Princip fungování
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy, ale zobrazí se varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Systém umožňuje nastavení omezení rychlosti. Nastavená rychlost se stane maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, nicméně zůstane zachována možnost dočasného překročení této meze v případě potřeby.
Použití omezovače rychlosti
Poznámka:   Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit, například při předjíždění.
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Image Shown Without Description
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Na informačním displeji se zobrazí výzva k nastavení rychlosti. Dalším stisknutím tlačítka LIM systém vypnete.
Nastavení omezovače rychlosti
 • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET+ nebo SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí zeleně.
 • Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí tlačítek SET+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
 • Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Krátkým stisknutím tlačítka změníte nastavenou rychlost v malých krocích. Podržením tlačítka změníte nastavenou rychlost ve velkých krocích.
 • Stisknutím tlačítka CNCL omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí šedě.
 • Stisknutím tlačítka RES funkci omezovače obnovíte. Symbol LIM se zobrazí zeleně.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Systém dočasně vypněte silným sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vašeho vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji blikat ukazatel nastavené rychlosti a zazní varovný tón.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji pouze blikat ukazatel nastavené rychlosti.
Použití inteligentního omezovače rychlosti (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

Poznámka:   Při přejíždění mezi zeměmi, které používají jiné metrické jednotky (míle za hodinu nebo kilometry za hodinu), může dojít k prodlevě, než systém změní jednotky omezení rychlosti. Během této doby se může zobrazení omezení rychlosti lišit od skutečných dopravních značek omezujících rychlost. SD karta navigace musí být v zásuvce pro paměťové nosiče navigace.
Systém umožňuje automatické omezování rychlosti vozidla podle aktuálního omezení rychlosti detekovaného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek.
Omezovač rychlosti lze pomocí informačního displeje přepínat mezi ručním a inteligentním režimem. Viz   . 
Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit toleranci rychlosti, tj. přírůstek k detekovanému omezení rychlosti. Viz   . 
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Na informačním displeji se zobrazí výzva k nastavení rychlosti, případně se na něm jako nastavená rychlost zobrazí zjištěné rychlostní omezení. V pohotovostním režimu inteligentní omezovač rychlosti neomezuje rychlost vozidla. Symbol Auto LIM a nastavená rychlost se v pohotovostním režimu zobrazují šedě. Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka LIM systém vypnete.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Systém dočasně vypněte silným sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vašeho vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Nastavení omezovače rychlosti
 • Když se omezovač nachází v pohotovostním režimu, můžete jej stisknutím tlačítka RES nastavit na rozpoznané rychlostní omezení. Omezení rychlosti se aktivuje a symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
 • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Omezení rychlosti se aktivuje a symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
 • Požadované rychlostní omezení lze po krocích nastavit pomocí tlačítek SET+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
 • Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Krátkým stisknutím tlačítka změníte nastavenou rychlost v malých krocích. Podržením tlačítka změníte nastavenou rychlost ve velkých krocích.
 • Stisknutím tlačítka CNCL omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol Auto LIM se zobrazuje šedě.
 • Stisknutím tlačítka RES funkci omezovače obnovíte. Symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
 • Omezení rychlosti se přizpůsobuje omezení rychlosti, které bylo detekováno pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek. Inteligentní omezovač rychlosti nereaguje na rychlostní omezení, které systém rozpoznávání dopravních značek zobrazuje jako doplňkové značení. Pokud není k dispozici žádná informace o omezení rychlosti, omezovač se přepne do pohotovostního režimu.
Výstrahy systému
Pokud se rychlost automaticky nastaví na hodnotu, která je nižší než aktuální rychlost vozidla, ukazatel nastavené rychlosti na informačním displeji bude blikat a ozve se akustický výstražný signál, pokud nastavenou rychlost překročíte.
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji blikat ukazatel nastavené rychlosti a zazní varovný tón.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji pouze blikat ukazatel nastavené rychlosti.
Pokud systém rozpoznávání dopravních značek zjistí rychlostní omezení mimo pracovní rozsah, ozve se varovný zvukový signál a systém se přepne do pohotovostního režimu.