Princip fungování
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.
POZOR   POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění osob nebo smrt.

Systém umožňuje omezovat rychlost vozidla podle aktuálního omezení rychlosti zjištěného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek. Když například systém rozpoznávání dopravních značek zjistí rychlostní limit 80 km/h, rychlost vozidla bude omezena na 80 km/h. V případě potřeby, např. při předjíždění, lze však nastavené rychlostní omezení překročit.
Poznámka:   Systém nezjišťuje rychlostní limity na doplňujícím dopravním značení.
Používání inteligentního omezovače rychlosti
Ovládací prvky se nachází na volantu.
Zapínání a vypínání systému
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu. Systém vás vyzve k nastavení rychlosti, případně zobrazí zjištěné rychlostní omezení jako nastavenou rychlost. Dalším stisknutím tlačítka systém vypnete.
Poznámka:   Systém v pohotovostním režimu neomezuje rychlost vozidla.
Nastavení omezovače rychlosti
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Když je systém v pohotovostním režimu, stisknutím přepínače nahoru nebo dolů nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Nastavená rychlost se uloží a zobrazí na informačním displeji.
Poznámka:   Když systém zjistí jiné rychlostní omezení, upraví podle něj nastavení omezovače rychlosti.
Poznámka:   Pokud systém nedokáže zjistit rychlostní omezení, vrátí se do pohotovostního režimu.
Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.
Zrušení nastavené rychlosti
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte činnost omezovače rychlosti. Systém se vrátí do pohotovostního režimu.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Image Shown Without Description  Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte činnost omezovače rychlosti. Systém po opětovné aktivaci nastaví omezovač rychlosti podle zjištěného rychlostního omezení.
Úmyslné překročení nastaveného rychlostního omezení
Nastavené rychlostní omezení můžete dočasně překročit prudkým sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, když rychlost vozidla poklesne pod nastavený rychlostní limit nebo když stisknete tlačítko RES.
Výstrahy systému
V následujících situacích se na informačním displeji zobrazí výstraha:
 • Rychlost vozidla překračuje aktuálně nastavenou rychlost.
 • Systém zjistí, že vozidlo svou rychlostí překračuje rychlostní omezení.
 • Úmyslně překročíte nastavenou rychlost.
 • Neúmyslně překročíte nastavenou rychlost – například při jízdě z kopce. Také zazní akustické oznámení.
Poznámka:   Pokud budete nastavenou rychlost dále překračovat, ozve se akustické oznámení.
Poznámka:   Pokud systém rozpoznávání dopravních značek zjistí rychlostní omezení mimo svůj pracovní rozsah, ozve se akustické oznámení a systém se vrátí do pohotovostního režimu.
Úprava tolerance rychlostního omezení
Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit trvalou toleranci rychlosti, tj. tolerované překročení detekovaného omezení rychlosti.
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Asistent řidiče.
 1. Zvolte možnost Omezovač rychlosti.
 1. Zvolte možnost Inteligentní.
 1. Zvolte možnost Tolerance.
 1. Zvolte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Přepnutí z inteligentního omezovače rychlosti na omezovač rychlosti
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Asistent řidiče.
 1. Zvolte možnost Omezovač rychlosti.
 1. Vypněte Inteligentní.