POZOR   POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestující, kteří se za jízdy nachází v těchto oblastech, mohou být při srážce vážně zraněni nebo mohou dokonce zemřít. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musejí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nezapomeňte zavřít a zajistit zadní výklopné dveře, aby se do vozidla nedostaly výfukové plyny. Mimo to zajistíte, aby z vozidla nemohli vypadnout cestující nebo předměty. Je-li nutné jet s otevřenými zadními výklopnými dveřmi, ponechte otevřené také ventilační otvory nebo okna, aby do kabiny mohl proudit čerstvý vzduch. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.
POZOR   POZOR:  Klíče ukládejte mimo dosah dětí. Nenechte děti manipulovat se zadními výklopnými dveřmi ani hrát si v jejich blízkosti. Pohyb elektricky ovládaných zadních výklopných dveří mějte vždy pod dohledem.

Poznámka:   Před použitím či jízdou s vozidlem nezapomeňte zadní výklopné dveře zavřít, zejména na uzavřených místech, jako jsou garáže nebo parkovací domy. Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří nebo jejich součástí.
Poznámka:   Ze spojleru, okna ani zadních výklopných dveří nesmí vyčnívat žádný předmět, například stojan na kola.Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Zadní výklopné dveře lze ovládat pouze tehdy, když je zařazena parkovací poloha (P).
Bezprostředně před zahájením elektricky ovládaného zavírání zadních výklopných dveří zazní tři varovné tóny. Zazní jeden zvukový tón oznamující problém s otevíráním či zavíráním, který je způsoben libovolnou z následujících příčin:
 • Je zapnuto zapalování a převodovka není v parkovací poloze (P).
 • Napětí akumulátoru je pod stanovenou minimální hranicí.
 • Rychlost vozidla je 5 km/h nebo vyšší.
Pokud se zadní výklopné dveře začnou zavírat poté, co se zcela otevřely, znamená to, že na zadní výklopné dveře působí nadměrná tíha nebo že mohlo dojít k poruše plynové vzpěry. Bude znít opakované zvukové znamení a zadní výklopné dveře se kontrolovaně zavřou. Odstraňte ze zadních výklopných dveří nadměrnou zátěž. Pokud se zadní výklopné dveře po otevření dále zavírají, nechejte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Otevírání a zavírání zadních výklopných dveří
POZOR   POZOR:  Před ovládáním elektricky ovládaných zadních výklopných dveří zajistěte, aby se v jejich blízkosti nenacházely žádné osoby.

Poznámka:   Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Nenechávejte zadní výklopné dveře za jízdy otevřené.Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Na přístrojové desce
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
Dálkovým ovládáním
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Pomocí vnějšího ovládacího tlačítka
Otevření zadních výklopných dveří
 1. Odemkněte zadní výklopné dveře pomocí dálkového ovládání nebo ovládání elektrického zámku dveří.Pokud se pasivní klíč nachází do vzdálenosti 1 m od zadních výklopných dveří, zadní výklopné dveře se odemknou při stisknutí tlačítka odjišťování zadních výklopných dveří.
Image Shown Without Description
 1. Stiskněte ovládací tlačítko v horní části madla zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Počkejte, až elektrický systém zadní výklopné dveře otevře. Zatlačením nebo zatažením za zadní výklopné dveře může dojít k aktivaci funkce detekce překážek a zastavení elektrického ovládání nebo obrácení směru pohybu. Ruční zásah do pohybu zadních výklopných dveří může mít rovněž stejný efekt, jako porucha plynové vzpěry.
Zavření zadních výklopných dveří
POZOR   POZOR:  Při aktivaci zadního spínače se nepřibližujte k zadním výklopným dveřím.

