POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
POZOR   POZOR:  Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.
POZOR   POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohled nad systémem a zásah v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Za studeného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
POZOR   POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, systém nebude fungovat.
POZOR   POZOR:  Snímač může za značení jízdních pruhů nesprávně považovat jiné konstrukce nebo předměty. To může mít za následek falešné nebo chybné varování.
POZOR   POZOR:  Funkce snímače může být omezena při velkém kontrastu venkovního osvětlení.
POZOR   POZOR:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.
POZOR   POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.

Snímač je umístěn v blízkosti zpětného zrcátka.
Poznámka:   Systém je funkční při rychlosti nad 64 km/h.
Poznámka:   Systém funguje, pokud lze pomocí kamery detekovat jedno značení jízdního pruhu.
Poznámka:   Pokud je kamera zablokována nebo čelní sklo poškozeno, nemusí systém fungovat.
Poznámka:   Když je aktivní režim asistence a systém detekuje, že během krátké doby nedošlo k žádné aktivitě při řízení, upozorní vás, abyste uchopili volant. Lehké uchopení nebo dotek volantu může systém vyhodnotit jako neuchopení volantu.
Systém vás upozorní prostřednictvím systému řízení a zobrazení na přístrojovém panelu, abyste se drželi ve svém jízdním pruhu, pokud kamera zaznamená, že by mohlo dojít k neúmyslnému vyjetí z pruhu. Systém automaticky detekuje a sleduje značení jízdních pruhů pomocí kamery umístěné za vnitřním zpětným zrcátkem.
Zapínání a vypínání systému
Poznámka:   Nastavení zapnutí a vypnutí systému je uloženo, dokud je ručně nezměníte, pokud není detekován klíč MyKey. Pokud systém detekuje klíč MyKey, přepne se do výchozího zapnutého stavu a nastaví režim varování.
Poznámka:   Pokud je detekován klíč MyKey, nebude mít stisknutí tlačítka vliv na zapnutí či vypnutí systému.
Image Shown Without Description  Systém zapnete či vypnete stisknutím tlačítka na páčce volantu.
Nastavení systému
K dispozici je nabídka volitelných nastavení systému. Systém uloží poslední známou volbu u každého z těchto nastavení. Není nutné nastavení znovu upravovat při každém zapnutí systému.
Režim: Toto nastavení umožňuje zvolit, která z funkcí systému bude aktivována.
Image Shown Without Description
Pouze upozornění – Neúmyslné opuštění jízdního pruhu je signalizováno vibracemi volantu.
Image Shown Without Description
Pouze asistence – Když systém detekuje neúmyslné opuštění jízdního pruhu, aktivuje asistenci v podobě točivého momentu volantu směrem ke středu jízdního pruhu.
Image Shown Without Description
AUpozornění
BAsistence
Upozornění + Asistence – Poskytuje asistenci v podobě točivého momentu volantu směrem ke středu jízdního pruhu. Pokud vozidlo pokračuje v opouštění jízdního pruhu, aktivuje systém vibrace volantu.
Poznámka:   Schémata varování a asistence znázorňují obecné pokrytí zón. Neposkytují přesné parametry zón.
Intenzita: Toto nastavení ovlivňuje intenzitu vibrací volantu v režimech Upozornění a Upozornění + Asistence. Na režim Asistence nemá toto nastavení vliv.
 • Nízká
 • Normální
 • Vysoká
Displej systému
Image Shown Without Description
Když systém zapnete, zobrazí se na informačním displeji půdorys vozidla se značením jízdních pruhů. Když po zapnutí systému zvolíte režim Asistence, zobrazí se společně se značením jízdních pruhů samostatná bílá ikona nebo u některých vozidel šipky.
Když systém vypnete, nebude se značení jízdních pruhů zobrazovat.
Když je systém zapnutý, bude se barva značení jízdních pruhů měnit jako signalizace stavu systému.
Šedá: Znamená, že systém momentálně nemůže poskytovat varování ani zásahy na uvedených stranách. Příčiny mohou být následující:
 • Rychlost vozidla je nižší, než je rychlost aktivace.
 • Je zapnuté směrové světlo.
 • Vozidlo provádí dynamický manévr.
 • Na silnici není vyznačeno nebo není patrné značení jízdních pruhů v zorném poli kamery.
 • Kamera je zakrytá nebo nemůže detekovat značení jízdních pruhů kvůli povětrnostním podmínkám (ostrý úhel slunce, stíny, sněžení, hustý déšť nebo mlha), stavu provozu (jízda za velkým vozidlem, které blokuje nebo stíní výhled na jízdní pruh) nebo stavu vozidla (nedostatečné osvětlení čelními světlomety).
Další informace naleznete v části Odstraňování problémů.
Zelená: Znamená, že systém je k dispozici nebo je připraven poskytovat varování a zásahy na uvedených stranách.
Žlutá: Znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl asistenci či zásah pro udržení v jízdním pruhu.
Červená: Znamená, že systém poskytuje nebo právě poskytl varování pro udržení v jízdním pruhu.
Funkci systému lze kdykoli dočasně potlačit provedením následujících akcí:
 • Prudkým zabrzděním.
 • Rychlou akcelerací.
 • Použitím směrových světel.
 • Úhybným manévrem.
Řešení problémů

Proč není funkce dostupná (značení jízdních pruhů je šedé), když je značení jízdních pruhů na silnici patrné?  
Rychlost vozidla se nachází mimo provozní rozsah funkce.  
Slunce svítí přímo do čočky kamery.  
Provedli jste rychlé úmyslné opuštění jízdního pruhu.  
Jste příliš blízko značení jízdního pruhu.  
Jedete vysokou rychlostí do zatáčky.  
K poslednímu varování nebo asistenčnímu zásahu došlo před krátkou chvílí.  
Značení jízdních pruhů je nepřehledné (např. v místě stavby).  
Došlo k rychlému přejezdu ze světlé do tmavé oblasti nebo naopak.  
Došlo k náhlému posunutí značení jízdních pruhů.  
Došlo k aktivaci funkce ABS nebo AdvanceTrac.  
Kamera je zablokovaná nečistotami, mlhou, mrazem nebo vodou na čelním skle.  
Jedete příliš blízko za vozidlem před vámi.  
Došlo k přechodu mezi neoznačenou a označenou částí jízdního pruhu nebo naopak.  
Na silnici je stojící voda.  
Značení jízdních pruhů je nejasné (částečně žluté značení na betonových silnicích).  
Jízdní pruh je příliš úzký nebo příliš široký.  
Kamera nebyla zkalibrována po výměně čelního skla.  
Jedete po úzké nebo nerovné silnici.  


Proč se vozidlo nevrací do středu jízdního pruhu podle očekávání v režimu Asistence nebo Asistence + Upozornění?  
Silný boční vítr.  
Příliš široká koruna silnice.  
Nerovné silnice, koleje, pokleslé krajnice.  
Nerovnoměrný těžký náklad ve vozidle nebo nesprávný tlak v pneumatikách.  
Byla provedena výměna pneumatik (včetně zimních pneumatik) nebo seřízení zavěšení.