Zobrazí se seznam dostupných aplikací. Každá aplikace může mít svá vlastní specifická nastavení.
Stisknutím tlačítka MENU otevřete nabídku systému.

Zpráva   Popis a postup  
SYNC-Apps
Přejděte na tuto volbu a stiskněte tlačítko OK.  

Nouzový asistent systému SYNC
POZOR   POZOR:  K využití této funkce je nutný mobilní telefon vybavený funkcí Bluetooth, který je kompatibilní se systémem.
POZOR   POZOR:  Telefon vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby v případě nehody nezpůsobil zranění osob nebo se nepoškodil. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo poškození telefonu, které neumožní správnou funkci nouzového asistenta.
POZOR   POZOR:  Pokud zvládnete uskutečnit tísňové volání sami, nečekejte na nouzového asistenta. Zavolejte na tísňovou linku okamžitě a předejděte čekání na zásah. Pokud do pěti sekund od havárie neuslyšíte zvuk nouzového asistenta, došlo pravděpodobně k poškození systému nebo telefonu, případně je systém nefunkční.

Pokud při nárazu dojde k odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla, může systém uskutečnit volání na tísňovou linku prostřednictvím spárovaného a připojeného mobilního telefonu. Více informací o systému a nouzovém asistentovi naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Poznámka:   Před volbou této funkce je nutné si přečíst upozornění týkající se ochrany osobních údajů při používání nouzového asistenta, které je uvedeno v další části této kapitoly. Obsahuje důležité informace.
Poznámka:   Jakmile tuto funkci zapnete či vypnete, dané nastavení se použije pro všechny spárované mobilní telefony. Pokud tuto funkci vypnete a po zapnutí zapalování se připojí dříve spárovaný telefon, buď zazní výstražné hlášení, nebo se na displeji zobrazí odpovídající zpráva či ikona, případně obojí.
Poznámka:   Každý mobilní telefon funguje jinak. Ačkoli je funkce kompatibilní s většinou mobilních telefonů, některé modely mohou mít s jejím využitím potíže.
Poznámka:   Přečtěte si všechny informace týkající se odpálení airbagu.   Viz   Přídavný zádržný systém
Zapnutí/vypnutí nouzového asistenta
Stiskněte tlačítko MENU a poté zvolte možnost:

Zpráva   Nápravná opatření  
SYNC-Apps
Stiskněte OK.  
Emerg. assist
Stiskněte OK. Zvolte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.  

Možnosti zobrazení
Pokud tuto funkci zapnete, zobrazí se na displeji potvrzující zpráva.
Pokud tuto funkci vypnete, zobrazí se na displeji dialogové okno s možností nastavení hlasového upozornění.
Zapnete-li připomenutí, po nastartování motoru a připojení telefonu se na displeji zobrazí upozornění a přehraje se výstražné hlášení.
Jestliže připomenutí vypnete, zobrazí se po připojení telefonu pouze zpráva na displeji. Výstražné hlášení nebude přehráno.
Postup ověření správné funkce nouzového asistenta:
 • Systém musí být napájený a při nárazu, aktivaci systému a jeho používání musí být funkční.
 • Funkce musí být zapnuta již před nárazem.
 • Telefon musí být připojen k systému.
 • V některých zemích lze uskutečnit hovor na tísňovou linku pouze s platnou a registrovanou kartou SIM s nabitým kreditem.
 • Připojený mobilní telefon musí být ve chvíli srážky schopen uskutečnit a udržet odchozí spojení.
 • Připojený mobilní telefon se musí nacházet v místě pokrytém signálem dostatečné intenzity a musí mít nabitou baterii.
 • Ve vozidle musí být nabitá baterie.
Poznámka:   Tato funkce je aktivní pouze v zemích a oblastech, ve kterých může funkce nouzového asistenta SYNC uskutečnit volání na místní tísňovou linku. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
V případě nehody
Poznámka:   K odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla (což může mít za následek aktivaci nouzového asistenta) nedojde při každé srážce. Pokud k tomu však dojde, nouzový asistent se pokusí o kontaktování záchranných složek. Dojde-li k poškození připojeného mobilního telefonu nebo ke ztrátě spojení se systémem, pokusí se systém vyhledat jiný z dříve spárovaných telefonů a připojit se k němu. Systém se pokusí vytočit tísňovou linku.
Před uskutečněním hovoru:
 • Pokud hovor nezrušíte a jednotka SYNC úspěšně naváže spojení, dispečerovi tísňové linky se přehraje úvodní zpráva. Po této zprávě se aktivuje komunikace hands-free mezi posádkou vozidla a dispečerem.
 • V systému je nastavena krátká prodleva poskytující možnost zrušení hovoru (přibližně 10 sekund). Pokud hovor nezrušíte, systém se pokusí vytočit tísňovou linku.
 • Systém přehraje zprávu s upozorněním, že se pokusí uskutečnit hovor na tísňovou linku. Hovor můžete zrušit volbou příslušného funkčního tlačítka nebo stisknutím tlačítka ukončení hovoru na volantu.
Během hovoru:
 • Je-li to možné, využije nouzový asistent k výběru nejvhodnějšího jazyka, kterým záchranné složky kontaktuje, údaje systému GPS instalovaného ve voze nebo informace o mobilní síti. Dispečera tísňové linky informuje o srážce a přehraje úvodní zprávu. Zpráva může zahrnovat souřadnice zařízení GPS.
 • Jazyk, který je používán ke komunikaci s posádkou vozidla, se může lišit od jazyka, jejž systém použije k uvědomění dispečera tísňové linky.
 • Po přehrání úvodní zprávy budete mít možnost pomocí zařízení hands-free komunikovat s dispečerem tísňové linky.
 • Po provedení spojení s tísňovou linku je potřeba, abyste byli připraveni okamžitě uvést své jméno, telefonní číslo a informaci o poloze.
Poznámka:   Během informování dispečera tísňové linky vám systém přehraje zprávu s upozorněním, že přenáší důležité informace. Jakmile bude linka volná, upozorní vás, že můžete navázat komunikaci pomocí zařízení hands-free.
Poznámka:   Během hovoru na tísňovou linku se na displeji zobrazí tísňové hlášení, které obsahuje aktuální souřadnice GPS vozidla (pokud jsou dostupné).
Poznámka:   Je možné, že ve chvíli nehody nebudou aktuální souřadnice GPS k dispozici. Nouzový asistent se však přesto pokusí o uskutečnění tísňového hovoru.
Poznámka:   V takovém případě je možné, že záchranné složky neobdrží souřadnice GPS. Komunikace v režimu hands-free s operátorem tísňové linky však bude i tak možná.
Poznámka:   Dispečinku záchranné služby mohou být nezávisle na nouzovém asistentu SYNC poskytnuty také informace z mobilní sítě, jako například vaše telefonní číslo, aktuální poloha telefonu a název mobilního operátora.
Nouzový asistent nemusí fungovat v případě, že:
 • Při nehodě došlo k poškození mobilního telefonu nebo systému nouzového asistenta.
 • Autobaterie je vybitá nebo je vybitý systém.
 • Mobilní telefon během nehody vypadl z vozidla.
 • Ve svém mobilním telefonu nemáte platnou a registrovanou kartu SIM s kreditem.
 • Nacházíte se v zemi nebo oblasti, ve které nouzový asistent systému SYNC nemůže uskutečnit hovor. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Důležité informace o funkci nouzového asistenta
Nouzového asistenta nelze v současné době využívat v následujících zemích: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Nizozemsko, Ukrajina, Moldávie a Rusko.
Nejnovější podrobné informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Upozornění týkající se nouzového asistenta
Je-li funkce nouzového asistenta zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Tato funkce sdělí operátorovi linky v zájmu zajištění nejvhodnější tísňové pomoci informace o vaší poloze a také další podrobnosti o vozidle nebo nehodě.
Pokud si nepřejte tyto informace předávat, funkci nezapínejte.
SYNC AppLink
Systém umožňuje hlasové a ruční ovládání aplikací pro chytré telefony prostřednictvím rozhraní SYNC AppLink. Je-li aplikace spuštěna prostřednictvím rozhraní AppLink, můžete její hlavní funkce ovládat hlasovými příkazy a ručními ovladači.
Poznámka:   K rozhraní AppLink se lze připojit až po spárování zařízení se systémem SYNC a připojení k tomuto systému.
Poznámka:   Telefony iPhone je nutné připojit kabelem USB.
Poznámka:   Telefony se systémem Android je nutné k systému SYNC připojit prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
Poznámka:   Informace o dostupných aplikacích, podporované typy chytrých telefonů a tipy k řešení potíží naleznete na internetových stránkách společnosti Ford.
Poznámka:   Ke stažené aplikaci musíte mít k dispozici aktivní účet.Některé aplikace začnou fungovat automaticky, aniž by je bylo nutné nastavovat.Nastavení některých aplikací se však vyplatí upravit podle vlastních představ, například vytvořením stanic nebo oblíbených položek.Tuto činnosti doporučujeme provádět doma nebo jinde mimo vozidlo.
Přístup prostřednictvím nabídky systému SYNC
V seznamu dostupných aplikací přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka OK ji vyberte. Jakmile je aplikace spuštěna prostřednictvím systému SYNC, stisknutím tlačítka se šipkou doprava otevřete nabídku aplikace. Z ní můžete přistoupit k různým funkcím aplikace, například k hodnocení skladeb. Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo nabídku aplikace opustíte.
Stiskněte tlačítko MENU a poté zvolte možnost:

Zpráva   Popis a postup  
SYNC-Apps
 
Mobile Apps
Přejděte na tuto volbu a stiskněte tlačítko OK.  
Find new Apps
Pokud požadovaná aplikace není na seznamu, vyberte tuto možnost.  

Poznámka:   Pokud aplikaci kompatibilní s rozhraním SYNC AppLink nenaleznete, zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení spuštěna.
Přístup prostřednictvím hlasového ovládání
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Příkaz   Popis a postup  
mobile (apps | applications)
Po zaznění tónu řekněte název aplikace. Aplikace se spustí. Jakmile je aplikace spuštěna prostřednictvím systému SYNC, můžete stisknout tlačítko hlasového ovládání a vyslovit konkrétní příkazy pro aplikaci.  

Následující hlasové příkazy jsou dostupné za všech okolností:

Příkaz   Popis a postup  
[main menu] help
Tento příkaz přehraje seznam dostupných hlasových příkazů.  
mobile (apps | applications)
Systém vás vyzve k vyslovení názvu aplikace, kterou má spustit.  
list [mobile] (apps | applications)
Systém uvede seznam aktuálně dostupných mobilních aplikací.  
find [new] [mobile] (apps | applications)
Systém vyhledá v připojeném mobilním zařízení aplikace kompatibilní se systémem SYNC.  
(quit | exit | close)
Vyslovte tento příkaz a poté vyslovte název aplikace.  

Aplikaci kompatibilní se systémem SYNC můžete rovněž spustit vyslovením jejího názvu. Chcete-li zobrazit seznam všech hlasových příkazů dostupných pro danou aplikaci, vyslovte název aplikace a slovo „help“.
Povolení/zakázání nabízených oznámení
 Některé aplikace dokáží odesílat nabízená oznámení. Nabízené oznámení je upozornění aplikace spuštěné na pozadí, a to ve zvukové nebo vizuální formě, případně v obou těchto formách. Některé aplikace dokáží odesílat nabízená oznámení.Tato funkce je užitečná zejména u zpravodajských aplikací a aplikací založených na aktuální poloze.
Stiskněte tlačítko MENU a poté zvolte možnost:

Zpráva   Popis a postup  
SYNC-Apps
 
Mobile Apps
 
SYNC-Settings
 
All Apps
Pokud nejsou nabízená oznámení podporována, zobrazí se také možnost nastavení. Volbou této možnosti můžete funkci povolit či zakázat.  

Povolení použití mobilních aplikací se systémem SYNC
Je nutné počítat s tím, že aby tento systém fungoval, musí aplikace stahovat údaje a aktualizace z internetových serverů, k čemuž využívá internetové připojení připojeného zařízení.
Data jsou odesílána do sídla společnosti Ford v USA prostřednictvím připojeného zařízení. Mezi přenášené údaje patří například kód VIN, číslo jednotky SYNC, anonymní statistiky o využití systému a ladicí informace. Všechna data jsou při komunikaci šifrována. Aktualizace se mohou stahovat automaticky.
Poznámka:   U každého připojeného zařízení je nutné nejdříve povolit použití mobilních aplikací společně se systémem.
Poznámka:   Internetová komunikace je zpoplatněna běžnými poplatky. Společnost Ford není zodpovědna za žádné poplatky, které vám může operátor naúčtovat za data přijatá či odeslaná vozidlem prostřednictvím připojeného zařízení. Mezi takovéto poplatky patří i dodatečné náklady související s připojením k síti v jiné zemi (roaming).
Stav aplikace
Aktuální stav aplikace lze zjistit v nabídce nastavení. Aplikace se může nacházet ve třech různých stavech:

Zpráva   Popis a postup  
Update needed
Systém zjistil, že je nutné provést aktualizaci nové aplikace, nebo je vyžadována aktualizace obecných oprávnění.  
Up-to-date
Aktualizace není zapotřebí.  
Updating...
Systém se pokouší o stažení aktualizace.  

Možnosti v nabídce nastavení:

Zpráva   Popis a postup  
Request Update
Chcete-li potřebnou aktualizaci provést ručně, například během připojení k bezdrátové síti Wi-Fi.  
Disable Updates
Umožňuje zakázání automatických aktualizací.  

Oprávnění pro aplikace
Oprávnění jsou rozdělena do skupin. Těmto skupinám můžete oprávnění přidělovat nezávisle na sobě. Stav skupiny oprávnění lze změnit v nabídce nastavení, avšak vozidlo musí v danou chvíli stát.
Po spuštění aplikace prostřednictvím systému SYNC může systém vyžadovat schválení. Například:
 • K poskytnutí informací o vozidle aplikaci, a to včetně (avšak nejen) těchto údajů: hladina paliva v nádrži, spotřeba paliva, otáčky motoru, napětí akumulátoru, stav počítadla ujetých kilometrů, kód VIN, venkovní teplota, zařazený rychlostní stupeň, tlak v pneumatikách, teplota v kabině, datum a čas.
 • K poskytnutí údajů o jízdě, a to včetně (avšak nejen) těchto údajů: klíč MyKey, stav bezpečnostního pásu, otáčky motoru, brzdné události, stav spínače brzdového pedálu, zrychlení, poloha plynového pedálu, stav spínače spojkového pedálu, ujetá vzdálenost, čas jízdy, náklady na jízdu, doba, po kterou byl zapnut motor (celkový podíl), a doba, po kterou vozidlo jelo (celkový podíl).
 • K předání údajů o poloze vozidla, a to včetně souřadnic GPS a rychlosti.
 • K odeslání nabízeného oznámení aplikací pomocí displeje vozidla a k přehrávání zvukových oznámení v době, kdy je aplikace spuštěna na pozadí.
Poznámka:   Tyto funkce je třeba povolit pouze při prvním použití aplikace se systémem SYNC.
Poznámka:   Společnost Ford není zodpovědna za žádná poškození či únik soukromých informací vyplývající z použití aplikace ani za předání údajů, k jejichž předání aplikaci jste dali souhlas.