POZOR   POZOR:  Výpary paliva prudce hoří a požár paliva může způsobit vážná zranění.
POZOR   POZOR:  Přečtěte si a postupujte podle všech pokynů na ostrůvku s čerpadlem pohonných hmot.
POZOR   POZOR:  Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary mohou za určitých okolností představovat velkou hrozbu. Nevdechujte palivové výpary.
POZOR   POZOR:  Při doplňování paliva do vozidla stůjte venku u vozidla a nenechávejte čerpadlo paliva bez dozoru. V některých místech to je v rozporu se zákonem.
POZOR   POZOR:  Děti nenechávejte v blízkosti čerpadla paliva; nikdy nenechávejte děti čerpat palivo do vozidla.
POZOR   POZOR:  Před vyjmutím trysky plnicí pistole počkejte alespoň 10 sekund, než veškerý zbytek paliva vyteče do palivové nádrže.
POZOR   POZOR:  Poté, co tryska plnicí pistole podruhé automaticky přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k naplnění expanzního prostoru, což může vést k přetečení paliva.
POZOR   POZOR:  Při tankování mějte plnicí pistoli neustále zcela zasunutou.

Řiďte se následujícími pokyny, abyste při plnění neuzemněné nádoby na palivo zabránili nahromadění elektrostatického náboje, což může vést k jiskření:
 • Umístěte schválenou nádobu na palivo na zem.
 • Neplňte nádobu na palivo, když je umístěna ve vozidle (včetně nákladového prostoru).
 • Při plnění zajistěte, aby se tryska palivového čerpadla dotýkala nádoby na palivo.
 • Při plnění nepoužívejte žádné zařízení, které drží rukojeť palivového čerpadla.
Easy Fuel™ bezvíčkový palivový systém
POZOR   POZOR:  Palivová soustava může být pod tlakem. Pokud z plnicího hrdla palivové nádrže uslyšíte syčení, nepokračujte v tankování, dokud tento zvuk neustane. Pokud tak neučiníte, palivo může vystříknout z nádrže a poranit vás.

Při tankování:
 1. Po zastavení vozidla přeřaďte do polohy pro parkování (P) a vypněte zapalování.
 1. Zcela otevřete kryt uzávěru palivové nádrže do zajištěné polohy.
Missing Image
 1. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce. Při zasouvání pistole držte rukojeť výše pro usnadnění přístupu. Ponechte trysku plnicí pistole zcela zasunutou, dokud nedokončíte tankování.
Missing Image
 1. Vytáhněte trysku plnicí pistole a zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.
Poznámka:   Může dojít k problému s rozlitím paliva, pokud se přeplní palivová nádrž. Nepřeplňujte palivovou nádrž. Plnicí trubka je vybavena výpustným otvorem. Přebytek paliva může vytékat přes výpustný otvor a stékat na zem.
Jestliže hrdlo palivové nádrže nebylo řádně zavřeno, může se na přístrojovém panelu rozsvítit varovná kontrolka nutnosti servisu motoru.
Při nejbližší příležitosti proveďte následující:
 1. Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo a volicí páku přesuňte do parkovací polohy (P).
 1. Vypněte zapalování.
 1. Otevřete uzávěr palivové nádrže a odstraňte veškeré viditelné nečistoty z otvoru plnicí trubky.
 1. Zasuňte několikrát buď trysku plnicí pistole nebo trychtýř hrdla palivové nádrže dodaný k vozidlu, abyste umožnili řádné zavření hrdla palivové nádrže. Tím se uvolní jakékoliv nečistoty bránící uzavření hrdla.
Pokud tato akce problém opraví, tak se zpráva nemusí resetovat okamžitě. To může trvat několik jízdních cyklů, než se zpráva vypne. Jízdní cyklus se skládá z nastartování motoru (po 4 nebo více hodinách s vypnutým motorem) a následné jízdy ve městě nebo na dálnici. Pokračování v jízdě se zobrazenou zprávou může způsobit, že se také rozsvítí kontrolka brzkého servisu motoru.