POZOR   POZOR:  Po srážce doporučujeme nechat zkontrolovat a opravit systém topení u kvalifikovaného technika. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Přídavné topení na palivo nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti zdrojů výbušných výparů či prachu a v uzavřených prostorech. Jinak může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.

Poznámka:   V závislosti na úrovni výbavy je možné, že vaše vozidlo není vybaveno dálkovým vysílačem.
 Systém zahřívá motor a interiér vozidla. Využívá k tomu palivo z palivové nádrže.
Systém při správném použití:
 • zamezuje tvorbě ledu na oknech a zabraňuje kondenzaci,
 • zabraňuje studeným startům a umožňuje, aby motor dříve dosáhl provozní teploty.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda výstup výfuku topení za pravou přední pneumatikou není zablokován sněhem, ledem, blátem nebo jiným předmětem, aby se nevyskytly potíže s funkcí topení.
Poznámka:   Je třeba ve vozidle nastavit správný čas a datum.
Programování přídavného topení na palivo (je-li ve výbavě)
Principy funkce
Každý režim funguje nezávisle a má vlastní dobu trvání. Topení se může zapnout nebo běžet v kterémkoli z režimů tak, že se budou jednotlivé režimy překrývat. Použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu.
Poznámka:   Pokud při vypnutém zapalování požadujete, aby se topení zapnulo, avšak nedočkáte se žádné reakce, může se na informačním displeji po zapnutí zapalování zobrazit vysvětlující zpráva.
Režimy topení
Poznámka:   Chcete-li naprogramovat a aktivovat kterýkoli režim časového nastavení, zaškrtněte všechna příslušná políčka v nabídce na informačním displeji. To zahrnuje pole nabídky úrovně programování a pole příslušných nabídek režimů topení.
Poznámka:   Systém zvolí formát hodin dopoledne/odpoledne nebo 24hodinový na základě vaší preference na informačním displeji.
Automatický režim
Systém aktivuje režim topení automaticky, nikoli na požadavek uživatele. Topení se zapne automaticky, když motor běží a do několika sekund od nastartování motoru jsou splněny další podmínky. Cyklus topení se může zapínat a vypínat na základě teploty chladicí kapaliny během celého jízdního cyklu. Před nastartováním vozidla se zážehovým motorem je někdy nutné nastavit klimatizaci na režim vytápění.   Viz   Regulace klimatu
Po spuštění motoru může uživatel deaktivovat konkrétní režim topení pouze dvěma způsoby: vypnout motor nebo stisknout tlačítko pro vypnutí na vysílači.
Jednorázový režim
 Umožňuje provést jeden cyklus vytápění pro konkrétní den.Pokud to podmínky dovolují, topení se zapne 30 minut před nastaveným dnem a časem a kabinu vyhřeje.
Režimy Čas 1 a Čas 2
K dispozici jsou dva programovatelné časovače. Pro každý den v týdnu je v jednotlivých režimech časovače možné nastavit jiné cykly vytápění. Naprogramované časy zůstanou uloženy v paměti a systém vozidlo vyhřeje v souladu se zvoleným režimem časovače.
Režim pokračování topení
Pokud v nabídce na přístrojovém panelu zaškrtnete toto políčko, potom se topení po vypnutí zapalování zapne nebo zůstane spuštěné, pokud to podmínky dovolují. Topení zůstane spuštěné v tomto režimu bez ohledu na příští cykly zapalování až po dobu 30 minut.
Topení můžete zapnout okamžitě zaškrtnutím políčka Pokračování topení a vypnutím a zapnutím motoru.
Poznámka:   Tento režim slouží k udržení vyhřáté kabiny po vypnutí zapalování.Jakmile topení tento režim dokončí, zaškrtnutí nabídky na přístrojovém panelu bude zrušeno.
Režim dálkového vysílače
Poznámka:   Chraňte vysílač před vlhkostí a vodou, silnými nárazy a přímým slunečním světlem, abyste zajistili jeho dlouhodobou provozuschopnost.
Vysílač přídavného topení na palivo umožňuje uživateli dálkově zapnout topení až na 30 minut nebo podle potřeby vypnout všechny režimy topení bez ohledu na stav zapalování a motoru.
Zapnutí topení pomocí dálkového vysílače: Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí nebo vytápění na vysílači, dokud se na vysílači nerozsvítí zelená kontrolka. Pokud je zapalování vypnuté po dobu až 10 sekund během doby vyhodnocování před zapnutím, zobrazí se na informačním displeji signalizace, že je přídavné topení spuštěné. Pokud však podmínky nedovolují zapnutí topení, signalizace zmizí. Pokud vypnete zapalování před uplynutím 30 minut, topení ukončí automatický režim, ale zůstane spuštěno po zbývající dobu režimu zapnutého pomocí dálkového vysílače.
Vypnutí všech režimů topení pomocí dálkového vysílače: Stiskněte a přidržte několik sekund tlačítko pro vypnutí na vysílači, dokud se na vysílači nerozsvítí červená kontrolka. Týká se to pouze aktuálně aktivního režimu topení. Nedochází tedy k deaktivaci budoucích nastavení časových režimů ani režimu pokračování v topení.
Poznámka:   Kontrolka na dálkovém vysílači nesignalizuje skutečný stav topení.Kontrolka nezaručuje, že topení obdrželo signál ke spuštění nebo vypnutí.
Poté, co přidržíte tlačítko pro zapnutí nebo vytápění na několik sekund:
 • Svítící zelená: Znamená, že vysílač vyslal rádiový signál.
 • Blikající zelená: Znamená, že vysílač vyslal rádiový signál, ale topení jej neobdrželo.
 • Svítící oranžová (2 sekundy) a poté svítící zelená (2 sekundy): Znamená, že vysílač vyslal rádiový signál, ale baterie je slabá.
 • Svítící oranžová (2 sekundy) a poté blikající zelená (2 sekundy): Znamená, že vysílač nevyslal rádiový signál z důvodu slabé baterie.
 • Blikající oranžová: Signalizuje slabou baterii vysílače.
Poté, co přidržíte tlačítko pro vypnutí přibližně na několik sekund:
 • Svítící červená: Znamená, že vysílač úspěšně vyslal signál k vypnutí.
 • Blikající červená: Znamená, že vysílač vyslal rádiový signál, ale topení jej neobdrželo.
 • Svítící oranžová (2 sekundy) a poté svítící červená (2 sekundy): Znamená, že vysílač vyslal rádiový signál, ale baterie je slabá.
 • Svítící oranžová (2 sekundy) a poté blikající červená (2 sekundy): Znamená, že vysílač nevyslal rádiový signál z důvodu slabé baterie.
 • Blikající oranžová: Signalizuje slabou baterii vysílače.
Poznámka:   Maximální dosah vysílače je přibližně 300 metrů. Elektronická zařízení, která využívají stejnou frekvenci, mohou tento dosah ovlivnit.
Poznámka:   S vozidlem lze spárovat až tři vysílače.
Všeobecné požadavky
Teplota vnějšího vzduchu: Topení se může spustit v automatickém režimu pouze tehdy, pokud teplota vnějšího vzduchu klesne pod 5 °C. U dalších režimů se topení může spustit pouze tehdy, je-li teplota vnějšího vzduchu nižší než 10 °C v případě vozidel se zážehovým motorem a nižší než 15 °C v případě vozidel se vznětovým motorem.
Poznámka:   Pokud vlastníte vozidlo se zážehovým motorem a nebudete topení delší dobu používat, je možné, že bude topení vyžadovat více pokusů při zapnutí z důvodu odpaření paliva.
Poznámka:   Pokud vlastníte vozidlo se vznětovým motorem, je nutné používat palivo pro nízké teploty, aby topení správně fungovalo i za velmi nízkých teplot.
Stav nabití akumulátoru: Akumulátor vozidla musí být nabitý alespoň na 60 %, aby bylo možné topení zapnout. Starší nebo slabší akumulátor vozidla může rovněž způsobovat potíže. Pokud k akumulátoru vozidla připojíte nabíječku akumulátoru, která přivádí nadměrné napětí, obecně překračující 15,5 V, nemusí být zapnutí topení možné nebo může dojít k vypnutí topení.
Hladina paliva: Topení se nemusí zapnout, pokud je hladina paliva příliš nízká nebo pokud je vozidlo zaparkováno ve strmém svahu.
Teplota chladicí kapaliny: Topení se zapíná a vypíná automaticky. Cílová teplota chladicí kapaliny, které se topení snaží dosáhnout, je 80 °C.
Čas: Všechny režimy topení, s výjimkou automatického režimu, jsou omezeny maximální dobou trvání 30 minut. Po vypnutí topení se můžete pokusit jej znovu zapnout pomocí dálkového vysílače.
Informace: Funkce motoru start/stop nemá na činnost topení vliv, a pokud se aktivuje, topení to nebude považovat za vypnutí motoru.
Vypnutí nebo deaktivace topení
Při tankování:
 • Zrušte zaškrtnutí všech políček topení v nabídce na informačním displeji.
 • Vypněte motor.
 • Na vysílači stiskněte a přidržte tlačítko pro vypnutí, dokud se nerozsvítí tamní červená kontrolka.
 • Umístěte vysílač na bezpečné místo.
Poznámka:   Topení se vypne, jakmile vypnete motor. Na informačním displeji se nezobrazí žádná zpráva, topení nebude vydávat žádný zvuk a z výfukové trubky motoru nebudou vycházet žádné výfukové plyny.
Poznámka:   Při vypínání topení je spalováno nadbytečné palivo v topení a po dobu až 3 minut může vznikat teplo, kouř a hluk.