Vaše vozidlo je vybaveno systémem selektivní katalytické redukce.Ten snižuje úroveň emisí výfukových plynů vstřikováním aditiva AdBlue® do výfukového systému.V případě narušení nebo deaktivace systému selektivní katalytické redukce nelze spustit motor.
Hladinu kapalného aditiva je třeba udržovat, aby systém fungoval správně.
Poznámka:   Čerpadlo systému selektivní katalytické redukce zůstává v chodu i krátce po vypnutí motoru. To je normální.
Pokyny k používání AdBlue®
 • Používejte pouze aditiva AdBlue® certifikované podle normy ISO-22241.
 • Nenalévejte aditivum AdBlue® do palivové nádrže vozidla. Tím může dojít k poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.
 • Nepřeplňujte nádržku AdBlue®.
 • Neřeďte kapalné aditivum vodou ani jinými kapalinami.
 • Kanystr kapalného aditiva je určena k jednorázovému použití.
 • Neuchovávejte ji na přímém slunečním světle.
 • Uchovávejte je při teplotách mezi -5 °C a 20 °C.
 • Neuchovávejte kanystry s kapalným aditivem ve vozidle.
 • Kapalné aditivum je nehořlavé, nejedovaté, bezbarvé a ředitelné vodou.
 • Pokud při doplňování aditiva AdBlue® ulpí jeho kapky na lakovaných površích, okamžitě je setřete.
Plnění nádržky AdBlue®
Image Shown Without Description
Plnicí trubka nádržky AdBlue® se nachází vedle plnicí trubky palivové nádrže a je opatřena modrým víčkem.Nádržku doplňujte pomocí čerpadla čerpacích stanic aditiva AdBlue® nebo z nádoby s aditivem AdBlue®.
Doplňování v chladném ročním období
Aditivum AdBlue® může zamrznout, pokud teplota vzduchu klesne pod -11 °C. Vozidlo je vybaveno předehřívacím systémem, který umožňuje použití kapalného aditiva při teplotách pod -11 °C.Pokud nádržku AdBlue® přeplníte a aditivum zamrzne, může dojít k poškození, na nějž se nevztahuje záruka.
Poznámka:   Klesne-li teplota pod -11 °C, nebude možné nádrž AdBlue® zcela naplnit.
Plnění nádržky AdBlue® pomocí čerpadla na čerpací stanici
POZOR   POZOR:  Zabraňte kontaktu kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue) s očima, pokožkou a oděvy. Dojde-li ke kontaktu s očima, okamžitě je opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženou pokožku očistěte mýdlem a vodou. V případě polknutí vypijte velké množství vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
POZOR   POZOR:  Kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue) doplňujte v dobře větraných prostorech. Při sejmutí víčka nádrže nebo víčka kanystru kapalného aditiva mohou uniknout čpavkové výpary. Čpavkové výpary dráždí oči, pokožku a sliznice. Vdechnutí čpavkových výparů může způsobit popáleniny očí, krku a nosu a následné slzení nebo těžký kašel.

Postup plnění nádržky AdBlue® se podobá postupu při tankování paliva.
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
Image Shown Without Description
 1. Odšroubujte víko plnicího otvoru nádržky AdBlue®.
 1. Plně zasuňte trysku plnicí pistole AdBlue®.
Image Shown Without Description
 1. S tryskou plnicí pistole AdBlue® manipulujte ve vyznačené oblasti.
Poznámka:   Tryska palivové pistole po naplnění nádrže vypne přívod paliva.
 1. Trysku plnicí pistole AdBlue® mírně nadzvedněte a poté ji pomalu vyjměte.
 1. Umístěte víko plnicího otvoru nádržky AdBlue® zpět.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor a dokud víčko nezacvakne.
Naplníte-li nádržku AdBlue® nesprávnou kapalinou, nezkoušejte nastartovat motor. Použití nesprávné kapaliny by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Doplňování aditiva AdBlue® z nádoby
POZOR   POZOR:  Zabraňte kontaktu kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue) s očima, pokožkou a oděvy. Dojde-li ke kontaktu s očima, okamžitě je opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženou pokožku očistěte mýdlem a vodou. V případě polknutí vypijte velké množství vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
POZOR   POZOR:  Kapalné aditivum pro vznětové motory (AdBlue) doplňujte v dobře větraných prostorech. Při sejmutí víčka nádrže nebo víčka kanystru kapalného aditiva mohou uniknout čpavkové výpary. Čpavkové výpary dráždí oči, pokožku a sliznice. Vdechnutí čpavkových výparů může způsobit popáleniny očí, krku a nosu a následné slzení nebo těžký kašel.

Používejte nádoby, které mají na hubici těsnění.
Vždy se řiďte pokyny od výrobce.
 1. Sejměte víko nádoby kapalného aditiva.
 1. Nasaďte na nádobu hubici a utahujte ji, dokud neucítíte silný odpor.
Image Shown Without Description
 1. Odšroubujte víko plnicího otvoru nádržky AdBlue®.
 1. Zasuňte hubici do plnicí trubky nádržky AdBlue® tak, aby se její těsnění plně usadilo na hrdle.
 1. Doplňte kapalinu do nádrže.
Poznámka:   Jakmile je nádrž plná, kapalina se přestane doplňovat.
 1. Vraťte nádobu do svislé polohy mírně pod plnicí trubkou nádržky AdBlue®.
 1. Nechejte veškerou zbývající kapalinu v hubici stéct zpět do kanystru.
 1. Vyjměte hubici z plnicí trubky nádržky AdBlue®.
 1. Sejměte hubici z nádoby aditiva AdBlue® a znovu nasaďte víčko.
 1. Umístěte víko plnicího otvoru nádržky AdBlue® zpět.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor a dokud víčko nezacvakne.
Naplníte-li nádržku AdBlue® nesprávnou kapalinou, nezkoušejte nastartovat motor.Použití nesprávné kapaliny by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Kontrola hladiny AdBlue®
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
 1. Zvolte možnost Vehicle Maintenance.
 1. Zvolte možnost Diesel Exhaust Fluid Info.
Kontrola stavu hladiny AdBlue®
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
 1. Zvolte možnost Vehicle Maintenance.
 1. Zvolte možnost DEF Level.
Spotřeba aditiva AdBlue®
Spotřeba aditiva AdBlue® souvisí se spotřebou paliva a je ovlivňována mnoha faktory, jako například stylem jízdy, jízdou ve vysokých rychlostech, jízdou s častým zastavováním a opakovaným rozjížděním, používáním klimatizace, namontovaným příslušenstvím, zatížením vozidla a tažením.Spotřeba AdBlue® se může pohybovat v rozsahu 1 % až 5 % spotřeby paliva.
Spotřeba aditiva AdBlue® je uváděna pro variantu vozidla, nikoliv pro konkrétní automobil.
Varovná kontrolka systému selektivní katalytické redukce
Image Shown Without Description  Varovná kontrolka se rozsvítí, jestliže systém zjistí, že je v nádrži nízká hladina kapalného aditiva nebo že došlo k závadě systému.
Pokud se varovná kontrolka rozsvítí, na informačním displeji se zobrazí zpráva, zda se jedná o závadu týkající se kapalného aditiva, nebo systému selektivní katalytické redukce.Svítí-li varovná kontrolka za jízdy a hladina kapalného aditiva je dostatečně vysoko, vyskytla se závada systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Informační hlášení systému selektivní katalytické redukce
Hladina aditiva AdBlue®

Zpráva   Činnost  
Nízká hladina AdBlue® Dojezd : XXXX km Doplňte brzy
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než bude nádržka AdBlue® prázdná. Nádržku AdBlue® co nejdříve naplňte.  
Nízká hladina AdBlue® Dojezd : XXXX mil Doplňte brzy
Nízká hladina AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než bude nádržka AdBlue® prázdná. Pokud vypnete zapalování, motor se znovu nenastartuje. Nádržku AdBlue® co nejdříve naplňte.  
Nízká hladina AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX mil
Hladina AdBlue® prázdná. Doplňte pro nastart. Motoru
Nádržka AdBlue® je prázdná. Pokud vypnete zapalování, motor se znovu nenastartuje. Doplňte nádržku AdBlue®. Nejmenší množství doplňovaného aditiva AdBlue® potřebné k opětovnému spuštění motoru se zobrazuje na informačním displeji.   Viz   Informační displeje.   

Poznámka:   Po doplnění prázdné nádržky AdBlue® může určitou dobu trvat, než bude změna množství aditiva AdBlue® zjištěna.
Závada systému aditiva AdBlue®

Zpráva   Činnost  
Systém AdBlue® porucha Servis je nutný
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Systém AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX km
Signalizuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede, než zjištěná závada systému zabrání nastartovat motor. Pokud vypnete zapalování, motor se znovu nenastartuje.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Systém AdBlue® Motor nenastartuje za XXXX mil
Systém AdBlue® Servis je nutný pro nastartování motoru
Systém má poruchu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.