Poznámka:   Souprava na opravu pneumatiky obsahuje v nádobě dostatek těsnicí hmoty pouze na opravu jedné pneumatiky. Kontaktujte svého autorizovaného prodejce pro výměnu nádob těsnicí hmoty.
Souprava se nachází pod podlahou v zavazadlovém prostoru. Souprava se skládá ze vzduchového kompresoru pro opětovné nahuštění pneumatiky a nádoby s těsnicí hmotou, která účinně utěsní většinu poškození pneumatik způsobených hřebíky nebo podobnými předměty. Tato souprava umožňuje dočasnou opravu pneumatiky, která vám dovoluje pokračovat v cestě až 200 km při maximální rychlosti 80 km/h, abyste mohli dojet do nejbližšího pneuservisu.
Missing Image
AVzduchový kompresor (uvnitř).
BPřepínač.
CTlačítko zapnutí a vypnutí.
DTlakoměr.
ELáhev s těsnicí hmotou a kanistr.
FDvojúčelová hadice: huštění vzduchu a opravu.
GSpojka ventilu pneumatiky.
HZástrčka příslušenství.
ISkříň/pouzdro.
JVícenásobné adaptéry pro kolo/raft/sportovní balony.
Všeobecná informace
POZOR   POZOR:  Nedodržení těchto pokynů by mohlo mít za následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad vozidlem, zranění nebo dokonce smrti.

Poznámka:   Soupravu na opravu pneumatiky nepoužívejte k opravě vážně poškozené pneumatiky. Se soupravou utěsňujte pouze propíchnutí pneumatiky v oblasti běhounu.
Nesnažte se opravovat defekty větší než 6 mm (¼ palce) nebo poškození na bočnici pneumatiky. Pneumatika nemusí být zcela utěsněna.
Ztráta tlaku v pneumatice může nepříznivě ovlivnit jízdní vlastnosti pneumatiky. Z tohoto důvodu:
Poznámka:   Nejezděte s vozidlem více než 80 km/h.
Poznámka:   Nejezděte dále než 200 km. Jeďte pouze k nejbližšímu autorizovanému prodejci nebo pneuservisu na kontrolu vaši pneumatiky.
 • Jeďte opatrně a vyhýbejte se prudkému zatáčení.
 • Pravidelně sleduje tlak v postižené pneumatice; v případě, že pneumatika ztrácí tlak, nechte vozidlo odtáhnout.
 • Přečtěte si informace v Tipech pro použití v sekci Souprava na opravu pneumatiky, aby se zajistilo bezpečné fungování soupravy a bezpečný provoz vašeho vozidla.
Tipy pro použití Soupravy na opravu pneumatiky
Aby se zajistilo bezpečné fungování soupravy:
 • Pečlivě prostudujte všechny pokyny a upozornění.
 • Před použitím soupravy se ujistěte, že je vozidlo bezpečně odstaveno mimo komunikaci a mimo dopravu. Zapněte výstražná světla.
 • Vždy zatáhněte parkovací brzdu, aby se vozidlo nečekaně nedalo do pohybu.
 • Neodstraňujte z pneumatiky cizí předměty, jako například hřebíky nebo šroubky, které ji propíchly.
 • Při používání soupravy nechte běžet motor (pouze pokud je vozidlo venku nebo v dobře větraných prostorách), aby kompresor nevybil akumulátor vozidla.
 • Nenechávejte kompresor nepřetržitě pracovat déle než 15 minut. Tím se zabrání přehřívání kompresoru.
 • Nikdy nenechávejte soupravu na opravu pneumatiky během provozu bez dozoru.
 • Těsnicí hmota obsahuje latex. Lidé s citlivostí na latex by měly používat příslušná preventivní opatření, aby nedošlo k alergické reakci.
 • Chraňte soupravu před dětmi.
 • Soupravu používejte, pouze pokud se okolní teplota pohybuje v rozsahu -30°C až 70°C.
 • Používejte těsnicí hmotu pouze před uplynutím data spotřeby. Datum spotřeby je na štítku na kanystru s těsnicí hmotou, který můžete vidět skrz obdélníkový průzor na spodní straně kompresoru. Pravidelně kontrolujte datum spotřeby a vyměňte kanystr po vypršení data spotřeby těsnicího prostředku.
