POZOR   POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob, nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Za hustého deště a v případě rušení nemusejí snímače objekty zaregistrovat.
POZOR   POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.

Aktivní parkovací asistent využívá vícefázový postup, který může někdy vyžadovat, abyste několikrát přeřadili mezi rychlostními stupni. Řiďte se pokyny na obrazovce, dokud parkovací manévr nedokončíte.
Pokud je vám blízkost jiného vozidla nebo předmětu nepříjemná, můžete funkci systému potlačit uchopením volantu nebo stisknutím tlačítka aktivního parkovacího asistenta a převzetím plné kontroly nad vozidlem.
V průběhu používání aktivního parkovacího asistenta mějte své ruce, vlasy, oděv i volné předměty mimo dosah volantu.
Snímače se nachází na předním a zadním nárazníku.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:   Snímače nezakrývejte.
Poznámka:   Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   Snímače nemusejí zaregistrovat objekty, které pohlcují ultrazvukové vlny. Kvůli ultrazvukovému rušení způsobenému například výfukem motocyklů, vzduchovými brzdami nákladních vozidel nebo houkačkou mohou snímače chybně detekovat předmět.
Poznámka:   Po výměně pneumatik je nutné provést novou kalibraci systému. Systém nemusí po určitou dobu fungovat správně.
V následujících podmínkách nemusí systém fungovat správně:
 • Je použita náhradní pneumatika nebo pneumatika, která je v porovnání s ostatními mnohem více opotřebená.
 • Některé z pneumatik nejsou správně nahuštěny.
 • Snažíte se zaparkovat v ostré křivce.
 • Mezi předním nárazníkem a parkovacím místem se přesune objekt. Například chodec nebo cyklista.
 • Hrana sousedního zaparkovaného vozidla je vysoko nad vozovkou. Například u autobusu, kamionu nebo nákladního vozidla.
 • Panují nepříznivé povětrnostní podmínky.Jedná se například o prudký déšť, sníh, mlhu, vysokou vlhkost nebo vysokou teplotu.
Nepoužívejte systém, pokud:
 • Poblíž snímačů na přídi nebo zádi vozidla je připojeno nějaké doplňkové příslušenství. Například nosič kol nebo přívěs.
 • Na střeše je upevněn předmět, který střechu přesahuje. Například surfové prkno
 • Snímače v předním nárazníku, zadním nárazníku nebo na bocích jsou poškozené.
 • Na vašem vozidle nejsou použity pneumatiky se správnými rozměry. Například používáte dojezdové rezervní kolo.
Používání aktivního parkovacího asistenta
Výběr režimu aktivního parkovacího asistenta
Image Shown Without Description  Jedním stisknutím tlačítka aktivujete podélné parkování. Druhým stisknutím tlačítka aktivujete kolmé parkování. Opětovným stisknutím tlačítka systém vypnete.
Pokud je vozidlo zaparkováno, po zapnutí zapalování můžete k přepínání režimů použít informační displej. Stisknutím tlačítka zapnete systém a na informačním displeji otevřete nabídku systému.
Poznámka:   Pokud je vozidlo zaparkováno, výchozím režimem asistenta pro výjezd z parkovacího místa je podélné parkování. Pokud jste však k podélnému zaparkování vozidla nepoužili aktivního parkovacího asistenta, zvolte asistenta pro výjezd z parkovacího místa na informačním displeji.
Poznámka:   Opakovaným stisknutím tlačítka aktivního parkovacího asistenta můžete přepínat mezi režimy, pouze pokud vozidlo ujelo alespoň 3 m.
K přepínání režimů použijte tlačítka na informačním displeji:
 • Podélné parkování.
 • Kolmé parkování.
 • Asistent pro výjezd z parkovacího místa.
 • Vypnutí systému.
Poznámka:   Pro přepínání mezi režimy není stanoveno žádné časové omezení.
Podélné parkování
Systém rozpoznává dostupná podélná parkovací místa a navede vozidlo do daného místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování do podélného parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Image Shown Without Description  Jedním stisknutím tlačítka zahájíte vyhledávání parkovacího místa.
