Následující výstražné kontrolky a ukazatele vás upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace pro varovnou kontrolku příslušného systému.
Poznámka:   Některé varovné indikátory se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky, ale při startování vozidla se nezobrazují.
Protiblokovací brzdový systém
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. I nadále však bude k dispozici běžný výkon brzdové soustavy (bez protiblokovacího systému brzd ABS). Funkce brzd je ohrožena až v případě, že se rozsvítí výstražná kontrolka brzd. Nechte systém zkontrolovat vašim autorizovaným prodejcem.
Baterie
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení a co nejdříve nechte systém zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.
Kapota otevřená
Missing Image  Svítí za předpokladu, že je zapnuto zapalování a kapota není řádně dovřena.
Zavazadlový prostor otevřen
Missing Image  Svítí za předpokladu, že je zapnuto zapalování a víko zavazadlového prostoru není řádně dovřené.
Systém brzd
Missing Image  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu při zapnutém zapalování.
Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje to malé množství brzdové kapaliny nebo závadu brzdového systému. Nechte systém okamžitě zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.
POZOR   POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinnosti brzd. Zastavit vozidlo vám bude trvat déle. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a nebezpečí zranění osob.

Tempomat
Missing Image  Po zapnutí této funkce se kontrolka rozsvítí.
Ukazatel směru
Missing Image  Rozsvítí se v případě aktivace směrového světla nebo výstražných světel. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo začne blikat rychleji, zkontrolujte žárovku.   Viz   Výměna žárovky
Otevřené dveře
Missing Image  Zobrazí se, když je zapnuto zapalování a některé ze dveří nejsou řádně dovřeny.
Teplota chladicí kapaliny motoru
Missing Image  Rozsvítí se, když je vysoká teplota chladicí kapaliny. Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo, vypněte motor a nechte jej vychladnout.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
Motorový olej
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy nebo se spuštěným motorem, jedná se o závadu. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Poznámka:   Nepokračujte v jízdě, pokud bude svítit kontrolka, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Nechte systém okamžitě zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.
Upozornění na zapnutí bezpečnostního pásu
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí a rozezní se akustický signál jako připomenutí, že si máte zapnout bezpečnostní pás.   Viz   Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Přední airbag
Missing Image  Pokud se při nastartování vozidla nerozsvítí, bliká nebo zůstane svítit, signalizuje to závadu. Nechte systém zkontrolovat vaším autorizovaným prodejcem.
Přední mlhová světla
Missing Image  Rozsvítí se po zapnutí předních mlhových světel.
Dálková světla
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Závada tlumených světel
Missing Image  Rozsvítí se, když došlo k závadě žárovky světlometu tlumeného světla.
Nízká hladina paliva
Missing Image  Rozsvítí se, když je nízká hladina paliva nebo když je palivová nádrž téměř prázdná. Doplňte co nejdříve palivo.
Varování na nízký tlak v pneumatikách
Missing Image  Rozsvítí se při poklesu tlaku v pneumatikách. Pokud kontrolka zůstane za jízdy nebo se spuštěným motorem rozsvícena, co nejdříve zkontrolujte tlak v pneumatikách.
Kontrolka se pro kontrolu funkčnosti krátce rozsvítí rovněž po zapnutí zapalování. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.
Parkovací světla
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí parkovacích světel.
Kontrolka zadní mlhovky
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhových světel.
Servis motoru v brzké době
Missing Image  Pokud po nastartování zůstane svítit kontrolka servisu motoru, znamená to, že palubní diagnostika (OBD) zjistila závadu řídicího systému emisí. Více informací ohledně servisu vozidla se dozvíte v kapitole Palivo a tankování, konkrétně v části zabývající se palubní diagnostikou (OBD).
Pokud kontrolka bliká, znamená to, že vynechává zapalování motoru, což může vést k poškození katalyzátoru. Upravte styl jízdy (jeďte mírně a vyhýbejte se prudkému zrychlování a brzdění) a nechte vozidlo neprodleně zkontrolovat.
POZOR   POZOR:  Dochází-li k vynechávání zapalování motoru, mohou nadměrné teploty výfukových plynů způsobit poškození katalyzátoru, palivové soustavy, vnitřní podlahové krytiny nebo jiných součástí, což může mít za následek požár. Vozidlo nechte neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Kontrolka servisu motoru v brzké době se rozsvítí po prvním zapnutí zapalování z důvodu ověření funkčnosti žárovky. Kromě toho signalizuje také připravenost vozidla ke kontrole a údržbě (testování I/M).
Za běžných okolností zůstane kontrolka servisu motoru v brzké době svítit po dobu startování motoru a poté za předpokladu, že není zjištěna žádná závada, zhasne. Pokud však kontrolka po 15 sekundách osmkrát blikne, znamená to, že vozidlo není připraveno ke kontrole a údržbě.
Řízení jízdní stability
Missing Image  Blikání kontrolky signalizuje zásah systému. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování, jedná se o poruchu. V případě závady se systém vypne. Nechte systém okamžitě zkontrolovat u vašeho autorizovaného prodejce.   Viz   Používání řízení stability
Systém jízdní stability vypnutý
Missing Image  Rozsvítí se, když systém vypnete. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.   Viz   Používání řízení stability