POZOR   POZOR:  Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Akumulátory obsahují kyselinu sírovou. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při práci poblíž akumulátoru používejte ochranné brýle, abyste předešli úrazu způsobenému vystříknutím roztoku kyseliny. V případě styku pokožky nebo očí s kyselinou tyto okamžitě nejméně 15 minut oplachujte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití kyseliny vyhledejte okamžitě lékaře.
POZOR   POZOR:  Baterie normálně produkuje výbušné plyny, které mohou způsobit zranění osob. Z tohoto důvodu nedovolte v blízkosti baterie zacházení s otevřeným ohněm, jiskřením nebo hořícími materiály. Při práci poblíž akumulátoru si vždy chraňte obličej a používejte ochranné brýle. Vždy zajistěte řádné odvětrávání.
POZOR   POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.
POZOR   POZOR:  Vždy používejte kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem.

Poznámka:   Neodpojujte akumulátor nepojízdného vozidla, jinak může dojít k poškození elektrického systému.
Připojení startovacích kabelů
Image Shown Without Description
AVozidlo s vybitým akumulátorem.
BPomocné vozidlo pro startování.
CPropojovací kabel kladných pólů.
DPropojovací kabel záporných pólů.
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi a nedotýkaly se dílů sacího systému paliva.

Zaparkujte pomocné vozidlo v blízkosti kapoty nepojízdného vozidla tak, aby se vozidla vzájemně nedotýkala.
  1. Vypněte motor a všechna elektrická zařízení.
  1. Připojte kladný (+) propojovací kabel ke kladnému (+) pólu vybitého akumulátoru.
Image Shown Without Description
  1. Nakonec připojte záporný (-) kabel k exponované kovové části motoru nepojízdného vozidla, a to dále od akumulátoru a systému vstřikování paliva, případně záporný (-) kabel k ukostřovacímu připojovacímu bodu, je-li k dispozici.
POZOR   POZOR:  Nepřipojujte konec druhého kabelu k zápornému (-) pólu akumulátoru, který chcete nabít. Jiskra by mohla způsobit výbuch plynů z okolí akumulátoru.
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby kabely nemohly být zachyceny pohyblivými součástmi a nedotýkaly se dílů sacího systému paliva.

Nastartování motoru
  1. Nastartujte motor pomocného vozidla a opatrně jej protáčejte ve středních otáčkách, případně mírným sešlápnutím plynového pedálu udržujte otáčky motoru v rozmezí 2 000 až 3 000 ot./min.
  1. Nastartujte motor nepojízdného vozidla.
  1. Než odpojíte propojovací kabely, nechte motory obou vozidel běžet nejméně další tři minuty.
Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí, než v jakém byly připojeny.
Poznámka:   Během odpojování kabelů nechejte vypnuté světlomety. Napěťová špička by mohla zničit žárovky.