Jednou z hlavních funkcí systému SYNC je uskutečňování hovorů pomocí zařízení hands-free.Systém podporuje mnoho různých funkcí, nicméně značná část závisí také na vlastnostech použitého mobilního telefonu.
Většina mobilních telefonů vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth však podporuje přinejmenším tyto funkce:
 • Přijetí příchozího hovoru
 • Ukončení hovoru
 • Přepnutí do soukromého režimu
 • Vytočení čísla
 • Opakované vytočení čísla
 • Oznámení čekajícího hovoru
 • Identifikace volajícího
Ostatní funkce, jako například psaní textových zpráv pomocí zařízení Bluetooth nebo automatické stahování telefonního seznamu, závisí na konkrétním telefonu. Kompatibilitu vašeho mobilního telefonu můžete ověřit podle informací v příručce k telefonu nebo na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
První párování mobilního telefonu
Po spárování mobilního telefonu se systémem je možné přijímat příchozí hovory a uskutečňovat odchozí hovory pomocí zařízení hands-free.
Poznámka:   Musíte zapnout zapalování a rádio.
Poznámka:   Nabídkou procházejte pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nacházejících se na audio systému.
 1. Před vyhledáváním se ujistěte, že je v mobilním telefonu aktivována funkce Bluetooth. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE. Když displej audiojednotky signalizuje, že nejsou spárovány žádné telefony, stiskněte tlačítko pro přidání.
 1. Když se na displeji audiojednotky objeví hlášení vyzývající k párování, vyhledejte v telefonu systém SYNC a zahajte proces párování.
 1. Vyberte funkci SYNC ve svém mobilním telefonu.
 1. Vyčkejte, než se na displeji telefonu zobrazí kód PIN. Porovnejte kód PIN na displeji telefonu s kódem PIN zobrazeným na displeji audiojednotky a potvrďte požadavek na displeji telefonu i vozidla. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
Poznámka:   V některých případech bude telefon vyžadovat zadání kódu PIN. Zadejte šestimístný kód PIN zobrazený systémem na displeji audiojednotky. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
V závislosti na vlastnostech mobilního telefonu a na konkrétním trhu vás může systém vyzvat k nastavení aktuálního mobilního telefonu jako hlavního telefonu (po zapnutí zapalování se systém pokusí připojit nejprve k hlavnímu telefonu) nebo ke stažení telefonního seznamu.
Image Shown Without Description  Na informačním displeji se může zobrazovat úroveň nabití baterie mobilního telefonu a síla signálu.
Ovládání hlasovými příkazy
Image Shown Without Description  Před zahájením vyhledávání se ujistěte, že je v telefonu aktivováno rozhraní Bluetooth. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Hlasové ovládání   Postup a popis  
(spárovat | přidat) (zařízení [Bluetooth] | telefon | mobil | Samsung | iPhone | [zvukové zařízení] Bluetooth | Bluetooth (hudba | audio))
Postupujte podle pokynů na displeji zvukového systému.  

