POZOR   POZOR:  I s pokročilým zádržným systémem by děti mladší dvanácti let měly být řádně připoutány v sedadlech posunutých do zadní polohy. Pokud se tímto varováním nebudete řídit, může se podstatně zvýšit riziko zranění nebo smrti.
POZOR   POZOR:  Na sedadlech, před kterými je umístěn airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy.
POZOR   POZOR:  Nesprávná poloha sezení nebo sedadlo s příliš sklopeným opěradlem, kdy dochází k přenesení váhy ze sedáku na opěradlo, může mít za následek špatné vyhodnocení systémem snímání obsazenosti sedadla spolujezdce. Toto chybné vyhodnocení může v případě srážky vést ke zranění či dokonce smrti. Vždy seďte vzpřímeně a nohy mějte na podlaze.
POZOR   POZOR:  Aby se snížilo riziko možného vážného poranění: Neukládejte předměty do kapsy na mapu v opěradle sedadla ani nevěste předměty mimo opěradlo, pokud je dítě na předním sedadle spolujezdce. Neumísťujte žádné předměty pod přední sedadlo spolujezdce nebo mezi sedadlo a středovou konzolu. Zkontrolujte indikátor vypnutí airbagu spolujezdce na správný stav airbagu. Pokud tyto pokyny nedodržíte, může to rušit systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce.
POZOR   POZOR:  Jakákoli změna nebo úprava na předním sedadle spolujezdce může mít vliv na funkci systému snímání obsazenosti sedadla spolujezdce.

Tento systém pracuje se snímači, které jsou součástí předního sedadla spolujezdce a jeho bezpečnostního pásu, aby detekovaly přítomnost správně sedící osoby a určily, zda by měl být aktivován čelní airbag spolujezdce (zda se smí nafouknout) nebo ne.
Missing Image
Systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce využívá indikátor vypnutí airbagu spolujezdce, který se rozsvítí a zůstane svítit, aby vám připomněl, že čelní airbag spolujezdce je deaktivován.
Indikátor vypnutí airbagu se nachází na stropní konzole.
Poznámka:   Po zapnutí zapalování se kontrolka vypnutí airbagu krátce rozsvítí pro kontrolu funkčnosti.
Systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce je navržen tak, aby deaktivoval čelní airbag spolujezdce (nesmí se nafouknout), když je na předním sedadle spolujezdce namontována dětská sedačka otočená proti směru jízdy, dětský zádržný systém namontovaný ve směru jízdy, nebo zvýšené sedadlo. I s touto technologií se rodičům důrazně doporučuje, aby vždy děti řádně připoutali na zadním sedadle. Snímač také vypne čelní airbag a boční airbag namontovaný na sedadle spolujezdce, když je sedadlo spolujezdce prázdné.
 • Když systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce deaktivuje (nenafoukne se) airbag spolujezdce, tak se rozsvítí a zůstane svítit indikátor, aby vám připomněl, že je čelní airbag spolujezdce deaktivován.
 • Pokud byl nainstalován dětský zádržný systém a kontrolka nesvítí, potom zase vozidlo vypněte, odeberte dětský zádržný systém z vozidla a znovu nainstalujte zádržný systém dle pokynů výrobce dětského zádržného systému.
Systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce je navržen tak, aby aktivoval čelní airbag spolujezdce (smí se nafouknout) kdykoliv systém detekuje, že na předním sedadle spolujezdce řádně sedí dospělá osoba.
 • Když systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce aktivuje airbag spolujezdce (smí se nafouknout), indikátor zhasne a zůstane zhasnut.
Pokud člověk dospělé velikosti sedí na předním sedadle spolujezdce, ale kontrolka vypnutí airbagu svítí, je možné, že osoba nesedí na sedadle správně. V takovém případě:
 • Vypněte motor vozidla a požádejte osobu na sedadle spolujezdce, aby vrátila opěradlo zcela do vzpřímené polohy.
 • Člověk na sedadle spolujezdce by měl sedět vzpřímeně, na středu sedáku, s nohama pohodlně nataženýma.
 • Vozidlo znovu nastartujte a požádejte jej, ať zůstane v této poloze asi dvě minuty. To umožní systému detekovat tuto osobu a aktivovat čelní airbag spolujezdce.
 • Pokud kontrolka zůstane svítit i potom, doporučte osobě, aby si sedla na zadní sedadlo.