Poznámka:   Systém aktivního parkovacího asistenta můžete rovněž aktivovat, pokud jste částečně nebo zcela projeli kolem parkovacího místa. Stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta a systém vás informuje, zda jste právě projeli kolem vhodného parkovacího místa.
Za jízdy rychlostí nižší než 35 km/h systém snímá obě strany vozidla a vyhledává volné parkovací místo. Na informačním displeji se zobrazí zpráva a odpovídající grafický symbol poukazující na to, že systém vyhledává parkovací místo. Pokud máte zájem o parkovací místa na konkrétní straně, zapněte směrové světlo na příslušné straně.
Poznámka:   Pokud žádné směrové světlo není aktivováno, prohledává systém obě strany a současně nabízí řidiči parkovací místa dostupná na jedné straně.
Poznámka:   Ve výchozím nastavení se jedná o stranu spolujezdce (nejsou-li aktivována směrová světla).
Image Shown Without Description
Při hledání parkovacího místa jeďte podél ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.
Poznámka:   Pokud pojedete ve vzdálenosti nižší než 0,5 m nebo vyšší než 1,5 m od ostatních zaparkovaných vozidel, systému se nemusí podařit rozpoznat volná parkovací místa.
Když systém rozpozná vhodné místo, zobrazí se na displeji zpráva a zazní akustický signál. Zastavte a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste jeli velmi pomalu, může být předtím, než bude systém připraven k parkování, nutné popojet ještě o krátkou vzdálenost směrem dopředu.
Poznámka:   Během manévrování musíte stále kontrolovat, zda se ve vybraném prostoru nenacházejí žádné překážky.
Poznámka:   Systém vždy nabízí poslední parkovací místo, které najde. Je-li tedy například za jízdy rozpoznáno více míst, nabídne vám systém poslední místo.
Poznámka:   Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než přibližně 35 km/h, zobrazí systém zprávu s výzvou, abyste zpomalili.
Automatické zaparkování na podélné parkovací místo
Jakmile přesunete volicí páku do polohy zpátečky (R) a sejmete ruce z volantu, vozidlo automaticky zaparkuje na místo (pokud nic nebrání pohybu volantu). Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Poznámka:   Pokud rychlost vašeho vozidla překročí přibližně 9 km/h, pokud přerušíte manévr nebo pokud vypnete systém, bude nutné, abyste převzali úplnou kontrolu nad vozidlem.
Poznámka:   Jestliže systém rozpozná předmět ve velmi těsné blízkosti k vašemu vozidlu, může se stát, že další pokračování v manévru nebude bezpečné a že budete vyzváni k tomu, abyste zastavili. Systém nemusí dát žádné další pokyny. Systém vám bude nadále pomáhat s řízením, ale o tom, zda je bezpečné v manévru pokračovat, musíte rozhodnout vy.
Image Shown Without Description
Když usoudíte, že je vaše vozidlo správně zaparkováno, nebo když zazní nepřerušovaný tón a zobrazí se informační zpráva, vozidlo zastavte.
Jakmile manévr aktivního parkovacího asistenta skončí, zazní zvukový signál a zobrazí se informační zpráva.
Poznámka:   Za kontrolu a případnou úpravu polohy vozidla před opuštěním vozidla odpovídáte vy.
Zásah brzdového systému
Rozpoznání předmětů a aktivace brzdového systému závisí na několika okolnostech. Jedná se například o zatížení vozidla, nepříznivé klimatické podmínky nebo jiné aspekty, kterou mohou ovlivňovat snímače systému.
Když bude aktivní parkovací asistent ovládat řízení, může se za určitých okolností stát, že použije brzdy ke zpomalení nebo zastavení vozidla.
 • Brzdy mohou být použity za jízdy rychlostí přibližně 8 km/h. Tato funkce slouží k zachování rychlosti vozidla v rozsahu vhodném k asistovanému parkování. Zásah brzdového systému, jímž je vozidlo zpomaleno, nezruší probíhající manévr aktivního parkovacího asistenta.
 • K brzdnému zásahu může dojít v případě rozpoznání překážky v zamýšlené dráze vozidla. Brzdný zásah může vozidlo zastavit a může omezit následky kolize. Pokud vozidlo zastaví, mohou brzdy zůstat na krátkou dobu aktivovány. V případě aktivace této funkce se manévr aktivního parkovacího asistenta zruší a řidič musí převzít úplnou kontrolu nad vozidlem a dokončit parkovací manévr.
Deaktivace aktivního parkovacího asistenta
Ručně lze systém deaktivovat:
 • stiskem tlačítka aktivního parkovacího asistenta během aktivního manévru,
 • uchopením volantu a provedením aktivního zásahu,
 • jízdou rychlostí vyšší než 35 km/h po dobu 30 sekund v průběhu vyhledávání parkovacího místa,
 • jízdou rychlostí vyšší než 50 km/h,
 • jízdou rychlostí vyšší než 9 km/h v průběhu aktivního manévru,
 • vypnutím systému regulace prokluzu kol.
K deaktivaci systému může dojít také v případě určitých jízdních podmínek, jako např.:
 • dojde k aktivaci nebo selhání systému regulace prokluzu kol,
 • dojde k aktivaci nebo selhání protiblokovacího brzdového systému.
Pokud bude mít systém poruchu, zobrazí se zpráva a zazní zvuková signalizace. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kolmé parkování
Systém rozpoznává dostupná kolmá parkovací místa a navede vozidlo do daného místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování do kolmého parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Image Shown Without Description  Dvojitým stisknutím tlačítka zahájíte vyhledávání parkovacího místa.
Za jízdy rychlostí nižší než 30 km/h systém snímá obě strany vozidla a vyhledává volné parkovací místo. Na informačním displeji se zobrazí zpráva a odpovídající grafický symbol poukazující na to, že systém vyhledává parkovací místo. Pokud máte zájem o parkovací místa na konkrétní straně, zapněte směrové světlo na příslušné straně.
Poznámka:   Pokud žádné směrové světlo není aktivováno, prohledává systém obě strany a současně nabízí řidiči parkovací místa dostupná na jedné straně.
Poznámka:   Ve výchozím nastavení se jedná o stranu spolujezdce (nejsou-li aktivována směrová světla).
Image Shown Without Description
Při hledání parkovacího místa jeďte podél ostatních zaparkovaných vozidel ve vzdálenosti přibližně 1 m.
Poznámka:   Pokud pojedete ve vzdálenosti nižší než 0,5 m nebo vyšší než 1,5 m od ostatních zaparkovaných vozidel, systému se nemusí podařit rozpoznat volná parkovací místa.
Když systém rozpozná vhodné místo, zobrazí se na displeji zpráva a zazní akustický signál. Zastavte a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste jeli velmi pomalu, může být předtím, než bude systém připraven k parkování, nutné popojet ještě o krátkou vzdálenost směrem dopředu.
Poznámka:   Během manévrování musíte stále kontrolovat, zda se ve vybraném prostoru nenacházejí žádné překážky.
Poznámka:   Systém vždy nabízí poslední parkovací místo, které najde. Je-li tedy například za jízdy rozpoznáno více míst, nabídne vám systém poslední místo.
Poznámka:   Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než přibližně 30 km/h, zobrazí systém zprávu s výzvou, abyste zpomalili.
Automatické zaparkování na kolmé parkovací místo
Jakmile přesunete volicí páku do polohy zpátečky (R) a sejmete ruce z volantu, vozidlo automaticky zaparkuje na místo (pokud nic nebrání pohybu volantu). Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Poznámka:   Pokud rychlost vašeho vozidla překročí přibližně 9 km/h, pokud přerušíte manévr nebo pokud vypnete systém, bude nutné, abyste převzali úplnou kontrolu nad vozidlem.
Poznámka:   Jestliže systém rozpozná předmět ve velmi těsné blízkosti k vašemu vozidlu, může se stát, že další pokračování v manévru nebude bezpečné a že budete vyzváni k tomu, abyste zastavili. Systém nemusí dát žádné další pokyny. Systém vám bude nadále pomáhat s řízením, ale o tom, zda je bezpečné v manévru pokračovat, musíte rozhodnout vy.
