobit selhání pneumatik,
 • zvýšit spotřebu paliva,
 • zkrátit životnost pneumatik,
 • nepříznivě ovlivnit řízení vozidla a schopnost zastavit.
Systém nenahrazuje správné postupy údržby pneumatik.
 Předepsaný tlak je nutné dodržovat i v případě, že se nerozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách.
Systém monitorování tlaku v pneumatikách je vybaven kontrolkou závady systému, která informuje o případném nesprávném fungování systému. Kontrolka chybné funkce a výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách sdílejí jednu diodu. Pokud systém zjistí závadu, výstražná kontrolka bude přibližně jednu minutu blikat a poté zůstane rozsvícena. K tomuto chování kontrolky bude docházet vždy, když zapnete zapalování a závada bude stále přítomná. Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.
Pokud kontrolka závady svítí, systém nemůže zjišťovat nebo signalizovat nízký tlak v pneumatikách. K závadě může dojít z různých důvodů, mimo jiné i pokud namontujete rezervní pneumatiku nebo kolo, které brání ve správném fungování systému. Pokud na vozidle vyměníte některé pneumatiky nebo kola, vždy zkontrolujte, zda nesvítí výstražná kontrolka závady systému monitorování tlaku v pneumatikách. Ujistěte se, zda náhradní pneumatiky nebo kola umožňují systému nadále fungovat správně. Přečtěte si postup Když je namontována dočasná náhradní pneumatika v této části.
Jak teplota ovlivňuje tlak v pneumatikách
Za normálních jízdních podmínek se může tlak v pneumatikách zvýšit až o 0,3 bar oproti studeným pneumatikám.
Pokud je vozidlo přes noc v klidu a teploty jsou výrazně nižší než ve dne, může tlak v pneumatikách klesnout až o 0,2 bar při poklesu okolní teploty o 31 °F (17 °C) a více. Systém porovnává tlak s předepsaným tlakem a pokud tlak výrazně poklesne pod tuto úroveň, rozsvítí výstražnou kontrolku.
Huštění pneumatik
Při huštění pneumatik nemusí systém zaznamenat změnu okamžitě.
Pneumatiky hustěte jen tehdy, když jsou chladné.
Pokud výstražná kontrolka svítí:
 • Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
 • Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak.   Viz   Tlaky v pneumatikách
 • Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.
Výměna pneumatik
Image Shown Without Description
Servis pneumatik by měl provádět autorizovaný prodejce.
Poznámka:   Každé silniční kolo a pneumatika jsou vybaveny snímačem tlaku v pneumatice. Tento snímač se nachází uvnitř dutiny pneumatiky. Snímač tlaku je přichycen k dříku ventilu. Pneumatika snímač tlaku zakrývá, takže ho neuvidíte, dokud pneumatiku nesundáte. Při výměně pneumatiky postupujte opatrně, abyste nepoškodili snímač.
Výměna kol
Po výměně kol vozidla je nutné v systému monitorování tlaku v pneumatikách uskutečnit nové učení snímačů tlaku v pneumatikách. Postupujte při tom následujícím způsobem:
 1. Ověřte, zda jsou všechny pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Pokud ne, nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak.   Viz   Tlaky v pneumatikách
 1. Ponechejte vozidlo v klidu po dobu alespoň 20 minut.
 1. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách. Přečtěte si postup Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách uvedený dále v této části.
 1. Systém monitorování tlaku v pneumatikách automaticky provede nové učení snímačů tlaku v pneumatikách, jakmile s vozidlem uskutečníte přibližně 15minutovou jízdu rychlostí vyšší než 40 km/h
Seznámení se systémem monitorování tlaku v pneumatikách
Systém měří tlak ve čtyřech silničních pneumatikách a odesílá odečty tlaku do vozidla.
 Systém porovnává tlak s předepsaným tlakem a pokud tlak výrazně poklesne pod tuto úroveň, rozsvítí výstražnou kontrolku. Pneumatiky je nutné nahustit na předepsaný tlak.
Když je namontována dočasná náhradní pneumatika
Pokud kolo s pneumatikou vyměníte za dojezdové náhradní kolo, systém bude po výměně i nadále oznamovat závadu. Jedná se o připomínku toho, že je nutné opravit poškozené kolo a pneumatiku a znovu je nasadit na vozidlo. Chcete-li obnovit správné fungování systému, je nutné opravit sestavu kola a pneumatiky a znovu ji namontovat na vozidlo.
Pokud si myslíte, že systém nefunguje správně
Hlavní funkcí systému je varování na nízký tlak v pneumatikách. Také vás dokáže varovat v případě, že již není schopný fungovat správně. Informace týkající se systému naleznete v následující tabulce:
Varovné kontrolky systému

Varovná kontrolka   Součást   Nápravná opatření  
Svítící výstražná kontrolka   Podhuštěné pneumatiky  
 1. Nahustěte pneumatiky na správný tlak.   Viz   Kola a pneumatiky.  Tlaky v pneumatikách jsou rovněž uvedeny na informačním štítku s tlaky pneumatik (nachází se na okraji dveří řidiče nebo sloupku B).
 2. Po nahuštění pneumatik na správný tlak je nutné restartovat systém monitorování tlaku v pneumatikách. Přečtěte si postup Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách v této kapitole.
Používá se náhradní pneumatika   Chcete-li obnovit správné fungování systému, je nutné opravit poškozené kolo a pneumatiku a znovu je nasadit na vozidlo.  
Závada systému monitorování tlaku v pneumatikách   Pokud jsou pneumatiky správně nahuštěny a náhradní pneumatika se nepoužívá, avšak kontrolka nadále svítí, znamená to, že systém zaznamenal závadu, která vyžaduje opravu.  
Výstražná kontrolka nejprve svítí a poté začne blikat   Používá se náhradní pneumatika   Chcete-li obnovit správné fungování systému, je nutné opravit poškozené kolo a pneumatiku a znovu je nasadit na vozidlo.  
Závada systému monitorování tlaku v pneumatikách   Pokud jsou pneumatiky správně nahuštěny a náhradní pneumatika se nepoužívá, avšak kontrolka nadále svítí, znamená to, že systém zaznamenal závadu, která vyžaduje opravu.  

Pokud výstražná kontrolka svítí:
 1. Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
 1. Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
 1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak.
 1. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.
Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Přehled
Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě tlaku je nutné provést restart systému.
Aby byla zachována schopnost vozidla převážet náklad, musí být na každé nápravě v pneumatikách jiný tlak.
Výstražná kontrolka se rozsvítí, pokud systém zjistí různé hodnoty tlaku pro přední a zadní kola.
Po výměně pneumatik je nutné resetovat systém monitorování tlaku v pneumatikách a uskutečnit nové učení tlaku v pneumatikách. Systém totiž neví, kde se nachází jednotlivé snímače, a předpokládá, že jsou tlaky nastaveny správně.
Postup resetování systému
Zapněte zapalování. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje vyberte možnosti:

Zpráva   Popis a postup  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Asist. řidiče
Stiskněte tlačítko OK.  
Monitor pneu
Stiskněte a podržte tlačítko OK, než se zobrazí potvrzení. Pokud je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.