POZOR   POZOR:  Baterie normálně produkuje výbušné plyny, které mohou způsobit zranění osob. Z tohoto důvodu nedovolte v blízkosti baterie zacházení s otevřeným ohněm, jiskřením nebo hořícími materiály. Při práci poblíž akumulátoru si vždy chraňte obličej a používejte ochranné brýle. Vždy zajistěte řádné odvětrávání.
POZOR   POZOR:  Akumulátory ukládejte z dosahu dětí. Akumulátory obsahují kyselinu sírovou. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při práci poblíž akumulátoru používejte ochranné brýle, abyste předešli úrazu způsobenému vystříknutím roztoku kyseliny. V případě styku pokožky či očí s kyselinou tyto okamžitě nejméně 15 minut oplachujte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití kyseliny vyhledejte okamžitě lékaře.
POZOR   POZOR:  Vždy používejte kabely s odizolovanými svorkami a dostatečným průřezem.

Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, nestartujte je roztahováním. Pokud byste startovali vozidlo s automatickou převodovkou roztahováním, mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Neodpojujte akumulátor nepojízdného vozidla, jinak může dojít k poškození elektrického systému.
Příprava vozidla
Poznámka:   Při startování vozidla používejte pouze 12V adaptér napájení.
Zaparkujte pomocné vozidlo v blízkosti kapoty nepojízdného vozidla tak, aby se vozidla vzájemně nedotýkala.
Demontáž krytu akumulátoru
Akumulátor se nachází pod krytem na straně spolujezdce.
Missing Image
 1. Rukou otočte a uvolněte tři příchytky z krytu akumulátoru.
 1. Demontujte kryt akumulátoru z vozidla.
Připojení propojovacích kabelů
POZOR   POZOR:  Nepřipojujte konec druhého kabelu k zápornému (-) pólu akumulátoru, který chcete nabít. Jiskra by mohla způsobit výbuch plynů z okolí akumulátoru.
POZOR   POZOR:  K ukostření nepoužívejte palivové potrubí, kryty ventilů motoru, ramena stěračů čelního skla, sběrné potrubí sání ani západku zámku kapoty.

Poznámka:   Při použití propojovacích kabelů nebo pomocného startovacího zařízení dodržujte pokyny výrobce.
Poznámka:   Na ilustraci je znázorněno startované vozidlo.
Missing Image
Poznámka:   Dolní vozidlo na následující ilustraci je pomocným vozidlem.
Missing Image
 1. Stáhněte červenou pryžovou manžetu dozadu.Připojte kladný (+) propojovací kabel ke kladnému (+) pólu vybitého akumulátoru.
 1. Připojte opačný konec kladného (+) propojovacího kabelu ke kladnému (+) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Připojte záporný (-) propojovací kabel k zápornému (-) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Nakonec připojte záporný (-) propojovací kabel k exponované kovové části motoru nepojízdného vozidla, jako na následující ilustraci, a to dále od akumulátoru a systému vstřikování paliva, případně záporný (-) propojovací kabel k ukostřovacímu připojovacímu bodu, je-li k dispozici.
Missing Image
Startování motoru
 1. Nastartujte motor pomocného vozidla a vytočte jej do středních otáček, případně mírným sešlápnutím plynového pedálu udržujte otáčky motoru v rozmezí 2 000 až 3 000 ot./min.
 1. Nastartujte motor nepojízdného vozidla.
 1. Po nastartování nepojízdného vozu nechte motory obou vozidel spuštěny po dobu tří minut, a až poté odpojte propojovací kabely.
Odpojení propojovacích kabelů
Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí, než v jakém byly připojeny.
Missing Image
 1. Odpojte záporný (-) propojovací kabel od nepojízdného vozidla.
 1. Odpojte propojovací kabel od záporného (-) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Odpojte propojovací kabel od kladného (+) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Odpojte propojovací kabel od kladného (+) pólu akumulátoru nepojízdného vozidla.
 1. Nechte motor běžet na volnoběh nejméně jednu minutu.
Montáž krytu akumulátoru
Missing Image
 1. Namontujte kryt akumulátoru do vozidla.
 1. Montáž proveďte v opačném pořadí. Rukou utáhněte tři příchytky.