Dřík klíče lze použít k nastartování a k odemčení nebo zamčení dveří řidiče zvenčí. Tlačítka na klíči ovládají funkce dálkového ovládání.
Missing Image
 Čepel klíče uvolníte stisknutím tlačítka. Po použití podržte tlačítko a sklopte čepel klíče zpět do původní polohy.
Missing Image
Poznámka:   Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů.Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Výměna baterie
POZOR   POZOR:  Udržujte baterie mimo dosah dětí, abyste zabránili požití škodlivých látek. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby. V případě požití ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
POZOR   POZOR:  Pokud nejde otvor pro baterii zcela uzavřít, přestaňte dálkový ovladač používat a co nejdříve jej vyměňte. Do té doby zabraňte přístupu dětí k vadnému dálkovému ovládání. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo usmrcení osoby.

Missing Image   Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace starých baterií.
Poznámka:   Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:   Při výměně baterie nedojde k vymazání naprogramovaného klíče z vozidla.Vysílač by měl fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Informační hlášení
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2032 nebo odpovídající.
Před zahájením výměny odjistěte stisknutím tlačítka čepel klíče.
Missing Image
  1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a jemně zatlačte na sponu.
  1. Stisknutím spony směrem dolů uvolněte kryt baterie.
Missing Image
  1. Opatrně demontujte kryt baterie.
Missing Image
Poznámka:   Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
  1. Vložením šroubováku na místo znázorněné na obrázku uvolněte baterii.
Missing Image
  1. Demontujte baterii.
  1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
  1. Nasaďte zpět kryt baterie.
Zjištění polohy vozidla
Missing Image   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund. Zazní houkačka a zablikají směrová světla. K vyhledání vozidla vám doporučujeme použít tento způsob spíše než poplašný alarm.