POZOR   POZOR:  Pokud upravíte přední část vozidla (včetně kapoty, rámu, systému nárazníku, přední části karoserie, tažných prvků a kolíků kapoty), případně k ní přimontujete další prvky, můžete tím záporně ovlivnit účinnost systému airbagů a aktivní kapoty a zvýšit riziko poranění osob. Přední část vozidla neupravujte.

Vozidlo je vybaveno soustavou snímačů nárazu, pasažérů a chodců, která poskytuje informace řídicí jednotce zádržného systému. Řídicí jednotka zádržného systému aktivuje předpínače předních bezpečnostních pásů, airbag řidiče, airbag spolujezdce, kolenní airbagy, boční airbagy v sedadlech, boční stropní airbagy a systém aktivní kapoty (pro ochranu chodců). Řídicí jednotka zádržného systému v závislosti na typu srážky (čelní srážka, boční srážka, převrácení, srážka s chodcem) aktivuje odpovídající bezpečnostní zařízení.
Řídicí jednotka zádržného systému dále sleduje připravenost výše uvedených bezpečnostních zařízení a také snímače nárazu, pasažérů a chodců. Připravenost bezpečnostního systému je oznamována varovnou kontrolkou na přístrojovém panelu nebo zvukovou signalizací, pokud příslušná kontrolka nefunguje. Pravidelná údržba airbagů a systému aktivní kapoty není vyžadována.
Potíže s příslušným systémem rozpoznáte podle jednoho nebo více následujících ukazatelů:
Missing Image  Kontrolka připravenosti se nerozsvítí hned po zapnutí zapalování.
  • Kontrolka připravenosti bliká nebo trvale svítí.
  • Ozve se pět pípnutí za sebou. Zvuková signalizace se bude pravidelně ozývat, dokud problém, kontrolku nebo oboje neopravíte.
Pokud dochází k některé z těchto situací (a to i nepravidelně), nechte přídavný zádržný systém a systém aktivní kapoty neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud systém nenecháte zkontrolovat a opravit v servisu, v případě srážky nemusí fungovat správně.
Předpínače bezpečnostních pásů a přídavný zádržný systém předních airbagů se aktivují, když dojde k takovému zpomalení pohybu vozidla v čelním směru, které způsobí, že řídicí jednotka zádržného systému aktivuje bezpečnostní zařízení.
Pokud se předpínače bezpečnostních pásů nebo přední airbagy při srážce neaktivovaly pro oba pasažéry na předních sedadlech nebo pokud se systém aktivní kapoty neaktivoval při srážce s chodcem, nemusí se jednat o závadu příslušného systému. Řídicí jednotka zádržného systému totiž dospěla k závěru, že podmínky nehody (intenzita srážky, použití bezpečnostního pásu) nedostačovaly k tomu, aby byla nutné aktivovat daná bezpečnostní zařízení.
  • Přední airbagy se aktivují pouze při srážkách v čelním nebo téměř čelním směru (nikoli při převráceních, bočních či zadních srážkách, pokud však při takové nehodě nedojde k dostatečnému zpomalení v příčném směru).
  • Předpínače bezpečnostních pásů se aktivují při srážkách v čelním, téměř čelním a bočním směru.
  • Kolenní airbagy se odpalují v závislosti na intenzitě nárazu a obsazení sedadel.
  • Boční airbagy se odpalují při určitých bočních nárazech. Stropní airbagy se odpalují při určitých bočních nárazech a v případě, kdy snímač převrácení zjistí určitou pravděpodobnost převrácení vozidla. Boční a stropní airbagy se mohou odpálit také při jiných srážkách, pokud dojde k určitému pohybu vozidla do strany či deformaci vozidla nebo pokud hrozí převrácení.
  • Systém aktivní kapoty se aktivuje při srážce s chodcem, když se vozidlo pohybuje rychlostí v rozmezí 20 km/h až 50 km/h. Systém aktivní kapoty se také může aktivovat při srážkách, které se podobají srážce s chodcem.   Viz   Ochrana chodců