Image Shown Without Description
Když usoudíte, že je vaše vozidlo správně zaparkováno, nebo když zazní nepřerušovaný tón a zobrazí se informační zpráva, vozidlo zastavte.
Jakmile aktivní parkovací asistent dokončí manévr, zazní zvukový signál a zobrazí se zpráva.
Poznámka:   Za kontrolu a případnou úpravu polohy vozidla před opuštěním vozidla odpovídáte vy.
Zásah brzdového systému
Rozpoznání předmětů a aktivace brzdového systému závisí na několika okolnostech. Jedná se například o zatížení vozidla, nepříznivé klimatické podmínky nebo jiné aspekty, kterou mohou ovlivňovat snímače systému.
Když bude aktivní parkovací asistent ovládat řízení, může se za určitých okolností stát, že použije brzdy ke zpomalení nebo zastavení vozidla.
 • Brzdy mohou být použity za jízdy rychlostí přibližně 8 km/h. Tato funkce slouží k zachování rychlosti vozidla v rozsahu vhodném k asistovanému parkování. Zásah brzdového systému, jímž je vozidlo zpomaleno, nezruší probíhající manévr aktivního parkovacího asistenta.
 • K brzdnému zásahu může dojít v případě rozpoznání překážky v zamýšlené dráze vozidla. Brzdný zásah může vozidlo zastavit a může omezit následky kolize. Pokud vozidlo zastaví, mohou brzdy zůstat na krátkou dobu aktivovány. V případě aktivace této funkce se manévr aktivního parkovacího asistenta zruší a řidič musí převzít úplnou kontrolu nad vozidlem a dokončit parkovací manévr.
Deaktivace aktivního parkovacího asistenta
Ručně lze systém deaktivovat:
 • stiskem tlačítka aktivního parkovacího asistenta během aktivního manévru,
 • uchopením volantu a provedením aktivního zásahu,
 • jízdou rychlostí vyšší než 30 km/h po dobu 30 sekund v průběhu vyhledávání parkovacího místa,
 • jízdou rychlostí vyšší než 50 km/h,
 • jízdou rychlostí vyšší než 9 km/h v průběhu aktivního manévru,
 • vypnutím systému regulace prokluzu kol.
K deaktivaci systému může dojít také v případě určitých jízdních podmínek, jako např.:
 • dojde k aktivaci nebo selhání systému regulace prokluzu kol,
 • dojde k aktivaci nebo selhání protiblokovacího brzdového systému.
Pokud bude mít systém poruchu, zobrazí se zpráva a zazní zvuková signalizace. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Asistent pro výjezd z podélného parkovacího místa
Systém ovládá řízení při výjezdu vozidla z podélného parkovacího místa. Řidič ovládá plyn, řazení a brzdy. Systém jej při manévrování z podélného parkovacího místa navádí vizuálně a akusticky.
Poznámka:   Tento systém není určen k vyjíždění z kolmých parkovacích míst.
Image Shown Without Description  U vozidla stojícího na podélném parkovacím místě jednou stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Pokud jste k podélnému zaparkování vozidla nepoužili aktivního parkovacího asistenta, jedním stisknutím tlačítka zvolíte podélné parkování. Asistenta pro výjezd z parkovacího místa je nutné zvolit na informačním displeji.
Systém zobrazí zprávu s výzvou k zapnutí směrového světla. Pomocí ukazatelů směru zvolte, na kterou stranu chcete s vozidlem vyjet z parkovacího místa. Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Poznámka:   Jestliže systém rozpozná předmět ve velmi těsné blízkosti k vašemu vozidlu, může se stát, že další pokračování v manévru nebude bezpečné a že budete vyzváni k tomu, abyste zastavili. Systém nemusí dát žádné další pokyny. Systém vám bude nadále pomáhat s řízením, ale o tom, zda je bezpečné v manévru pokračovat, musíte rozhodnout vy.
