Otáčky protáčení motoru bezprostředně po nastartování jsou optimalizované, aby bylo dosaženo co nejnižšího množství emisí vozidla za současného zajištění co nejvyššího pohodlí cestujících a úspory paliva.
Poznámka:   O spuštění motoru se můžete pokoušet pouze po omezenou dobu, po jejímž uplynutí se spouštěcí systém dočasně deaktivuje. Pokud překročíte omezení doby, během které se můžete pokoušet o spuštění motoru, může se zobrazit hlášení a po dobu dalších nejméně 15 minut nebude pokusy o spuštění motoru možno opakovat.
Před nastartováním vozidla zkontrolujte následující stav:
 • Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
 • Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
 • Zkontrolujte, zda je převodovka v poloze pro parkování (P).
Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
 1. Otočte klíček do polohy III.
Poznámka:   Motor se může protáčet po dobu 15 sekund nebo do nastartování.
Poznámka:   Za nízkých teplot trvá spuštění motoru déle. Za velmi nízkých teplot se může protáčet několik sekund.
Vozidla se spínačem zapalování
Selhání startování
Pokud motor nenastartuje ani po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle těchto pokynů:
Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Plně sešlápněte plynový pedál a držte jej v této poloze.
 1. Otočte klíček do polohy III a počkejte, dokud se motor nezastaví.
 1. Uvolněte plynový pedál.
 1. Spusťte motor.
Vozidla se spínačem zapalování
Automatické vypnutí motoru
Pokud je vozidlo vybaveno spínačem zapalování, motor se vypne, je-li delší dobu spuštěn na volnoběh. Rovněž se vypne zapalování z důvodu úspory energie v akumulátoru. Před vypnutím motoru se na informačním displeji objeví zpráva zobrazující odpočet. Pokud do 30 sekund nezasáhnete, motor se vypne. Na informačním displeji se zobrazí další zpráva, která informuje o tom, že motor byl vypnut z důvodu úspory paliva. Nastartujte motor obvyklým způsobem.
Potlačení automatického vypnutí motoru
Můžete zastavit vypnutí nebo resetovat časomíru v libovolnou chvíli před uplynutím 30sekundového odpočítávání provedením následujících akcí:
 • Sešlápněte brzdový nebo plynový pedál.
 • Vypnutí funkce automatického vypnutí motoru se provádí na informačním displeji.
 • Stisknutím tlačítek OK nebo RESET v průběhu 30sekundového odpočtu.
Zapnutí/vypnutí funkce automatického vypnutí motoru
Zapnutí/vypnutí funkce automatického vypnutí motoru se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Aut. vypnutí motoru
Stiskněte tlačítko OK.  

Poznámka:   Funkci automatického vypnutí nelze trvale vypnout.Pokud ji vypnete, při příštím zapnutí zapalování se automaticky opět zapne.
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Otočte klíček do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla se spínačem zapalování
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
POZOR   POZOR:  Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

Vozidla s klíčkem zapalování
 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Otočte klíček do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vozidla se spínačem zapalování
Ochrana před výfukovými plyny
POZOR   POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Důležité informace o ventilaci
Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:
 • Otevřete okna alespoň 3 cm.
 • Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.
Varovné kontrolky motoru
Image Shown Without Description  Kontrolka chybné funkce
Kontrola funkce motoru
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
Image Shown Without Description  Varovná kontrolka pohonu
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Pokud bude kontrolka za jízdy blikat, okamžitě zpomalte.Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
 Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Informační zprávy systému startování

Zpráva   Činnost  
Plné napájení příslušenství je aktivní
Zobrazí se, pokud zapnete zapalování a nespustíte motor.  
Doba spouštění motoru je překročena
Zobrazí se, pokud doba spouštění motoru překročí stanovený limit. Další pokus o spuštění motoru bude možné učinit až po 15 minutách. Pokud se ani po uplynutí 15 minut nepodaří motor spustit, nechejte vozidlo neprodleně zkontrolovat.  
Porucha startovacího systému
Zobrazí se v případě, že nelze nastartovat pomocí správně nakódovaného klíče.Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.