Princip fungování
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy, ale zobrazí se varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Systém umožňuje nastavení omezení rychlosti. Nastavená rychlost bude maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, avšak s možností tuto mez v případě potřeby dočasně překročit.
Použití systému
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Image Shown Without Description
AZvýšení nastavené rychlosti
BZapnuto a vypnuto
CSnížení nastavené rychlosti
DZrušení a obnovení
Poznámka:   Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit, například při předjíždění.
Zapínání a vypínání systému
Stiskněte spínač B. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti.
Nastavení omezení rychlosti
Stiskem spínače A nebo spínače C s omezovačem v pohotovostním režimu nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla.
Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí spínačů A a C. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
Vytažením přepínače D omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Informační displej potvrdí vypnutí zobrazením přeškrtnuté nastavené rychlosti.
Dalším vytažením přepínače D dojde k obnovení omezovače. Informační displej potvrdí zapnutí opětovným zobrazením nastavené rychlosti.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Systém dočasně vypnete plným sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji blikat ukazatel nastavené rychlosti a zazní varovný tón.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji blikat ukazatel nastavené rychlosti.