1. Vypněte zapalování.
Image Shown Without Description
  1. Ručně posuňte raménka stěračů do servisní polohy.Po zapnutí zapalování se stěrače čelního skla vrátí do výchozí polohy.
Poznámka:   Při přesunu ramene stěrače do servisní polohy jej nedržte za stírací lišty.
Poznámka:   Když je zapnuté zapalování, nelze raménka stěračů ručně přemístit do servisní polohy.
Poznámka:   Servisní polohu stěračů můžete používat pro snazší přístup k stírátkám stěračů při jejich čištění od sněhu a ledu.
Image Shown Without Description
  1. Zvedněte raménko stěrače a poté stiskněte zajišťovací tlačítka stírátka stěrače směrem k sobě.
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
  1. Stírátko stěrače mírně vytočte.
  1. Sejměte stírátko stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
  1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.