Slova uvedená v hranatých závorkách [ ] jsou volitelná a není nutné je vyslovit. Systém příkaz pochopí i bez nich.
V závislosti na vlastnostech telefonu a na konkrétní zemi vás může systém vyzvat k nastavení aktuálního telefonu jako hlavního telefonu (po zapnutí zapalování se systém SYNC automaticky pokusí připojit nejprve k hlavnímu telefonu), ke stažení telefonního seznamu atd.
Služba hlasových příkazů (je-li ve výbavě)
Pokud připojené zařízení tuto funkci podporuje, můžete ji použít stisknutím a podržením tlačítka hlasového ovládání.
Párování dalších telefonů
Po spárování mobilního telefonu se systémem je možné přijímat příchozí hovory a uskutečňovat odchozí hovory pomocí zařízení hands-free.
Poznámka:   Musíte zapnout zapalování a rádio.
Poznámka:   Nabídkou procházejte pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nacházejících se na audio systému.
 1. Před vyhledáváním se ujistěte, že je v mobilním telefonu aktivována funkce Bluetooth. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Zvolte nastavení zařízení Bluetooth.
 1. Stiskněte tlačítko OK.
 1. Stiskněte tlačítko pro přidání. Spustí se proces párování.
 1. Když se na displeji audiojednotky objeví hlášení vyzývající k párování, vyhledejte v zařízení systém SYNC a zahajte proces párování.
 1. Vyberte funkci SYNC ve svém mobilním telefonu.
 1. Vyčkejte, než se na displeji telefonu zobrazí kód PIN. Porovnejte kód PIN na displeji telefonu s kódem PIN zobrazeným na displeji audiojednotky a potvrďte požadavek na displeji telefonu i vozidla. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
Poznámka:   V některých případech bude telefon vyžadovat zadání kódu PIN. Zadejte šestimístný kód PIN zobrazený systémem na displeji audiojednotky. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
Systém vás může vyzvat k nastavení aktuálního mobilního telefonu jako hlavního telefonu nebo ke stažení telefonního seznamu.
Hlasové příkazy telefonu
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Hlasové ovládání  
(telefon | mobil | Samsung | iPhone)
Poté vyslovte jeden z následujících příkazů:  
(volat | zavolat) ___
call ___ at home
call ___ ((in|at) [the] office | at work)
call ___ on (cell | mobile)
call ___ on other
vytočit [číslo]
1  
(soukromý hovor | předat do (telefonu | mobilu | Samsungu | iPhonu) | soukromí)
2  
podržet hovor
2  
(spojit | konferenční) (hovor | hovory)
2  
(ztlumit hovor | vypnout mikrofon)
2  
(zapnout mikrofon | zrušit ztlumení hovoru)
2  
(zapnout vyzvánění | vypnout tichý režim)
(vypnout vyzvánění | [zapnout] tichý režim)
([textová] zpráva | [textové] zprávy | esemesky | esemeska | esemes | SMS)
3  
(nápověda | pomoc)

___ je proměnná, která představuje jméno kontaktu v telefonním seznamu. Můžete například vyslovit „Call home“ (Volat domů).
1 Viz tabulka příkazů k ovládání hovorů uvedená níže.
2 Tyto příkazy jsou dostupné pouze během telefonního hovoru.
3 Viz tabulka příkazů k ovládání textových zpráv uvedená níže.
Příkazy k ovládání hovorů
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po výzvě vyslovte některý z následujících příkazů:

Hlasové ovládání   Postup a popis  
Pound   Do čísla nebo jména bude vložen symbol #.  
Číslo/počet   0 (nula) až 9 (devět)  
Asterisk nebo Star   Do čísla nebo jména bude vložen symbol *.  
(vymazat | smazat)
Vymaže všechny zadané číslice  
(odstranit | opravit)
Vymaže poslední zadané číslice.  
Plus   Do čísla nebo jména bude vložen symbol +.    

Poznámka:   Pokud chcete ukončit vytáčení, stiskněte a podržte tlačítko telefonu nebo jakékoli jiné tlačítko audiojednotky.
Tipy k ovládání telefonního seznamu
Pokud chcete slyšet, jak systém SYNC vyslovuje nějaké jméno, vyhledejte v telefonním seznamu daný kontakt a stiskněte:

Položka nabídky  
Hear it

Změna zařízení pomocí hlasových příkazů
Jednotka SYNC umožňuje snadný přístup k různým telefonům, přehrávačům souborů MP3, zařízením iPod a zařízením USB. Chcete-li přepnout mezi zařízeními, vyslovte následující příkazy:

Hlasové ovládání  
(connect | device) ___
Můžete vyslovit název požadovaného zařízení, např. “My iPhone”,“My Galaxy” nebo “My iPod”. Jednotka SYNC může požádat o potvrzení typu zařízení (telefon, USB nebo Bluetooth Audio).  

Uskutečnění hovoru
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte jeden z příkazů:

Hlasové ovládání   Postup a popis  
call (someone | [[a] name])
 
vytočit [číslo]
Systém SYNC vás vyzve k vyslovení čísel, která chcete vytočit. Po vyslovení systém čísla potvrdí.  

Když systém uvede číslo, můžete vyslovit některou z následujících možností:

Hlasové ovládání   Postup a popis  
(dial | send)
Dojde k zahájení hovoru.  
(odstranit | opravit)
Bude vymazána poslední zadaná číslice.  
(vymazat | smazat)
Budou vymazány všechny zadané číslice.  

Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko ukončení hovoru na volantu nebo zvolte možnost ukončení hovoru na displeji audiojednotky a potvrďte tlačítkem OK.
Příjem hovoru
Příchozí hovor můžete:
 • Hovor přijmete stisknutím tlačítka přijetí hovoru na volantu nebo volbou možnosti přijetí hovoru na displeji zvukového systému a stisknutím tlačítka OK.
 • Hovor odmítnete stisknutím tlačítka odmítnutí hovoru na volantu nebo volbou možnosti odmítnutí hovoru na displeji zvukového systému a stisknutím tlačítka OK.
 • Ignorovat neprovedením žádné činnosti.
Možnosti během probíhajícího hovoru
Během hovoru jsou zpřístupněny další funkce nabídky, jako je například podržení hovoru.
Pokud chcete zpřístupnit tyto možnosti, vyberte některou z možností ve spodní části displeje audiojednotky nebo stiskněte možnost zobrazení dalších.

Položka nabídky   Postup a popis  
Mic. off
Vypne mikrofon ve vozidle. Pokud chcete mikrofon zapnout, stiskněte dané tlačítko znovu.  
Privacy
Přepnutí hovoru ze zařízení hands-free do sluchátka mobilního telefonu (soukromá konverzace). Po výběru této funkce displej audiojednotky signalizuje, že je hovor soukromý.  
Hold
Podržení aktivního hovoru. Po výběru této funkce displej audiojednotky signalizuje, že je hovor podržený.  
Dial a number
Zadejte čísla pomocí numerické klávesnice audio systému, například čísla hesel.  
Join calls
Sloučení dvou samostatných hovorů. Systém podporuje konferenční hovor nanejvýš tří účastníků.
 1. Stiskněte možnost zobrazení dalších.
 2. Pomocí systému nebo hlasových příkazů vyberte požadovaný kontakt a zahajte druhý hovor. Jakmile bude druhý hovor spojen, stiskněte možnost zobrazení dalších.
 3. Přejděte na možnost sloučení hovorů a stiskněte tlačítko OK.
Phonebook
Přístup k záznamům telefonního seznamu.
 1. Stiskněte možnost zobrazení dalších.
 2. Přejděte na možnost telefonního seznamu a stiskněte tlačítko OK.
 3. V telefonním seznamu vyhledejte požadovaný kontakt.
 4. Až se kontakt zobrazí na displeji audiojednotky, stiskněte tlačítko OK.
 5. Kontakt vytočíte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka vytáčení.
Call history
Přístup k historii hovorů.
 1. Stiskněte možnost zobrazení dalších.
 2. Posouvejte zobrazení možností, než se zobrazí historie hovorů. Stiskněte tlačítko OK.
 3. Vyberte požadovanou možnost historie hovorů (příchozí, odchozí nebo zmeškané).
 4. Až se kontakt zobrazí na displeji audiojednotky, stiskněte tlačítko OK.
 5. Kontakt vytočíte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka vytáčení.

Přístup k funkcím prostřednictvím nabídky telefonu
Můžete zobrazit historii hovorů, telefonní seznam, odeslané textové zprávy a také nastavení mobilního telefonu a systému.
Systém se automaticky pokusí o opětovné stažení telefonního seznamu a historie hovorů po každém připojení telefonu k sytému (pokud je zapnuta funkce automatického stahování a váš telefon tuto funkci podporuje).
Poznámka:   Tato funkce závisí na modelu telefonu.
 1. Stisknutím tlačítka PHONE vstupte do nabídky telefonu.
 1. Vyberte jednu z nabízených možností.

Položka nabídky   Postup a popis  
Dial a number
Vytočte číslo pomocí numerické klávesnice audio systému.  
Redial
Opětovné vytočení naposledy volaného čísla (je-li k dispozici). Stisknutím tlačítka OK proveďte výběr.  
Phonebook
Umožňuje přechod ke staženému telefonnímu seznamu.
 1. Stisknutím tlačítka OK vstupte do telefonního seznamu. Pomocí tlačítek v dolní časti displeje můžete rychle přejít k některé abecední skupině. K rychlému výběru ze seznamu lze také použít písmena na klávesnici.
 2. V telefonním seznamu vyhledejte požadovaný kontakt.
 3. Až se kontakt zobrazí na displeji audiojednotky, stiskněte tlačítko OK.
 4. Kontakt vytočíte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka vytáčení.
Call history
Umožňuje zobrazit předešlé odchozí, přijaté a zmeškané hovory.
 1. Stisknutím tlačítka OK proveďte výběr.
 2. Vyberte některou z následujících možností: příchozí hovory, odchozí hovory nebo zmeškané hovory. Stisknutím tlačítka OK svůj výběr aktivujte.
 3. Kontakt vytočíte stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka vytáčení.
Speed Dial
Vyberte jeden z deseti záznamů rychlé volby. Pokud chcete u některého kontaktu nastavit rychlou volbu, přejděte do telefonního seznamu a na numerické klávesnici audio systému stiskněte a podržte některou z číslic.  
Text messaging
Umožňuje odesílání, stahování a mazání textových zpráv.  
BT Devices
Slouží k zobrazení položek nabídky dostupných zařízení Bluetooth:  
Add
Delete
Conn.
Discon.
Master
Phone settings
Umožňuje zobrazení různých nastavení a funkcí mobilního telefonu.  

Textové zprávy
Systém podporuje příjem, odesílání, stahování a mazání textových zpráv. Systém rovněž disponuje funkcí čtení textové zprávy, takže si zprávu můžete poslechnout a stále přitom sledovat vozovku.
Poznámka:   Tato funkce závisí na modelu telefonu. Další informace naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Přijímání textových zpráv
Poznámka:   Tato funkce závisí na telefonu. Aby bylo možné přijmout textovou zprávu, musí váš telefon podporovat stahování textových zpráv přes rozhraní Bluetooth. Tuto funkci je nutné aktivovat v telefonu.
Poznámka:   Tato funkce závisí na rychlosti vozidla a je dostupná pouze v případě, že se vozidlo pohybuje rychlostí do 5 km/h.
Přijetí nové zprávy je indikováno zobrazením na displeji audiojednotky a také zvukovým znamením.
Pokud si chcete nechat přečíst zprávu, vyslovte příkaz:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
(poslechnout | přečíst | číst) ([textovou] zprávu | esemesku | esemes | SMS)
Volbou této možnost spustíte předčítání zprávy systémem.  

Na obrazovce můžete zvolit rovněž některou z následujících možností:

Položka nabídky   Postup a popis  
Ignore
Zvolte tuto možnost nebo nedělejte nic. Zpráva se uloží do složky přijatých zpráv.  
View
Stisknutím tlačítka zobrazení přijatou zprávu otevřete. Jakmile vyberete tuto možnost, budete si moci zprávu poslechnout nebo si nechat zobrazit jiné zprávy. V případě zájmu o další možnosti, zvolte položku:  
More...
Pokud zvolíte tuto položku, můžete pomocí tlačítek se šipkami procházet nabídkou těchto možností:  
Reply to sender
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte seznam předem vytvořených zpráv.  
Call sender
Stiskem tlačítka OK můžete zavolat odesílateli zprávy.  
Forward msg.
Stiskem tlačítka OK můžete zprávu přeposlat kontaktu z telefonního seznamu nebo z historie hovorů. Případně můžete také číslo zadat.  

Odeslání, stažení a odstranění textové zprávy
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Zvolte možnost psaní textových zpráv a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte některou z následujících možností:

Položka nabídky   Postup a popis  
New
Pokud zvolíte možnost odeslání textové zprávy, zobrazí se na displeji audiojednotky seznam předem vytvořených zpráv. Umožňuje odeslání nové textové zprávy na základě jedné z 15 předem vytvořených šablon.  
View
Umožňuje zobrazit celé zprávy a navíc nabízí možnost hlasového přehrání zprávy systémem. Pokud chcete přejít na další textovou zprávu, zvolte možnost zobrazení dalších. Poté budete moci odpovědět či zavolat odesílateli nebo zprávu přeposlat.  
Delete
Umožňuje odstranit aktuálně uložené zprávy ze systému (nikoli z telefonu). Displej audiojednotky signalizuje, že byly všechny textové zprávy smazány.  
More...
Umožňuje odstranit všechny zprávy nebo ručně zahájit stahování všech nepřečtených zpráv z mobilního telefonu.  

