Přehled systému doplňování paliva
Image Shown Without Description
AUzávěr palivové nádrže.
BPlnicí ventil palivové nádrže.
CPlnicí trubka palivové nádrže.
Vozidlo není vybaveno uzávěrem hrdla palivové nádrže.
Image Shown Without Description
ALevá strana.Chcete-li otevřít uzávěr palivové nádrže, zatlačte na prostřední část zadní hrany uzávěru palivové nádrže a poté uzávěr uvolněte.
BPravá stranaChcete-li otevřít uzávěr palivové nádrže, zatlačte na prostřední část zadní hrany uzávěru palivové nádrže a poté uzávěr uvolněte.
CLevá strana.Uzávěr palivové nádrže otevřete přitažením jeho zadní strany.
DPravá stranaUzávěr palivové nádrže otevřete přitažením jeho zadní strany.
Doplňování paliva do nádrže vozidla
POZOR   POZOR:  Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary mohou za určitých okolností představovat velkou hrozbu. Nevdechujte palivové výpary.
POZOR   POZOR:  Palivová soustava může být pod tlakem. Pokud z plnicího hrdla palivové nádrže uslyšíte syčení, nepokračujte v tankování, dokud tento zvuk neustane. Pokud tak neučiníte, palivo může vystříknout z nádrže a poranit vás.
POZOR   POZOR:  Nesnažte se otevírat plnicí ventil palivové nádrže násilím. Mohlo by to způsobit poškození palivové soustavy. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár, zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při tankování mějte plnicí pistoli neustále zcela zasunutou.
POZOR   POZOR:  Jakmile tryska plnicí pistole poprvé automaticky přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k naplnění expanzního prostoru, což může vést k přetečení paliva.
POZOR   POZOR:  Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.
POZOR   POZOR:  Před vyjmutím trysky plnicí pistole počkejte alespoň pět sekund, než veškerý zbytek paliva vyteče do palivové nádrže.

 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
 1. Vyberte správnou trysku palivového čerpadla, která je vhodná pro vaše vozidlo.
Image Shown Without Description
 1. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce (A).Nechejte trysku palivového čerpadla položenou na plnicí trubce palivové nádrže.
Image Shown Without Description
 1. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B.Při držení trysky plnicí pistole v poloze A může dojít k ovlivnění průtoku paliva a vypnutí trysky palivového čerpadla ještě před úplným naplněním palivové nádrže.
Image Shown Without Description
 1. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.
Image Shown Without Description
 1. Po dotankování mírně nadzvedněte trysku plnicí pistole a poté ji pomalu vyjměte.
 1. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.
Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo, nezkoušejte nastartovat motor. Použití nesprávného paliva by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Výstražná signalizace související se systémem doplňování paliva (je-li ve výbavě)
Pokud se plnicí ventil palivové nádrže zcela nezavře, na informačním displeji se může zobrazit hlášení.

Zpráva  
Zkontrolujte plnicí otvor

Pokud se zobrazí hlášení, postupujte následujícím způsobem:
 1. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor.
 1. Volicí páku přesuňte do polohy pro parkování (P) nebo do neutrálu (N).
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
 1. Zkontrolujte, zda v plnicím ventilu palivové nádrže nejsou žádné úlomky nebo nečistoty, které omezují jeho pohyb.
 1. Odstraňte veškeré nečistoty z plnicího ventilu palivové nádrže.
 1. Trysku palivového čerpadla nebo trychtýř na palivo dodaný s vozidlem zcela zasuňte do plnicí trubky palivové nádrže. Viz  Fuel Filler Funnel Location .  Tímto opatřením by se měly uvolnit veškeré nečistoty bránící úplnému zavření plnicího ventilu palivové nádrže.
 1. Z plnicí trubky palivové nádrže vytáhněte trysku palivového čerpadla nebo trychtýř.
 1. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.
Poznámka:   Zpráva nemusí ihned zmizet. Pokud se zpráva bude zobrazovat dál a varovná kontrolka zůstane rozsvícena, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK