POZOR   POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.
POZOR   POZOR:  Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí oxidačního katalyzátoru vznětového motoru nebo filtru vznětových částic postupujte se zvláštní opatrností. Oxidační katalyzátor vznětového motoru a filtr vznětových částic se po velmi krátké době provozu motoru zahřejí na velmi vysoké teploty a po vypnutí motoru setrvávají zahřáté.
POZOR   POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Vaše vozidlo je vybaveno různými součástmi pro řízení emisí a filtrem vznětových částic, aby splňovalo příslušné emisní normy. Filtruje z výfukových plynů vznětových motorů škodlivé kouřové částice (např. saze).
Chcete-li ochránit filtr vznětových částic před poškozením:
 • Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
 • Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje
 • Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
 • Neignorujte varovné kontrolky či informační zprávy týkající se čištění a regenerace výfukového systému.
Poznámka:   Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Systém palubní diagnostiky
Vaše vozidlo je vybaveno systémem palubní diagnostiky, který sleduje činnost systému řízení emisí. Pokud se rozsvítí některá z následujících varovných kontrolek, znamená to, že systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Image Shown Without Description  Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru.Image Shown Without Description  Varovná kontrolka zapalování.
Image Shown Without Description  Kontrolka chybné funkce.Image Shown Without Description  Varovná kontrolka hnací jednotky.
Image Shown Without Description  Varovná kontrolka vody v palivu.
Pokud budete pokračovat v jízdě s rozsvícenou varovnou kontrolkou, může se motor bez varování zastavit.Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Automatická regenerace filtru vznětových částic
POZOR   POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.
POZOR   POZOR:  Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí oxidačního katalyzátoru vznětového motoru nebo filtru vznětových částic postupujte se zvláštní opatrností. Oxidační katalyzátor vznětového motoru a filtr vznětových částic se po velmi krátké době provozu motoru zahřejí na velmi vysoké teploty a po vypnutí motoru setrvávají zahřáté.

Filtr vznětových částic zabudovaný ve vozidle vyžaduje pravidelnou regeneraci, aby trvale fungoval správně. O tento proces se automaticky stará systém řízení emisí. Saze hromadící se v systému postupně ucpávají filtr. Saze nahromaděné uvnitř filtru se čistí dvěma způsoby: pasivní a aktivní regenerací. Oba způsoby jsou automatické a nevyžadují žádný zásah ze strany řidiče. Systém při automatické regeneraci provádí čištění filtru vznětových částic pomocí oxidace sazí. K čištění dochází při běžném chodu motoru. Míra účinnosti čištění se liší podle jízdních podmínek.
Image Shown Without Description  Varovná kontrolka filtru vznětových částic.
Pokud je filtr vznětových částic téměř nebo zcela nasycený, rozsvítí se kontrolka nebo se na informačním displeji zobrazí zpráva. Jeďte s vozidlem takovým způsobem, který umožní efektivní vyčištění filtru vznětových částic.
Varovná kontrolka zůstane svítit, dokud se automatický proces regenerace nedokončí. Dokud kontrolka nezhasne, pokračujte v jízdě takovým způsobem, který umožní efektivní čištění filtru vznětových částic.
Pokud regeneraci neuskutečníte ve chvíli, kdy je to nutné, může dojít k ucpání filtru pevných částic. Pokud se filtr vznětových částic zanese tak, že regenerace nebude možná, systém funkci regenerace zakáže. Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Pokud způsob používání vozidla odpovídá některé z následujících podmínek:
 • Jízdy na krátké vzdálenosti.
 • Delší běh motoru na volnoběh.
 • Časté zapínání a vypínání motoru.
 • Časté prudké zrychlování a zpomalování.
Doporučujeme, abyste procesu regenerace napomohli následujícím způsobem:
 • Nenechávejte motor dlouho běžet na volnoběh.
 • Jezděte s vozidlem takovým způsobem, aby bylo možné čistit filtr účinně. Jeďte s vozidlem stálou rychlostí 48 km/h nebo vyšší po dobu cca 20 min.
