POZOR   POZOR:  Poškozený snímač monitorování tlaku v pneumatikách nemusí fungovat.

Poznámka:   Těsnicí materiál na pneumatiky v provozu používejte jen v nouzovém případě, jinak může dojít k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.
Poznámka:   V případě nasazení náhradního kola se rozsvítí kontrolka systému monitorování tlaku v pneumatikách. Chcete-li zcela obnovit funkčnost systému monitorování, na vozidlo je třeba namontovat všechny silniční pneumatiky vybavené snímači monitorování tlaku.
Pokud při jízdě dojde k defektu pneumatiky, nesešlapujte brzdový pedál příliš prudce. Namísto toho zpomalujte pozvolna. Volant držte pevně a zaparkujte na bezpečném místě u krajnice.
Defekt nechte opravit v autorizovaném servisu, aby nedošlo k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.  Co nejdříve nahraďte dojezdové náhradní kolo plnohodnotným kolem. Při opravě nebo výměně pneumatiky s defektem nechte v autorizovaném servisu zkontrolovat, zda nedošlo k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky
POZOR   POZOR:  Nedodržení těchto pokynů by mohlo mít za následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad vozidlem, zranění nebo dokonce smrti.

Sestavu nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky lze používat jen dočasně. Měli byste ji co nejdříve vyměnit zpět za sestavu silničního kola a pneumatiky stejné velikosti a typu jako v případě silničních pneumatik a kol od společnosti Ford, která byla na vozidle původně namontována. Dojde-li k poškození nestejnorodé náhradní pneumatiky nebo kola, doporučuje se provést jejich výměnu namísto opravy.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky se definuje jako sestava náhradního kola a pneumatiky jiné značky, velikosti a vzhledu než v případě silničních pneumatik a kol. Existují celkem tři typy takových sestav:
1. Nouzové kolo typu T: Tato náhradní pneumatika má udávanou velikost začínající písmenem „T“ a její boční strana může obsahovat nápis „Temporary Use  Only“.
2. Plnohodnotná odlišná rezerva se štítkem na kole: Tato náhradní pneumatika má na kole umístěn štítek s nápisem obsahujícím text: THIS WHEEL AND TIRE ASSEMBLY FOR TEMPORARY USE ONLY.
Při jízdě s jednou z výše uvedených nestejnorodých náhradních pneumatik nesmíte:
 • Překračovat rychlost 80 km/h.
 • Překračovat maximální přípustné zatížení vozidla uvedené na štítku s bezpečnostními informacemi.
 • Používat sněhové řetězy na konci vozidla, kde je daná náhradní pneumatika namontována.
 • Současně používat více nestejnorodých náhradních pneumatik.
 • Používat automyčky.
 • Pokoušet se opravit nestejnorodou náhradní pneumatiku.
Při použití některé z výše uvedených nestejnorodých náhradních pneumatik může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na chodnících,
 • jízdní vlastnosti při zimním počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra,
 • jízdní vlastnosti při použití pohonu všech kol.
3. Plnohodnotná nestejnorodá rezerva bez štítku na kole
Při jízdě se sestavou plnohodnotné nestejnorodé sestavy kola a pneumatiky nesmíte:
 • Překračovat rychlost 120 km/h.
 • Současně používat více sestav nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky.
 • Používat automyčky.
 • Používat sněhové řetězy na konci vozidla, kde je daná sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky namontována.
Při použití sestavy plnohodnotného nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na chodnících,
 • jízdní vlastnosti při zimním počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra,
 • jízdní vlastnosti při použití pohonu všech kol.
Při jízdě se sestavou plnohodnotného nestejnorodého kola a pneumatiky je nutné dbát zvýšené pozornosti v následujících situacích:
 • jízda s vozidly s nákladem na střešním nosiči.
Se sestavou plnohodnotného nestejnorodého kola a pneumatiky je nutné jezdit opatrně a co nejdříve se obrátit na servis.
Postup výměny pneumatik
POZOR   POZOR:  Chcete-li při výměně pneumatiky zabránit vozidlu v pohybu, zařaďte parkovací polohu (P), zatáhněte parkovací brzdu a pomocí odpovídajícího bloku nebo klínu zajistěte příčně protilehlé kolo k vyměňovanému kolu. Například při výměně levého předního kola umístěte odpovídající blok nebo klín k pravému zadnímu kolu.
POZOR   POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud jej podpírá pouze zvedák vozidla.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se vyměnit pneumatiku na straně vozidla, která je orientována k jedoucím vozidlům. Odstavte vozidlo co nejdál od vozovky a zabraňte tak vlastnímu ohrožení jedoucími vozidly při práci se zvedákem a výměně kol.
POZOR   POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí, a postavte výstražný trojúhelník.
POZOR   POZOR:  Vždy používejte originální zvedák, který jste obdrželi s vozidlem. Chcete-li použít neoriginální zvedák, je třeba ověřit, zda unese vozidlo včetně jeho nákladu a další výbavy. Pokud si nejste jisti, zda má zvedák dostatečnou nosnost, obraťte se na autorizovaného prodejce.
POZOR   POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
POZOR   POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
POZOR   POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.
POZOR   POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.
POZOR   POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
POZOR   POZOR:  Nepracujte na vozidle, pokud je zvedák vaší jedinou oporou; vaše vozidlo by mohlo sjet ze zvedáku. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.
POZOR   POZOR:  Kola vozidla doporučujeme zajistit klíny a pod zvedaným vozidlem by se neměla nacházet žádná osoba.