 • Neukládejte soupravu na opravu pneumatiky nezajištěnou v interiéru vozidla, protože by mohlo dojít ke zranění při náhlém zastavení nebo při nehodě. Vždy skladujte soupravu na opravu pneumatiky v jeho původním místě.
 • Po použití těsnicí hmoty musí autorizovaný prodejce vyměnit na kole snímač systému monitorování tlaku v pneumatikách a dřík ventilu.
 • Provozování soupravy na opravu pneumatiky může způsobit elektrické rušení v provozu autorádia, CD a DVD přehrávače.
Missing Image  * Když je vyžadováno pouze nahuštění pneumatiky nebo jiných předmětů, musí být přepínač v poloze Air.
Co dělat, když dojde k propíchnutí pneumatiky
Můžete opravit propíchnutou pneumatiku v oblasti běhounu pomocí soupravy na opravu pneumatiky ve dvou fázích:
 • V první fázi nahustěte pneumatiku s těsnicí hmotou a vzduchem. Po nahuštění pneumatiky budete muset ujet s vozidlem krátkou vzdálenost 6 km, aby se těsnicí hmota v pneumatice rozprostřela.
 • V druhé fázi zkontrolujte tlak v pneumatice a upravte tlak v případě potřeby na specifikovaný tlak huštění pneumatiky.
První fáze: nahuštění pneumatiky s těsnicí hmotou a vzduchem
POZOR   POZOR:  Při huštění pneumatiky nestůjte přímo nad soupravou. Pokud si všimnete jakéhokoliv neobvyklého vyboulení nebo deformací v bočnici pneumatiky během huštění, zastavte a zavolejte silniční asistenční službu.
POZOR   POZOR:  Pokud se pneumatika nenahustí na předepsaný tlak během 15 minut, zastavte huštění a zavolejte silniční asistenční službu.
POZOR   POZOR:  Během používání vzduchového kompresoru nenechávejte běžet motor, pokud vozidlo není venku nebo v dobře větraných prostorách.

Příprava: Zaparkujte vozidlo na bezpečném, rovném a zajištěném místě mimo dopravu.
Zapněte výstražná světla. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte motor. Zkontrolujte vypuštěnou pneumatiku na viditelné poškození.
Těsnicí hmota obsahuje latex. Použijte příslušná preventivní opatření, aby nedošlo k alergické reakci.
Neodstraňujte z pneumatiky cizí předměty, které ji propíchly. Pokud je propíchnutí v bočnici pneumatiky, nezahajujte opravu a zavolejte silniční asistenční službu.
 1. Z pneumatiky sejměte čepičku ventilku.
 1. Odmotejte dvojúčelovou hadici (černá hadice) ze zadní strany skříně kompresoru.
 1. Připevněte hadici na ventilek otočením spojky ve směru hodinových ručiček. Spojku hadice bezpečně utáhněte.
Missing Image
 1. Zapojte napájecí kabel do 12V zásuvky ve vozidle.
 1. Sejměte varovnou nálepku, kterou naleznete na skříni/pouzdře a umístěte ji na horní části přístrojové desky nebo na středu čelní stěny karoserie.
 1. Nastartujte vozidlo a nechte běžet motor, aby kompresor nevybil akumulátor vozidla.
Missing Image
 1. Otočte ovládání (A) ve směru hodinových ručiček do polohy těsnicí hmoty. Zapněte soupravu na opravu pneumatiky stisknutím tlačítka (B) ON/OFF.
 1. Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený na informačním štítku s tlaky pneumatik, který se nachází na dveřích řidiče nebo sloupku dveří. Počáteční tlak vzduchu na manometru může indikovat hodnotu vyšší než tlak uvedený na štítku, když kompresor vhání těsnicí hmotu do pneumatiky. Jedná se o běžný jev a není důvodem k znepokojení. Měření manometru bude ukazovat tlak v pneumatikách po cca 30 sekundách provozu. Zkontrolujte konečný tlak vzduchu v pneumatice, když je kompresor vypnut, abyste získali přesné hodnoty tlaku.
Missing Image
 1. Když pneumatika dosáhne doporučeného tlaku v pneumatice, vypněte soupravu, odpojte napájecí kabel a odpojte hadici od ventilu pneumatiky. Znovu našroubujte čepičku ventilku a vraťte soupravu do místa uložení.
 1. Ihned a opatrně jeďte s vozidlem 6 km, aby se těsnicí hmota uvnitř pneumatiky rovnoměrně rozprostřela. Nepřekračujte 80 km/h.
 1. Po 6 km vozidlo zastavte a zkontrolujte tlak v pneumatice. Viz druhá fáze: Kontrola tlaku v pneumatice.
Poznámka:   Pokud zaznamenáte jakékoliv neobvyklé vibrace, rušení nebo hluk při jízdě, snižte rychlost, dokud nebudete moci bezpečně zaparkovat na kraji silnice a zavolat silniční asistenční službu. Poznámka: Nepokračujte k druhé fázi této operace.
Druhá fáze: Kontrola tlaku v pneumatice.
Poznámka:   Pokud postupujete od první fáze: Opětovné huštění pneumatiky s těsnicí hmotou a vzduchem a došlo ke vstřiknutí těsnicí hmoty do pneumatiky a tlak v pneumatice je nižší než 1,4 bar, pokračujte k následujícímu kroku.
POZOR   POZOR:  Napájecí zástrčka se může přehřívat a při odpojování po použití soupravy s ní zacházejte opatrně.

Zkontrolujte tlak v pneumatikách následujícím způsobem:
Missing Image
 1. Z pneumatiky sejměte čepičku ventilku.
 1. Pevně přišroubujte hadici od kompresoru na ventilek otáčením spojky ve směru hodinových ručiček.
 1. Zatlačte a otočte ovládání ve směru hodinových ručiček do polohy vzduchu.
 1. V případě potřeby zapněte kompresor a upravte tlak pneumatiky na doporučený tlak huštění, který je uveden na informačním štítku s tlaky pneumatik nacházející se na dveřích řidiče nebo sloupku dveří. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice, když je kompresor vypnut, abyste získali přesné hodnoty tlaku.
 1. Odpojte hadice a znovu našroubujte čepičku ventilku a vraťte soupravu do místa uložení.
Co dělat po utěsnění pneumatiky
Po použití soupravy na utěsnění pneumatiky je nutné vyměnit kanystr s těsnicí hmotou. Kanystry s těsnicí hmotou a náhradní díly můžete získat od autorizovaného prodejce. Prázdné kanystry od těsnicí hmoty můžete likvidovat doma. Nicméně kanystry stále obsahující zbytky těsnicí hmoty byste měli likvidovat prostřednictvím vašeho autorizovaného prodejce nebo prodejce pneumatik, nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.
Poznámka:   Po použití těsnicí hmoty je maximální rychlost vozidla 80 km/h a maximální ujetá vzdálenost je 200 km. Měli byste zkontrolovat pneumatiku ošetřenou těsnicí hmotou ihned.
Tlak v pneumatice můžete kontrolovat kdykoliv během 200 km provedením kroků, které jsou uvedeny výše ve druhé fázi: Kontrola tlaku v pneumatice.
Demontáž kanystru s těsnicí hmotou ze soupravy na opravu pneumatiky
Missing Image
 1. Odmotejte dvojúčelovou hadici (černá hadice) ze skříně kompresoru.
Missing Image
 1. Odmotejte napájecí kabel
Missing Image
 1. Sejměte zadní kryt.
Missing Image
 1. Otočte kanystr pro těsnicí hmotu o 90 stupňů a vytáhněte jej ze skříně/pouzdra kompresoru.
Montáž kanystru s těsnicí hmotou do soupravy na opravu pneumatiky
 1. S kanystrem drženým kolmo k pouzdru kompresoru, zasuňte trysku kanystru do spojky a zatlačte jej, dokud nedosedne na místo.
 1. Otočte kanystrem o 90 stupňů dolů do pouzdra/skříně.
Missing Image
 1. Zaklapněte zadní kryt zpět na místo.
Missing Image
 1. Omotejte dvojúčelovou hadici (černá hadice) okolo kanálku na dně pouzdra/skříně.
Missing Image
 1. Omotejte napájecí kabel okolo pouzdra a uložte zástrčku příslušenství do jejího úložného prostoru.
Poznámka:   Pokud zaznamenáte nějaké potíže s vyjmutím nebo instalací kanystru s těsnicí hmotou, obraťte se na autorizovaného prodejce o pomoc.
Pravidelně kontrolujte datum spotřeby těsnicí hmoty. Datum spotřeby je na štítku na kanystru s těsnicí hmotou, který můžete vidět skrz obdélníkový průzor na spodní straně soupravy. Vyměňte kanystr s těsnicím prostředkem po vypršení data spotřeby těsnicího prostředku.