POZOR   POZOR:  Nejezděte s vozidlem, pokud byla jeho kapota odjištěna.
POZOR   POZOR:  Nepokládejte ruku nebo předměty na zvedací zařízení kapoty, ani do vozidla nemontujte žádné díly, které by mohly přijít do kontaktu se zvedacím zařízením kapoty. Pokud tyto pokyny nedodržíte, při odjišťování kapoty by mohlo dojít k závažným poraněním osob.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se opravovat či upravovat systém aktivní kapoty. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud se systém aktivní kapoty aktivoval, nadále už nebude fungovat. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Pokud upravíte přední část vozidla (včetně kapoty, systému nárazníku, rámu, přední části karoserie, tažných prvků a kolíků kapoty), případně k ní přimontujete další prvky, můžete tím záporně ovlivnit účinnost systému aktivní kapoty a zvýšit riziko poranění osob. Přední část vozidla neupravujte, ani k ní nemontujte žádné další prvky.

 Vozidlo disponuje vylepšeným systémem ochrany chodců pro případ srážky s člověkem.Konstrukce nárazníku je tvořena materiálem pohlcujícím energii a snímači, které dokážou zjistit srážku s chodcem a uvést v činnost systém aktivní kapoty.
Systém aktivní kapoty
Missing Image
Systém uvolní závěsy kapoty a zvedne zadní okraj kapoty o přibližně 100 mm. Tím se zvětší prostor mezi kapotou a díly v motorovém prostoru a zmírní náraz chodce do kapoty.
Součásti systému aktivní kapoty:
  • kapota,
  • závěsy kapoty,
  • zvedací zařízení kapoty poblíž závěsů kapoty,
  • snímače nárazu a systém sledování s kontrolkou připravenosti,   Viz   Snímače nárazu a ukazatel airbagu
  • výstražné štítky systému aktivní kapoty umístěné pod kapotou poblíž zvedacích zařízení kapoty, které informují servisní pracovníky a pracovníky záchranných složek o umístění zvedacích zařízení kapoty.
Missing Image
Tyto štítky informují servisní pracovníky a pracovníky záchranných složek o umístění zvedacích zařízení kapoty.
Systém aktivní kapoty je aktivní pouze v případě, že je zapnuté zapalování a vozidlo se pohybuje rychlostí v rozmezí 20 km/h až 50 km/h.
Po aktivaci
Pokud se systém aktivní kapoty po nárazu aktivuje, kapota se zvedne, ale zůstane i nadále spojená s vozidlem pomocí závěsů kapoty a západky. Nejezděte s vozidlem, pokud má odjištěnou kapotu. Pokud se aktivoval systém aktivní kapoty, co nejdříve s vozidlem bezpečně zastavte a dopravte je k nejbližšímu autorizovanému prodejci.
Missing Image  Pokud se kontrolka připravenosti rozsvítí a zůstane svítit, dopravte vozidlo k nejbližšímu kvalifikovanému technikovi.
Kapotu můžete otevřít uvolněním západky zámku kapoty poté, co byla aktivní kapota aktivována. Před přepravou vozidla k nejbližšímu kvalifikovanému technikovi je třeba ověřit, zda je kapota řádně zajištěna.
Systém sledování aktivní kapoty
Systém aktivní kapoty nevyžaduje pravidelnou údržbu.
Missing Image  Pokud je zjištěna jeho závada, systém pro jeho sledování rozsvítí na přístrojovém panelu kontrolku připravenosti.
Pokud se kontrolka připravenosti rozsvítí, postupujte následujícím způsobem:
Nepokoušejte se opravit systém vlastními silami. Vozidlo neprodleně přepravte ke kvalifikovanému technikovi.
Pokud se systém aktivní kapoty aktivoval, doporučujeme vyměnit tyto díly:
  • nárazové snímače,
  • kapota,
  • závěsy kapoty,
  • zvedací mechanismy kapoty.
Kvalifikovaný technik by měl zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit následující díly:
  • nárazník a materiál pohlcující energii.
Likvidace zvedacího mechanismu kapoty
Nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Kvalifikovaný pracovník musí zlikvidovat vzpěry kapoty.