Missing Image
Poznámka:   Zvedák nevyžaduje žádnou údržbu ani promazávání.
 1. Zaparkujte na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a aktivujte výstražnou funkci směrových světel.
 1. Přesuňte volicí páku do parkovací polohy (P) a vypněte motor. Máte-li vozidlo s manuální převodovkou, po vypnutí motoru přesuňte volicí páku do polohy zpátečky (R).
Missing Image
 1. Z obou stran zablokujte příčně protilehlé kolo vůči vyměňované pneumatice. Pokud například vyměňujete levou přední pneumatiku, zablokujte pravé zadní kolo.
Missing Image
 1. Vyjměte z vozidla nástrčný klíč, náhradní pneumatiku a zvedák.
 1. Chcete-li získat přístup k maticím kola, může být třeba sejmout středový ornament kola.
Missing Image
 1. Chcete-li vyjmout klíč ze zvedáku, otočte šestihrannou maticí na zvedáku proti směru hodinových ručiček. Tím zvedák spustíte a uvolníte jeho mechanický zámek.
 1. K použití klíč vyklopte.
Missing Image
 1. Uvolněte jednotlivé matice kola o jedno otočení proti směru hodinových ručiček, ale ponechte je namontované, dokud kolo nezvednete ze země.
Missing Image
Poznámka:   Vozidlo zvedejte na k tomu určených místech, jinak jej můžete poškodit.
 1. Místa přiložení zvedáku jsou vidět na obrázku. Na samotném vozidle je poznáte podle trojúhelníkových značek. Detaily jsou znázorněny na výstražném štítku na zvedáku.
Missing Image
 1. Umístěte zvedák k místu přiložení zvedáku u vyměňované pneumatiky. Otáčejte rukojetí zvedáku ve směru hodinových ručiček, dokud se kolo nebude zcela nacházet nad zemí.
 1. Vyšroubujte matice kola pomocí nástrčného klíče.
 1. Vyměňte vypuštěnou pneumatiku za náhradní. Dřík ventilu je při tom nutné zorientovat směrem ven. Namontujte zpět matice kola tak, aby kolo přiléhalo k náboji. Matice kola plně nedotahujte, dokud kolo nespustíte na zem. Pokud jste namontovali dočasnou pneumatiku, podložky matic kola se nebudou krýt s ráfkem. Tato situace je normální pouze při použití dočasné náhradní pneumatiky.
 1. Otáčením rukojeti zvedáku spusťte kolo na zem.
Missing Image
 1. Odeberte zvedák a zcela dotáhněte matice kola ve vyznačeném pořadí.   Viz   Technická data
 1. Chcete-li umístit složený klíč na zvedák, dle návodu na obrázku zasuňte držák na podstavci zvedáku do klíče. Natočte klíč směrem nahoru a nastavte takovou výšku zvedáku, při které kolík na klíči zapadne do příslušného otvoru na zvedáku. Ručně dotáhněte šestihrannou matici ve směru hodinových ručiček.
Missing Image
 1. Odložte vyfouknutou pneumatiku, ornament kola, zvedák a nástrčný klíč. Ověřte, zda je zvedák utažený a zda za jízdy nebude drnčet.
 1. Odblokujte kolo.

Mustang Návod k obsluze pro vlastníky