Image Shown Without Description
Jakmile vás systém navede tak, že vozidlo stojí v pozici, ze které můžete parkovací místo opustit jízdou vpřed, zobrazí se zpráva s výzvou, abyste převzali plnou kontrolu nad vozidlem. Převzetí kontroly většinou probíhá ještě ve chvíli, kdy vozidlo stojí na parkovacím místě.
Poznámka:   Pokud je vzdálenost před a za vaším vozidlem příliš malá, nemusí být funkce asistenta pro výjezd z podélného parkovacího místa k dispozici.
Poznámka:   Pokud rychlost vašeho vozidla překročí přibližně 9 km/h, pokud přerušíte manévr nebo pokud vypnete systém, bude nutné, abyste převzali úplnou kontrolu nad vozidlem.
Poznámka:   Před výjezdem do provozu máte zodpovědnost za kontrolu nad vozidlem a zajištění volné dráhy.
Zásah brzdového systému
Rozpoznání předmětů a aktivace brzdového systému závisí na několika okolnostech. Jedná se například o zatížení vozidla, nepříznivé klimatické podmínky nebo jiné aspekty, kterou mohou ovlivňovat snímače systému.
Když bude aktivní parkovací asistent ovládat řízení, může se za určitých okolností stát, že použije brzdy ke zpomalení nebo zastavení vozidla.
 • K brzdnému zásahu může dojít v případě rozpoznání překážky v zamýšlené dráze vozidla. Brzdný zásah může vozidlo zastavit a může omezit následky kolize. Pokud vozidlo zastaví, mohou brzdy zůstat na krátkou dobu aktivovány. V případě aktivace této funkce se manévr aktivního parkovacího asistenta zruší a řidič musí převzít úplnou kontrolu nad vozidlem a dokončit parkovací manévr.
Řešení problémů

Příznak   Pravděpodobná příčina  
Systém nevyhledává parkovací místo.   Možná máte vypnutou regulaci prokluzu.  
Je zařazen zpětný chod (R). Aby bylo možné vyhledávat parkovací místo, musí se vaše vozidlo pohybovat směrem dopředu.  
Systém nenabízí parkovací místo.   Snímače mohou být zablokovány. Například sněhem, ledem nebo nečistotami. Zablokované snímače mohou ovlivňovat funkce systému.  
Na parkovacím místě není k dispozici dostatek volného místa pro bezpečné zaparkování vašeho vozidla.  
Na opačné straně parkovacího místa není k dispozici dostatek volného místa pro provedení parkovací operace.  
Parkovací místo se nachází dále než 1,5 m od vozidla nebo blíže než 0,5 m k vozidlu.  
Rychlost vozidla je vyšší než 35 km/h v případě podélného parkování nebo vyšší než 30 km/h v případě kolmého parkování.  
Nedávno jste odpojili nebo vyměnili akumulátor. Po opětovném připojení akumulátoru je nutné s vozidlem krátce popojet po rovném úseku silnice.  
Systém nezajistí správné umístění vozidla na parkovacím místě.   Vozidlo se pohybuje v opačném směru, než pro jaký máte zvolen rychlostní stupeň. Například pohyb vpřed se zvolenou zpátečkou (R).  
Nesouvislý obrubník podél parkovacího místa nedovoluje systému správné vyrovnání vozidla.  
Vozidla nebo předměty, které místo ohraničují, nemusí být správně umístěny.  
Vozidlo zastavilo příliš daleko za parkovacím místem.  
Vozidlo je osazeno nesprávně namontovanými nebo nesprávně udržovanými pneumatikami. Pneumatiky jsou například nesprávně nahuštěny, mají nesprávný rozměr nebo se jejich rozměry liší.  
Při opravě nebo úpravě došlo ke změně schopností rozpoznávání.  
K zaparkovanému vozidlu je připojeno vysoké příslušenství. Například sypač soli, sněhový pluh nebo pohyblivá nástavba nákladního vozidla.  
Délka parkovacího místa nebo poloha zaparkovaných objektů se změní poté, co vozidlo parkovací místo mine.  
Teplota v okolí vozidla se rychle mění. Například přechod z vytopené garáže do chladu nebo vyjíždění z myčky vozidel.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK