Po nastartování motoru se zvýší volnoběžné otáčky, což umožní rychlejší zahřátí motoru. Pokud nedojde k poklesu volnoběžných otáček automaticky, nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Motor můžete bez nastartování protáčet celkem po dobu 60 sekund. Poté se systém dočasně deaktivuje. Těchto 60 sekund nemusí být souvislých. 60sekundového limitu můžete například dosáhnout, pokud motor protáčíte třikrát po dobu 20 sekund, aniž by nastartoval. Na informačním displeji se zobrazí zpráva upozorňující, že jste překročili dobu protáčení. Další pokud o nastartování motoru bude možný nejdříve za 15 minut. Po 15 minutách je doba protáčení motoru omezena na 15 sekund. Musíte vyčkat 60 minut, než budete moci protáčet motor opět po dobu 60 sekund.
Před nastartování motoru zkontrolujte následující:
 • Zkontrolujte, zda mají všechny osoby zapnuté bezpečnostní pásy.
 • Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
 • Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
 • Přesuňte volicí páku automatické převodovky do parkovací polohy (P) nebo volicí páku manuální převodovky do neutrální polohy.
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:   Chcete-li přesunout volicí páku z polohy P, je nutné mít u sebe klíč s inteligentním přístupem.
 1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
 1. Stiskněte tlačítko.
Systém nebude funkční, pokud:
 • jsou frekvence klíče zaplněny,
 • baterie klíče je vybitá.
Pokud se motor nedaří nastartovat, proveďte následující kroky:
Missing Image
 1. Odstraňte gumový kryt (A) v držáku nápojů.
 1. Umístěte dálkový ovladač do záložního slotu (B), a to tlačítky směrem nahoru a kroužkem na klíče směrem k přední části vozidla.
 1. Jakmile bude klíč v této poloze, sešlápněte brzdový pedál (automatická převodovka) nebo pedál spojky (manuální převodovka) a stisknutím tlačítka START zapněte zapalování a nastartujte vozidlo.
Rychlé opětovné nastartování
Funkce rychlého opětovného nastartování umožňuje nastartovat do 20 sekund od vypnutí zapalování, a to i v případě, že není přítomen klíč.
Do 20 sekund od vypnutí motoru sešlápněte brzdový pedál (automatická převodovka) nebo pedál spojky (manuální převodovka) a stiskněte tlačítko. Jakmile vyprší 20sekundová prodleva, motor nebude možné nastartovat, pokud se ve vozidle nebude nacházet klíč.
Po nastartování zůstane motor spuštěn tak dlouho, dokud jej nevypnete, a to i v případě, že nebude rozpoznán platný klíč. Pokud se spuštěným motorem otevřete a zavřete dveře, systém se pokusí rozpoznat platný klíč. Jestliže systém do 20 sekund nerozpozná platný klíč, nebude možné znovu nastartovat.
Selhání startování
Pokud motor nenastartuje po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle těchto pokynů:
 1. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, plně sešlápněte brzdový pedál. Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, plně sešlápněte pedál spojky a zatáhněte ruční brzdu.
 1. Přesuňte volicí páku automatické převodovky do parkovací polohy (P) nebo volicí páku manuální převodovky do neutrální polohy.
 1. Plně sešlápněte plynový pedál a držte jej v této poloze.
 1. Spusťte motor.
Automatické vypnutí motoru
Vozidlo je vybaveno funkcí, která automaticky vypne motor, pokud běží dlouhou dobu na prázdno. Rovněž dojde k vypnutí zapalování z důvodu úspory akumulátoru. Před vypnutím motoru se na informačním displeji zobrazí zpráva s odpočtem 30 sekund. Pokud do 30 sekund nezasáhnete, motor se vypne. Na informačním displeji se zobrazí další zpráva informující o tom, že motor byl z důvodu úspory paliva vypnut. Nastartujte motor obvyklým způsobem.
Potlačení automatického vypnutí motoru
Poznámka:   Funkci automatického vypnutí motoru nelze trvale deaktivovat. Když ji dočasně vypnete, zapne se při příštím zapnutí zapalování.
Před uplynutím 30sekundové prodlevy můžete v libovolnou chvíli vypnutí zastavit, případně můžete resetovat časomíru, a to pomocí následujících kroků:
 • Můžete resetovat časomíru interakcí s vozidlem (např. sešlápnutím brzdového pedálu nebo pedálu akcelerátoru).
 • Funkci vypnutí můžete kdykoli dočasně vypnout, pokud je zapnuté zapalování (pouze pro aktuální cyklus zapnutého zapalování). Vypnutí provedete pomocí informačního displeje.   Viz   Informační displeje
 • Během odpočítávání před vypnutím motoru se zobrazí výzva ke stisknutí tlačítka OK nebo RESET (v závislosti na typu informačního displeje), čímž funkci dočasně vypnete (pouze pro aktuální cyklus zapnutého zapalování).
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
 1. Přesuňte volicí páku automatické převodovky do parkovací polohy (P) nebo volicí páku manuální převodovky do neutrální polohy.
 1. Jednou stiskněte tlačítko.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Poznámka:   Vypne se zapalování, všechny elektrické obvody a varovné i informační kontrolky.
Poznámka:   Pokud bude motor spuštěn po dobu 30 minut na prázdno, zapalování i motor se automaticky vypnou.
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
POZOR   POZOR:  Pokud zastavíte motor a vozidlo je stále v pohybu, nebudete moci zabrzdit ani použít posilovač řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Když je zapalování vypnuté, mohou být některé elektrické obvody, včetně airbagů, varovných kontrolek a indikátorů, rovněž vypnuté. Pokud dojde k náhodnému vypnutí zapalování, zařaďte neutrál (N) a znovu nastartujte motor.

 1. Volicí páku přesuňte do neutrální polohy a sešlápnutím brzdového pedálu bezpečně zastavte vozidlo.
 1. Po zastavení vozidla přesuňte volicí páku do parkovací polohy (P) (u automatické převodovky) nebo neutrální polohy (u manuální převodovky).
 1. Na jednu sekundu podržte tlačítko nebo jej v rozmezí dvou sekund třikrát stiskněte.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Ochrana před výfukovými plyny
POZOR   POZOR:  Pokud ve voze ucítíte výfukové plyny, ihned nechte vozidlo prověřit v autorizovaném servisu. S vozem v takovém případě nejezděte. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý. Proveďte opatření pro ochranu před jeho nebezpečnými účinky.

Důležité informace o ventilaci
Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:
 • Otevřete okna alespoň 2,5 cm.
 • Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.