Použití systému
Poznámka:   Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit, například při předjíždění.
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Missing Image
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti. Dalším stisknutím tlačítka LIM systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET+ nebo SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí zeleně.
  • Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí tlačítek SET+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka CNCL omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí šedě.
  • Stisknutím tlačítka RES funkci omezovače obnovíte. Symbol LIM se zobrazí zeleně.
Použití inteligentního omezovače rychlosti
Systém umožňuje automatické omezování rychlosti vozidla podle aktuálního omezení rychlosti detekovaného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek.
Omezovač rychlosti lze pomocí informačního displeje přepínat mezi ručním a inteligentním režimem.
Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit toleranci rychlosti, tj. přírůstek k detekovanému omezení rychlosti.
Poznámka:   Při přejíždění mezi zeměmi, které používají jiné metrické jednotky (míle za hodinu nebo kilometry za hodinu), může dojít k prodlevě, než systém změní jednotky omezení rychlosti. Během této doby se může zobrazení omezení rychlosti lišit od skutečných dopravních značek omezujících rychlost. Pro dosažení nejlepšího výkonu zajistěte, aby se v portu navigačního média nacházela SD karta.
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Na informačním displeji se zobrazí výzva k nastavení rychlosti, případně se na něm jako nastavená rychlost zobrazí zjištěné rychlostní omezení. V pohotovostním režimu inteligentní omezovač rychlosti neomezuje rychlost vozidla. Symbol „Auto LIM“ a ukazatel nastavené rychlosti se v pohotovostním režimu zobrazují šedě. Dalším stisknutím tlačítka LIM systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když se omezovač nachází v pohotovostním režimu, můžete jej stisknutím tlačítka RES nastavit na rozpoznané rychlostní omezení. Nyní je funkce omezování rychlosti aktivována. Symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET+ nebo SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Nyní je funkce omezování rychlosti aktivována. Symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
  • Požadované rychlostní omezení lze po krocích nastavit pomocí tlačítek SET+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka CNCL omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol Auto LIM se na informačním displeji zobrazí šedě.
  • Stisknutím tlačítka RES funkci omezovače obnovíte. Symbol Auto LIM se na informačním displeji zobrazí zeleně.
  • Omezení rychlosti se automaticky přizpůsobí omezení rychlosti, které bylo detekováno pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek. Inteligentní omezovač rychlosti nebude reagovat na rychlostní omezení, které systém rozpoznávání dopravních značek zobrazuje jako doplňkové značení. Pokud nejsou k dispozici žádné informace o rychlostním omezení, přepne se omezovač do pohotovostního režimu.