Ovládání systému SYNC je intuitivní. Pokud si však nebudete s něčím vědět rady, vyhledejte informace v níže uvedených tabulkách.
Informaci o kompatibilitě vašeho mobilního telefonu najdete na webových stránkách společnosti Ford.

Potíže s mobilním telefonem  
Věc   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Přílišný hluk na pozadí během telefonického hovoru.   Nastavení hlasového ovládání v mobilním telefonu může mít vliv na činnost systému SYNC.   Informace o nastavení zvuku naleznete v příručce k zařízení.  
Během hovoru slyším ostatní účastníky, ale oni neslyší mě.   Možná závada telefonu.   Vypněte mobilní telefon, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
Ujistěte se, zda není mikrofon systému SYNC vypnutý.  
Systému SYNC se nepodařilo stáhnout telefonní seznam.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.   Prověřte kompatibilitu mobilního telefonu.  
Možná závada telefonu.   Vypněte mobilní telefon, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
Zkuste přenést kontakty z telefonního seznamu do systému SYNC využitím funkce přidání kontaktů.  
Je nutné zapnout mobilní telefon a v systému SYNC aktivovat funkci automatického stahování telefonního seznamu.  
Systém oznámí zprávu „Phonebook downloaded“ (Telefonní seznam byl stažen), ale v telefonním seznamu systému SYNC nejsou žádné kontakty nebo některé kontakty chybí.   Omezení vlastností mobilního telefonu   Zkuste přenést kontakty z telefonního seznamu do systému SYNC využitím funkce přidání kontaktů.  
Pokud jsou chybějící kontakty uloženy na kartě SIM, zkuste je přenést do paměti zařízení.  
U chybějících kontaktů odstraňte přiřazené obrázky nebo speciální vyzvánění.  
Je nutné zapnout mobilní telefon a v systému SYNC aktivovat funkci automatického stahování telefonního seznamu.  
Mám potíže s připojením telefonu k systému SYNC.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.   Prověřte kompatibilitu mobilního telefonu.  
Možná závada telefonu.   Vypněte mobilní telefon, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
Zkuste odstranit zařízení ze systému SYNC a systém SYNC ze zařízení a zkuste to znovu.  
V telefonu vždy zkontrolujte bezpečnostní nastavení a nastavení automatického připojování zařízení Bluetooth k systému SYNC.  
Aktualizujte firmware mobilního telefonu.  
Vypněte funkci automatického stahování.  
Systém SYNC neumožňuje práci s textovými zprávami.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.   Prověřte kompatibilitu mobilního telefonu.  
Možná závada telefonu.   Vypněte mobilní telefon, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
iPhone  
  • Přejděte do nastavení mobilního telefonu.
  • Přejděte do nabídky Bluetooth.
  • Ověřte, že aktuální stav připojení je Nepřipojeno.
  • Stisknutím modrého kruhu přejděte do další nabídky.
  • Zapněte možnost Zobrazit oznámení.
  • Zapněte možnost Synchronizovat kontakty.
Telefon iPhone je nyní nastaveny, aby předával příchozí textové zprávy do jednotky SYNC.   Stejný postup zopakujte u každého vozidla s jednotkou SYNC, ke kterému telefon připojíte.   Telefon iPhone bude předávat příchozí textové zprávy do jednotky SYNC pouze tehdy, když je odemčený.   Odpovídání na textové zprávy prostřednictvím jednotky SYNC není telefonem iPhone podporováno.   Textové zprávy z aplikací WhatsApp a Facebook Messenger nejsou podporovány.  
Hlasové zprávy na mém telefonu nefungují.   Tato funkce závisí na modelu telefonu.   Aby bylo možné přijímat textové zprávy, musí mobilní telefon podporovat stahování textových zpráv přes rozhraní Bluetooth.  
Pokud chcete zjistit, zda je tato funkce mobilním telefonem podporována, podívejte se do nabídky textových zpráv systému SYNC. Stiskněte tlačítko PHONE, vyberte možnost práce s textovými zprávami a stiskněte tlačítko OK.  
Omezení mobilního telefonu.   Jelikož je každý mobilní telefon jiný, nahlédněte do uživatelské příručky mobilního telefonu, který párujete se systémem. Mobilní telefony se mohou lišit v závislosti na značce, modelu, poskytovateli služeb a verzi softwaru.  


Potíže s rozhraním USB a médii  
Věc   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Mám potíže s připojením zařízení.   Závada zařízení.   Vypněte zařízení, resetujte ho nebo vyjměte baterii a pokus opakujte.  
Ujistěte se, že používáte kabel schválený výrobcem.  
Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k zařízení a k portu USB vozidla.  
Zkontrolujte, zda zařízení nevyužívá aplikaci automatické instalace nebo nemá aktivováno bezpečnostní nastavení.  
Systém SYNC při nastartování vozidla nerozpozná žádné zařízení.   Omezení zařízení.   Za extrémních klimatických podmínek (velmi vysoké či nízké teploty) nenechávejte zařízení ve vozidle.  
Potíže s vysíláním zvuku přes rozhraní Bluetooth.   Tato funkce závisí na telefonu.   Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k systému SYNC a zda jste na zařízení stiskli tlačítko přehrávání.  
Zařízení není připojeno.  
Systém SYNC nerozpoznal hudební soubory uložené v zařízení.   Hudební soubory nemají řádně vyplněné údaje o interpretovi, názvu skladby, albu či žánru.   Ověřte, zda jsou vyplněny všechny údaje o skladbě.  
Soubor je poškozen.   Zkuste poškozený soubor nahradit novým souborem.  
Skladba může být chráněna autorskými právy a její přehrávání proto není možné.   U některých zařízení je nutné přepnout režim připojování přes rozhraní USB z velkokapacitního úložiště na protokol MTP.  
Když je telefon iPhone nebo přehrávač iPod Touch připojen zároveň přes rozhraní USB a rozhraní Bluetooth, někdy není slyšet žádný zvuk.   Omezení zařízení.   Na displeji aktuálního přehrávání v zařízeních iPhone nebo iPodTouch vyberte v dolní části displeje ikonu airplay audio zařízení.  
Pokud chcete poslouchat hudbu ze zařízení iPhone nebo iPod Touch přes rozhraní Bluetooth, zvolte systém SYNC.  
Pokud chcete poslouchat hudbu ze zařízení iPhone nebo iPod Touch přes USB, zvolte možnost Dock Connector.  


Potíže s hlasovým ovládáním  
Věc   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Systém SYNC nerozpoznává mé příkazy.   Používáte špatné hlasové příkazy.   Prostudujte si příkazy hlasového ovládání telefonu a přehrávání médií, které jsou uvedeny na začátku příslušných kapitol.  
Během hlasové komunikace se systémem se na displeji audio jednotky zobrazuje seznam hlasových příkazů.  
Mluvíte příliš brzy nebo v nesprávný okamžik.   Mikrofon systému se nachází buď ve zpětném zrcátku, nebo ve stropním panelu těsně u čelního skla.  
Systém SYNC nerozpozná jméno interpreta nebo název skladby.   Používáte špatné hlasové příkazy.   Prostudujte si příkazy hlasového ovládání přehrávání médií uvedené na začátku kapitoly věnované multimédiím.  
Jména nevyslovujete přesně tak, jak jsou v systému uložena.   Jméno interpreta nebo název skladby vyslovte přesně tak, jak jsou v systému uloženy. Pokud vyslovíte příkaz „Play Artist Prince“ (Přehrát skladby interpreta Prince), systém nepřehraje skladby interpreta Prince and the Revolution ani Prince and the New Power Generation.  
Vždy vyslovte celý název skladby, například „California remix featuring Jennifer Nettles“.  
Pokud je název skladby uložen velkými písmeny, je nutné tento název hláskovat. K přehrání skladby LOLA je tedy nutné říci: „L-O-L-A“.  
Systém může číst názvy jinak, než jak je vyslovujete.   Název nesmí obsahovat zvláštní znaky. Systém je nerozpozná.  
Systém SYNC nerozpoznává kontakty v telefonním seznamu, případně volá jinému kontaktu.   Používáte špatné hlasové příkazy.   Prostudujte si příkazy hlasového ovládání telefonu uvedené na začátku kapitoly věnované mobilnímu telefonu.  
Můžete také použít seznamy návrhu kontaktů a médií, které jsou dostupné v případě, že vám systém zcela neporozuměl. Viz  Using Voice Recognition .   
Jména nevyslovujete přesně tak, jak jsou v systému uložena.   Jména je třeba vyslovovat přesně tak, jak jsou v systému uložena. Pokud je kontakt například uložen jako Joe Wilson, vyslovte příkaz „Call Joe Wilson“ (Volat Joa Wilsona).  
Systém má větší pravděpodobnost správného rozpoznání, pokud u kontaktů uložíte celá jména (tedy „Joe Wilson“ namísto „Joe“).  
Kontakty uložené v telefonním seznamu mají velmi krátká a podobná jména nebo obsahují zvláštní znaky.   Název nesmí obsahovat zvláštní znaky (např. 123 nebo ICE). Systém tyto znaky nerozpozná.  