Odeslání textové zprávy
 1. Volbu zobrazenou na displeji audiojednotky potvrďte stisknutím tlačítka odeslání.
 1. Kontakt vyberte stisknutím možnosti potvrzení. Systém se dotáže, zda si přejete zprávu skutečně poslat tomuto kontaktu. Volbu potvrďte opětovným stisknutím tlačítka OK. Každá textová zpráva je doplněna o předem vytvořený podpis.
Poznámka:   Textové zprávy lze odesílat dvěma způsoby. Můžete vybrat kontakt z telefonního seznamu či historie hovorů nebo zadat telefonní číslo přímo a zvolit psaní textu na displeji zvukového systému. Můžete rovněž odpovědět na přijatou zprávu ve složce přijatých zpráv.
Poznámka:   Textovou zprávu je možné odeslat pouze jednomu příjemci.
Úprava nastavení mobilního telefonu
Tyto funkce závisí na typu telefonu. V nastavení telefonu si můžete upravit vyzvánění, způsob oznamování příchozích textových zpráv nebo záznamy telefonního seznamu a také nastavit automatické stahování dat.
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Vyberte položku nastavení telefonu a stiskněte tlačítko OK.
 1. K dispozici budete mít tyto možnosti:

Položka nabídky   Postup a popis  
Set as master
Pokud je zvolena tato možnost, systém použije daný mobilní telefon jako hlavní v případě, že je se systémem spárováno více mobilních telefonů. Tuto možnost lze změnit u všech spárovaných mobilních telefonů (nejen u aktivního) pomocí nabídky zařízení Bluetooth.  
Phone status
Zahrnuje název mobilního telefonu, název poskytovatele služeb, číslo mobilního telefonu, sílu signálu a stav baterie. Po zjištění informací stiskněte tlačítko se šipkou vlevo a vraťte se do nabídky stavu telefonu.  
Set ringtone
Můžete zvolit vyzvánění oznamující příchozí hovor (vyzvánění uložené v systému nebo v telefonu). Pokud telefon podporuje přenos vyzvánění a je vybrána možnost vyzvánění telefonu, bude použito vyzvánění telefonu.
 1. Do nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka OK. Po přesunutí na jednotlivé položky se přehraje ukázka vyzvánění.
 2. Stisknutím tlačítka OK proveďte výběr.
Text msg notify
Nastavení zvukového znamení upozorňujícího na příjem nové textové zprávy. Stisknutím tlačítka OK zapnete nebo vypnete zvukové znamení.  
Phonebook pref.
Úprava záznamů telefonního seznamu (např. přidání, odstranění nebo stažení záznamu). Stisknutím tlačítka OK můžete vybrat nastavení a procházet možnostmi uvedenými v následující tabulce.  

Chcete-li upravit nastavení telefonního seznamu, zvolte jednu z následujících možností:

Položka nabídky   Postup a popis  
Add contacts
Přeneste požadované kontakty do telefonu. Informace o odesílání kontaktů do telefonu naleznete v příručce k zařízení. Stiskem tlačítka OK můžete přidat jeden či více kontaktů z telefonního seznamu.  
Delete
Po zobrazení zprávy s výzvou k vymazání obsahu volbu potvrďte. Stiskem tlačítka OK vymažete obsah aktuálního telefonního seznamu a historii hovorů. Systém přejde zpět do nabídky nastavení telefonu.  
Download now
Stiskem tlačítka OK provedete výběr a stáhnete telefonní seznam do systému.  
Auto-download
Pokud je automatické stahování zapnuto, přijdete o všechny změny, přidání nebo smazání kontaktů, které jste v systému od posledního stažení učinili.   Pokud je automatické stahování vypnuto, telefonní seznam se při připojení telefonu do systému nestáhne.   Telefonní seznam, historie hovorů a textové zprávy budou dostupné pouze v případě, že je spárovaný telefon připojen k systému.   Zaškrtnutím označte, zda chcete automaticky stahovat telefonní seznam při každém připojení telefonu k systému. Doba, za jakou bude seznam stažen, závisí na typu telefonu a na počtu uložených záznamů.  
Sorting pref.
Povolením této funkce umožníte volbu způsobu zobrazení kontaktů. Můžete vybrat tyto možnosti:  
First/Last name
Last/First name

Zařízení Bluetooth
Tato nabídka poskytuje přístup k zařízením s technologií Bluetooth. Nabídkou můžete procházet pomocí tlačítek se šipkami. Nabídka umožňuje přidat, připojit nebo odebrat zařízení a nastavit mobilní telefon jako hlavní.
Možnosti nabídky Bluetooth Devices (Zařízení Bluetooth)
 1. Stiskněte tlačítko PHONE.
 1. Vyberte položku nabídky dostupných zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko OK.
 1. K dispozici budete mít tyto možnosti:

Položka nabídky   Postup a popis  
Add
Spárování dalšího telefonu se systémem.
 1. Proces párování zahájíte stisknutím tlačítka pro přidání.
 2. Když se na displeji audiojednotky objeví hlášení vyzývající k párování, vyhledejte v telefonu systém SYNC. V případě potřeby vyhledejte informace v příručce k zařízení.
 3. Vyberte funkci SYNC ve svém mobilním telefonu.
 4. Vyčkejte, než se na displeji telefonu zobrazí kód PIN. Porovnejte kód PIN na displeji telefonu s kódem PIN zobrazeným na displeji audiojednotky a potvrďte požadavek na displeji telefonu i vozidla. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji. *
 5. Když se zobrazí výzva k nastavení aktuálního mobilního telefonu jako hlavního telefonu, zvolte možnost Ano nebo Ne.
 6. V závislosti na funkcích mobilního telefonu můžete být systémem dotázáni, zda se mají provést další úkony (např. stažení telefonního seznamu). Svůj výběr potvrďte stisknutím možnosti Ano nebo Ne.
Delete
Po odebrání telefonu ze seznamu lze daný telefon připojit k systému pouze provedením kompletního procesu párování. Zvolte možnost odstranění a na výzvu systému k odstranění vybraného zařízení volbu potvrďte.  
Master
Systém se pokusí spojit s hlavním telefonem vždy, když zapnete zapalování. Telefon, který je nastaven jako hlavní, se v seznamu zobrazuje na prvním místě a je označen hvězdičkou.   Nastavení dříve spárovaného telefonu jako hlavního. Zvolte možnost nastavení telefonu jako hlavního a volbu potvrďte.  
Conn.
Umožňuje připojení dříve spárovaného telefonu. Aby bylo možné u telefonu tuto funkci použít, musí být připojeno pouze jedno zařízení. Pokud je připojen další telefon, předešlý telefon bude od telefonní služby odpojen. Systém umožňuje najednou používat více zařízení s technologií Bluetooth, pokud je jedno zařízení používáno jako telefon a druhé pro přehrávání hudby.  
Discon.
Odpojení vybraného mobilního telefonu. Zvolte tuto možnost a na výzvu systému volbu potvrďte. Po odpojení telefonu jej lze znovu připojit bez nutnosti kompletního procesu párování.  

*V některých případech bude telefon vyžadovat zadání kódu PIN. Zadejte šestimístný kód PIN zobrazený systémem na displeji audiojednotky. Úspěšné spárování bude znázorněno na displeji.
Nastavení systému
 1. Stiskněte tlačítko MENU.
 1. Zvolte možnost nastavení systému SYNC a stiskněte tlačítko OK.
 1. K dispozici budete mít tyto možnosti:

Položka nabídky   Postup a popis  
Bluetooth on
Zaškrtnutím této možnosti zvolte, zda chcete rozhraní Bluetooth zapnout nebo vypnout. Zvolte tuto možnost a změnu stavu potvrďte stisknutím tlačítka OK.  
Set defaults
Tato funkce neodstraní vaše osobní informace (telefonní seznam, historii hovorů, textové zprávy a spárovaná zařízení).   Zvolte tuto možnost a po výzvě na displeji audio jednotky volbu potvrďte. Obnovení nastavení z výroby.  
Master reset
Úplné odstranění všech informací uložených v systému (telefonní seznam, historie hovorů, textové zprávy a spárovaná zařízení) a obnovení továrního nastavení.   Zvolte tuto možnost a po výzvě na displeji audio jednotky volbu potvrďte. Po dokončení akce přejde systém zpět do předchozí nabídky.  
Install on SYNC
Instalace stažených aplikací nebo aktualizací softwaru.   Zvolte tuto možnost a po výzvě na displeji audio jednotky volbu potvrďte. Aby bylo možné instalaci úspěšně provést, musí být na zařízení USB k dispozici platná verze aplikace nebo aktualizace pro systém SYNC.  
System info
Zobrazení verzí a sériových čísel systému   Stisknutím tlačítka OK proveďte výběr.  
Voice settings
Podnabídka nastavení hlasového ovládání obsahuje několik možností. Viz  Using Voice Recognition .   
Browse USB
Procházení aktuální struktury připojeného zařízení USB. Stiskněte tlačítko OK a pomocí šipek nahoru a dolů procházejte adresáře a soubory. Pomocí šipek vlevo a vpravo otevřete adresář nebo ukončete jeho prohlížení. V této nabídce lze přímo vybrat multimediální soubory k přehrání.  

Galaxy, S-MAX Návod k obsluze pro vlastníky