Princip fungování
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy, ale zobrazí se varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.

Systém umožňuje nastavení omezení rychlosti. Nastavená rychlost bude maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, avšak s možností tuto mez v případě potřeby dočasně překročit.
Použití systému
Poznámka:   Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit, například při předjíždění.
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Image Shown Without Description
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti. Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Omezení rychlosti se aktivuje a symbol LIM na informačním displeji se zobrazí zeleně.
  • Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí tlačítek RES+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží se do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí šedě.
  • Stisknutím tlačítka RES+ omezovač obnovíte. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí zeleně.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Silně sešlápněte plynový pedál, čímž systém dočasně vypnete. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vašeho vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, ukazatel nastavené rychlosti začne na informačním displeji blikat a zazní akustický výstražný signál.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji pouze blikat ukazatel nastavené rychlosti.
Použití inteligentního omezovače rychlosti (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Nenahrazuje nutnost vlastní pozornosti a úsudku. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Poznámka:   Při přejíždění mezi zeměmi, které používají jiné metrické jednotky (míle za hodinu nebo kilometry za hodinu), může dojít k prodlevě, než systém změní jednotky omezení rychlosti. Během této doby se může zobrazení omezení rychlosti lišit od skutečných dopravních značek omezujících rychlost. SD karta navigace musí být v zásuvce pro paměťové nosiče navigace.
Systém umožňuje automatické omezování rychlosti vozidla podle aktuálního omezení rychlosti detekovaného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek.
Omezovač rychlosti lze pomocí informačního displeje přepínat mezi ručním a inteligentním režimem.   Viz   Všeobecné informace
Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit toleranci rychlosti, tj. přírůstek k detekovanému omezení rychlosti.   Viz   Všeobecné informace
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Na informačním displeji se zobrazí výzva k nastavení rychlosti, případně se na něm jako nastavená rychlost zobrazí zjištěné rychlostní omezení. V pohotovostním režimu inteligentní omezovač rychlosti neomezuje rychlost vozidla. Symbol Auto LIM a nastavená rychlost se v pohotovostním režimu zobrazují šedě. Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka Res+ nastavíte omezovač na detekované omezení rychlosti. Omezení rychlosti se aktivuje a symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Omezení rychlosti se aktivuje a symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
  • Požadované rychlostní omezení lze po krocích nastavit pomocí tlačítek RES+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží se do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka LIM CNCL/OFF omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol Auto LIM se zobrazuje šedě.
  • Stisknutím tlačítka RES+ omezovač obnovíte. Symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
  • Omezení rychlosti se automaticky přizpůsobí omezení rychlosti, které bylo detekováno pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek. Inteligentní omezovač rychlosti nebude reagovat na rychlostní omezení, které systém rozpoznávání dopravních značek zobrazuje jako doplňkové značení. Pokud není k dispozici žádná informace o omezení rychlosti, omezovač se přepne do pohotovostního režimu.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Systém dočasně vypněte silným sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vašeho vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
Pokud je nastavená rychlost automaticky nastavena na hodnotu, která je nižší než aktuální rychlost vozidla, ukazatel nastavené rychlosti na informačním displeji bude blikat a akustický výstražný signál bude znít, dokud budete překračovat nastavenou rychlost.
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, ukazatel nastavené rychlosti začne na informačním displeji blikat a zazní akustický výstražný signál.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji pouze blikat ukazatel nastavené rychlosti.
Pokud systém rozpoznávání dopravních značek detekuje omezení rychlosti v pracovním rozsahu, uslyšíte akustický výstražný signál a systém se přepne do pohotovostního režimu.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK