POZOR   POZOR:  Nepřekračujte 100 km/h. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Tlak v zadních pneumatikách se musí zvýšit o 0,2 bar nad uvedené hodnoty. Nepřekračujte maximální hodnotu tlaku uvedenou na bočnici pneumatiky. Mohlo by dojít k vážnému zranění osob.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost vozidla, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Tažením přívěsu, který by byl těžší, než je maximální přípustná hmotnost přívěsu, by docházelo k nadměrnému namáhání vozidla, které by mohlo mít za následek poškození motoru, poškození převodovky, strukturální poškození, ztrátu kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Protiblokovací brzdový systém neovládá brzdy přívěsu.

Při jízdě s přívěsem:
  • Řiďte se předpisy k jízdě s přívěsem platnými v příslušné zemi.
  • Nepřekračujte rychlost 100 km/h, přestože předpisy v dané zemi povolují za určitých podmínek jízdu vyšší rychlostí.
  • Náklad umísťujte co nejníže a doprostřed nápravy přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, měl by být náklad na přívěsu z důvodu dosažení nejlepší jízdní stability umístěn v přední části (maximální svislé zatížení je však nutné dodržet).   Viz   Kapacity a specifikace
  • Svislé zatížení koule tažného zařízení má důležitý vliv na jízdní stabilitu vozidla a přívěsu.
  • Svislé zatížení koule tažného zařízení by mělo představovat nejméně 4 % hmotnosti přívěsu a nemělo by překračovat nejvyšší povolené zatížení.   Viz   Kapacity a specifikace
  • Pokud se přívěs začne naklánět, neprodleně snižte rychlost.   Viz   Řízení náklonu návěsu
  • Při sjíždění strmých svahů podřaďte.
Poznámka:   Doporučujeme, abyste přívěs zajišťovali pojistným lankem. Při používání pojistného lanka se řiďte pokyny výrobce.
Poznámka:   Hodnota nejvyššího povoleného svislého zatížení tažného zařízení, která je uvedena na identifikačním štítku přívěsu, vychází ze zkoušek uskutečněných výrobcem.Nejvyšší povolené svislé zatížení tažného zařízení může být nižší.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem závisí na kvalitě přívěsu.
 Připojený přívěs má vliv na jízdní vlastnosti vozidla a prodlužuje brzdnou vzdálenost.Přizpůsobte rychlost a chování za jízdy nákladu přívěsu.
Celková hmotnost jízdní soupravy uvedená na identifikačním štítku vozidla platí pro jízdu s přívěsem do svahů s nejvýše 12% sklonem a v nadmořské výšce do 1.000 m. V hornatých oblastech se výkon motoru s rostoucí nadmořskou výškou a klesající hustotou vzduchu snižuje. V oblastech s nadmořskou výškou nad 1.000 m je nutné na každých 1.000 m nadmořské výšky snížit stanovenou maximální celkovou hmotnost jízdní soupravy o 10 %.
Poznámka:   Ne všechna vozidla jsou určena k montáži tažného zařízení, případně nemusí mít potřebné schválení.Další informace získáte od autorizovaného prodejce.