Image Shown Without Description  Pokud se rozsvítí varovná kontrolka, může být filtr pevných částic nadměrně zanesený. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Automatická regenerace zvyšuje teplotu výfukových plynů, a tím odstraňuje saze. Při čištění se saze přeměňují na neškodné plyny. Po vyčištění bude filtr vznětových částic pokračovat v zachycování škodlivých částic vzniklých spalováním nafty.
Pokud jsou při jízdě s vozidlem splněny podmínky umožňující účinné čištění, na informačním displeji se někdy zobrazí zpráva o probíhající automatické regeneraci.
Pokud při jízdě s vozidlem nejsou splněny podmínky umožňující účinné čištění, na informačním displeji se někdy zobrazí zpráva s doporučením ke změně stylu jízdy, aby bylo možné provést automatickou regeneraci.
Proces automatické regenerace je nejúčinnější při jízdě stálou rychlostí 48 km/h nebo vyšší po dobu přibližně 20 minut. Četnost a délka regenerace se liší podle způsobu jízdy s vozidlem, teploty venkovního vzduchu a nadmořské výšky. Četnost se pohybuje mezi 160 km a 500 km a každý proces regenerace trvá 10 až 20 minut.
Poznámka:   Při regeneraci mohou být patrné změny zvuku motoru nebo výfuku.
Poznámka:   V průběhu regenerace za jízdy nízkou rychlostí nebo v době, kdy je motor spouštěn naprázdno, může být cítit zápach rozpáleného kovu a může být slyšet kovové cvakání.Toto chování je způsobeno vyššími teplotami dosahovanými při regeneraci. To je normální.
Ruční regenerace filtru vznětových částic (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.
POZOR   POZOR:  Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí oxidačního katalyzátoru vznětového motoru nebo filtru vznětových částic postupujte se zvláštní opatrností. Oxidační katalyzátor vznětového motoru a filtr vznětových částic se po velmi krátké době provozu motoru zahřejí na velmi vysoké teploty a po vypnutí motoru setrvávají zahřáté.

Image Shown Without Description  Varovná kontrolka filtru vznětových částic.
Pokud je filtr vznětových částic téměř nebo zcela nasycený, rozsvítí se varovná kontrolka nabádající řidiče k tomu, aby zahájil ruční regeneraci filtru vznětových částic.
Než zahájíte ruční regeneraci, postupujte následujícím způsobem:
 • Zaparkujte vozidlo mimo jakoukoli uzavřenou budovu.
 • Zkontrolujte, zda je řadicí páka převodovky v poloze pro parkování (P) nebo v neutrální poloze (N).
 • Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
 • Zaparkujte vozidlo nejméně 3 m od jakýchkoli překážek či materiálů, které se mohou snadno vznítit nebo roztavit (např. papír, listy, palivo, plasty a jiné suché organické materiály).
 • V palivové nádrži musí být nejméně 12 L paliva.
 • Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Ruční regenerace
Pokud motor často běží na volnoběh, pokud často jezdíte rychlostí nižší než 40 km/h nebo pokud jezdíte na krátké vzdálenosti, při nichž se motor zcela nezahřeje, lze čištění filtru vznětových částic provést v rámci ručně spuštěné regenerace při volnoběhu.
Ruční regeneraci použijte, když:
 • nemůžete s vozidlem jezdit tak, aby bylo možné provést účinné automatické čištění. Další informace naleznete v části Automatická regenerace filtru vznětových částic.
 • Regeneraci můžete spustit ručně, když motor běží na volnoběh.
Poznámka:   Při regeneraci mohou být patrné změny zvuku motoru nebo výfuku.
Poznámka:   Během regenerace při jízdě nízkou rychlostí nebo v době, kdy motor běží naprázdno, může být cítit zápach rozpáleného kovu a může být slyšet kovové cvakání.Toto chování je způsobeno vyššími teplotami dosahovanými při regeneraci. To je normální.
Spuštění ruční regenerace
Ruční regeneraci lze spustit prostřednictvím informačního displeje, pokud motor běží a je zahřátý na normální provozní teplotu.   Viz   Informační hlášení
Poznámka:   Během manuální regenerace může z vozidla vycházet menší množství bílého kouře. To je normální.