Kontakty mohou být v telefonním seznamu uloženy velkými písmeny.   Pokud je kontakt uložen velkými písmeny, je nutné jeho název hláskovat. K vytočení čísla uloženého u kontaktu „JAKE“ je tedy nutné říci: „Call J-A-K-E“.  
Hlasové ovládání systému SYNC má potíže rozeznat cizí jména uložená v mobilním telefonu.   Cizí jména může být třeba vyslovovat v závislosti na aktuálně vybraném jazyku systému SYNC.   Systém SYNC použije u jmen uložených v mobilním telefonu pravidla fonetické výslovnosti daného jazyka.  
Užitečná rada: Kontakt můžete vybrat ručně. Stiskněte tlačítko PHONE. Zvolte telefonní seznam a poté kontakt. Stisknutím programovatelného tlačítka ho přehrajte. Systém SYNC vám přečte jméno kontaktu, abyste měli představu o výslovnosti, kterou systém SYNC očekává.  
Hlasové ovládání systému SYNC má potíže rozeznat cizí názvy skladeb, interpretů, alb, žánrů a seznamů skladeb z přehrávače médií nebo flash disku USB.   Cizí jména může být třeba vyslovovat v závislosti na aktuálně vybraném jazyku systému SYNC.   Systém SYNC použije u jmen uložených v přehrávači médií nebo na flash disku USB pravidla fonetické výslovnosti daného jazyka. Systém je schopen udělat výjimky u velmi známých jmen interpretů (např. U2) tím způsobem, že u nich můžete vždy použít anglickou výslovnost.  
Hlasové výzvy generované systémem a výslovnost některých slov nemusí být v mém jazyce přesná.   Systém SYNC používá technologii hlasových výzev vycházejících z psaného textu.   Systém SYNC používá synteticky generovaný hlas namísto předem namluveného lidského hlasu.  
Systém SYNC nabízí několik nových funkcí hlasového ovládání pro mnoho jazyků. Vytáčení kontaktu přímo z telefonního seznamu bez předchozího nahrání (např. „volat kontakt John Smith“) nebo výběr skladby, interpreta, alba, žánru nebo seznamu skladeb přímo z přehrávače médií (např. „přehrát interpreta Madonna“).  
Můj předchozí systém hlasového ovládání přes rozhraní Bluetooth mi umožňoval ovládat rádio, CD a klimatizaci. Proč nemohu tyto systémy ovládat pomocí systému SYNC?   Účelem systému SYNC je ovládání mobilních zařízení a obsahu uloženého v těchto zařízeních.   Systém SYNC poskytuje ve srovnání s předchozím systémem mnohem více možností, jako je vytáčení kontaktu přímo z telefonního seznamu bez předchozího nahrání (např. „volat kontakt John Smith“) nebo výběr skladby, interpreta, alba, žánru nebo seznamu skladeb přímo z přehrávače médií (např. „přehrát interpreta Madonna“).  


Obecné pokyny  
Věc   Pravděpodobná příčina   Možné řešení  
Jazyk vybraný pro přístrojový panel a displej informačního a zábavního systému se neshoduje s jazykem systému SYNC (telefon, zařízení USB, přenos zvuku přes rozhraní Bluetooth, hlasové ovládání a hlasové výzvy).   Systém SYNC nepodporuje aktuálně vybraný jazyk pro přístrojový panel a displej informačního a zábavního systému.   Systém SYNC podporuje v jednotném modulu pro zobrazování textu, hlasové ovládání a hlasové výzvy pouze čtyři jazyky. Země, kde jste vozidlo zakoupili, vyžaduje použití čtyř nejčastěji používaných jazyků. Pokud zvolený jazyk není dostupný, systém SYNC bude nadále pracovat v aktuálně aktivním jazyce.  
Systém SYNC nabízí několik nových funkcí hlasového ovládání pro mnoho jazyků. Vytáčení kontaktu přímo z telefonního seznamu bez předchozího nahrání (např. „volat kontakt John Smith“) nebo výběr skladby, interpreta, alba, žánru nebo seznamu skladeb přímo z přehrávače médií (např. „přehrát interpreta Madonna“).  


Problémy s AppLink  
Problém   Pravděpodobné příčiny   Možná řešení  
Mobilní aplikace AppLink: Když zvolím položku „Najít nové aplikace“, systém SYNC nenajde žádné aplikace.   K systému SYNC není připojen telefon kompatibilní s aplikací AppLink.   Ujistěte se, že máte k dispozici kompatibilní chytrý telefon se systémem Android 2.3 či vyšším nebo iPhone 3GS se systémem iOS 5.0 či vyšším. Kromě toho se ujistěte, že je váš telefon spárován a připojen k systému SYNC, aby mohl nalézt aplikace spolupracující s aplikací AppLink ve vašem zařízení. Uživatelé zařízení iPhone jej musí také připojit k USB portu systému SYNC pomocí USB kabelu Apple.  