Image Shown Without Description
Stiskněte a uvolněte tlačítko.
Zastavení pohybu zadních výklopných dveří
Pohyb zadních výklopných dveří můžete zastavit některým z následujících způsobů:
 • Stiskněte tlačítko ovládání zadních výklopných dveří.
 • Stiskněte dvakrát tlačítko zadních výklopných dveří dálkovém ovládání.
 • Stiskněte tlačítko zadních výklopných dveří na přístrojové desce.
 • Stiskněte vnější tlačítko odjišťování zadních výklopných dveří.
 • Aktivujte funkci detekce překážek.
Nastavení výšky otevření zadních výklopných dveří
 1. Otevřete zadní výklopné dveře.
 1. Zastavte pohyb zadních výklopných dveří stisknutím ovládacího tlačítka na zadních výklopných dveřích, jakmile dosáhnou požadované výšky.
Poznámka:   Jakmile se zadní výklopné dveře přestanou pohybovat, můžete je rovněž přemístit do požadované výšky ručně.
 1. Stiskněte a přidržte ovládací tlačítko na zadních výklopných dveřích, dokud neuslyšíte zvukový signál, který znamená, že programování je dokončeno.
Poznámka:   Ovládací tlačítko na zadních výklopných dveřích lze použít pouze k naprogramování výšky.
Poznámka:   Výšku nelze naprogramovat, pokud jsou zadní výklopné dveře příliš nízko.
 Nová výška otevřených zadních výklopných dveří bude vyvolána při otevření elektricky ovládaných zadních výklopných dveří. Chcete-li naprogramovanou výšku změnit, zopakujte výše popsaný postup. Po otevření můžete zadní výklopné dveře přemístit do jiné výšky ručně.
Poznámka:   Systém vyvolá novou naprogramovanou výšku, dokud ji nepřeprogramujete, i po odpojení akumulátoru.
Při ovládání elektricky ovládaných zadních výklopných dveří po naprogramování nižší výšky, než je úplné otevření, můžete zadní výklopné dveře zcela otevřít ručním zatlačením nahoru do maximální otevřené polohy.
Detekce překážek
Při zavírání
 Systém se zastaví, když detekuje překážku. Zazní zvukový signál a dveře se začnou opět otevírat. Po odstranění překážky můžete zadní výklopné dveře zavřít pomocí elektrického ovládání.
Poznámka:   Pokud nasednete do vozidla během zavírání zadních výklopných dveří, může se vozidlo zhoupnout a dojít k aktivaci detekce překážek. Aby k tomu nedošlo, počkejte před nasednutím, dokud se zadní výklopné dveře zcela nezavřou. Před odjezdem zkontrolujte, zda se na přístrojovém panelu nezobrazuje zpráva nebo varovná kontrolka upozorňující na nezavřené zadní výklopné dveře. V opačném případě se může stát, že zadní výklopné dveře zůstanou při jízdě otevřené.
Při otevírání
 Při rozpoznání překážky se dveře zastaví a zazní zvukový signál. Po odstranění překážky můžete zadní výklopné dveře otevřít pomocí elektrického ovládání.
Pohybové ovládání (je-li ve výbavě)
Je nutné, abyste ve vzdálenosti do 1 m od zadních výklopných dveří měli vysílač inteligentního přístupu.
Image Shown Without Description
 1. Jedním pohybem umístěte nohu do oblasti detekce pod zadním nárazníkem a opět ji vytáhněte.Nedávejte nohu na stranu nebo by se mohlo stát, že snímače nebudou schopny pohyb detekovat.U vozidel s bezobslužným ovládáním zadních výklopných dveří a připojeným přívěsem pohybujte nohou pod nárazníkem mezi tažným zařízením a výfukem.
 1. Zadní výklopné dveře se elektricky otevřou nebo zavřou.
Poznámka:   Počkejte, až elektrický systém zadní výklopné dveře otevře. Zatlačením nebo zatažením za zadní výklopné dveře může dojít k aktivaci funkce detekce překážek a zastavení elektrického ovládání nebo obrácení směru pohybu. Ruční zásah do pohybu zadních výklopných dveří může mít rovněž stejný efekt jako porucha vzpěry.
Poznámka:   Postříkání vodou může způsobit otevření zadních výklopných dveří pohybovým ovládáním.Během umývání vozidla se s klíčem inteligentního přístupu nepřibližujte k oblasti detekce pod zadním nárazníkem.