Cestující   Kontrolka vypnutí airbagu spolujezdce   Airbag spolujezdce  
Prázdná   Zhasnutá   Odpojeno  
Dítě   Rozsvícená   Odpojeno  
Dospělá osoba   Zhasnutá   Spuštěno  

Poznámka:   Když je rozsvícena kontrolka vypnutí čelního airbagu spolujezdce, může být deaktivován boční airbag (namontovaný na sedadle spolujezdce), aby se zabránilo riziku zranění při odpálení tohoto airbagu.
Poté, co si všichni cestující upravili svá sedadla a zapnuli si bezpečnostní pásy, tak je velmi důležité, aby i nadále správně seděli. Správně sedící cestující sedí vzpřímeně v sedadle, opírá se o opěradlo sedadla, sedí na středu sedáku, s nohama pohodlně nataženýma na podlaze. Nesprávný způsob sezení může zvýšit riziko zranění v případě havárie. Například, pokud cestující sedí ohnutý, leží, je otočen na bok, sedí na sedadle vpředu, naklání se dopředu nebo do stran, nebo dá jednu nebo obě nohy nahoru, potom se šance zranění při srážce značně zvyšuje.
Pokud si myslíte, že indikátor vypnutí airbagu spolujezdce nefunguje správně, zkontrolujte následující:
 • Předměty zaklíněné pod sedadlem.
 • Předměty mezi sedákem sedadla a středovou konzolou.
 • Předměty visící z opěradla sedadla.
 • Předměty uložené v kapse na mapu opěradla.
 • Předměty umístěné na klíně cestujícího.
 • Náklad rušící systém sedadla.
 • Další cestující tlačící nebo tahající za sedadlo.
 • Nohy cestujícího na zadním sedadle spočívající na sedadle nebo tlačící do sedadla.
Výše uvedené podmínky mohou způsobit, že hmotnost správně sedící osoby je nesprávně interpretována systémem snímání obsazenosti sedadla spolujezdce. Osoba na předním sedadle spolujezdce se může jevit těžší nebo lehčí kvůli podmínkám popsaným výše.
Missing Image 
Ujistěte se, že systém snímání obsazenosti sedadla spolujezdce funguje správně.   Viz   Snímače nárazu a ukazatel airbagu
Pokud se kontrolka připravenosti airbagu rozsvítí, postupujte následujícím způsobem:
Řidič a dospělý spolucestující by měli zkontrolovat, zda pod předním sedadlem spolujezdce nejsou zaklíněné žádné předměty, nebo zda neruší systém sedadla náklad.
Pokud tam jsou zaklíněné předměty, nebo náklad zasahuje do sedadla, proveďte následující kroky k odstranění překážky:
 • Zastavte vozidlo.
 • Vypněte zapalování.
 • Řidič a dospělý spolucestující by měli zkontrolovat, zda pod předním sedadlem spolujezdce nejsou zaklíněné žádné předměty, nebo zda náklad nezasahuje do sedadla.
 • Odstraňte případné překážky.
 • Znovu nastartuje vozidlo.
 • Počkejte aspoň dvě minuty a zkontrolujte, zda již zhasla kontrolka připravenosti airbagu.
 • Pokud kontrolka připravenosti airbagu zůstane rozsvícená, může nebo nemusí to být problém systému snímání obsazenosti sedadla spolujezdce.
Nepokoušejte se opravovat systém vlastními silami. Vozidlo neprodleně přepravte k autorizovanému prodejci.