Můj telefon je připojen, ale stále nemohu najít žádné aplikace.   Aplikace spolupracující s aplikací AppLink nejsou na vašem mobilním zařízení nainstalovány ani spuštěny.   Ujistěte se, že jste stáhli a nainstalovali nejnovější verzi aplikace z obchodu aplikací vašeho telefonu. Ujistěte se, že je aplikace ve vašem telefonu spuštěna. Některé aplikace vyžadují před použitím společně s aplikací AppLink registraci nebo přihlášení do aplikace v telefonu. Některé z nich mohou mít také nastavení „Ford SYNC“, proto zkontrolujte nabídku nastavení aplikace v telefonu.  
Můj telefon je připojen, moje aplikace je spuštěna, ale stále nemohu najít žádné aplikace.   Někdy nedojde ke správnému ukončení a opětovnému spuštění připojení k systému SYNC, například po vypnutí zapalování.   Ukončení a opětovné spuštění aplikací může pomoci systému SYNC najít aplikaci, pokud ji nemůžete najít ve vozidle. Pokud aplikace v zařízení se systémem Android nabízí volbu „Ukončit“, vyberte tuto volbu a restartujte aplikaci. Pokud aplikace tuto volbu nenabízí, můžete ji také ukončit ručně z nabídky nastavení telefonu pomocí volby „Aplikace“. Následně vyhledejte příslušnou aplikaci a zvolte položku „Vynutit ukončení“. Nezapomeňte následně aplikaci restartovat, potom na systému SYNC vyberte volbu „Najít nové aplikace“.  
U zařízení iPhone s iOS7+ pro vynucení ukončení aplikace dvakrát klepněte na tlačítko domů a potom aplikaci ukončete přetažením. Znovu klepněte na tlačítko domů, načež vyberte aplikaci a restartujte ji. Po několika sekundách by se měla aplikace zobrazit v nabídce mobilních aplikací systému SYNC.  
Můj telefon se systémem Android je připojen, moje aplikace jsou spuštěny, restartoval jsem je, ale stále nemohu najít žádné aplikace.   U některých verzí zařízení se systémem Android se vyskytuje chyba rozhraní Bluetooth, která může způsobit, že aplikace, které byly nalezeny při vaší předchozí jízdě s vozidlem, nebude možné znovu nalézt, pokud nevypnete rozhraní Bluetooth.   Resetujte rozhraní Bluetooth v telefonu pomocí vypnutí a opětovného zapnutí rozhraní Bluetooth. Pokud jste ve vozidle, musí mít systém SYNC po stisknutí tlačítka „Phone“ (Telefon) automaticky možnost opětovného připojení k telefonu.  
Můj telefon iPhone je připojen, moje aplikace je spuštěna, restartoval jsem ji, ale stále ji nemohu najít v systému SYNC.   Může být vyžadováno resetování USB připojení k systému SYNC.   Odpojte USB kabel od telefonu, chvíli vyčkejte a znovu připojte USB kabel k telefonu. Po několika sekundách by se měla aplikace zobrazit v nabídce mobilních aplikací systému SYNC. Pokud tomu tak není, proveďte vynucené ukončení aplikace a restartujte ji.  
Mám telefon se systémem Android. Našel jsem a spustil svoji multimediální aplikaci na systému SYNC, ale není přehráván žádný zvuk nebo je hlasitost zvuku velmi nízká.   Hlasitost rozhraní Bluetooth v telefonu může být nízká.   Zkuste zvýšit hlasitost rozhraní Bluetooth na zařízení pomocí tlačítek ovládání hlasitosti na zařízení, která jsou nejčastěji umístěna na straně zařízení.  
Mohu vidět pouze některé aplikace AppLink z mého telefonu uvedené v nabídce mobilních aplikací systému SYNC.   Některá zařízení se systémem Android mají omezený počet portů Bluetooth pro připojování aplikací. Pokud máte na svém telefonu více aplikací AppLink, než je počet dostupných portů Bluetooth, neuvidíte v nabídce mobilních aplikací systému SYNC uvedeny všechny své aplikace.   Proveďte vynucené ukončení a odinstalaci u aplikací, které nechcete, aby služba SYNC našla. Pokud aplikace obsahuje nastavení „Ford SYNC“, deaktivujte jej v nabídce nastavení aplikace v telefonu.