Poznámka:   Pokud v průběhu ruční regenerace sešlápnete jakýkoli pedál, motor se může vypnout. Z důvodu ochrany výfukového systému se může stát, že motor nebude možné po dobu následujících 10 minut znovu nastartovat.
Image Shown Without Description  Pokud se zobrazí varování, ruční regeneraci nebude možné spustit.
Chcete-li spustit ruční regeneraci, v hlavní nabídce přejděte na:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Filtr výfukových plynů je plný Prosím vyčistit
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Vyberte jednu z následujících možností:  
Filtr výfuk plynů v limitu Vyčistit nyní
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.   Řiďte se výzvami ohledně umístění výfuku, které je třeba splnit, aby bylo možné zahájit ruční regeneraci. Ujistěte se, že jednotlivým výzvám rozumíte. Informační displej vám oznámí zahájení i dokončení regenerace.  
Filtr výfukových plynů přeplněný Neodkladně vyčistit
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.   Řiďte se výzvami ohledně umístění výfuku, které je třeba splnit, aby bylo možné zahájit ruční regeneraci. Ujistěte se, že jednotlivým výzvám rozumíte. Informační displej vám oznámí zahájení i dokončení regenerace.  

Poznámka:   Pokud filtr vznětových částic dosáhne 100% zanesení, ruční regeneraci nelze provést. Procento zanesení filtru vznětových částic se během jízdy v důsledku automatické regenerace mění.
Po ručním spuštění regenerace se otáčky motoru zvýší na přibližně 2 000 až 2 500 ot./min. Stejně tak se zvýší i otáčky ventilátoru chlazení. Z důvodu nárůstu otáček motoru a ventilátoru chlazení se v průběhu regenerace zvýší hlučnost hnacího ústrojí vozidla.
Doba trvání regenerace se může lišit v závislosti na množství sazí nahromaděných ve filtru vznětových částic, na okolní teplotě a na nadmořské výšce. Ruční regenerace může trvat až 40 minut.
Po dokončení ruční regenerace se obnoví normální volnoběžné otáčky motoru a ventilátoru chlazení. Výfukový systém zůstane ještě několik minut po dokončení regenerace velmi horký. Dokud neuplyne dostatečná doba potřebná k ochlazení výfukového systému, nezastavujte s vozidlem na podkladu tvořeném suchým listím, suchou trávou nebo jiným materiálem, který by se mohl vznítit.
Přerušení nebo zrušení ruční regenerace
Ruční regeneraci můžete přerušit nebo zrušit vypnutím motoru. Někdy lze ruční regeneraci přerušit nebo zrušit sešlápnutím libovolného pedálu.
Poznámka:   Z důvodu ochrany výfukového systému se může stát, že motor nebude možné po dobu následujících 10 minut znovu nastartovat.
V případě předčasného přerušení ruční regenerace nemusí být odstraněn celý nános sazí na filtru. Výfukový systém však zůstane ještě několik minut po ukončení regenerace velmi horký.
Pokud v průběhu ruční regenerace vypnete motor, dojde ke chvění turbodmychadla. Jedná se o zcela běžný důsledek vypnutí vznětového motoru během přeplňování.
Ruční regenerace s automatickým ovládáním regenerace
Pokud bývá motor často spuštěn na volnoběh, pokud často jezdíte rychlostí nižší než 40 km/h nebo pokud jezdíte na krátké vzdálenosti, při nichž se motor zcela nezahřeje, automatická regenerace nemusí filtr pevných částic dostatečně vyčistit. Automatickou regeneraci můžete vypnout do té doby, než budou splněny podmínky umožňující účinné čištění – například do chvíle, kdy po dobu přibližně 20 minut pojedete stálou rychlostí 48 km/h nebo vyšší. Poté můžete automatickou regeneraci znovu zapnout a vyčistit filtr vznětových částic.
Chcete-li zapnout či vypnout automatické ovládání regenerace, v hlavní nabídce přejděte na:

Zpráva   Postup a popis  
Informace
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Asist. řidiče
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Autom. čištění filtru výfukových plynů vypnuté
Chcete-li automatickou regeneraci vypnout, zaškrtněte pole.   Chcete-li automatickou regeneraci zapnout, zrušte zaškrtnutí pole.