Systém přispívá k nižší spotřebě paliva tím, že automaticky vypíná a znovu spouští motor, jakmile vozidlo zastaví. Uvolněním brzdového pedálu se motor automaticky nastartuje.
POZOR   POZOR:  Vždy plně zatáhněte parkovací brzdu a řadicí pákou zařaďte první rychlostní stupeň. Pokud chcete vozidlo opustit, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.
POZOR   POZOR:  Před otevřením kapoty je nutné vždy zcela zatáhnout parkovací brzdu. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek zranění nebo dokonce smrt, pokud by se motor automaticky znovu spustil.

Poznámka:   Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka automatického systému start-stop.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory.  Když kontrolka automatického systému start-stop bliká žlutou barvou, zařaďte neutrál nebo sešlápněte pedál.
  Viz   Informační hlášení.  Pokud svítí šedá kontrolka, není systém k dispozici.
Použití manuální převodovky s automatickým systémem start-stop
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Opětovné nastartování motoru
Sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:   Maximálního využití systému dosáhnete tak, že při jakémkoliv zastavení na dobu delší než tři sekundy přesunete řadicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál.
Poznámka:   Systém start-stop se také dodává s funkcí opětovného nastartování. Pokud zcela sešlápnete pedál spojky po zastavení motoru, motor se automaticky znovu nastartuje.
Použití automatické převodovky s automatickým systémem start-stop
Zastavení motoru
 1. Uvolněte plynový pedál.
 1. Zastavte vozidlo se zařazenou polohou pro jízdu vpřed (D).
 1. Brzdový pedál držte stále sešlápnutý.
Poznámka:   Motor se rovněž vypne, když je řadicí páka v parkovací poloze (P) nebo v neutrálu (N), a to bez ohledu na polohu brzdového pedálu.
Opětovné nastartování motoru
Uvolněte brzdový pedál nebo sešlápněte plynový pedál.
Omezení použití
Za určitých okolností nemusí systém motor vypnout. Například:
 • Provozní teplota motoru je nízká.
 • Z důvodu udržení klimatu v interiéru.
 • Akumulátor je vybitý.
 • Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
 • Došlo k otevření dveří řidiče během jízdy.
 • Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Probíhá regenerace filtru vznětových částic.
 • Řadicí páka je ve sportovním nebo manuálním režimu (pouze u vozidel s automatickou převodovkou).
Za určitých okolností nemusí systém motor automaticky znovu nastartovat. Například:
 • Z důvodu udržení klimatu v interiéru, např. funkce klimatizace.
 • Akumulátor je vybitý.
 • Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý (pouze u vozidel s automatickou převodovkou).
 • Dveře řidiče jsou otevřené (pouze u vozidel s automatickou převodovkou).
 • Úhel natočení volantu je větší než 90° (pouze u vozidel s automatickou převodovkou).
 • Řadicí páka je ve sportovním nebo manuálním režimu (pouze u vozidel s automatickou převodovkou).
Zapínání a vypínání systému
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Image Shown Without Description  Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač. Rozsvítí se slovo VYPNUTO Chcete-li systém opět zapnout, stiskněte spínač znovu. Systém se vypne pouze u aktuálního cyklu zapalování.
Poznámka:   Pokud systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává neaktivní po dokončení cyklu zapalování, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Systém nemusí fungovat, necháte-li při vypnutém zapalování připojena elektrická zařízení.
Poznámka:   U vozidel s automatickým systémem start-stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Při výměně je nutné použít nový akumulátor se stejnými specifikacemi.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK